Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Tuần 1

Ngµy so¹n:......./......./......                                                      

Ngµy d¹y :..../..../......                    

                      Ch­¬ng I       Sè h÷u tØ – Sè thùc

                               TiÕt 1   §1.       TËp hîp Q c¸c sè h÷u tØ

I. Môc tiªu:

     + KiÕn thøc:BiÕt ®­îc sè h÷u tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng   víi a, b lµ c¸c sè nguyªn vµ b kh¸c 0

    + KØ n¨ng: BiÕt biÎu diÔn mét sè h÷u tØ trªn trôc sè, biÓu diÔn mét sè h­u tØ b»ng nhiªu ph©n sè b»ng nhau, biÕt so s¸ng hai sè h÷u tØ

    +Th¸I ®é: Lu«n  cã ý thøc x©y d­ng bµi

II.Ph­¬ng tiÖn d¹y häc:

GV: SGK-th­íc th¼ng cã chia kho¶ng, phÊn mµu

HS: SGK-th­íc th¼ng cã chia kho¶ng

III.Ho¹t ®éng d¹y häc:

               1. Ho¹t ®éng 1:       Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh §¹i sè 7  

       - GV giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh §¹i sè 7:  gåm 4 ch­¬ng ….

-         GV nªu yªu cÇu vÒ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp, ý thøc vµ ph­¬ng ph¸p häc tËp bé m«n To¸n

-         Gv giíi thiÖu s¬ l­îc vÒ ch­¬ng I:  Sè h÷u tØ – Sè thùc   råi vµo bµi

               2. Ho¹t ®éng 2:       Sè h÷u tØ  

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

GV: Cho c¸c sè H·y viÕt mçi sè trªn thµnh 3 ph©n sè b»ng nã ?

 

-H·y nh¾c l¹i kh¸i niÖm sè h÷u tØ (®· ®­îc häc ë líp 6) ?

 

VËy c¸c sè ®Òu lµ c¸c sè h÷u tØ

VËy thÕ nµo lµ sè h÷u tØ ?

GV giíi thiÖu: tËp hîp c¸c sè h÷u tØ ký hiÖu lµ Q

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm ?1  V× sao lµ c¸c sè h÷u tØ ?

 

H: Sè nguyªn a cã lµ sè h÷u tØ kh«ng? V× sao ?

-Cã nhËn xÐt g× vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè N, Z, Q

 

Häc sinh lµm bµi tËp ra giÊy nh¸p

 

 

 

Häc sinh nhí l¹i kh¸i niÖm sè h÷u tØ ®· ®­îc häc ë líp 6

 

 

 

 

Häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa sè h÷u tØ

 

 

Häc sinh thùc hiÖn ?1 vµo vë mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy, häc sinh líp nhËn xÐt

 

 

HS: Víi th×    

            

HS:   

1. Sè h÷u tØ:

VD:

Ta nãi: lµ c¸c sè h÷u tØ

*§Þnh nghÜa:   SGK

TËp hîp c¸c sè h÷u tØ: Q

?1: Ta cã: 

   

lµ c¸c sè h÷u tØ

Víi aZ Th×

    

VËy N

1

 


 

GV yªu cÇu häc sinh lµm BT1

               GV kÕt luËn.

 

Häc sinh lµm BT1 (SGK)

 

3. Ho¹t ®éng 3:       BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè  

GV vÏ trôc sè lªn b¶ng

H·y biÓu diÔn c¸c sè nguyªn trªn trôc sè ?

 

 

GV h­íng dÉn häc sinh c¸ch biÓu diÔn c¸c sè h÷u tØ trªn trôc sè th«ng qua hai vÝ dô, yªu cÇu häc sinh lµm theo

 

GV giíi thiÖu: Trªn trôc sè, ®iÓm biÓu diÔn sè h÷u tØ x ®­îc gäi lµ ®iÓm x

 

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm BT2 (SGK-7)

Gäi hai häc sinh lªn b¶ng, mçi häc sinh lµm mét phÇn

 

 

             GV kÕt luËn.

 

Häc sinh vÏ trôc sè vµo vë, råi biÓu diÔn trªn trôc sè

Mét HS lªn b¶ng tr×nh bµy

 

 

 

Häc sinh lµm theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn tr×nh bµy vµo vë

 

 

 

 

 

 

 

 

Häc sinh lµm BT2 vµo vë

Hai häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

2. BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè.

VD1: BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè

Chó ý: Chia ®o¹n th¼ng ®¬n vÞ theo mÉu sè, x® ®iÓm biÓu diÔn sè h÷u tØ theo tö sè

VD2: BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè  

Ta cã:  

 

Bµi 2 (SGK)

a)

b) Ta cã: 

4. Ho¹t ®éng 4:      So s¸nh hai sè h÷u tØ 

So s¸nh hai ph©n sè:

         

Muèn so s¸nh hai ph©n sè ta lµm nh­ thÕ nµo ?

 

§Ó so s¸nh hai sè h÷u tØ ta lµm nh­ thÕ nµo ?

GV giíi thiÖu sè h÷u tØ d­¬ng, sè h÷u tØ ©m, sè 0

 

Yªu cÇu häc sinh lµm ?5-SGK

H: Cã nhËn xÐt g× vÒ dÊu cña tö vµ mÉu cña sè h÷u tØ d­¬ng sè h÷u tØ ©m ?

Häc sinh nªu c¸ch lµm vµ so s¸nh hai ph©n sè

 

 

 

HS: ViÕt chóng d­íi d¹ng ph©n sè, råi so s¸nh chóng

 

Häc sinh nghe gi¶ng, ghi bµi

 

Häc sinh thùc hiÖn ?5 vµ rót ra nhËn xÐt

3. So s¸nh hai sè h÷u tØ

VD: So s¸nh

Ta cã:

V×:   vµ 

Nªn

*NhËn xÐt:  SGK-7

?5: Sè h÷u tØ d­¬ng

Sè h÷u tØ ©m 

Kh«ng lµ sè h÷u tØ d­¬ng còng ko lµ sè h÷u tØ ©m

1

 


              GV kÕt luËn.

 

 

5. H­íng dÉn vÒ nhµ 

-§äc hiÓu ®Þnh ngh·I sè h­u tØ

-BiÕt biªu diÔn sè h­u tØ trªn trôc sè

-BiÕt so s¸nh h¸iè h­u tØ

- Häc bµi vµ lµm bµi tËp: 3, 4, 5  (SGK-8)   vµ 1, 3, 4, 8  (SBT)

Rót kinh nghiÖm

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngµy so¹n :....../....../........                                                      

Ngµy d¹y :..../..../......                    

 

                                    TiÕt 2  §2.  céng, trõ sè h÷u tØ

I.Môc tiªu:

+KiÕn thøc: Häc sinh n¾m v÷ng c¸c quy t¾c céng, trõ c¸c sè h÷u tØ, biÕt quy t¾c “chuyÓn vÕ” trong tËp hîp sè h÷u tØ

+KØ n¨ng: Thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c phÐp tÝnh vÒ sè h÷u tØ

+Th¸I ®é: Häc sinh lu«n cã ý thøc x©y d­ng bµi

II.Ph­¬ng tiÖn d¹y häc:

      HS: SGK-C¸ch céng, trõ ph©n sè, quy t¾c “chuyÓn vÕ” vµ quy t¾c “dÊu ngoÆc”

III.Ho¹t ®éng d¹y häc:

1. Ho¹t ®éng 1:       KiÓm tra  

                            HS1:   Ch÷a bµi 3 (SGK) phÇn b, c

                            HS2:   Ch÷a bµi 5 (SGK)

                                       GV  (§V§)   ->   vµo bµi

2. Ho¹t ®éng 2:       Céng trõ hai sè h÷u tØ  

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

Nªu quy t¾c céng hai ph©n sè cïng mÉu, céng hai ph©n sè kh¸c mÉu ?

 

VËy muèn céng hay trõ c¸c sè h÷u tØ ta lµm nh­ thÕ nµo ?

Víi  h·y hoµn thµnh c«ng thøc sau:

     

Em h·y nh¾c l¹i c¸c tÝnh chÊt cña phÐp céng ph©n sè ?

GV nªu vÝ dô, yªu cÇu häc sinh lµm tÝnh

 

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm tiÕp ?1 (SGK)

 

Häc sinh ph¸t biÓu quy t¾c céng hai ph©n sè

 

 

 

Mét häc sinh lªn b¶ng hoµn thµnh c«ng thøc, sè cßn l¹i viÕt vµo vë

 

 

Mét häc sinh ®øng t¹i chç nh¾c l¹i c¸c tÝnh chÊt cña phÐp céng ph©n sè

 

 

 

Häc sinh thùc hiÖn ?1 (SGK)

 

1. Céng, trõ 2 sè h÷u tØ

TQ:  

     

VÝ dô:

a)

              

b)

?1: TÝnh:

1

 


Gäi mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

 

 

Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm tiÕp BT6 (SGK)

 

Gäi ®¹i diÖn hai nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

 

 

    GV kiÓm tra vµ nhËn xÐt.

Mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

Häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm tiÕp BT6

 

§¹i diÖn hai nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

 

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

a)

b)

Bµi 6:  TÝnh:

a)

b)

c)

d)

3. Ho¹t ®éng 3:       Quy t¾c chuyÓn vÕ  

H·y nh¾c l¹i quy t¾c chuyÓn vÕ trong Z ?

 

GV yªu cÇu mét häc sinh ®øng t¹i chç ®äc quy t¾c chuyÓn vÕ (SGK-9)

 

GV giíi thiÖu vÝ dô, minh ho¹ cho quy t¾c chuyÓn vÕ

 

 

Yªu cÇu häc sinh lµm tiÕp ?2

Gäi hai häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

GV giíi thiÖu phÇn chó ý

Häc sinh nhí l¹i quy t¾c chuyÓn vÕ (®· häc ë líp 6)

 

Mét häc sinh ®øng t¹i chç ®äc quy t¾c (SGK-9)

 

 

Häc sinh nghe gi¶ng, ghi bµi vµo vë

 

 

Häc sinh thùc hiÖn ?2 (SGK) vµo vë

Hai häc sinh lªn b¶ng lµm

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

2. Quy t¾c chuyÓn vÕ

*Quy t¾c:   SGK- 9

Víi mäi 

           

 

VÝ dô: T×m x biÕt:

                   

?2: T×m x biÕt:

a)

b)

*Chó ý:   SGK-9

4. Ho¹t ®éng 4:       LuyÖn tËp vµ cñng cè  

 

GV cho häc sinh lµm BT8 phÇn a, c (SGK-10)

 

Gäi hai häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

GV kiÓm tra bµi cña mét sè em cßn l¹i

 

 

GV yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm BT9 a, c vµ BT10 (SGK)

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm BT 10 theo hai c¸ch

 

Häc sinh lµm bµi tËp 8 phÇn a, c vµo vë

 

Hai häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

 

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

 

 

Häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm BT9 a, c vµ BT 10 (SGK)

 

 

Bèn häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi, mçi häc sinh lµm mét phÇn

Bµi 8 TÝnh:

a)

c)

Bµi 9 T×m x biÕt:

a)

c)

Bµi 10 Cho biÓu thøc:

1

 


C1: Thùc hiÖn trong ngoÆc tr­íc….

C2: Ph¸ ngoÆc, nhãm thÝch hîp

            GV kÕt luËn.

 

Häc sinh líp nhËn xÐt kÕt qu¶

                          

5.H­íng dÉn vÒ nhµ  

     - HiÓu quy t¾c céng trõ hai sè h÷u tØ, ®Æc biÖt hiÓu quy t¾c chuyÓn vÕ

-BTVN:  7b, 8b, d, 9b, d  (SGK)    vµ   12, 13  (SBT)

Rót kinh nghiÖm

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Đăng ngày 8/13/2017 8:20:50 PM | Thể loại: Đại số 7 | Lần tải: 72 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.17 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ, Đại số 7. . Chúng tôi giới thiệu đến cộng đồng giáo án Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ thuộc chuyên mục Đại số 7 được chia sẽ bởi user TRẠCH TRẦN TÔNG tới cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Đại số 7 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Toán học Toán 7 Đại số 7 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo 1 Ngày soạn:,còn cho biết thêm /, thêm nữa /, nói thêm là Ngày dạy :, nói thêm /, kế tiếp là /, tiếp theo là Chương I Số hữu tỉ – Số thực Tiết 1 §1, bên cạnh đó Tập hợp Q những số hữu tỉ I, cho biết thêm Mục tiêu: + Kiến thức:Biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng với a, b là những số nguyên và b khác 0 + Kỉ năng: Biết biẻu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biểu

https://nslide.com/giao-an/chuong-i-1-tap-hop-q-cac-so-huu-ti.2q3u0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Đại số 7


1
Ngày soạn:......./......./......
Ngày dạy :..../..../......
Chương I Số hữu tỉ – Số thực
Tiết 1 §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức:Biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng với a, b là các số nguyên và b khác 0
+ Kỉ năng: Biết biẻu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biểu diễn một số hưu tỉ bằng nhiêu phân số bằng nhau, biết so sáng hai số hữu tỉ
+TháI độ: Luôn có ý thức xây dưng bài
II.Phương tiện dạy học:
GV: SGK-thước thẳng có chia khoảng, phấn màu
HS: SGK-thước thẳng có chia khoảng
III.Hoạt động dạy học:
1. Hoạt động 1: Giới thiệu chương trình Đại số 7
- GV giới thiệu chương trình Đại số 7: gồm 4 chương ….
GV nêu yêu cầu về sách vở, đồ dùng học tập, ý thức và phương pháp học tập bộ môn Toán
Gv giới thiệu sơ lược về chương I: Số hữu tỉ – Số thực rồi vào bài
2. Hoạt động 2: Số hữu tỉ
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng

GV: Cho các số Hãy viết mỗi số trên thành 3 phân số bằng nó ?

-Hãy nhắc lại khái niệm số hữu tỉ (đã được học ở lớp 6) ?

Vậy các số đều là các số hữu tỉ
Vậy thế nào là số hữu tỉ ?
GV giới thiệu: tập hợp các số hữu tỉ ký hiệu là Q

GV yêu cầu học sinh làm ?1 Vì sao là các số hữu tỉ ?

H: Số nguyên a có là số hữu tỉ không? Vì sao ?
-Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tập hợp số N, Z, Q

GV yêu cầu học sinh làm BT1
GV kết luận.

Học sinh làm bài tập ra giấy nhápHọc sinh nhớ lại khái niệm số hữu tỉ đã được học ở lớp 6
Học sinh phát biểu định nghĩa số hữu tỉ


Học sinh thực hiện ?1 vào vở một học sinh lên bảng trình bày, học sinh lớp nhận xét


HS: Với thì

HS: 

Học sinh làm BT1 (SGK)
1. Số hữu tỉ:
VD: 

Ta nói: là các số hữu tỉ
*Định nghĩa: SGK
Tập hợp các số hữu tỉ: Q
?1: Ta có: 

 là các số hữu tỉ
Với aZ Thì

Vậy N

3. Hoạt động 3: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
GV vẽ trục số lên bảng
Hãy biểu diễn các số nguyên trên trục số ?


GV hướng dẫn học sinh cách biểu diễn các số hữu tỉ và trên trục số thông qua hai ví dụ, yêu cầu học sinh làm theo

GV giới thiệu: Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ x được gọi là điểm x


GV yêu cầu học sinh làm BT2 (SGK-7)
Gọi hai học sinh lên bảng, mỗi học sinh làm một phần


GV kết luận.

Học sinh vẽ trục số vào vở, rồi biểu diễn trên trục số
Một HS lên bảng trình bàyHọc sinh làm theo hướng dẫn của giáo viên trình bày vào vở
Học sinh làm BT2 vào vở
Hai học sinh lên bảng làm


Học sinh lớp

Sponsor Documents