Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

giáo án Đại số 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 72       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
2q3u0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2017 8:20:50 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.17 M
Lần xem
1
Lần tải
72
File đã kiểm duyệt an toàn

1 Ngày soạn:......./......./...... Ngày dạy :..../..../...... Chương I Số hữu tỉ – Số thực Tiết 1 §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ I. Mục tiêu: + Kiến thức:Biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng v,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ, Giáo Án Đại Số 7 , Giáo án điện tử Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ, doc, 1 trang, 0.17 M, Đại số 7 chia sẽ bởi TRẠCH TRẦN TÔNG đã có 72 download

 
LINK DOWNLOAD

Chuong-I.-1.-Tap-hop-Q-cac-so-huu-ti.doc[0.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

1
Ngày soạn:......./......./......
Ngày dạy :..../..../......
Chương I Số hữu tỉ – Số thực
Tiết 1 §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức:Biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng với a, b là các số nguyên và b khác 0
+ Kỉ năng: Biết biẻu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biểu diễn một số hưu tỉ bằng nhiêu phân số bằng nhau, biết so sáng hai số hữu tỉ
+TháI độ: Luôn có ý thức xây dưng bài
II.Phương tiện dạy học:
GV: SGK-thước thẳng có chia khoảng, phấn màu
HS: SGK-thước thẳng có chia khoảng
III.Hoạt động dạy học:
1. Hoạt động 1: Giới thiệu chương trình Đại số 7
- GV giới thiệu chương trình Đại số 7: gồm 4 chương ….
GV nêu yêu cầu về sách vở, đồ dùng học tập, ý thức và phương pháp học tập bộ môn Toán
Gv giới thiệu sơ lược về chương I: Số hữu tỉ – Số thực rồi vào bài
2. Hoạt động 2: Số hữu tỉ
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng

GV: Cho các số Hãy viết mỗi số trên thành 3 phân số bằng nó ?
-Hãy nhắc lại khái niệm số hữu tỉ (đã được học ở lớp 6) ?
Vậy các số đều là các số hữu tỉ
Vậy thế nào là số hữu tỉ ?
GV giới thiệu: tập hợp các số hữu tỉ ký hiệu là Q
GV yêu cầu học sinh làm ?1 Vì sao là các số hữu tỉ ?
H: Số nguyên a có là số hữu tỉ không? Vì sao ?
-Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tập hợp số N, Z, Q
GV yêu cầu học sinh làm BT1
GV kết luận.

Học sinh làm bài tập ra giấy nháp
Học sinh nhớ lại khái niệm số hữu tỉ đã được học ở lớp 6
Học sinh phát biểu định nghĩa số hữu tỉ
Học sinh thực hiện ?1 vào vở một học sinh lên bảng trình bày, học sinh lớp nhận xét
HS: Với thì

HS: 
Học sinh làm BT1 (SGK)
1. Số hữu tỉ:
VD: 

Ta nói: là các số hữu tỉ
*Định nghĩa: SGK
Tập hợp các số hữu tỉ: Q
?1: Ta có: 

 là các số hữu tỉ
Với aZ Thì

Vậy N

3. Hoạt động 3: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
GV vẽ trục số lên bảng
Hãy biểu diễn các số nguyên trên trục số ?
GV hướng dẫn học sinh cách biểu diễn các số hữu tỉ và trên trục số thông qua hai ví dụ, yêu cầu học sinh làm theo
GV giới thiệu: Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ x được gọi là điểm x
GV yêu cầu học sinh làm BT2 (SGK-7)
Gọi hai học sinh lên bảng, mỗi học sinh làm một phần
GV kết luận.

Học sinh vẽ trục số vào vở, rồi biểu diễn trên trục số
Một HS lên bảng trình bày
Học sinh làm theo hướng dẫn của giáo viên trình bày vào vở
Học sinh làm BT2 vào vở
Hai học sinh lên bảng làm
Học sinh lớp

 


Tuần 1

Ngµy so¹n:......./......./......                                                      

Ngµy d¹y :..../..../......                    

                      Ch­¬ng I       Sè h÷u tØ – Sè thùc

                               TiÕt 1   §1.       TËp hîp Q c¸c sè h÷u tØ

I. Môc tiªu:

     + KiÕn thøc:BiÕt ®­îc sè h÷u tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng   víi a, b lµ c¸c sè nguyªn vµ b kh¸c 0

    + KØ n¨ng: BiÕt biÎu diÔn mét sè h÷u tØ trªn trôc sè, biÓu diÔn mét sè h­u tØ b»ng nhiªu ph©n sè b»ng nhau, biÕt so s¸ng hai sè h÷u tØ

    +Th¸I ®é: Lu«n  cã ý thøc x©y d­ng bµi

II.Ph­¬ng tiÖn d¹y häc:

GV: SGK-th­íc th¼ng cã chia kho¶ng, phÊn mµu

HS: SGK-th­íc th¼ng cã chia kho¶ng

III.Ho¹t ®éng d¹y häc:

               1. Ho¹t ®éng 1:       Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh §¹i sè 7  

       - GV giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh §¹i sè 7:  gåm 4 ch­¬ng ….

-         GV nªu yªu cÇu vÒ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp, ý thøc vµ ph­¬ng ph¸p häc tËp bé m«n To¸n

-         Gv giíi thiÖu s¬ l­îc vÒ ch­¬ng I:  Sè h÷u tØ – Sè thùc   råi vµo bµi

               2. Ho¹t ®éng 2:       Sè h÷u tØ  

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

GV: Cho c¸c sè H·y viÕt mçi sè trªn thµnh 3 ph©n sè b»ng nã ?

 

-H·y nh¾c l¹i kh¸i niÖm sè h÷u tØ (®· ®­îc häc ë líp 6) ?

 

VËy c¸c sè ®Òu lµ c¸c sè h÷u tØ

VËy thÕ nµo lµ sè h÷u tØ ?

GV giíi thiÖu: tËp hîp c¸c sè h÷u tØ ký hiÖu lµ Q

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm ?1  V× sao lµ c¸c sè h÷u tØ ?

 

H: Sè nguyªn a cã lµ sè h÷u tØ kh«ng? V× sao ?

-Cã nhËn xÐt g× vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè N, Z, Q

 

Häc sinh lµm bµi tËp ra giÊy nh¸p

 

 

 

Häc sinh nhí l¹i kh¸i niÖm sè h÷u tØ ®· ®­îc häc ë líp 6

 

 

 

 

Häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa sè h÷u tØ

 

 

Häc sinh thùc hiÖn ?1 vµo vë mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy, häc sinh líp nhËn xÐt

 

 

HS: Víi th×    

            

HS:   

1. Sè h÷u tØ:

VD:

Ta nãi: lµ c¸c sè h÷u tØ

*§Þnh nghÜa:   SGK

TËp hîp c¸c sè h÷u tØ: Q

?1: Ta cã: 

   

lµ c¸c sè h÷u tØ

Víi aZ Th×

    

VËy N

1

 


 

GV yªu cÇu häc sinh lµm BT1

               GV kÕt luËn.

 

Häc sinh lµm BT1 (SGK)

 

3. Ho¹t ®éng 3:       BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè  

GV vÏ trôc sè lªn b¶ng

H·y biÓu diÔn c¸c sè nguyªn trªn trôc sè ?

 

 

GV h­íng dÉn häc sinh c¸ch biÓu diÔn c¸c sè h÷u tØ trªn trôc sè th«ng qua hai vÝ dô, yªu cÇu häc sinh lµm theo

 

GV giíi thiÖu: Trªn trôc sè, ®iÓm biÓu diÔn sè h÷u tØ x ®­îc gäi lµ ®iÓm x

 

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm BT2 (SGK-7)

Gäi hai häc sinh lªn b¶ng, mçi häc sinh lµm mét phÇn

 

 

             GV kÕt luËn.

 

Häc sinh vÏ trôc sè vµo vë, råi biÓu diÔn trªn trôc sè

Mét HS lªn b¶ng tr×nh bµy

 

 

 

Häc sinh lµm theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn tr×nh bµy vµo vë

 

 

 

 

 

 

 

 

Häc sinh lµm BT2 vµo vë

Hai häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

2. BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè.

VD1: BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè

Chó ý: Chia ®o¹n th¼ng ®¬n vÞ theo mÉu sè, x® ®iÓm biÓu diÔn sè h÷u tØ theo tö sè

VD2: BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè  

Ta cã:  

 

Bµi 2 (SGK)

a)

b) Ta cã: 

4. Ho¹t ®éng 4:      So s¸nh hai sè h÷u tØ 

So s¸nh hai ph©n sè:

         

Muèn so s¸nh hai ph©n sè ta lµm nh­ thÕ nµo ?

 

§Ó so s¸nh hai sè h÷u tØ ta lµm nh­ thÕ nµo ?

GV giíi thiÖu sè h÷u tØ d­¬ng, sè h÷u tØ ©m, sè 0

 

Yªu cÇu häc sinh lµm ?5-SGK

H: Cã nhËn xÐt g× vÒ dÊu cña tö vµ mÉu cña sè h÷u tØ d­¬ng sè h÷u tØ ©m ?

Häc sinh nªu c¸ch lµm vµ so s¸nh hai ph©n sè

 

 

 

HS: ViÕt chóng d­íi d¹ng ph©n sè, råi so s¸nh chóng

 

Häc sinh nghe gi¶ng, ghi bµi

 

Häc sinh thùc hiÖn ?5 vµ rót ra nhËn xÐt

3. So s¸nh hai sè h÷u tØ

VD: So s¸nh

Ta cã:

V×:   vµ 

Nªn

*NhËn xÐt:  SGK-7

?5: Sè h÷u tØ d­¬ng

Sè h÷u tØ ©m 

Kh«ng lµ sè h÷u tØ d­¬ng còng ko lµ sè h÷u tØ ©m

1

 


              GV kÕt luËn.

 

 

5. H­íng dÉn vÒ nhµ 

-§äc hiÓu ®Þnh ngh·I sè h­u tØ

-BiÕt biªu diÔn sè h­u tØ trªn trôc sè

-BiÕt so s¸nh h¸iè h­u tØ

- Häc bµi vµ lµm bµi tËp: 3, 4, 5  (SGK-8)   vµ 1, 3, 4, 8  (SBT)

Rót kinh nghiÖm

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngµy so¹n :....../....../........                                                      

Ngµy d¹y :..../..../......                    

 

                                    TiÕt 2  §2.  céng, trõ sè h÷u tØ

I.Môc tiªu:

+KiÕn thøc: Häc sinh n¾m v÷ng c¸c quy t¾c céng, trõ c¸c sè h÷u tØ, biÕt quy t¾c “chuyÓn vÕ” trong tËp hîp sè h÷u tØ

+KØ n¨ng: Thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c phÐp tÝnh vÒ sè h÷u tØ

+Th¸I ®é: Häc sinh lu«n cã ý thøc x©y d­ng bµi

II.Ph­¬ng tiÖn d¹y häc:

      HS: SGK-C¸ch céng, trõ ph©n sè, quy t¾c “chuyÓn vÕ” vµ quy t¾c “dÊu ngoÆc”

III.Ho¹t ®éng d¹y häc:

1. Ho¹t ®éng 1:       KiÓm tra  

                            HS1:   Ch÷a bµi 3 (SGK) phÇn b, c

                            HS2:   Ch÷a bµi 5 (SGK)

                                       GV  (§V§)   ->   vµo bµi

2. Ho¹t ®éng 2:       Céng trõ hai sè h÷u tØ  

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

Nªu quy t¾c céng hai ph©n sè cïng mÉu, céng hai ph©n sè kh¸c mÉu ?

 

VËy muèn céng hay trõ c¸c sè h÷u tØ ta lµm nh­ thÕ nµo ?

Víi  h·y hoµn thµnh c«ng thøc sau:

     

Em h·y nh¾c l¹i c¸c tÝnh chÊt cña phÐp céng ph©n sè ?

GV nªu vÝ dô, yªu cÇu häc sinh lµm tÝnh

 

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm tiÕp ?1 (SGK)

 

Häc sinh ph¸t biÓu quy t¾c céng hai ph©n sè

 

 

 

Mét häc sinh lªn b¶ng hoµn thµnh c«ng thøc, sè cßn l¹i viÕt vµo vë

 

 

Mét häc sinh ®øng t¹i chç nh¾c l¹i c¸c tÝnh chÊt cña phÐp céng ph©n sè

 

 

 

Häc sinh thùc hiÖn ?1 (SGK)

 

1. Céng, trõ 2 sè h÷u tØ

TQ:  

     

VÝ dô:

a)

              

b)

?1: TÝnh:

1

 


Gäi mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

 

 

Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm tiÕp BT6 (SGK)

 

Gäi ®¹i diÖn hai nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

 

 

    GV kiÓm tra vµ nhËn xÐt.

Mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

Häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm tiÕp BT6

 

§¹i diÖn hai nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

 

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

a)

b)

Bµi 6:  TÝnh:

a)

b)

c)

d)

3. Ho¹t ®éng 3:       Quy t¾c chuyÓn vÕ  

H·y nh¾c l¹i quy t¾c chuyÓn vÕ trong Z ?

 

GV yªu cÇu mét häc sinh ®øng t¹i chç ®äc quy t¾c chuyÓn vÕ (SGK-9)

 

GV giíi thiÖu vÝ dô, minh ho¹ cho quy t¾c chuyÓn vÕ

 

 

Yªu cÇu häc sinh lµm tiÕp ?2

Gäi hai häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

GV giíi thiÖu phÇn chó ý

Häc sinh nhí l¹i quy t¾c chuyÓn vÕ (®· häc ë líp 6)

 

Mét häc sinh ®øng t¹i chç ®äc quy t¾c (SGK-9)

 

 

Häc sinh nghe gi¶ng, ghi bµi vµo vë

 

 

Häc sinh thùc hiÖn ?2 (SGK) vµo vë

Hai häc sinh lªn b¶ng lµm

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

2. Quy t¾c chuyÓn vÕ

*Quy t¾c:   SGK- 9

Víi mäi 

           

 

VÝ dô: T×m x biÕt:

                   

?2: T×m x biÕt:

a)

b)

*Chó ý:   SGK-9

4. Ho¹t ®éng 4:       LuyÖn tËp vµ cñng cè  

 

GV cho häc sinh lµm BT8 phÇn a, c (SGK-10)

 

Gäi hai häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

GV kiÓm tra bµi cña mét sè em cßn l¹i

 

 

GV yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm BT9 a, c vµ BT10 (SGK)

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm BT 10 theo hai c¸ch

 

Häc sinh lµm bµi tËp 8 phÇn a, c vµo vë

 

Hai häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

 

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

 

 

Häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm BT9 a, c vµ BT 10 (SGK)

 

 

Bèn häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi, mçi häc sinh lµm mét phÇn

Bµi 8 TÝnh:

a)

c)

Bµi 9 T×m x biÕt:

a)

c)

Bµi 10 Cho biÓu thøc:

1

 


C1: Thùc hiÖn trong ngoÆc tr­íc….

C2: Ph¸ ngoÆc, nhãm thÝch hîp

            GV kÕt luËn.

 

Häc sinh líp nhËn xÐt kÕt qu¶

                          

5.H­íng dÉn vÒ nhµ  

     - HiÓu quy t¾c céng trõ hai sè h÷u tØ, ®Æc biÖt hiÓu quy t¾c chuyÓn vÕ

-BTVN:  7b, 8b, d, 9b, d  (SGK)    vµ   12, 13  (SBT)

Rót kinh nghiÖm

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • Chương I - Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
  Đại số 7
 • Chương I - Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
  Đại số 7
 • Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
  Đại số 7

  Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

  Giáo án điện tử Đại số 7

 • Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
  Đại số 7

  Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

  Giáo án điện tử Đại số 7

 • Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
  Đại số 7

  Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

  Giáo án điện tử Đại số 7

 • Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
  Đại số 7

  Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

  Giáo án điện tử Đại số 7

  1 Ngày soạn :Ngày dạy: Chương I: SỐ HỮU TỈ – SỐ THỰC Tiết 1 TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ I.MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Hiểuđược khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh số hữu tỉ. - Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số N Z Q 2. Kỹ năng :Biết biểu diễn số..

 • Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
  Đại số 7

  Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

  Giáo án điện tử Đại số 7

  Tiết: 8 Tuần dạy: 4 LUYỆN TẬP 1. MỤC TIÊU: 1.1 Kiến thức: -HS biết các công thức :nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số. Luỹ thừa của một tích, một thương. Luỹ thừa của luỹ thừa -HS hiểu tính chất nếu a≠0, a≠1 và am=an thì m=n để tìm a hay tìm số mũ 1.2 Kỹ năng: Tính đúng, nhanh về luỹ thừa. 1.3 Thái..

 • Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
  Đại số 7

  Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

  Giáo án điện tử Đại số 7

  Tuần:1Ngày soạn: 21/08/2016 Tiết PPCT: 01Ngày dạy : 22/08/2016 CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ I. MỤC TIÊU - Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ. Học sinh biết cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. - Nhận biết được số hữu tỉ và biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số...

 • Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
  Đại số 7

  Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

  Giáo án điện tử Đại số 7

  Tuần 04 _ Tiết 07 Ngày dạy: 14/09/2016 Tại lớp 7A1 Luỹ Thừa Của Một Số Hữu Tỉ ( tt) 1. Mục tiêu: - Hs nắm vững hai quy tắc về luỹ thừa của một tích và luỹ thừa của một thương - Có kĩ năng vận dụng qui tắc trên trong tính toán 2. Chuẩn bị: - Gv: Bảng pghụ ghi bài tập 34/SGK - Hs: Xem trước bài mới...

 • Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
  Đại số 7

  Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

  Giáo án điện tử Đại số 7

  Tuầnn 04 _ Tiết 08 Ngày dạy: 14/09/2016 Tại lớp 7A5 LUYỆN TẬP 1. Mục tiêu: - Củng cố các quy tắc nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số, qui tắc tính luỹ thừa của luỹ thừa, luỹ thừa của một tích, luỹ thừa của một thương - Rèn luyện kĩ năng áp dụng các quy tắc trên trong tính giá trị của biểu thức, viết..

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU