Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Đăng ngày 8/13/2017 8:20:50 PM | Thể loại: Đại số 7 | Chia sẽ bởi: TRẠCH TRẦN TÔNG | Lần tải: 72 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.17 M | Loại file: doc

 


Tuần 1

Ngµy so¹n:......./......./......                                                      

Ngµy d¹y :..../..../......                    

                      Ch­¬ng I       Sè h÷u tØ – Sè thùc

                               TiÕt 1   §1.       TËp hîp Q c¸c sè h÷u tØ

I. Môc tiªu:

     + KiÕn thøc:BiÕt ®­îc sè h÷u tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng   víi a, b lµ c¸c sè nguyªn vµ b kh¸c 0

    + KØ n¨ng: BiÕt biÎu diÔn mét sè h÷u tØ trªn trôc sè, biÓu diÔn mét sè h­u tØ b»ng nhiªu ph©n sè b»ng nhau, biÕt so s¸ng hai sè h÷u tØ

    +Th¸I ®é: Lu«n  cã ý thøc x©y d­ng bµi

II.Ph­¬ng tiÖn d¹y häc:

GV: SGK-th­íc th¼ng cã chia kho¶ng, phÊn mµu

HS: SGK-th­íc th¼ng cã chia kho¶ng

III.Ho¹t ®éng d¹y häc:

               1. Ho¹t ®éng 1:       Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh §¹i sè 7  

       - GV giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh §¹i sè 7:  gåm 4 ch­¬ng ….

-         GV nªu yªu cÇu vÒ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp, ý thøc vµ ph­¬ng ph¸p häc tËp bé m«n To¸n

-         Gv giíi thiÖu s¬ l­îc vÒ ch­¬ng I:  Sè h÷u tØ – Sè thùc   råi vµo bµi

               2. Ho¹t ®éng 2:       Sè h÷u tØ  

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

GV: Cho c¸c sè H·y viÕt mçi sè trªn thµnh 3 ph©n sè b»ng nã ?

 

-H·y nh¾c l¹i kh¸i niÖm sè h÷u tØ (®· ®­îc häc ë líp 6) ?

 

VËy c¸c sè ®Òu lµ c¸c sè h÷u tØ

VËy thÕ nµo lµ sè h÷u tØ ?

GV giíi thiÖu: tËp hîp c¸c sè h÷u tØ ký hiÖu lµ Q

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm ?1  V× sao lµ c¸c sè h÷u tØ ?

 

H: Sè nguyªn a cã lµ sè h÷u tØ kh«ng? V× sao ?

-Cã nhËn xÐt g× vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè N, Z, Q

 

Häc sinh lµm bµi tËp ra giÊy nh¸p

 

 

 

Häc sinh nhí l¹i kh¸i niÖm sè h÷u tØ ®· ®­îc häc ë líp 6

 

 

 

 

Häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa sè h÷u tØ

 

 

Häc sinh thùc hiÖn ?1 vµo vë mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy, häc sinh líp nhËn xÐt

 

 

HS: Víi th×    

            

HS:   

1. Sè h÷u tØ:

VD:

Ta nãi: lµ c¸c sè h÷u tØ

*§Þnh nghÜa:   SGK

TËp hîp c¸c sè h÷u tØ: Q

?1: Ta cã: 

   

lµ c¸c sè h÷u tØ

Víi aZ Th×

    

VËy N

1

 


 

GV yªu cÇu häc sinh lµm BT1

               GV kÕt luËn.

 

Häc sinh lµm BT1 (SGK)

 

3. Ho¹t ®éng 3:       BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè  

GV vÏ trôc sè lªn b¶ng

H·y biÓu diÔn c¸c sè nguyªn trªn trôc sè ?

 

 

GV h­íng dÉn häc sinh c¸ch biÓu diÔn c¸c sè h÷u tØ trªn trôc sè th«ng qua hai vÝ dô, yªu cÇu häc sinh lµm theo

 

GV giíi thiÖu: Trªn trôc sè, ®iÓm biÓu diÔn sè h÷u tØ x ®­îc gäi lµ ®iÓm x

 

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm BT2 (SGK-7)

Gäi hai häc sinh lªn b¶ng, mçi häc sinh lµm mét phÇn

 

 

             GV kÕt luËn.

 

Häc sinh vÏ trôc sè vµo vë, råi biÓu diÔn trªn trôc sè

Mét HS lªn b¶ng tr×nh bµy

 

 

 

Häc sinh lµm theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn tr×nh bµy vµo vë

 

 

 

 

 

 

 

 

Häc sinh lµm BT2 vµo vë

Hai häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

2. BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè.

VD1: BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè

Chó ý: Chia ®o¹n th¼ng ®¬n vÞ theo mÉu sè, x® ®iÓm biÓu diÔn sè h÷u tØ theo tö sè

VD2: BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè  

Ta cã:  

 

Bµi 2 (SGK)

a)

b) Ta cã: 

4. Ho¹t ®éng 4:      So s¸nh hai sè h÷u tØ 

So s¸nh hai ph©n sè:

         

Muèn so s¸nh hai ph©n sè ta lµm nh­ thÕ nµo ?

 

§Ó so s¸nh hai sè h÷u tØ ta lµm nh­ thÕ nµo ?

GV giíi thiÖu sè h÷u tØ d­¬ng, sè h÷u tØ ©m, sè 0

 

Yªu cÇu häc sinh lµm ?5-SGK

H: Cã nhËn xÐt g× vÒ dÊu cña tö vµ mÉu cña sè h÷u tØ d­¬ng sè h÷u tØ ©m ?

Häc sinh nªu c¸ch lµm vµ so s¸nh hai ph©n sè

 

 

 

HS: ViÕt chóng d­íi d¹ng ph©n sè, råi so s¸nh chóng

 

Häc sinh nghe gi¶ng, ghi bµi

 

Häc sinh thùc hiÖn ?5 vµ rót ra nhËn xÐt

3. So s¸nh hai sè h÷u tØ

VD: So s¸nh

Ta cã:

V×:   vµ 

Nªn

*NhËn xÐt:  SGK-7

?5: Sè h÷u tØ d­¬ng

Sè h÷u tØ ©m 

Kh«ng lµ sè h÷u tØ d­¬ng còng ko lµ sè h÷u tØ ©m

1

 


              GV kÕt luËn.

 

 

5. H­íng dÉn vÒ nhµ 

-§äc hiÓu ®Þnh ngh·I sè h­u tØ

-BiÕt biªu diÔn sè h­u tØ trªn trôc sè

-BiÕt so s¸nh h¸iè h­u tØ

- Häc bµi vµ lµm bµi tËp: 3, 4, 5  (SGK-8)   vµ 1, 3, 4, 8  (SBT)

Rót kinh nghiÖm

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngµy so¹n :....../....../........                                                      

Ngµy d¹y :..../..../......                    

 

                                    TiÕt 2  §2.  céng, trõ sè h÷u tØ

I.Môc tiªu:

+KiÕn thøc: Häc sinh n¾m v÷ng c¸c quy t¾c céng, trõ c¸c sè h÷u tØ, biÕt quy t¾c “chuyÓn vÕ” trong tËp hîp sè h÷u tØ

+KØ n¨ng: Thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c phÐp tÝnh vÒ sè h÷u tØ

+Th¸I ®é: Häc sinh lu«n cã ý thøc x©y d­ng bµi

II.Ph­¬ng tiÖn d¹y häc:

      HS: SGK-C¸ch céng, trõ ph©n sè, quy t¾c “chuyÓn vÕ” vµ quy t¾c “dÊu ngoÆc”

III.Ho¹t ®éng d¹y häc:

1. Ho¹t ®éng 1:       KiÓm tra  

                            HS1:   Ch÷a bµi 3 (SGK) phÇn b, c

                            HS2:   Ch÷a bµi 5 (SGK)

                                       GV  (§V§)   ->   vµo bµi

2. Ho¹t ®éng 2:       Céng trõ hai sè h÷u tØ  

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

Nªu quy t¾c céng hai ph©n sè cïng mÉu, céng hai ph©n sè kh¸c mÉu ?

 

VËy muèn céng hay trõ c¸c sè h÷u tØ ta lµm nh­ thÕ nµo ?

Víi  h·y hoµn thµnh c«ng thøc sau:

     

Em h·y nh¾c l¹i c¸c tÝnh chÊt cña phÐp céng ph©n sè ?

GV nªu vÝ dô, yªu cÇu häc sinh lµm tÝnh

 

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm tiÕp ?1 (SGK)

 

Häc sinh ph¸t biÓu quy t¾c céng hai ph©n sè

 

 

 

Mét häc sinh lªn b¶ng hoµn thµnh c«ng thøc, sè cßn l¹i viÕt vµo vë

 

 

Mét häc sinh ®øng t¹i chç nh¾c l¹i c¸c tÝnh chÊt cña phÐp céng ph©n sè

 

 

 

Häc sinh thùc hiÖn ?1 (SGK)

 

1. Céng, trõ 2 sè h÷u tØ

TQ:  

     

VÝ dô:

a)

              

b)

?1: TÝnh:

1

 


Gäi mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

 

 

Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm tiÕp BT6 (SGK)

 

Gäi ®¹i diÖn hai nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

 

 

    GV kiÓm tra vµ nhËn xÐt.

Mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

Häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm tiÕp BT6

 

§¹i diÖn hai nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

 

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

a)

b)

Bµi 6:  TÝnh:

a)

b)

c)

d)

3. Ho¹t ®éng 3:       Quy t¾c chuyÓn vÕ  

H·y nh¾c l¹i quy t¾c chuyÓn vÕ trong Z ?

 

GV yªu cÇu mét häc sinh ®øng t¹i chç ®äc quy t¾c chuyÓn vÕ (SGK-9)

 

GV giíi thiÖu vÝ dô, minh ho¹ cho quy t¾c chuyÓn vÕ

 

 

Yªu cÇu häc sinh lµm tiÕp ?2

Gäi hai häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

GV giíi thiÖu phÇn chó ý

Häc sinh nhí l¹i quy t¾c chuyÓn vÕ (®· häc ë líp 6)

 

Mét häc sinh ®øng t¹i chç ®äc quy t¾c (SGK-9)

 

 

Häc sinh nghe gi¶ng, ghi bµi vµo vë

 

 

Häc sinh thùc hiÖn ?2 (SGK) vµo vë

Hai häc sinh lªn b¶ng lµm

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

2. Quy t¾c chuyÓn vÕ

*Quy t¾c:   SGK- 9

Víi mäi 

           

 

VÝ dô: T×m x biÕt:

                   

?2: T×m x biÕt:

a)

b)

*Chó ý:   SGK-9

4. Ho¹t ®éng 4:       LuyÖn tËp vµ cñng cè  

 

GV cho häc sinh lµm BT8 phÇn a, c (SGK-10)

 

Gäi hai häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

GV kiÓm tra bµi cña mét sè em cßn l¹i

 

 

GV yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm BT9 a, c vµ BT10 (SGK)

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm BT 10 theo hai c¸ch

 

Häc sinh lµm bµi tËp 8 phÇn a, c vµo vë

 

Hai häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

 

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

 

 

Häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm BT9 a, c vµ BT 10 (SGK)

 

 

Bèn häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi, mçi häc sinh lµm mét phÇn

Bµi 8 TÝnh:

a)

c)

Bµi 9 T×m x biÕt:

a)

c)

Bµi 10 Cho biÓu thøc:

1

 


C1: Thùc hiÖn trong ngoÆc tr­íc….

C2: Ph¸ ngoÆc, nhãm thÝch hîp

            GV kÕt luËn.

 

Häc sinh líp nhËn xÐt kÕt qu¶

                          

5.H­íng dÉn vÒ nhµ  

     - HiÓu quy t¾c céng trõ hai sè h÷u tØ, ®Æc biÖt hiÓu quy t¾c chuyÓn vÕ

-BTVN:  7b, 8b, d, 9b, d  (SGK)    vµ   12, 13  (SBT)

Rót kinh nghiÖm

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ, Đại số 7. . nslide.com giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ trong thể loại Đại số 7 được giới thiệu bởi bạn TRẠCH TRẦN TÔNG đến mọi người nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Đại số 7 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Toán học Toán học 7 Đại số 7 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập 1 Ngày soạn:, nói thêm là /, tiếp theo là /, nói thêm Ngày dạy :, tiếp theo là /, bên cạnh đó /, ngoài ra Chương I Số hữu tỉ – Số thực Tiết 1 §1, bên cạnh đó Tập hợp Q những số hữu tỉ I, nói thêm Mục tiêu: + Kiến thức:Biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng  với a, b là những số nguyên và b khác 0 + Kỉ năng: Biết biẻu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biểu diễn một https://nslide.com/giao-an/chuong-i-1-tap-hop-q-cac-so-huu-ti.2q3u0q.html