Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

giáo án Đại số 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 70       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
4d8m0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/31/2016 3:05:43 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
1
Lần tải
70
File đã kiểm duyệt an toàn

1 Ngày soạn :Ngày dạy: Chương I: SỐ HỮU TỈ – SỐ THỰC Tiết 1 TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ I.MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Hiểuđược khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh số hữu tỉ. - Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số N Z Q 2. Kỹ năng :Biết biểu diễn số..,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ, Giáo Án Đại Số 7 , Giáo án điện tử Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ, doc, 1 trang, 0.00 M, Đại số 7 chia sẽ bởi tư nguyễn văn đã có 70 download

 
LINK DOWNLOAD

Chuong-I.-1.-Tap-hop-Q-cac-so-huu-ti.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

1
Ngày soạn : Ngày dạy:
Chương I: SỐ HỮU TỈ – SỐ THỰC
Tiết 1 TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
I.MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : Hiểuđược khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên
trục số và so sánh số hữu tỉ.
- Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số N Z Q
2. Kỹ năng :Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ.
3. Thái độ : Giáo dục HS có ý thức tư duy về quan hệ các số trong các tập
hợp số đã học .
II.CHUẨN BỊ :
GV : sgk ,sgv ,thước thẳng có chia khoảng,bảng phụ .
HS : Ôn kiến thức về số nguyên ,phân số đã học ở lớp 6.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ :(8’)
GV ôn tập một số kiến thức ở lớp 6 có liên quan:
-Thế nào là phân số ? Phân số bằng nhau ?
-Tính chất cơ bản của phân số ?
-Cách QĐMS nhiều phân số ?
-Cách so sánh hai số nguyên, phân số ?
-Cách biểu diễn số nguyên trên trục số ?
3.Giảng bài mới :
a. Giới thiệu bài :Mỗi phân số đã học ở lớp 6 là một số hữu tỉ.Vậy số hữu tỉ được nghĩa như thế nào? Cách biểu diễn chúng trên trục số?so sánh số hữu tỉ như thế nào ? Tiết học hôm nay chúng ta nghiên cứu bài " Tập hợp Q các số hữu tỉ"
b. Tiến trình bài dạy:
Thời gian
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
 Nội dung


Hoạt động 1 : Số hữu tỉ.
GV . Giới thiệu nội dung chương trình Đại số 7 gồm 4 chương :
- Số hữu tỉ – Số thực .
- Hàm số và đồ thị .
- Thống kê .
- Biểu thức đại số .
GV. Nêu yêu cầu về dụng cụ học tập ; ý thức và phương pháp của học HS .
GV. Giới thiệu sơ lược nội dung chương I .
GV. Nêu vấn đề : Các số như thế nào gọi là số hữu tỉ ?
GV. Giả sử ta có các số 3; -0,5; 0 ; 2 .
? Hãy viết mỗi số trên thành 3 phân số bằng nó ?
? Có thể viết bao nhiêu phân số bằng mỗi số trên ?
GV. Ở lớp 6 ta đã biết các phân số bằng nhau là cách viết khác nhau của cùng một số . GV. Giới thiệu : Số đó được gọi là số hữu tỉ .
Như vậy các số 3; -0,5; 0 ; 2 là những số hữu tỉ .
? Thế nào là số hữu tỉ ?
GV. Tóm lại và cho HS đọc to khái niệm trong SGK .
GV. Yêu cầu HS làm
các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số.
? Viết các số 3; -0,5; 0 ; 2 ;
Dưới dạng các ps bằng nó?
*gv:Mỗi phân số như trên được gọi là một số hữu tỉ.
?Vậy số hữu tỉ là số được viết i dạng như thế nào?
gv giới thiệu ký hiệu Tập hợp Q các số hữu tỉ.
?1.vì sao các số 0,6;-1,25 ;1 Là các số hữu tỉ?
?2:số nguyên a có phải là số hữu tỉ không ?vì sao?
?*:Mối quan hệ giữa các tập hợp số N, Z ,Q ?
HS. Lắng nghe .
HS. Ghi các yêu cầu của GV để thực hiện .
HS. Lắng nghe và suy nghĩ .
2HS(K) Thực hiện ở bảng .
HS1 . 3=...
-0,5= …
HS2.
0 = …
2 ...
=...
HS(Y) Có vô số phân số
HS(K) Phát biểu .
Hs: dạng phân số
(a,b Z, b 0 )
- số nguyên a là số hữu tỉ
Vì az ,a=
*NZQ
1.Số hữu tỉ :
Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số 
( với a,bZ,b0 )
Tập hợp

 

Tuần 1  

Ngaøy soaïn  : Ngaøy daïy:

  Chöông I: SOÁ   HÖÕU   TÆ  –  SOÁ   THÖÏC

 Tieát 1                                   TAÄP  HÔÏP  Q  CAÙC  SOÁ  HÖÕU  TÆ

I.MUÏC TIEÂU :

     1. Kieán thöùc : Hieåuñöôïc khaùi nieäm soá höõu tæ, caùch bieåu dieãn soá höõu tæ treân 

truïc soá  vaø so saùnh soá höõu tæ.             

           - Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái quan heä giöõa caùc taäp hôïp soá N Q

    2. Kyõ naêng   :Bieát bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soá, bieát so saùnh hai soá höõu tæ.

    3. Thaùi ñoä    : Giaùo duïc HS coù yù thöùc tö duy veà quan heä caùc soá trong caùc taäp

   hôïp soá ñaõ hoïc .

II.CHUAÅN :

         GV : sgk ,sgv ,thöôùc thaúng coù chia khoaûng,baûng phuï .

         HS : OÂn kieán thöùc veà soá nguyeân ,phaân soá ñaõ hoïc ôû lôùp 6.

III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :

1. OÅn ñònh toå chöùc :  

2. Kieåm tra baøi cuõ :(8’)

         GV oân taäp moät soá kieán thöùc ôû lôùp 6 coù lieân quan:

        -Theá naøo laø phaân soá ? Phaân soá baèng nhau ?

        -Tính chaát cô baûn cuûa phaân soá ?

        -Caùch QÑMS nhieàu phaân soá ?

        -Caùch so saùnh hai soá nguyeân, phaân soá ?

        -Caùch bieåu dieãn soá nguyeân treân truïc soá ?

3.Giaûng baøi môùi :

       a. Giôùi thieäu baøi :Moãi phaân soá ñaõ hoïc ôû lôùp 6 laø moät soá höõu tæ.Vaäy soá höõu tæ ñöôïc đònh nghóa nhö theá naøo? Caùch bieåu dieãn chuùng treân truïc soá?so saùnh soá höõu tæ nhö theá naøo ? Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta nghieân cöùu baøi " Taäp  hôïp  Q  caùc  soá  höõu  tæ"

 

        b. Tieán trình baøi daïy:

 

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

 Noäi dung

 

Hoaït ñoäng 1 : Soá höõu tæ.

GV . Giôùi thieäu noäi dung chöông trình Ñaïi soá 7 goàm 4 chöông :

- Soá höõu tæ – Soá thöïc .

- Haøm soá vaø ñoà thò .

- Thoáng keâ .

- Bieåu thöùc ñaïi soá .

GV. Neâu yeâu caàu veà duïng cuï hoïc taäp ; yù thöùc vaø phöông phaùp cuûa hoïc HS .

GV. Giôùi thieäu sô löôïc noäi dung chöông I .

GV. Neâu vaán ñeà : Caùc soá nhö theá naøo goïi laø soá höõu tæ ?

GV. Giaû söû ta coù caùc soá 3; -0,5; 0 ; 2  ; .

? Haõy vieát moãi soá treân thaønh 3 phaân soá baèng noù ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Coù theå vieát bao nhieâu phaân soá baèng moãi soá treân ?

GV. ÔÛ lôùp 6 ta ñaõ bieát caùc phaân soá baèng nhau laø caùch vieát khaùc nhau cuûa cuøng moät soá . GV. Giôùi thieäu : Soá ñoù ñöôïc goïi laø soá höõu tæ .

Nhö vaäy caùc soá 3; -0,5; 0 ; 2  ; laø nhöõng soá höõu tæ .

? Theá naøo laø soá höõu tæ ?

GV. Toùm laïi vaø cho HS ñoïc to khaùi nieäm trong SGK .

GV. Yeâu caàu HS laøm

caùc phaân soá baèng nhau laø caùc caùch vieát khaùc nhau cuûa cuøng moät soá.

? Vieát caùc soá 3; -0,5; 0 ; 2 ;    

 

 

 

 

Döôùi daïng caùc ps baèng noù?

*gv:Moãi phaân soá nhö treân ñöôïc goïi laø moät soá höõu tæ.

?Vaäy soá höõu tæ laø soá ñöôïc vieát i daïng nhö theá naøo?

 • gv giôùi thieäu kyù hieäu Taäp hôïp Q caùc soá höõu tæ.
 • ?1.vì sao caùc soá 0,6;-1,25 ;1 Laø caùc soá höõu tæ?

?2:soá nguyeân a coù phaûi laø soá höõu tæ khoâng ?vì sao?

?*:Moái quan heä giöõa caùc taäp hôïp soá N, Z ,Q ?

HS. Laéng nghe .

 

 

 

 

 

 

 

HS. Ghi caùc yeâu caàu cuûa GV ñeå thöïc hieän .

 

 

 

HS. Laéng nghe vaø suy nghó .

 

 

 

2HS(K) Thöïc hieän ôû baûng .

HS1 .   3=...

-0,5=

HS2.                        

 0 =

2 ...

 

= ==   =... 

HS(Y) Coù voâ soá phaân soá

 

 

 

 

 

 

 

 

HS(K) Phaùt bieåu .

 

Hs: daïng phaân soá

              (a,b Z, b 0  )

 

- soá nguyeân a laø soá höõu tæ

Vì az ,a=

*NZ

 

1.Soá höõu tæ :

Soá höõu tæ laø soá vieát ñöôïc döôùi daïng phaân soá

( vôùi a,bZ,b0 )

Taäp hôïp soá höõu tæ,kyù hieäu laø Q .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2:Bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soá.

*gv:caùc em ñaõ bieát caùch bieåu dieãn caùc soá nguyeân treân truïc soá.

?3: Bieåu dieãn caùc soá -1; 1 ; 2 treân truïc soá ?

*gv:Töông töï ta bieåu dieãn ñöôïc caùc soá höõu tæ treân truïc soá.

& Ví du:Bieåu dieãn soá treân truïc soá

-Chia ñoaïn thaúng ñôn vò thaønh boán phaàn baèng nhau , laáy moät phaàn ñoù laøm ñôn vò môùi ( baèng ñôn vò cuõ )

-soá  ñöôïc bieåu dieãn bôûi ñieåm M naèm beân phaûi ñieåm O vaø caùch O moät ñoaïn baèng 5 ñôn vò môùi

?: Haõy bieåu dieãn soà  treân truïc soá.

Löu yù : _Vieát  döôùi daïng maãu döông

_Treân truïc soá ñieåm bieàu dieãn soá xñöôïc goïi laø ñieåm x (do vaäy khi bieåu dieãn nhieàu soá

treân truïc soá ta phaûi caàn ñaët teân ñieåm baèng caùc chöõ caùi .vd :M,N,…….

 

 

 

           +    +    +    +

          -1    0    1    2

 

 

 

 

+  +  +  +  + +

            0               1

 

 

 

 

2.Bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soá :

Vd: Bieåu dieãn soá

  treân truïc soá    

   + +    +     ++

-1 0    1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït  ñoäng 3 :

       So saùnh hai soá höõu tæ

?4: so saùnh vaø ?

Löu yù:+ vieát caùc ps döôùi daïng maãu döông

       + QÑMS caùc PS

       + so saùnh töû caùc ps ñaõQÑM

*vd1: so saùnh -0,6 vaø ?

 

* vd2: so saùnh -3vaø 0 ?

* Löu yù:- soá höõu tæ lôùn hôn 0 laø soá höõu tæ döông .

-soá höõu tæ nhoû hôn 0 laø soá höõu tæ aâm .

-soá 0 khoâng laø soá höõu tæ döông cuõng khoâng laø soá höõu tæ aâm .

?*: +caùch nhaän bieát nhanh soá höõu tæ döông ,soá höõu tæ aâm?

+Neáu x< y thì vò trí giöõa ñieåm bieåu dieãn soá x vaø soá y treân truïc soá ?

?5:Trong caùc soá höõu tæ sau ,soá naøo laø soá höõu tæ döông ,aâm ,soá naøo khoâng laø soá höõu tæ döông cuõng khoâng laø soá höõu tæ aâm?

-4 ; ?

 

 

 

neân

                 

Hs :vd1(daõy 1 )

-0,6 = ;

neân -0,6<

*vd2(daõy 2 ) :

-3= ;0=

 neân-3< 0

 

*> 0 neáu avaøbcuøngdaáu

  < 0 neáu avaøb traùidaáu

*Neáu x< y thì ñieåm x ôû beân traùi ñieåm y treân truïc soá

?5:-soá höõu tæ döông :                                        

-soá höõu tæ aâm: ;-4

Soá baèng 0 :  

 

3.So saùnh hai soá höõu tæ:

  X,yQ thì x=y

Hoaëc x<y

Hoaëc  x> y

 

*Neáu x < y thì ñieåm x naèm ôû beân traùi ñieåm y treân truïc soá .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït  ñoäng 4 : cuûng coá

-Theá naøo laø soá höõu tæ ?

-Caùch so saùnh hai soá höõu tæ ?

*Bt 2a: trong caùc ps sau,ps naøo bieåu dieãn soá höõu tæ ?

.      b) Bieåu dieãn soá treân truïc soá?

* Bt 3 :so saùnh caùc soá höõu tæ x vaø y khi :

a) x = vaø y =

b) x = -0,75 vaø y =  

 

-hs : ( traû lôøi )

 

*bt 2a: Ps bieåu dieãn

Laø

b) bieåu dieãn treân truïc soá :

         +  +  +  +  +

        -1        0

 

     4.Höôùng daãn veà nhaø : (3’)

    -Xem laïi baøi hoïc , laøm caùc baøi taäp 1; 4 ;5 trang 7 ; 8  sgk.

   *Höôùng daãn : bt 5 : neáu a ,b ,c Z vaø a < b thì a+ c< b+ c

                            Vaäy töø ( a ,b Z )

    a < b  2a < a+b < 2b

    m> 0

    

   -oân caùch coäng ,tröø ps ,quy taéc daáu ngoaëc ,quy taéc chuyeån veá ñaõ hoïc ôû lôùp 6 .

  IV. Ruùt kinh nghieäm- boå sung:

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………

Tuaàn            :1                        Ngaøy soaïn  :

Tieát              :2                        Baøi:  COÄNG, TRÖØ  SOÁ  HÖÕU  TÆ

    I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Hs hieåu ñöôïc quy taéc coäng ,tröø soá höõu tæ ,quy taéc chuyeån veá .

     * Kyõ naêng   :  Vaän duïng thaønh thaïo quy taéc coäng ,tröø ps ,caùc tính chaát cuûa  

   Pheùp Coäng ñeå tính nhanh vaø ñuùng toång ñaïi soá .

 -Vaän duïng quy taéc chuyeån veá ñeå tìm soá haïng chöa bieát cuûa

 Toång trongÑaúng thöùc

     * Thaùi ñoä    : coù yù thöùc tính toaùn nhanh , chính xaùc vaø hôïp lyù.

    II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : sgk ,sgv ,thöôùc ,baûng phuï .
 • HS   : oân caùc tính chaát cuûa pheùp coäng trong Z ,quy taéc chuyeån veá , quy taéc coäng tröø phaân soá .

    III .Tieán trình tieát daïy :

1.oån ñònh toå chöùc  :( 1 ph )

2.Kieåm tra baøi cuõ  :( 6ph)

        Hs1:        Theá naøo laø soá höõu tæ ?

                       -so saùnh vaø   ;  0,3 vaø ?

        HS2 : Bieåu dieãn caùc soá vaø 0,5 treân truïc soá ? 

3.  Giaûng baøi môùi     :( 35ph)

  * Giôùi thieäu  :       ( 1ph) x Q ,X=   (a,b Z ,b 0 ) .Do ñoù vieäc thöïc hieän coäng ,tröø soá höõu tæ cuõng coù nghóa laø coäng ,tröø caùc phaân soá .

  * Tieán trình tieát daïy :

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

 

Hoaït ñoäng 1:

Coäng ,tröø hai soá höõu tæ .

?: Neâu quy taéc coäng ,tröø phaân

     Soá ?

Vaäy coäng tröø hai soá höõu tæ x ,y ta laøm theá naøo?

*vd:Tính a)

                b) -3 –()

Löu yù: -3 – () = -3 +

?1:Tính a)  0,6 +

              b) - (-0,4 )

*chuù yù: pheùp coäng trong Q cuõng coù tính chaát nhö pheùp coäng trong Z: trong toång ñaïi soá ta coù theå ñoåi choã caùc soá haïng, ñaët daáu ngoaëc ñeå nhoùm caùc soá haïng moät caùch tuøy yù.

* Bt 8 :tính :

a)

b) (

 

c)

d)

*GV:trong tính toaùn ta caàn aùp duïng caùc tính chaát cuûa pheùp coäng ñeå tính nhanh vaø hôïp lyù.

Löu yù: ñoåi caùc keát quaû caùc caâu a ,b,d ra hoãn soá .

*hs:+ QÑM

       +coäng töû, giöõ nguyeân  maãu chung .

*hs:+ x= ,y=

( a,b,c,d Z ; b,d>0 )

   +QÑM roài coäng (tröø ) caùc phaân soá cuøng maãu .

Vd:a) =

b)=

*hs thöïc hieän vaøo baûng con: a)                                                                      

0,6+

b)

 

 

 

 

 

 

 

* bt 8:moãi nhoùmlaøm1caâu

a)  

  =……….=

b) ( 

  =-[ ]=

c) =

d) = 

1.Coäng ,tröø hai

  Soá höõu tæ :

x,yQ;

x=

x+y=

x-y=

(a,b,mZ; m> 0)

 

 

 

 

 

*Chuù yù:pheùp coäng trong Q cuõng coù    nhöõng tính chaát nhö trong Z .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2 :

Quy taéc chuyeån  veá

? Neâu quy taéc chuyeån veá trong Z ?

Gv: töông töï nhö trong Z,vôùi x,y,z Q ta coù:

x+y=z  x+(-y) ?z+(-y)

     (t /c cuûa ñaúng thöùc )

         x? z –y  

Vaäy khi chuyeån moät soá haïng töø veá naøy sang veá khaùc cuûa ñaúng thöùc thì ta laøm theá naøo ?

Vd:aùp duïng quy taéc chuyeån veá,tìm x bieát :

?

?2:Tìm x bieát:

          a)

        b)

 

 

-hs: x,y,zz :

   x+y =z x=z-y

 

 

x+(-y) = z+(-y)

 

x=z-y

-hs: khi chuyeån moät soá haïng töø veá naøy sang veá khaùc cuûa moät ñaúng thöùc ta phaûi ñoåi daáu soá haïng ñoù.

Vd:

      =

 

a)

b)

    

 

2.quy taéc chuyeån veá :

Quy taéc:(sgk)

 

x,y,z   Q :

x+y=z x=z-y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 3:

  Cuûng coá – luyeän taäp

-Neâu quy taéc chuyeån veá?

-BT10:Cho bieåu thöùc:

A=(

      -( 

Haõy tính giaù trò cuûa Atheo hai caùch:

C1:tính giaù trò cuûa töøng bieåu thöùc trong ngoaëc.

C2: Boû daáu ngoaëc roài nhoùm caùc soá haïng thích hôïp.

 

 

-hs neâu quy taéc .

Bt10: (moãi daõy baøn laøm moät caùch )

C1:A=

 

=

 

C2:

A=6-

=(

=  -2 -0 - = -2 .

 

 

   4. Höôùng daãn veà nhaø:  (3ph) 

        -Hoïc thuoäc quy taéc ,laøm baøi taäp 6,7,9 trang 10 sgk

        -Hd bt7: * Vieát moät soá höõu tæ döôùi daïng toång cuûa hai phaân soá :maãu phaân soá toång laø boäi chung cuûa caùc maãu caùc ps trong toång.

            *Vieát moät soá höõu tæ döôùi daïng hieäu cuûa hai phaân soá :

     +Neáu ps nhoû hôn 1 thì ta laáy 1-  

              +Neáu ps lôùn hôn 1 thì ta laáy

 -oân laïi :caùc quy taéc nhaân ,chia phaân soá.

               Caùc tính chaát cuûa pheùp nhaân trong Z .

 

  IV. Ruùt kinh nghieäm- boå sung:

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………………

 

Tuaàn            : 2                       Ngaøy soaïn  :

Tieát              : 3                       Baøi  :  NHAÂN, CHIA   SOÁ   HÖÕU   TÆ

    I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : -HS bieát caùch nhaân chia soá höõu tæ theo quy taéc .

       -Hs hieåu khaùi nieäm tæ soá cuûa hai soá höõu tæ .

     * Kyõ naêng   :  Hs coù kyõ naêng nhaân , chia soá höõu tæ nhanh vaø ñuùng .

     * Thaùi ñoä    :hs coù yù thöùc tính toaùn chính xaùc vaø hôïp lyù

    II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  :sgk ,sgv ,thöôùc ,phaán maøu .

HS   : oân caùc kieán thöùc veà nhaân, chia phaân soá ,baûng

III .Tieán trình tieát daïy :

1.oån ñònh toå chöùc  : (1ph)

2.Kieåm tra baøi cuõ  :(7ph)

    *HS1: Neâu quy taéc coäng ,tröø soá höõu tæ?

          Aùp duïng: tính a)

                b)

  *HS2: Neâu quy taéc chuyeån veá ?

        Aùp duïng : Tìm x ,bieát : a)

        b)

3.  Giaûng baøi môùi     :(34ph)

  * Giôùi thieäu  :(1ph) Nhaân ,chia soá höõu tæ nhö nhaân ,chia phaân soá .Vieäc tính nhanh vaø hôïp lyù döïa vaøo t /c cuûa caùc pheùp tính nhaân ,chia .

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

 

Hoaït ñoäng 1:Nhaân hai soá höõu tæ :

*?:Neâu caùch nhaân hai phaân

Á        soá?

  Vaäy vôùi x,yQ ,x=

Thì  x,y=? 

Aùp duïng :

            

*Löu yù:caàn ruùt goïn ps khi keát quaû coøn ôû daïng tích .

 

 

 

*hs: phaùt bieåu quy taéc (sgk)

                 = 

1.Nhaân hai soá höõu tæ :

Vôùi x,yQ,

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2:

  Chia hai soá höõu tæ .

*?:Neâu caùch chia phaân soá cho phaân soá?

    -Ñieàu kieän cuûa pheùp chia?

Vôùi x=thì x:y=?

Aùp duïng:  tính : -0,4: (-)=?

*Löu yù:vaän duïng quy taéc “daáu’’ ôû lôùp 6 ñeå xaùc ñònh nhanh daáu ôû keát quaû.

?: tính : =?

*gv giôùi thieäu khaùi nieäm tæ soá cuûa hai soá höõu tæ nhö sgk .

? tìm tæ soá cuûa hai soá laø ta xaùc ñònh gì ?

Löu yù :tæ soá        phaân soá .

*aùp duïng: tìm tæ soá cuûa -5,12 vaø 10,25 ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs :phaùt bieåu quy taéc (sgk)

 

-soá bò chia phaûi khaùc 0.

x:y=

-0,4:(- )

  =

Hs :tích hay thöông cuûa 2soá

+cuøng daáu:mang daáu döông

+khaùc daáu: mang daáu aâm .

*

Hs :tìm tæ soá cuûa hai soá laø ta tìm thöông cuûa hai soá ñoù .

Vd:

                  =

           

 

 

2.chia hai soá höõu tæ :

x,yQ,

x:y=

 

 

 

 

 

 

*Chuù yù:thöông cuûa pheùp chia soá höõu tæ x cho soá höõu tæ y(y0) goïi laø tæ soá cuûa hai soá x vaø y.

Kyù hieäu : hay x:y

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 3:

  Cuûng coá – luyeän taäp .

BT 11:tính a)

(löu yù ruùt goïn ps ôû keát quaû )

*BT13:tính giaù trò bieåu thöùc :(sgk)

+Löu yù: a,b) xaùc ñònh nhanh daáu cuûa keát quaû,vaän duïng tính chaát giao hoaùn vaø keát hôïp cuûa pheùp nhaân ñeå tính nhanh .

c)Thay pheùp chia bôûi pheùp nhaân roài laøm nhö caâu a .

  d) Laøm trong ngoaëc tröôùc; coù theå vaän duïng tính chaát phaân phoái.

*BT14:Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng .

(gv duøng baûng phuï )

 

 

 

Hs thöïc hieän :a)

    

 

 

*BT13: ( Hs laøm nhoùm )

a)

=

b)

c)

d)

 

*BT14:

  x

 

  4

  =

    :

///

  x

///

   :

 

-8

   :

-

  =

 

16

    =

///

  =

///

  =

x

-2

=

 

      4.Höôùng daãn veà nhaø :(3’)

      *Hoïc baøi ,laøm caùc baøi taäp 12 ,15 ,16 sgk .

        Baøi taäp 17 ñeán 23 SBT

      *oân laïi caùc kieán thöùc veà hai soá ñoái nhau ,giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá nguyeân .

  IV. Ruùt kinh nghieäm- boå sung:

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………..

 

Tuaàn            : 2                       Ngaøy soaïn  :

Tieát              : 4                Baøi: GIAÙ  TRÒ  TUYEÄT  ÑOÁI  CUÛA  MOÄT  SO Á HÖÕU  TÆ

                   COÄNG, TRÖØ, NHAÂN, CHIA  SOÁ  THAÄP  PHAÂN

    I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : - Hshieåu khaùi nieäm giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ,caùch tìm .

        -Hs  oân laïi caùch coäng,tröø,nhaân,chia soá thaäp phaân ñaõ hoïc .

     * Kyõ naêng   : -Xaùc ñònh giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ .

       -Thöïc hieän caùc pheùp tính coäng,tröø,nhaân.chia soá höõu tæ daïng soá Thaäp phaân.

     * Thaùi ñoä    :coù yù thöùc tính toaùn chính xaùc, vaän duïng caùc tính chaát cuûa caùc pheùp tính ñeå tính nhanh vaø hôïp lyù .

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : Thöôùc thaúng coù chia khoaûng,phaán maøu,baûng phuï,maùy tính boû tuùi .

HS   : oân caùc pheùp tính veà soá thaäp phaân ñaõ hoïc ,yù nghóa vaø caùch xaùc ñònh giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá nguyeân ,hai soá ñoái nhau ,baûng con

    III .Tieán trình tieát daïy :

1.oån ñònh toå chöùc : (1’)

       2.Kieåm tra baøi cuõ : (8’)

         *Hs 1: -Neâu quy taéc nhaân,chia soá höõu tæ?

                     -aùp duïng tính chaát : moät toång chia cho moät soá (a+b):c=a:c+b:c

  Tính :

 *Hs2: Tính :

  ( löu yù : a:(b+c) a:b + a:c )

3.  Giaûng baøi môùi     :

  * Giôùi thieäu  :(2’)

      Gía trò tuyeät ñoái cuûa moät soá nguyeân x laøkhoaûng caùchtöø ñieåm x ñeán ñieåm 0 treân truïc soá .                                                            |x| = * x neáu x0

          * -x neáu x< 0

Vaäy x Q thì |x|=? ,neáu x,y vieát ôû daïng soá thaäp phaân thì khi thöïc hieän pheùp tính coù caàn phaûi ñoåi ra phaân soá khoâng ?

  * Tieán trình tieát daïy :(32’)

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

 

Hoaït ñoäng 1: Gía trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ .

*gv giôùi thieäu k/ n veà giaù trò tuîeât ñoái cuûa moät soá höõu tæ, kyù hieäu,minh hoïa qua ?1

a)Neáu x=3,5 thì |x| =?

            x=- thì |x| =?

b) Neáu x> 0 thì |x| =?

            x< 0 thì |x| =?

            x=0   thì |x|=?

*aùp duïng :tìm |x| bieát:

               a) x=    b) x=-5,75

*qua ?1 vaø vd sgk .Haõy so saùnh    |x|vôùi 0

           |x|  vôùi  |-x|

           |x|  vôùi  x  ?

+khi naøo thì |x|=x;|x|>x;|x|=0? 

*?2:Tìm |x| bieát:

x=- ;x=  ;  x=

x= 0

 

 

 

 

?1:

a)    |3,5| = 3,5

|-| =

b)    x> 0 |x| =x

x= 0 |x| =x

x< 0 |x| =-x

( -x laø soá ñoái cuûa x )

Vd: || =  ;

      |-5,75|= 5,75

*hs neâu nhaän xeùt sgk

 

 

 • x 0 |x| = x

x< 0 |x| > x 

?2: |-| =; || =

    |-| =; |0| = 0

1.Gía trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ :

( kyù hieäu laø |x| )

Laø khoaûng caùch töø ñieåm x ñeán ñieåm 0 treân truïc soá .

 

|x| = *x neáu x 0

        * -x neáu x<0

 

 

*nhaän xeùt: xQ

Thì : |x| 0

         |x| =|-x|

         |x|   x .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2: coäng, tröø, nhaân ,chia soá thaäp phaân .

*gv:ñeå coäng,tröø, nhaân,chia caùc soá thaäp phaân,ta coù theå vieát chuùng döôùi daïng phaân soá thaäp phaân roàilaøm theo quy taéc caùc pheùp tính veà phaân soá .

Vd:0,245 – 2,134

*Trong thöïc haønh,ta coù theå aùp duïng quy taéc veà giaù trò tuyeät ñoái vaø veà daáu nhö ñoái vôùi soá nguyeân .

Vd: 0,245 – 2,134 =0,245+(-2,134) = -(2,134 – 0,245)

           = - 1,889 .

Gv cho hs nhaéc laïi caùc quy taéc coäng,tröø,nhaân,chia soá nguyeân

Aùp duïng laøm ?3: Tính :

a)    -3,116 +0,263

b)    (-3,7) . (-2,16) 

c)     (-0,408) : (-0,34)

-cho hs caû lôùp nhaän xeùt.

 

 

 

Hs:   0,245 – 2,134 

      =

     =

 

 

 

 

-Hs laøm theo höôùng daãn cuûa gv.

 

-Hs nhaéc laïi caùc quy taéc ñaõ hoïc .

 

?3: a) = -(3,116 -0,263)

          = -2,853

b) =3,7 .2,16 =7,992

c) =0,408 : 0,34 = 1,2 .

- Hs nhaän xeùt,boå sung .

 

2. Coäng,tröø,nhaân,chia

Soá höõu tæ .

 

         (sgk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 3:

   Cuûng coá  -  luyeän taäp .

BT17:Trong caùc khaúng ñònh sau,khaúng ñònh naøo ñuùng?

a) |-2,5| = 2,5   b) |-2,5| = -2,5

c) |-2,5| =-(-2,5)

2)Tìm x,bieát :

a) |x| =      b)|x| = 0,37

c)|x| = 0         d) |x| =

* |x| = -2 

 

 

 

 

BT18:Tính :a) -5,17 – 0,469

b)    -2,05 + 1,73

c)(-5,17) . (-3,1)

d) (-9,18) : 4,25

(Duøng maùy tính ñeå tính nhanh)

BT19 :(sgk)

       (gv ghi baûng phuï)

 

 

 

 

BT17: 1) a,c ñuùng

                 b,sai (giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá aâm baèng soá ñoái cuûa noù)

2) a) x =

    b) x =0,37

    c) x = 0

    d) x =

  *|x| = -2 khoâng tìm ñöôïc x vì GTTÑ cuûa moät soá khoâng bao giôø laø soá aâm .

*bt18:a) = -5,639

          b) =-0,32 

          c) = 16,027

          d) = -2,16

 

Bt19:

Hs:vaän duïng tính chaát giao hoaùn vaø keát hôïp ñeå tính nhanh .

Lieân tính nhanh hôn

 

      4.Höôùng daãn veà nhaø :(2’)

       Oân laïi baøi hoïc veà tìm giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ,quy taéc veà daáu ôû 

      Caùc pheùp   tính.

     - Laøm baøi taäp 20 ñeán 26 sgk ,chuaån bò maùy tính boû tuùi – Tieát sau luyeän taäp .

  IV. Ruùt kinh nghieäm- boå sung:

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………...................

...............................................................................................................................................................

 Tuaàn            : 3                       Ngaøy soaïn  :

Tieát              :  5                      Baøi :   LUYEÄN  TAÄP

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc :cuûng coá caùc kieán thöùc veà giaù trò tuyeät ñoái cuûa soá höõu tæ,so saùnh s

                    Caùc soá höõu tæ,thöïc hieän caùc pheùp tính veà soá höõu tæ.

     * Kyõ naêng   :+ nhaän bieát caùc phaân soá baèng nhau,so saùnh phaân soá.

     +Tìm giaù trò cuûa soá höõu tæ trong bieåu thöùc chöùa giaù trò tuyeät ñoái

   Ñôn giaûn.

     +Vaän duïng caùc t/c cuûa caùc pheùp tính ñeå tính nhanh,söû duïng maùy

  Tính boû tuùi.

     * Thaùi ñoä    :Giaùo duïc hs coù yù thöùc tính toaùn chính xaùc.

    II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  :  baûng phuï,phaán maøu,maùy tính boû tuùi.
 • HS   maùy tính boû tuùi,giaûi caùc baøi taäp veà nhaø,baûng con.

    III .Tieán trình tieát daïy :

1.oån ñònh toå chöùc  :(1’)

2.Kieåm tra baøi cuõ  :(7’)

 Hs1:Theá naøo laø giaù trò tuyeät ñoái cuûa soá höõu tæ?

        Tìm x bieát |x| =      ; |x| =1,35

 Hs2:Tính nhanh :a)  (-4,9)+ 5,5 + 4,9 +(-5,5)

         b)   (-6,5) .2,8 +2,8 .(-3,5)

3.  Giaûng baøi môùi     :

  * Giôùi thieäu  :(1’)

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

 

Hoaït ñoäng 1:   luyeän taäp

Gv:Theá naøo laø soá höõu tæ?caùc caùch nhaän bieát nhöõng ps cuøng bieåu dieãn moät soá höõu tæ?

Baøi taäp 21:a) trong caùc ps sau, nhöõng ps naøo bieåu dieãn cuøng moät soá höõutæ:

b)vieát 3 ps cuøng bieåu dieãn soá höõu tæ .

 

Baøi taäp 23:Döïa vaøo tính chaát:

“Neáu x< y vaø y< z thì x< z”.

Haõy so saùnh :a) vaø 1,1

b)-500 vaø 0,001

c) vaø  

gv:haõy neâu caùc caùch so saùnh hai phaân soá ñaõ bieát?

Gv cho hs suy nghó vaø sau ñoù goïi 3 hs leân baûng so saùnh

 

Baøi taäp 22:saép xeáp caùc soá höõu tæ theo thöù töï lôùn daàn :

0,3 ; ; 0 ;-0,875.

Hd:-phaân thaønh 3 nhoùm:soá aâm, soá 0,soá döông

      -so saùnh caùc soá trong nhoùm

Löu yù: trong hai soá aâm,soá nhoû hôn coù giaù trò tuyeät ñoái lôùn hôn.

Baøi taäp 25:Tìm x bieát:

a)    |x – 1,7 | = 2,3

b) | x + | - = 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gv: neâu thöù töï thöïc hieän caùc pheùp tính trong bieåu thöùc coù daáu ngoaëc?ñeå tính nhanh giaù trò cuûa bieåu thöùc ta caàn vaän duïng ñieàu gì?

Baøi taäp 24:Tính:

a)(-2,5.0,38.0,4)-[0,125.3,15.

                                  .(-o,8)]

b)[(-20,83).0,2+(-9,17).0,2]:

   [2,47.0,5 – (-3,53).0,5]

 

*gv: treo baûng phuï keõ baûng höôùng daãn söû duïng maùy tính boû tuùi  nhö sgk ñeå laøm baøi taäp 26 sgk.

 

-hs: caùc ps baèng nhau cuøng bieåu dieãn 1 soá höõu tæ.

-hs:caùc caùch nhaän bieát:

+Döïa theo t/c cô baûn cuûa ps .

+Döïa theo t/c a.d=b.c

Aùp duïng bt 21:

a)hs ruùt goïn caùc ps tröôùc

b) toái giaûn neân …

 

 

hs: ñoïc ñeà vaø traû lôøi caâu hoûi cuûa gv : caùc caùch so saùnh ps :

C1:chuyeån veà daïng cuøng maãu .

C2:… daïng cuøng töû.

C3:so saùnh vôùi ps trung gian.

Hs:tìm caùc ps trung gian1;0;1/3 ñeå so saùnh

 

 

 

-HS:laøm vaøo baûng nhoùm

 

- nhoùm tröôûng giaûi thích keát quaû saép xeáp

 

 

 

 

 

-hs: chia lôùp thaønh 2 daõy

D1:laøm vaøo baûng nhoùm caâu a)

D2:laøm caâu b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-hs:caàn aùp duïng caùc tính chaát cuûa pheùp nhaân vaø pheùp coäng

 

 

 

a)t/c giao hoaùn vaø keát hôïp cuûa pheùp nhaân

b)t/c phaân phoái cuûa pheùp nhaân ñoái vôùi pheùp coäng.

 

 

-hs: thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa gv.

 

Baøi taäp 21:

a)

;

;

Vaäy

b)

 

 

Baøi taäp 23: (sgk)

a) <1 < 1,1neân <1

b) -500 < 0 < 0,001

  neân -500 < 0,001.

c)

    

 

Baøi taäp 22:( sgk)

<

    

 

 

 

 

 

 

Baøi taäp 25(sgk)

a) |x – 1,7 |= 2,3

  x – 1,7 =2,3

       x- 1,7 = -2,3

   x = 4

        x = -0,6 

b)

   

;

    ;

 

 

 

 

 

Baøi taäp 24 :(sgk)

a)    = 2,77

b)    =-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2:  cuûng coá.

-Neâu caùc caùch nhaän bieát caùc ps cuøng bieåu dieãn 1 soá höõu tæ.

-Coù maáy caùch so saùnh 2 ps ñaõ bieát?

-Tìm x bieát : | x – 5,8 |= -1,2.

 

-hs:traû lôøi

 

 

 

Hs:khoâng tìm ñöôïc giaù trò cuûa x vì GTTÑ cuûa moät soá khoâng bao giôø laø soá aâm.

 

      4.Höôùng daãn veà nhaø :(2’)

  -Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi

  -Laøm caùc baøi taäp ôû SBT.

  -oân laïi khaùi nieäm luõy thöøa ñaõ hoïc ôû lôùp 6

  IV. Ruùt kinh nghieäm- boå sung:

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Tuaàn            :  3                      Ngaøy soaïn  :

Tieát              : 6                       Baøi:  LUÕY  THÖØA  CUÛA  MOÄT  SOÁ  HÖÕU  TÆ

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc :Hs hieåu ñònh nghóa luõy thöøa vôùi soá muõ töï nhieân cuûa moät soá höõu t

 Tæ,naémquy taéc tính tích,thöông cuûa hai luõy thöøa cuøng cô soá ,quy taéc tính

          Luõy thöøa cuûa  moät luõy thöøa

     * Kyõ naêng :Kyõ naêng vaän duïng caùc quy taéc ñeå vieát goïn tích,thöông cuûa caùc

            Luõy thöøa  cuøng cô soá , luõy thöøa cuûa moät luõy thöøa ,ruùt goïn bieåu thöùc, tính   

          Giaù trò soá cuûa  luõy thöøa

     * Thaùi ñoä    :Hs coù yù thöùc vaän duïng caùc quy taéc treân ñeå tính nhanh

    II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  :Sgk,Sgv,Phaán maøu,baûng phuï ghi coâng thöùc veà luõy thöøa vôùi soá muõ töï nhieân

             Maùy tính boû tuùi .

 • HS   :Sgk,oân caùc quy taéc veà luõy thöøa ôû lôùp 6,maùy tính boû tuùi

    III .Tieán trình tieát daïy :

1.oån ñònh toå chöùc  :(1’)

2.Kieåm tra baøi cuõ  :(4’)

    -Neâu ñònh nghóa luõy thöøa baäc n cuûa a(nN,aZ)?

    -Quy öôùc:  a0=  ? ,a1=  ?

    -Neâu coâng thöùc nhaân ,chia hai luõy thöøa cuøng cô soá ;luõy thöøa cuûa moät luõy thöøa

3.  Giaûng baøi môùi     :

  * Giôùi thieäu  :Caùc quy taéc treân vaãn ñuùng vôùi luõy thöøa vôùi soá muõ töï nhieân vaø cô soáhöõu tæ.

  * Tieán trình tieát daïy

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

 

Hoaït ñoäng 1:Luõy thöøa vôùi soá

       Muõ töï nhieân.

Gv:Töông töï nhö ñoái vôùi soá töï nhieân ,haõy ñònh nghóa luõy thöøa baäc n cuûa so á höõu   tæ    x         

(n> 1, n N)  ?

Gv: giôùi thieäu coâng thöùc xn vaø cho hs neâu caùch ñoïc ,caùc quy öôùc.

Gv nhaán maïnh: xn laø luõy thöøa baäc n cuûa x (hay x muõ n) .

Gv: neáu vieát x = thì xn=?

()n ñöôïc tính nhö theá naøo?

Gv nhaán maïnh vaø cho hs ghi vôû.

*cho hs laøm ?1:  Tính :

(-0,5)3

       (9,7)0  ?

 

Hoaït ñoäng 2:Tích vaø thöông hai luõy thöøa cuøng cô soá.

Gv: cho soá töï nhieân a ; n,mN ,m thì : am. an =?

                            am: an =?

 

? Haõy phaùt bieåu thaønh lôøi ?

Gv: ñoái vôùi soá höõu tæ cuõng töông töï : xm . xn = xm+n

           xm : xn =?

? Neâu ñieàu kieän ñeå thöïc hieän ñöôïc pheùp tính?

? Haõy phaùt bieåu thaønh lôøi?

quy taéc (sgk)

Hs  laøm ?2: Tính :

a)    (-3) 2 . (-3) 3

b)    (-0,25) 5 : (-0,25) 3

Môû roäng: xm.xn.xp = ?

 

 

 

 

 

Hs:luõy thöøa baäc n cuûa soá höõu tæ x laø tích cuûa n thöøa soá x .

 • x  : cô soá
 • n  : soá muõ
 • xn : luõy thöøa baäc n cuûa x ( x muõ n)

 

x = thì xn= ()n

 

xn =

       n thöøa soá

?1: gv vaø hs cuøng laøm :

=0,25; -0,125;1

 

 

 

 

-hs: traû lôøi

    am. an = am+n

     am: an = am-n

 

Hs: …

 

Hs:  xm : xn = xm-n

 

Hs: x 0; m

Phaùt bieåu:+ khi nhaân hai luõy thöøa cuøng cô soá, ta giöõ nguyeân cô soá vaø coâng 2 soá muõ

+khi chia …

?2: 2 hs leân baûng

a)(-3) 2 .(-3) 3= (-3) 5

b) (-0,25) 5 : (-0,25) 3

     =(-0,25) 2

c) xm.xn.xp = xm+n+p

1.luõy thöøa vôùi soá muõ töï nhieân.

*Ñònh nghóa:

    (SGK)

*coâng thöùc :

        n thöøa soá

(xQ ,1 < n N)

 • Quy öôùc:

    x1 = x

    x0 = 1 ( x0)

 

 

 • Neáu vieát x =

( a,b Z ,b0)

Ta coù :

   

 

 

 

2. Tích vaø thöông hai luõy thöøa cuøng cô soá.

* coâng thöùc :

   xm. xn= xm+n

   xm : xn= xm-n 

    ( x 0; mn)

 

Quy taéc :(sgk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 3:  luõy thöøa cuûa luõy thöøa.

?3: Tính vaø so saùnh :

a)    ( 22) 3 vaø 2 6

b)    vaø

 

? Em haõy nhaän xeùt caùc soá muõ

  2,3 vaø 6 ?

Gv: vaäy khi tính luõy thöøa cuûa luõy thöøa ta laøm theá naøo ?

Gv giôùi thieäu coâng thöùc :

   ( xm ) n = xm . n

 • cho hs laøm ?4.
 • ?: caâu naøo ñuùng ,caâu naøo sai,tính keát quaû

a)    22 .23 = (22) 3

b)    22 .23 = 32 . 23

c)     22 .22 = (22)2

d)    12 .13 = 12. 3

e)    (xm)n = xm .xn

Löu yù:    

             xm. xn (xm)n

 

 

 

?3:  a)  (22) 3= 22.22.22

                    =  26

b)

hs: nhaän xeùt :

            = 6 ; 2.5 = 10

 

Hs: khi tính luõy thöøa cuûa luõy thöøa ,ta giöõ nguyeân cô soá vaø coäng hai soá muõ.

 

?4: ñieàn soá thích hôïp :

a)  6         b)  2 

* ?:

a) sai

b) sai

c) ñuùng

d) ñuùng

e) sai

hs: veà nhaø tìm xem khi naøo thì( xm) n = xm.xn

 

3.Luõy thöøa cuûa luõy thöøa.

 

Ta coù :

 

   (Xm) n =xm.n

 

 

* Quy taéc : (sgk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 4:  cuûng coá .

Gv: cho hs traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

+ Ñònh nghóa luõy thöøa baäc n cuûa x ?

+ Caùc quy taéc nhaân, chia hai luõy thöøa cuøng cô soá ; luõy thöøa cuûa luõy thöøa ?

Laøm caùc baøi taäp taïi lôùp :

Baøi 27,28,31 sgk

 

 

 

 

 

+ hs: ñònh nghóa

 

+hs neâu caùc quy taéc vaø coâng thöùc

 

- hs laøm theo nhoùm

Baøi 31:a) (0,25) 8=(0,5)16

b) (0,125)4 = (0,5)12

 

 

         4.Höôùng daãn veà nhaø : ( 3’)

  - Hoïc thuoäc ñònh nghóa vaø caùc quy taéc

  - Ñoïc phaàn coù theå em chöa bieát veà nhaø toaùn hoïc Fi-boâ-na-xi.

  -Laøm caùc baøi taäp :29,30,32 sgk

  Höôùng daãn : baøi 29: 

  IV. Ruùt kinh nghieäm- boå sung:

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

Tuaàn            :  4                      Ngaøy soaïn  :

Tieát              : 7                       Baøi: LUÕY THÖØA CUÛA MOÄT SOÁ HÖÕU TÆ (TT)

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Hs naém vöõng hai quy taéc veà luõy thöøa cuûa moät tích vaø luõy thöøa

  Cuûa moät thöông.

     * Kyõ naêng   :  Hs coù kyõ naêng caùc vaän duïng quy taéc treân trong tính toaùn.

     * Thaùi ñoä    :Hs coù yù thöùc vaän duïng caùc quy taéc ñeå tính nhanh.

    II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : giaùo aùn ,sgk, baûng phuï ghi saün caùc baøi taäp.
 • HS   :kieán thöùc cuõ , baøi taäp veà nhaø, ñoà duøng hoïc taäp.

  III .Tieán trình tieát daïy :

     1.oån ñònh toå chöùc  :  ( 1’)

     2.Kieåm tra baøi cuõ  :  (6’)

  Hs1: Neâu ñ|n  vaø vieát coâng thöùc luõy thöøa baäc n cuûa soá höõu tæ x ?

  Aùp duïng : tính : =? , =? , (2,5) 3=?

  Hs2:  Vieát coâng thöùc tính tích vaø thöông 2 luõy thöøa cuøng cô soá ?

  Aùp duïng : Tìm x :

3.  Giaûng baøi môùi     :

  * Giôùi thieäu  : coù theå tính nhanh : ( 0,125) 3.8 3=? ; (-39) 4: 134=?

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

 

Hoaït ñoäng 1: Luõy thöøa cuûa moät tích.

*hs laøm?1:Tính vaø so saùnh:

a)(2.5) 2 vaø 2 2.25

b) vaø

gv: vôùi 2 ví duï treân em coù nhaän xeùt gì veà (x.y)n vaø xn.yn?

?:Haõy dieãn ñaït quy taéc treân baèng lôøi ?

Gv: höôùng daãn caùch c/m:

(x.y)n = ?      (n> 0)

(x.x…x)(y.y…y) = ?

* cho hs laøm ?2:

Gv: chuù yù : (x.y)n = xn .yn vaø

     xn .yn = (x.y)n 

( söû duïng ñöôïc hai chieàu)

*cuûng coá: cho hs laøm BT36

       (sgk)

 

 

Hs: 2 hs leân baûng tính vaø so saùnh

a)    (2.5)2 =102 =100

22 .25= 4.25=100

     b) töông töï

 

hs: (x.y)n = xn .yn

Quy taéc:luõy thöøa cuûa moät tích baèng tích caùc luõy thöøa.

Hs: (x.y)n=(x.y)….(x.y)

=(x.x..x)(y.y…y)

=xn .yn

?2: 2 hs leân baûng laøm

 

Baøi taäp 36: hai hs leân baûng ,caû lôùp laøm vaøo baûng con

a)108.28= 208

c) 254.28 = (52)4.28=58.28

                              =108

d)158.94=158.38=458

* Nhaän xeùt.

 

1. Luõy thöøa cuûa moät tích.

 

   (x.y)n = xn.yn

 

 

* quy taéc: (sgk)

*vd: (1,5)3.8

    = (1,5)3.23

    = (1,5.2)3

    = 33 = 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Luõy thöøa cuûa moät thöông.

?3:Tính vaø so saùnh:

a)vaø

b) vaø  ø

Gv: Qua 2 ví duï treân em coù nhaän xeùt gì veà vaø

Gv: ta coù coâng thöùc :

    =   (y 0)

* cho 1 hs khaù chöùng minh töông töï caâu a)

Löu yù : coâng thöùc naøy cuõng aùp duïng ñöôïc 2 chieàu .

 • cho hs laøm ?4.
 • Baøi taäp 36b,e)

 

 

 

-2 hs leân baûng :

a) =

b) =

 

Hs: =  

 

 

 

Hs: chöùng minh 

 

 

 

- ?4: 3 hs leân baûng laøm

Bt:36b) 108 : 28= 58

e) 272 : 253 = 36:56

2.Luõy thöøa cuûa moät thöông.

 

 

Ta coù:

 

=(y0)

 

 

Quy taéc :( sgk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoâng 3:  cuûng coá – luyeän taäp.

-Phaùt bieåu vaø vieát coâng thöùc veà luõy thöøa cuûa moät tích ,moät thöông vaø ñk cuûa noù.

?5: Tính:a) (0,125)3.83

b)    (-39)4:134

 

 

 • Baøi taäp 34(sgk):

Gv ghi ñeà vaøo baûng phuï,cho hs kieåm tra laïi ñaùp soá caùc caâu vaø söûa laïi choã sai (neáu coù)

 

 

       nhaän xeùt

 • Baøi taäp 37,38 (sgk)

 

 

 

 

-hs phaùt bieåu

*  (x.y)n = xn.yn

       =   (y 0)

?5: a) = (0,125.8)3=13

                              = 1

b) = (-39:13)4=(-3)4=81

-Bt34:hslaøm vaø traû lôøi

a) sai

b)ñuùng

c) sai

d) sai

e)ñuùng

f) sai

 

- hs laøm theo nhoùm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4.Höôùng daãn veà nhaø: (2’)

  +  oân laïi caùc quy taéc vaø coâng thöùc veà luõy thöøa ñaõ hoïc ôû hai tieát

  +  xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi

                      + ø laøm caùc baøi taäp:35;37b,d ;40 sgk trang 22,23

  +Chuaån bò tieát sau luyeän taäp.

  IV. Ruùt kinh nghieäm- boå sung:

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………..

 

Tuaàn            :  4                      Ngaøy soaïn  :17.09.2005

Tieát              : 8                       BaøiLUYEÄN TAÄP

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc :Cuûng coá caùc qui taéc nhaân, chia hai luõy thöøa cuøng cô soá, qui taéc tính luõy thöøa cuûa luõy thöøa, luõy thöøa cuûa moät tích, luõy thöøa cuûa moät thöông

     * Kyõ naêng  : Reøn caùc kó naêng tìm giaù trò cuûa bieåu thöùc, vieát döôùi daïng luõy thöøa, so saùnh hai luõy thöøa, tìm soá chöa bieát.

     * Thaùi ñoä    :

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  :  Sgk, sbt, heä thoáng caùc daïng baøi taäp,ñeà kieåm tra 15’
 • HS   :  Sgk, caùc coâng thöùc veà luõy thöøa, baøi taäp veà nhaø, giaáy kieåm tra

III .Tieán trình tieát daïy :

1.oån ñònh toå chöùc : (1’)

2.Kieåm tra baøi cuõ  : (5’)

              + Ñieàn caùc keát quaû ñuùng vaøo choã troáng:

                 xm. xn= ... ; xm :xn = ... ;(xm)n = ... ; = ... ;  (x.y)n = ...

              + Aùp duïng : Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc: 

   3.  Giaûng baøi môùi :

  * Giôùi thieäu  :

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8’

Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp

Daïng 1: Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc.

Baøi 37d sgk: Tính:

       

?: Haõy nhaän xeùt caùc soá haïng ôû töû?

 

=> Bieán ñoåi bieåu thöùc

 

 

 

 

Cho caû lôùp nhaän xeùt

 

 

Baøi 40 (sgk) : Tính

a)  b)

c)        d)

Gv: Goïi 4 hs leân baûng thöïc hieän

 

Gv choát laïi cho hs caùch laøm

Daïng 2: Vieát döôùi daïng luõy thöøa.

Baøi 39 (sgk)

 

a)    x10 = x7.  ? 

     b)  x10 =  (x2 )?

     c)  x10 = x12 : ? 

Baøi 40 (sgk) : Vieát caùc soá sau döôùi daïng luõy thöøa cuûa moät soá khaùc 1: 125, -125, 27, -27

 

Daïng 3: Tìm soá chöa bieát

  Baøi 42(sgk) :Tìm n bieát:

a) 

Gv: höôùng daãn

b) 

c)  8n : 2n = 4

Baøi 46 (sgk)

Tìm taát caû caùc soá töï nhieân n sao cho :

a) 2.16 2n >4

b) 9.27 3n 243

243 = 3?   ;   9.27 = 3?

 

 

 

 

 

 

Hs: Caùc soá haïng ñeàu chöùa thöøa soá chung laø 3

=

=

=

=

Hs nhaän xeùt

Hs:

 

a)

b) =

c) =

d) =

Hs: 1 hs leân baûng, caû lôùp cuøng laøm vaøo baûng con.

a)    x10 = x7 . x3

b)    x10 = (x2 )5

c)     x10 = x12 : x2

 

Hs: 2 hs leân baûng

Hs 1: 125 = 53,

         -125 = (-5)3 

Hs 2:  27 = 33

          -27 = (-3)3

 

a)Hs laøm theo hd cuûa gv:

=> 2n = 16: 2 = 8 = 23                     n = 3 

b) n = 7      c)  n = 1

 

a) 2.24 2n > 22

      25 2n > 22

=> n=3,4,5

b) Töông töï

 

 

Baøi 37d(sgk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 40(sgk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 39(sgk)

 

 

 

 

 

Baøi 40(sgk)

 

 

 

 

Baøi 42(sgk)

 

 

 

 

 

 

Baøi 46(sgk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’

Hoaït ñoäng 2:  kieåm tra 15’

Baøi 1: (3 ñieåm) Hay khoanh troøn tröôùc caâu traû lôøi ñuùng

a) 35 .34 =  A/ 320                       B/ 920                         C/ 39

b) 23 .24 .25 =          A/ 212                      B/ 812                          C/860 

Baøi 2:(2 ñieåm) Vieát caùc soá sau döôùi daïng luõy thöøa

a) 32.9.34.  b) 8. .26:23

Baøi 3: (5 ñieåm) Tính

a)

b)

c)

 1. Höôùng daãn veà nhaø: (2’)

+ Xem laïi caùc daïng baøi taäp, oân laïi caùc qui taéc veà luõy thöøa

+ OÂn laïi khaùi nieäm tæ soá cuûa 2 soá höõu tæ x vaø y; ñònh nghóa 2 phaân soá baèng nhau

+ Ñoïc baøi ñoïc theâm

+ Laøm caùc baøi taäp 41, 45 sgk (daïng 1 vaø daïng 2)

  IV. Ruùt kinh nghieäm- boå sung:

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………..

 

 

Tuaàn   : 5                       Ngaøy soaïn  :22.09.2005

Tieát      : 9                      BaøiTÆ   LEÄ   THÖÙC

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Hs hieåu roõ theá naøo laø tæ leä thöùc, naém vöõng hai tính chaát cuûa tæ leä thöùc

     * Kyõ naêng   : Nhaän bieát ñöôïc tæ leä thöùc vaø caùc soá haïng cuûa tæ leä thöùc; Böôùc ñaàu bieát vaän duïng caùc tính chaát cuûa tæ leä thöùc vaøo vieäc giaûi baøi taäp.

     * Thaùi ñoä    :

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  :  Giaùo aùn, sgk, baûng phuï.
 • HS   Sgk, oân laïi tæ soá cuûa 2 soá höõu tæ x vaø y, ñònh nghóa 2 phaân soá baèng nhau

III .Tieán trình tieát daïy :

    1.oån ñònh toå chöùc : (1’)

2.Kieåm tra baøi cuõ  : (5’)

      - Tæ soá cuûa hai soá a vaø b laø gì? (b0)

      -   Haõy so saùnh : vaø    

    3.  Giaûng baøi môùi     :

  * Giôùi thieäu  :  (1’)  Ta coù = . Vaäy ñaúng thöùc = ñöôïc goïi laø gì?

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa GV

      Hoaït ñoäng cuûa HS

    Kieán thöùc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13’

Hoaït ñoäng 1:  Ñònh nghóa:

Gv: ñaúng thöùc = laø moät

Tæ leä thöùc.

Vd: So saùnh hai tæ soá:

               vaø

Vaäy tæ leä thöùc laø gì?

?: Haõy neâu ñònh nghóa vaø ñieàu kieän cuûa tæ leä thöùc?

Gv: Giôùi thieäu kí hieäu tæ leä thöùc: hoaëc  a:b = c: d

a, b, c, d laø caùc soá haïng

a, d laø caùc ngoaïi tæ (ngoaøi)

b, c laø caùc trung tæ (trong)

Cho hs laøm ?1:Töø caùc tæ soá sau coù laäp ñöôïc tæ leä thöùc khoâng?

a) vaø

b) vaø

Cuûng coá:a) Cho tæ soá

Haõy vieát moät tæ soá nöõa ñeå laäp thaønh moät tæ leä thöùc? Coù theå vieát ñöôïc bao nhieâu tæ soá?

b) Cho moät ví duï veà tæ leä thöùc

c) Cho tæ leä thöùc :

               => x = ?

 

 

 

 

 

Hs: = => laø moät tæ leä thöùc

Hs: Tæ leä thöùc laø moät ñaúng thöùc cuûa hai tæ soá.

Hs: Neâu ñ/n nhö sgk

       ÑK: b, d 0

 

 

 

 

 

Hs :Traû lôøi vaø giaûi thích

a) Ñöôïc

b) Khoâng

 

 

 

Hs suy nghó vaø thaûo luaän nhoùm

 

 

 

Hs: cho ví duï

Hs: döïa vaøo tính chaát 2 phaân soá baèng nhau ñeå tìm x

= 4.20 = 5.x => x = ?

1. Ñònh nghóa:

Tæ leä thöùc laø ñaúng thöùc cuûa hai tæ soá:

 

(ÑK: b, d 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

Hoaït ñoäng 2: Tímh chaát

?: Haõy nhaéc laïi tính chaát hai phaân soá baèng nhau ?

(a, b, c, d Z ; b, d 0 )

Gv: Ta haõy xeùt xem tính chaát naøy coù ñuùng vôùi tæ leä thöùc khoâng?

* Xeùt tæ leä thöùc:

Gv höôùng daãn hs nhö sgk

Gv: Cho hs laøm ?2:

 

Gv cho hs ghi vôû vaø hoûi: ngöôïc laïi, neáu coù a.d = b.c thì ta coù theå suy ra  ?

Gv hoûi: ngoaøi ta coù theå  suy ra tæ leä thöùc naøo nöõa khoâng?

Gv giôùi thieäu töø a.d = b.c ta coù theå suy ra caùc tæ leä thöùc nhö baûng toùm taét trong sgk

 

Hs:   => a.d = b.c

 

 

 

 

 

Hs: nghe gv hd ñeå hieåu caùch chöùng minh

 

Hs: Thöïc hieän ? 2

 

 

Hs: a.d = b.c =>

 

 

Hs:

2. Tính chaát::

1) Neáu

Thì  a.d = b.c

 

2) Neáu a.d = b.c vaø a, b, c, d 0

Thì ta coù caùc tæ leä thöùc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12’

Hoaït ñoäng 3:   Cuûng coá

Baøi taäp 47:Laäp caùc tæ leä thöùc coù theå ñöôïc töø ñaúng thöùc sau

            6.63 = 9.42

Baøi taäp 46 a,b (sgk)

Tìm x trong caùc tæ leä thöùc sau

a)

Gv: aùp dung t/c cuûa tæ leä thöùc ta tính x nhö theá naøo?

 

 

b) -0,52:x = -9,36:16,38

 

Gv:Laøm theá naøo ñeå tính ñöôïc x?

        

        

 

 

 

 

Hs: x.3,6 = (-2). 27

      => x=

      => x = -15

 

Hs: aùp duïng t/c 2 cuûa tæ leä thöùc:

   => x =

   => x = 0,91

 

 

 

 

 

 

 1. Höôùng daãn veà nhaø: (3’)

+ Naém vöõng ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa tæ leä thöùc.

+ Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ chöõa treân lôùp

+ Laøm caùc baøi taäp 44, 45, 46c, 47b sgk vaø baøi 61, 63 sbt

Höôùng daãn: baøi 44

1,2: 3,24 =

  IV. Ruùt kinh nghieäm- boå sung:

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………..

 

Tuaàn            :5                        Ngaøy soaïn  :25.09.2005

Tieát              :10                       Baøi:    LUYEÄN      TAÄP

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Cuûng coá ñònh nghóa vaø hai tính chaát cuûa tæ leä thöùc

     * Kyõ naêng   : Nhaän daïng tæ leä thöùc, tìm soá haïng chöa bieát cuûa tæ leä thöùc; laäp ra caùc tæ leä thöùc töø caùc soá, töø caùc ñaúng thöùc tích.

     * Thaùi ñoä    :

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : Sgk, sbt, baûng phuï keõ toùm taét caùc coâng thöùc cuûa tæ leä thöùc
 • HS   : Thuoäc baøi vaø laøm baøi taäp veà nhaø

III .Tieán trình tieát daïy :

     1.oån ñònh toå chöùc : (1’)

  2.Kieåm tra baøi cuõ  : (5’)

     Hs 1: Neâu ñònh nghóa tæ leä thöùc?

              Aùp duïng: Tìm caùc tæ soá baèng nhau trong caùc tæ soá sau roài laäp caùc tæ leä thöùc

                               28:14;  3:10;  2,1:7;  3:0,3; 

     Hs 2: Vieát daïng toång quaùt 2 tính chaát cuûa tæ leä thöùc

     3.  Giaûng baøi môùi     :

  * Giôùi thieäu  :

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6’

Hoaït ñoäng 1:  Luyeän taäp

Daïng 1: Nhaän daïng tæ leä thöùc

Baøi taäp 49(sgk)

Gv cho hs neâu caùch laøm cuûa baøi naøy ?

 

Goïi 2 hs leân baûng laøm caâu a, b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gv cho hs nhaän xeùt, sau ñoù goïi 2 hs khaùc laøm c, d

 

Baøi 61 SBT: Chæ roõ caùc ngoaïi tæ vaø caùc trung tæ trong caùc tæ leä thöùc sau:

a)

b)

c)   -0,375:0,875 = -3,63:8,47

Daïng 2: Tìm soá chöa bieát cuûa tæ leä thöùc

*Baøi 50 sgk:

GV treo baûng phuï coù keõ saün baøi taäp 50 sgk

Gv höôùng daãn: + Muoán tìm ngoaïi tæ ta laáy tích hai trung tæ chia cho ngoaïi tæ ñaõ bieát

+ Muoán tìm trung tæ ta laáy tích 2 ngoaïi tæ chia cho trung tæ coøn laïi

 

 

Baøi 69 SBT:

Tìm x bieát:

Gv gôïi yù: töø tæ leä thöùc ñaõ cho ta suy ra ñöôïc ñieàu gì?

=> tìm x nhö theá naøo?

 

Baøi 70 a SBT:

Tìm x bieát : 3,8: 2x =

 

 

 

 

 

Daïng 3: Laäp tæ leä thöùc

Baøi 51 sgk:: Töø 4 soá 1,5  ; 2 

3,6  ;  4,8 .Haõy laäp caùc tæ leä thöùc coù theå ñöôïc?

Gv hd: + Laäp caùc ñaúng thöùc tích

+ Aùp duïng t/c 2 cuûa tæ leä thöùc => caùc tæ leä thöùc coù theå ñöôïc

 

 

 

Hs: Caàn xem xeùt hai tæ soá ñaõ cho coù baèng nhau hay khoâng? Neáu baèng nhau thì laäp ñöôïc tæ leä thöùc

a)

=> laäp thaønh 1tæ leä thöùc

b)

2,1:3,5=

=> khoâng laäp ñöôïc 1 tæ leä thöùc

c) Laäp ñöôïc tæ leä thöùc

d) Khoâng laäp ñöôïc

 

Hs: 

a) Ngoaïi tæ: -5,1 vaø -1,15

    Trung tæ: 8,5 vaø 0,69

b) Ngoaïi tæ: vaø

    Trung tæ: vaø

c) Ngoaïi tæ: -0,375 vaø 8,47

    Trung tæ: 0,875 vaø -3,63

 

 

 

Baøi 50 sgk:

Hs thaûo luaän nhoùm

Trong nhoùm: moãi em tìm 3 soá thích hôïp ôû 3 oâ vuoâng roài keát hôïp laïi thaønh baøi cuûa nhoùm

N: 14;   Y:  H: -25

Ô:     C: 16        B:

I: -63       U:        Ö: -0,84

L: 0,3       EÁ: 9,17     T: 6

 

Hs:

    x2 = (-6o).(-15)

    x2 = 900

=> x = 30

Hs: chæ ra ngoaïi tæ vaø trung tæ

  2x =

  2x =

=> x =

 

Hs: 1,5.4,8 = 2.3,6  (=7,2)

Baøi 49(sgk)

 

a)

=>3,5:5,25 vaø 14:21

laäp thaønh 1tæ leä thöùc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi taäp 61 SBT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 50 sgk

‘’ Binh Thö Yeáu Löôït”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 69a sbt

 

 

 

 

 

 

Baøi 70 sbt

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 51 sgk:

 

 

 

 

 

4’

Hoaït ñoäng 2:  Cuûng coá

Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng.

Töø tæ leä thöùc vôùi a, b, c, d 0, ta coù theå suy ra:

A/                 B/                              C/                           D/

 1. Höôùng daãn veà nhaø: (2’)

+ OÂn laïi caùc tính chaát cuûa tæ leä thöùc

+ Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi

+ Laøm  baøi taäp 53 sgk

+ Xem tröôùc baøi ‘’ Tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau’’

  IV. Ruùt kinh nghieäm- boå sung:

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………..

 

Tuaàn            : 6                       Ngaøy soaïn  : 1.10.2005

Tieát              : 11         Baøi: TÍNH  CHAÁT  CUÛA  DAÕY  TÆ  SOÁ  BAÈNG  NHAU

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Hs naém vöõng tính chaát  cuûa daõy tæ soá baèng nhau

     * Kyõ naêng   : Vaän duïng tính chaát naøy ñeå giaûi caùc baøi toaùn chia theo tæ leä

     * Thaùi ñoä    :

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : Giaùo aùn, sgk, baûng phuï ghi saün caùch chöùng minh daõy tæ soá baèng nhau
 • HS   : OÂn laïi caùc tính chaát cuûa tæ leä thöùc, sgk, thöôùc

III .Tieán trình tieát daïy :

1.oån ñònh toå chöùc :(1’)

2.Kieåm tra baøi cuõ  :(6’)

   Hs 1: Neâu caùc tính chaát cuûa tæ leä thöùc?

   (     1) Neáu Thì  a.d = b.c

2) Neáu a.d = b.c vaø a, b, c, d 0,Thì ta coù caùc tæ leä thöùc:)

Hs 2: Tìm x bieát: 0,01:2,5 = 0,75x:0,75

   3.  Giaûng baøi môùi     :

  * Giôùi thieäu  : (1’) Töø ta coù theå suy ra khoâng?

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Thôøi gian

       Hoaït ñoäng cuûa GV

        Hoaït ñoäng cuûa HS

      Kieán thöùc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18’

Hoaït ñoäng 1:  Tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau

Gv: yeâu caàu hs laøm ?1

Cho tæ leä thöùc

Haõy so saùnh: ;

Vôùi caùc tæ soá trong tæ leä thöùc ñaõ cho ?

? Haõy nhaän xeùt caùc keát quaû vaø ruùt ra keát luaän?

Gv:Neáu coù thì ?

Coù theå suy ra nhö theá vôùi ñieàu kieän gì?

Gv keát luaän vaø cho hs ghi vôû

=> giôùi thieäu caùch chöùng minh: Ñaët = k

=> a= ? , c = ? =>=?

                        =>=?

Gv: giôùi thieäu coâng thöùc môû roäng cuûa tính chaát ñoái vôùi 3 tæ soá baèng nhau

Gv löu yù cho hs tính töông öùng cuûa caùc soá haïng vaø daáu +, - trong caùc tæ soá.

Cho hs laøm ví duï:Töø daõy tæ soá , aùp duïng t/c daõy tæ soá baèng nhau ta coù?

* Bt 54 sgk:Tìm 2 soá xvaø y bieát x + y =16  vaø  

Goïi 1 hs leân baûng, caû lôùp cuøng laøm

Bt 55 sgk :Tìm x, y bieát

x:2 = y: (-5) vaø x-y = -7

 

Töông töï baøi 54, gv goïi hs thöïc hieän

 

 

Hs: (=)

 

= ; =

 

 

Hs: caùc keát quaû baèng nhau

Vaäy= =

Hs: =

Ñk : b, d0; bd

 

 

 

Hs: a = k.b, c = k.d

=>=

                               = k

Töông töï

 

 

 

 

 

 

 

Hs: =

=

Hs:  

1.Tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau

*= (Ñk : b, d0 bd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Neáu = thì ta suy ra :

==

=

(ñk: giaû thieát caùc tæ soá ñeàu coù nghóa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

Hoaït ñoäng 2:   Chuù yù

Gv Khi coù daõy tæ soá , ta noùi caùc soá a,b,c tæ leä vôùi caùc soá 2,3,5.

Ta cuõng vieát: a: b: c = 2:3:5

 

Vaäy neáu cho 3 soá a, b, c tæ leä vôùi caùc soá m, n, p thì ta coù ?

 

Hs laøm ?2.

 

 

Cho hs laøm baøi taäp 57 sgk

Gv yeâu caàu hs ñoïc ñeà vaø toùm taét baøi toaùn baèng caùc tæ soá baèng nhau

 

Sau khi hs traû lôøi, gv trình baøy 1 baøi giaûi maãu cho hs

 

 

 

 

 

 

 

Hs:

 

 

Hs: goïi soá hs lôùp 7A,7B,7CA laàn löôït laø a,b,c ta coù :

               

 

Hs traû lôøi baøi 57 sgk

2. Chuù yù:

Khi coù daõy tæ soá , ta noùi caùc soá a,b,c tæ leä vôùi caùc soá 2,3,5.

Ta cuõng vieát: a: b: c = 2:3:5

* neáu cho 3 soá a, b, c tæ leä vôùi caùc soá m, n, p thì ta coù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7’

Hoaït ñoäng 3:   cuûng coá.

* Neâu tính chaát daõy tæ soá baèng nhau?

* Baøi taäp 56 sgk

Gv: Goïi a, b laàn löôït laø chieàu daøi vaø chieàu roäng cuûa HCN => tæ soá giöõa 2 caïnh ñöôïc vieát ntn?

Chu vi baèng 28=>?

Aùp dung t/c cuûa daõy tæ soá baèng nhau ñeå tính a, b vaø dieän tích hcn

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs: neâu laïi caùc t/c

 

 

 

Hs: Goïi a, b laàn löôït laø chieàu daøi vaø chieàu roäng cuûa HCN

Theo ñeà baøi ta coù: vaø

(a+b).2 = 28

  =>      vaø a+b = 14

Aùp dung t/c cuûa daõy tæ soá baèng nhau ta coù:

=

*

*

Dieän tích hcn: S= a.b = 4.10

                           = 40(m2)

 

   4. Höôùng daãn veà nhaø:(2’)

      + Hoïc thuoäc caùc tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau

      + Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi

      + Laøm caùc baøi taäp 58,59,60 sgk; baøi 74,75,76 SBT

      + OÂn laïi caùc tính chaát cuûa tæ leä thöùc vaø t/c cuûa daõy tæ soá baèng  nhau

  IV. Ruùt kinh nghieäm- boå sung:

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

Tuaàn            :6                        Ngaøy soaïn  :02.10.2005

Tieát              :12                        Baøi:   LUYEÄN    TAÄP

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Cuûng coá laïi caùc tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau, cuûa tæ leä thöùc

     * Kyõ naêng   : Thay tæ soá giöõa caùc soá höõu tæ baèng tæ soá giöõa caùc soá nguyeân; tìm x trong tæ leä thöùc; giaûi baøi toaùn veà chia tæ leä

     * Thaùi ñoä    : Ñaùnh giaù vieäc tieáp thu kieán thöùc cuûa hs

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : Giaùo aùn, sgk, baûng phuï
 • HS   : Naém ñöôïc kieán thöùc cuõ vaø laøm baøi taäp veà nhaø

III .Tieán trình tieát daïy :

    1.oån ñònh toå chöùc : (1’)

2.Kieåm tra baøi cuõ  :(6’)

    + Neâu tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau?

    + Aùp duïng : Tìm x vaø y bieát: 7x = 3y vaø x – y = 16

      (7x = 3y =>    =>)

   3.  Giaûng baøi môùi     :

  * Giôùi thieäu  : Vaän duïng t/c cuûa daõy tæ soá baèng nhau ñeå giaûi caùc baøi toaùn chia tæ leä

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

             Kieán thöùc

 

 

 

 

 

 

 

6’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6’

Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp

* Daïng 1:

Baøi 59 sgk: Thay tæ soá giöõa caùc soá höõu tæ baèng tæ soá giöõa caùc soá nguyeân

a)    2,04:(-3,12)

b)    (-1) : 1,25

c)    4 : 5

d)   

 

Gv töông töï baøi 44, cho hs nhaéc laïi caùch laøm vaø goïi 2 hs leân baûng

=> Hs caû lôùp nhaän xeùt

*Daïng 2:

Baøi  60 sgk Tìm x trong caùc tæ leä thöùc

a) (

Gv gôïi yù: + Tìm caùc ngoaïi tæ

+ Tìm caùc trung tæ?

=> Tìm = ?  => x = ?

 

Töông töï cho hs neâu caùch laøm caùc caâu b, c, d roài leân baûng trình baøy

b)    4,5: 0,3 = 2,25:(0,1x)

c)     8:( = 2:0,02

d)    3:2

Cho hs caû lôùp nhaän xeùt => gv choát laïi caùch laøm cho hs

*Daïng 3: baøi toaùn chia tæ leä

Baøi 58 sgk:

Cho hs ñoïc ñeà toaùn vaø duøng daõy tæ soá baèng nhau ñeå theå hieän baøi toaùn

Gv höôùng daãn: Goïi soá caây troàng cuûa 2 lôùp 7A, 7B laø x vaø y thì ta coù ñieàu gì?

Töø =>?

Vaäy tìm x vaø y nhö theá naøo?

 

 

 

 

 

Baøi 64 sgk:

Cho hs ñoïc ñeà vaø thaûo luaän nhoùm

 

Gv ñöa ra baøi giaûi vaø cho hs nhaän xeùt keát quaû cuûa caùc nhoùm , sau ñoù gv nhaän xeùt baøi giaûi cuûa töøng nhoùm

 

 

Daïng 4: chöùng minh tæ leä thöùc

Baøi 63 sgk:CMR tæ leä thöùc:

ta coù theå suy ra

Gv gôïi yù: Töø , aùp duïng tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau ta coù ?

Töø, aùp duïng tính chaát cuûa tæ leä thöùc ta suy ra ?

 

Gv ta coù ñpcm

 

 

 

Hs:

a)

b)

c)

d)

 

 

=>hs nhaän xeùt

 

 

 

 

 

 

Hs : Traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa gv vaø laøm theo höôùng daãn cuûa gv

=

=

 

3 hs leân baûng

Keát quaû: b) x = 1,5

                c) x = 0,32

 d) x =

 

 

hs nhaän xeùt

 

 

 

 

 

 

Hs: ta coù:

Vaø y – x = 20

* (caây)

* (caây)

 

 

 

Hs ñoïc ñeà vaø thaûo luaän theo nhoùm

=> trình baøy baøi giaûi treân baûng nhoùm

Hs caû lôùp nhaän xeùt keát quaû

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs: =>

 

 

Hs:

    => 

 

Baøi 59 sgk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 60 sgk

a)

=

=

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 58 sgk:

Goïi soá caây troàng cuûa 2 lôùp 7A, 7B laø x vaø y, ta coù:

Vaø y – x = 20

Theo t/c daõy tæ soá baèng nhau :

=20

* (caây)

* (caây

Baøi 64 sgk

  ( baûng phuï)

Goïi soá hs cuûa caùc khoái 6,7,8,9 laàn löôït laø a,b,c,d.Ta coù:

Vaø b – d = 70

=>

=

=> a = 315; b = 280

C = 245; d = 210

 

Baøi 63 sgk

Aùp duïng t/c cuûa tæ leä thöùc ta coù:

=>

Aùp duïng t/c cuûa daõy tæ soá baèng nhau:

 

=> 

 

   4. Höôùng daãn veà nhaø: (5’)

    + OÂn laïi caùc tính chaát cuûa tæ leä thöùc vaø caùc tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau

    + Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi vaø laøm caùc baøi taäp 61, 62 sgk; baøi 74,75,76 SBT

       H öôùng daãn baøi 62 sgk: x.y = 10 => x =

                                               =>=> y = 5

  IV. Ruùt kinh nghieäm- boå sung:

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………..

Tuaàn         : 7                       Ngaøy soaïn  :08.10.2005

Tieát           : 13                     Baøi:  SOÁ   THAÄP   PHAÂN   HÖÕU   HAÏN.

                                           SOÁ  THAÄP  PHAÂN  VO  HAÏN  TUAÀN  HOAØN

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Hs hieåu ñöôïc raèng soá höõu tæ laø soá coù theå bieåu dieãn ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn

     * Kyõ naêng   : Hs nhaän bieát ñöôïc soá thaäp phaân höõu haïn, ñieàu kieän ñeå moät phaân soá toái giaûn bieåu dieãn ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn vaø soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn

     * Thaùi ñoä    :

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : Giaùo aùn, sgk, baûng phu, maùy tính boû tuùi
 • HS   : Naém ñöôïc ñ/n soá höõu tæ, xem tröôùc baøi môùi, maùy tính boû tuùi

III .Tieán trình tieát daïy :

  1.oån ñònh toå chöùc : (1’)

  2.Kieåm tra baøi cuõ  : ( khoâng kieåm tra)

     3.  Giaûng baøi môùi  :

  * Giôùi thieäu  : soá 0,323232... coù phaûi laø soá höõu tæ khoâng ?

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

      Kieán thöùc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’

Hoaït ñoäng 1: Soá thaäp phaân höõu haïn. Soá thaäp phaân voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn

Gv: Theá naøo laø soá höõu tæ?

 

 

?: Vieát caùc phaân soá       döôùi  daïng soá thaäp phaân?

(Gv yeâu caàu hs neâu caùch laøm)

Gv: Haõy neâu caùch laøm khaùc?

     (gv höôùng daãn)

 

 

Gv: giôùi thieäu caùc soá 0,15; 1,48 coøn ñöôïc goïi laø soá thaäp phaân höõu haïn

?: Haõy vieát soá döôùi daïng soá thaäp phaân?

=> Em coù nhaän xeùt gì veà keát quaû?

Gv: Soá 0,41666... goïi laø soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn; caùch vieát goïn:

       0,41666...= 0,41(6)

Gv giaûi thích : soá 6 goïi laø chu kì.

*Cuûng coá: Haõy vieát caùc soá

döôùi daïng soá thaäp phaân, chæ ra chu kì cuûa noù roài vieát goïn laïi?

 

 

 

Hs: Soá höõu tæ laø soá vieát ñöôïc döôùi daïng phaân soá

               

 

Hs: Caùch laøm: chia töû cho maãu: = 0,15  ; = 1,48

=

 

 

 

 

Hs: = 0,4166...

 

Hs: Pheùp chia khoâng chaám döùt, soá 6  ñöôïc laëp ñi laëp laïi

 

 

 

 

 

Hs:

1.Soá thaäp phaân höõu haïn. Soá thaäp phaân voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn

 

Ví duï: sgk

* Chuù yù:

+ Caùc soá thaäp phaân nhö : 0,15; 1,48 ñöôïc goïi laø soá thaäp phaân höõu haïn

+ Caùc soá thaäp phaân nhö: 0,41666..., 0,111... ñöôïc goïi laø soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn

Vaø 6, 1 goïi laø chu kì cuûa soá thaäp phaân voâ haïn ñoù.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12’

Hoaït ñoäng 2:  Nhaän xeùt

Gv cho hs nhaän xeùt caùc phaân  soá ; :

+ Caùc phaân soá treân ñaõ toái giaûn chöa?

+ Maãu cuûa caùc phaân soá naøy chöùa caùc thöøa soá nguyeân toá naøo?

 

 

 

 

 

* Vaäy caùc phaân soá nhö theá naøo thì vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn? Soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn?

=> Gv nhaán maïnh hai yù treân vaø cho hs ghi vôû

Cho hs laøm ? sgk

 

 

 

 

 

 

Gv: Haõy vieát soá 0,(4); 0,(3); 0,(25)  döôùi daïng phaân soá ?

Gv gôïi yù:

0,(4) = 0,(1) .4 = .4 =

Cho hs laøm töông töï vôùi caùc soá: 0,(3); 0,(25)

 

Gv: Vaäy moãi soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn ñeàu laø moät soá höõu tæ.

=> Moãi soá höõu tæ ñöôïc bieåu dieãn bôûi...?

Gv neâu keát luaän (sgk)

 

 

 

 

Hs: Caùc phaân soá naøy ñaõ toái giaûn vaø coù maãu döông

Hs:- Phaân soá coù maãu laø 20 chöùa TSNT 2 vaø 5

- coù maãu laø 25 chöùa  TSNT laø 5

coù maãu laø 12 chöùa TSNT 2 vaø 3

 

Hs: Traû lôøi ...

 

 

 

Hs: Xeùt töøng phaân soá theo caùc böôùc:

+ Phaân soá ñaõ toái giaûn chöa?

+ Maãu cuûa psoá chöùa TSNT naøo?

=> Soá thaäp phaân höõu haïn hay voâ haïn tuaàn hoaøn?

Hs:

0,(3) = 0,(1).3= .3 = =

 

 

0,(25) = 0,(01) . 25

           = 

 

 

 

Hs: Traû lôøi...

2. Nhaän xeùt:

* Neáu moät phaân soá toái giaûn vôùi maãu döông maø maãu khoâng coù öôùc nguyeân toá khaùc 2 vaø 5 thì psoá ñoù vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäpphaân höõuhaïn

* Neáu moät phaân soá toái giaûn vôùi maãu döông maø maãu coù öôùc nguyeân toá khaùc 2 vaø 5 thì psoá ñoù vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keát luaän: sgk

 

 

 

 

 

10’

Hoaït ñoäng 3:   Cuûng coá

+ Cho vaøi ví duï veà soá thaäp phaân höõu haïn vaø voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn?

+ Cho hs nhaéc laïi phaàn nhaän xeùt vaø keát luaän ôû sgk?

Gv:Soá 0,1231213... coù phaûi laø soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn khoâng? Giaûi thích?

*Baøi taäp 65 vaø 66 sgk

 

Hs: Cho ví duï...

 

 

Hs: Traû lôøi...

 

 

 

 

Hs: giaûi thích...

 

   4. Höôùng daãn veà nhaø:(2’)

     -- Naém vöõng ñieàu kieän ñeå vieát ñöôïc moät soá höõu tæ döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn

     -- Naém vöõng keát luaän veà quan heä giöõa soá höõu tæ vaø soá thaäp phaân

     -- Laøm caùc baøi taäp 67, 68, 69, 70, 71 sgk

  IV. Ruùt kinh nghieäm- boå sung:

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………..

 

Tuaàn            :7                        Ngaøy soaïn  :10.10.2005

Tieát              :14                        Baøi:  LUYEÄN  TAÄP

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Cuûng coá ñieàu kieän ñeå moät phaân soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn

     * Kyõ naêng   : Vieát moät phaân soá döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn

Vaø ngöôïc laïi.( chæ thöïc hieän vôùi caùc soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn chu kì coù töø 1-> 2 chöõ soá)

     * Thaùi ñoä    :

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : Giaùo aùn, sgk, baûng phuï
 • HS   : Thuoäc baøi cuõ, laøm baøi taäp veà nhaø, maùy tính boû tuùi

III .Tieán trình tieát daïy :

  1.oån ñònh toå chöùc   :(1’)

  2.Kieåm tra baøi cuõ  :(6’)

Hs1: Neâu ñieàu kieän ñeå moät phaân soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn

         Laøm baøi 68a(sgk).

       ( Hs: Caùc psoá vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn laø: )

   Hs2: neâu keát luaän veà quan heä giöõa soá höõu tæ vaø soá thaäp phaân?

            Laøm baøi 68b(sgk).

          (Hs: ; )

3.  Giaûng baøi môùi   :

  * Giôùi thieäu  :

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

       Kieán thöùc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7’

Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp

Daïng 1: Vieát moät phaân soá hoaëc moät thöông döôùi daïng soá thaäp phaân

Baøi 69 sgk:

Gv yeâu caàu hs leân baûng duøng maùy tính thöïc hieän pheùp chia vaø vieát keát quaû döôùi daïng vieát goïn

 

Baøi 71 sgk:

Vieát caùc phaân soá    döôùi daïng soá thaäp phaân

 

 

 

Baøi 85 SBT: Cho caùc phaân soá  

  .  Giaûi thích vì sao caùc psoá naøy vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn roài vieát döôùi daïng ñoù?

 

 

 

Daïng 2: Vieát soá thaäp phaân döôùi daïng phaân soá

Baøi 70 sgk :

Vieát caùc soá thaäp phaân sau döôùi daïng phaân soá toái giaûn:

0,32; -0,124; 1,28; -3,12

Gv: höôùng daãn caâu a => goïi 3 hs leân baûng laøm caâu b,c,d

          0,32=

Cho hs  nhaän xeùt

Baøi 88 SBT:

Vieát caùc soá thaäp phaân sau döôùi daïng phaân soá:

a) 0,(5)

Gv höôùng daãn:0,(5) = 0,(1).5

                             =

b) 0,(34)

c) 0,(123)

d) 0,0(3)

Goïi 3 hs leân baûng laøm caâu b,c,d

=> Gv nhaän xeùt

Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá

* Neâu ñieàu kieän ñeå moät psoá

vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn?

* Neâu ñieàu kieän ñeå moät psoá

vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn?

* Neâu keát luaän veà quan heä giöõa soá höõu tæ vaø soá thaäp phaân?

* Vieát caùc soá sau döôùi daïng phaân soá:   0,0(8);  0,1(2)

 

 

Gv höôùng daãn :

0,1(2) = .1,2

            =

            =

=

 

 

 

 

Moät hs leân baûng

a)    8,5:3 = 2,8(3)

b)    18,7: 6 = 3,11(6)

c)     58 : 11 = 5,(27)

d)    14,2 : 3,33 = 4,(264)

Hs caû lôùp cuøng laøm vaø nhaän xeùt keát quaû

Hs : Caû lôùp cuøng thöïc hieän pheùp chia

Hs: Vì caùc phaân soá naøy toái giaûn, coù maãu döông vaø maãu khoâng chöùa TSNT naøo khaùc 2 vaø 5 ( 16 = 24 ; 125 = 53

40 = 23.5; 25 = 52 )

 

 

 

Hs:

b) -0,124 =

c) 1,28 =

d) -3,12 =

 

 

 

 

 

Hs laøm theo söï höôùng daãn cuûa gv

 

b)0,(34) = 0,(01).34

                = 

d)    0,(123) = 0,(001).123

     =

 

 

Hs: Traû lôøi

 

 

 

Hs: Traû lôøi

 

Hs: Traû lôøi

 

 

Hs: 0,0(8)

      = 

     

 

 

 

 

Baøi 69 sgk:

 

 

 

 

 

Baøi 71 sgk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 70 sgk :

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 88 SBT:

 

   4. Höôùng daãn veà nhaø: (1’)

     + Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi

     + Xem tröôùc baøi ‘’Laøm troøn soá’’

  IV. Ruùt kinh nghieäm- boå sung:

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………………

Tuaàn            :8                        Ngaøy soaïn  : 14.10.2005

Tieát              :15                        Baøi:  LAØM  TROØN  SOÁ

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Hs coù khaùi nieäm laøm troøn soá, bieát yù nghóa cuûa vieäc laøm troøn soá trong thöïc teá

     * Kyõ naêng   : Bieát vaän duïng caùc qui öôùc veà laøm troøn soá; söû duïng ñuùng caùc thuaät ngöõ neâu trong baøi

     * Thaùi ñoä    : Coù yù thöùc vaän duïng caùc qui öôùc laøm troøn soá trong ñôøi soáng haèng ngaøy

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : Giaùo aùn, sgk, moät vaøi ví duï veà laøm troøn soá trong thöïc teá
 • HS   : Söu taàm caùc ví duï veà laøm troøn soá; maùy tính boû tuùi

III .Tieán trình tieát daïy :

  1.oån ñònh toå chöùc : (1’)

  2.Kieåm tra baøi cuõ  : (6’)

   - Phaùt bieåu keát luaän veà quan heä giöõa soá höõu tæ vaø soá thaäp phaân?

   - Chöùng toû raèng: a) 0,(37) + 0,(62) = 1

                               b) 0,(33) .3 = 1

                     ( 0,(37) =

                        0,(33) .3 = 0,(01) .33.3= 0,(01).99 = )

     3.  Giaûng baøi môùi  :

  * Giôùi thieäu  :(1’) Gv ñöa ra baøi taäp : Moät tröôøng hoïc coù 425 hoïc sinh, soá hs khaù gioûi coù 302 em. Tính tæ soá hs khaù gioûi cuûa tröôøng ñoù?(=> hs traû lôøi -> gv giôùi thieäu baøi môùi)

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

       Kieán thöùc

 

 

 

 

 

 

 

 

15’

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 1: Ví duï:

Gv ñöa ra vaøi ví duï veà laøm troøn soá trong thöïc teá

- Ñieåm kieåm tra Toaùn cuûa An ñaït 6,5 ñieåm nhöng khi ghi dieåm vaøo soå gv laïi ghi 7

- Ñieåm soá moân AV cuûa baïn Haø laø 4,25 nhöng gv laïi ghi laø 4

Gv: yeâu caàu hs neâu theâm caùc ví duï ñaõ söu taàm

=> Gv: Trong thöïc teá, vieäc laøm troøn soá ñöôïc duøng raát nhieàu. Noù giuùp ta deã nhôù, deã öôùc löôïng, deã tính toaùn vôùi caùc soá coù nhieàu chöõ soá

Cho hs xeùt ví duï sau:Laøm troøn caùc soá thaäp phaân 4,3 vaø 4,9 ñeán haøng ñôn vò

Gv veõ truïc soá leân baûng, cho hs bieåu dieãn caùc soá 4,3 vaø 4,9 leân truïc soá

?: Soá 4,3 gaàn soá töï nhieân naøo nhaát?

?: Soá 4,9 gaàn soá töï nhieân naøo nhaát?

Gv giôùi thieäu caùch vieát:

4,3 4 ; 4,9 5 vaø caùch ñoïc cho hs.

Vaäy ñeå laøm troøn soá thaäp phaân ñeán haøng ñôn vò ta laøm theá naøo?

Laøm ?1.

( Hs seõ thaéc maéc ñoái vôùi 4,5)

=> Gv: soá 4,5 caùch ñeàu caû 4 vaø 5 nhöng ngöôøi ta quy öôùc ‘’Neáu chöõ soá boû ñi laø 5 thì khi laøm troøn soá ta taêng theâm moät ñôn vò ôû phaàn giöõ laïi’’

Ví duï 2: Laøm troøn soá 72900 ñeán haøng nghìn (laøm troøn nghìn)

Ví duï 3: Laøm troøn soá 0,8134 ñeán haøng phaàn nghìn (laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù ba)

Gv: Ñeå laøm troøn soá ngöôøi ta ñöa ra quy taéc nhö sau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs: Neâu ví duï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs:-  Soá 4,3 gaàn soá 4

     - Soá 4,9 gaàn soá 5

 

 

 

Hs: Laéng nghe

 

Hs: ...ta laáy soá nguyeân gaàn vôùi soá ñoù nhaát

Hs: 5,4 5        ;  5,86

       4,55         ;  4,5 4

 

 

 

Hs: laéng nghe gv giaûi thích

 

 

Hs: 72900 73000 vì 72900 gaàn 73000 hôn laø 72000

 

 

Hs: 0,8134 0,813

1. Ví duï:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví duï 1: sgk

     4,3 4

     4,9 5

* Kí hieäu: ‘’ ’’

Ñoïc laø ‘’gaàn baèng’’ hoaëc ‘’xaáp xæ’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví duï 2:

72900 73000

Ví duï 3:

0,8134 0,813

 

 

 

 

 

 

10’

 

Hoaït ñoäng 2: Quy öôùc laøm troøn soá

(Ghi quy taéc vaøo baûng phuï)

Cho hs ñoïc quy taéc theo töøng tröôøng hôïp

+ Tröôøng hôïp 1: (sgk)

Ví duï a: Laøm troøn soá 86,149 ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù nhaát

Gv höôùng daãn nhö sgk 

b) Laøm troøn soá 542 ñeán haøng chuïc

+ Tröôøng hôïp 2: (sgk)

Ví duï a: Laøm troøn soá 0,0861 ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù hai

b) Laøm troøn soá 1573 ñeán haøng traêm

Cho hs laøm ?2.

 

 

 

 

 

Hs: ñoïc quy taéc

Hs: Laøm theo höôùng daãn cuûa gv

 

a) 86,149 86,1

b) 542 540

 

 

Hs: 0,0861 0,09

 

Hs: 1573 1600

 

Hs: ñoïc ñeà vaø 3 em leân baûng

2. Quy öôùc laøm troøn soá.

          sgk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá

 • Cho hs nhaéc laïi caùc quy taéc laøm troøn soá
 • Baøi 73 sgk: Laøm troøn caùc soá sau ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù hai: 7,923; 17,418; 79,1364; 50,401; 0,155; 60,996

 

 • Baøi 74 sgk: Heát hoïc kì I, ñieåm Toaùn cuûa baïn Cöôøng nhö sau:

     Heä soá 1: 7; 8; 6; 10

     Heä soá 2: 7; 6; 5; 9

     Heä soá 3: 8

Haõy tính ñieåm trung bình moân Toaùn hoïc kì I cuûa baïn Cöôøng(laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù nhaát)

Gv: Höôùng daãn cho hs caùch tính ñieåm trung bình=> cho hs hoïat ñoäng nhoùm

Gv cho hs nhaän xeùt, sau ñoù gv choát laïi

 

Hs: Neâu caùc quy taéc

 

Hs: 2 hs leân baûng

7,923 7,92 ; 17,418 17,42 79,1364 79,14; 50,401 50,40 ; 0,155 0,16 ;

    60,996 61

Hs caû lôùp nhaän xeùt

 

 

 

 

Hs hoaït ñoäng nhoùm, sau ñoù ñaïi dieän nhoùm trình baøy

Hs: ÑTBm =

 

 

 

Hs nhaän xeùt

 

   4. Höôùng daãn veà nhaø: ( 2’)

     + Naém vöõng hai quy öôùc cuûa pheùp laøm troøn soá

     + Ñoïc phaàn ‘’Coù theå em chöa bieát’’ trang 39 sgk

     + Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi

     + Laøm caùc baøi taäp: 76, 77, 78, 79 sgk

  IV. Ruùt kinh nghieäm- boå sung:

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngaøy soaïn  :12.10.2010

Tieát            :17                                            LUYEÄN  TAÄP

I .Muïc tieâu:

     * Kieán thöùc : Cuûng coá vaø vaän duïng thaønh thaïo caùc quy öôùc  laøm troøn soá; Söû duïng ñuùng caùc thuaät ngöõ trong baøi

     * Kyõ naêng : Reøn kó naêng laøm troøn soá,öôùc löôïng giaù trò cuûa bieåu thöùc

     * Thaùi ñoä    : Coù yù thöùc vaän duïng qui öôùc laøm troøn soá vaøo caùc baøi toaùn thöïc teá vaø vaøo ñôøi soáng haèng ngaøy

II .Chuaån bò:

 • GV  : Giaùo aù, sgk, baûng phuï, maùy tính boû tuùi
 • HS   : Maùy tính boû tuùi,thöôùc daây (cuoän),naém vöõng lyù thuyeát vaø laøm baøi taäp veà nhaø

III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  1.oån ñònh tình hình lớp  : (1’)

  2.Kieåm tra baøi cuõ  : (6’)

Hs 1: Phaùt bieåu hai quy öôùc laøm troøn soá?

Aùp duïng : Haõy laøm troøn caùc soá 76 324 753 vaø 3695 ñeán haøng chuïc , haøng traêm, haøng nghìn.

Hs 2: Haõy laøm troøn caùc soá sau ñaây :

a. Laøm troøn chuïc soá : 5032,6  ; 991,23                      (5030; 990)

b. Laøm troøn traêm soá : 59436,21 ;56873                     (59400; 59600)

c. Laøm troøn nghìn soá: 107506  ;  288097,3                 (108000; 288000)

   3.  Giaûng baøi môùi     :

  * Giôùi thieäu bài : (1’) Giaùo vieân treo baûng phuï ghi quy öôùc laøm troøn soá cho hoïc sinh ñoïc laïi quy öôùc vaø vaän duïng vaøo giaûi caùc baøi taäp coù lieân quan

  * Tieán trình bai daïy :

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Nội dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4’

Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp

Daïng 1: thöïc hieän pheùp tính roài laøm troøn keát quaû

Baøi 99 SBT: Vieát caùc hoãn soá sau döôùi daïng soá thaäp phaân gaàn ñuùng chính xaùc ñeán hai chöõ soá thaäp phaân:

a)

Gv goïi 1 hs neâu caùch laøm

 

Baøi 100 SBT:

Thöïc hieän pheùp tính roài laøm troøn keát quaû ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù hai

a)    5,3013+ 1,49 + 2,364 + 0,154

b)    (2,635 + 8,3) – (6,002 + 0,16)

c)     96,3 .  3,007

d)    4,508 : 0,19

Daïng 2: Aùp duïng quy öôùc laøm troøn soá ñeå öôùc löôïng keát quaû pheùp tính

Baøi 77 SGK

Gv :Neâu caùc böôùc laøm :

-Laøm troøn caùc thöøa soá ñeán chöõ soá ôû haøng cao nhaát

-Nhaân ,chia .....caùc soá ñaõ ñöôïc laøm troøn ta ñöôïc keát quaû öôùc löôïng

-Tính keát quaû ñuùng ,so saùnh vôùi keát quaû öôùc löôïng

?: Haõy öôùc löôïng keát quaû caùc pheùp tính sau:

a)    495 . 52

b)    82,36 . 5,1

c)     6730 : 48

Baøi 81 SGK :

Gv yeâu caàu hs laøm theo hai caùch

*Caùch 1: Laøm troøn roài thöïc hieän pheùp tính

*Caùch 2 : Thöïc hieän pheùp tính roài laøm troøn keát quaû

a) 14,61 – 7,15 + 3,2

b) 7,56 . 5,137

c) 73,95 : 14,2

d)

Daïng 3: Moät soá öùng duïng cuûa laøm troøn soá trong thöïc teá

Baøi 78 sgk:

Gv: 1 in 2, 54cm

   => 21 in ?

 

 

Hs: ñoåi ra phaân soá roài duøng maùy tính boû tuùi ñeå tìm keát quaû:

a)

b)

c)

Hs laøm caâu a theo höôùng daãn cuûa gv

a) ...= 9,3093 9,31

3 hs leân baûng laøm caâu b,c,d

Hs:

b)...= 4,773 4,77

c)...=289,5741 289,57

d)...= 23,7263... 23,73

 

Hs caû lôùp nhaän xeùt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi 77 SGK

Baøi naøy chæ yeâu caàu thöïc hieän hai böôùc ñeå tìm keát quaû öôùc löôïng :

a) 500 . 50 = 25000

b) 80 . 5 = 400

c) 7000 : 50 = 140

 

Hs nhaän xeùt

 

Cho hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi vaø hoïat ñoäng nhoùm

a) Caùch 1: 15 – 7 +3 11

    Caùch 2: =10,66 11

b) Caùch 1 : 8 . 5 40

    Caùch 2 = 39,10788 39

c) Caùch 1 : 74 : 14 5

d) C1:

   

Hs: ñoïc ñeà sgk

Hs: 21 in 21 . 2,54 21 in

                 53,34 cm

 

1 hs leân baûng trình baøy => caùc lôùp nhaän xeùt

 

 

 

Baøi 99 SBTa)

b)

c)

 

Baøi 100 SBT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 77 SGK

a)495 . 52

500 . 50 =25000

b) 82,36 . 5,1

80 . 5 = 400

c) 6730 : 48

7000 : 50 = 140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 78 sgk:

Ñöôøng cheùo cuûa maøn hình cuûa Tivi 21 in tính ra cm laø: 2,54 cm . 2121 in 53,34 cm .21  53 cm

 

 

 

 

6’

Hoat ñoäng 2: Cuûng coá

+ Nhaéc laïi caùc quy öôùc laøm troøn soá

+ Neâu coâng thöùc tính chu vi vaø dieän tích cuûa HCN ?

Gv yeâu caàu hs : Tính chu vi vaø dieän tích cuûa moät maûnh vöôøn hình chöõ nhaät coù chieàu daøi laø 10,234m vaø chieàu roäng laø 4,7m (laøm troøn ñeán haøng ñôn vò)

 

Hs: Nhaéc laïi

 

Hs: Neâu coâng thöùc

Dieän tích HCN: d . r

Chu vi HCN: (d + r) . 2

 

 

 

Hs leân trình baøy vaø laøm troøn ñeán haøng ñôn vò

 

   4. Dặn dò h/s chuẩn bị cho tiết học tiếp theo 2’)

     + Veà nhaø thöïc haønh ño ñöôøng cheùo cuûa maøn hình cuûa Ti vi ôû gia ñình( öôùc löôïng vaø kieåm tra laïi baèng pheùp tính

     + Ñoïc muïc ‘’Coù theå em chöa bieát ‘’ roài tính chæ soá BMI cuûa em vaø moïi ngöôøi ôû gia ñình em

     + Xem laïi caùc daïng baøi taäp ñaõ giaûi vaø laøm baøi 80 sgk

     + Tieát sau mang maùy tính boû tuùi

  IV. Ruùt kinh nghieäm- boå sung:

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………….......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngaøy soaïn  :12.10.2010

Tieát              :18      SOÁ VOÂ TÆ .  KHAÙI  NIEÄM  VEÀ  CAÊN  BAÄC  HAI

I .Muïc tieâu

     1.Kieán thöùc : Hs naém ñöôïc khaùi nieäm veà soá voâ tæ. Hieåu theá naøo laø caên baäc hai cuûa moät soá khoâng aâm.

     2.Kyõ naêng   :Söû duïng ñuùng kí hieäu ‘’ ’’

     3.Thaùi ñoä    : Bieát yù nghóa caên baäc hai trong thöïc teá

II .Chuaån bò:

 • 1GV  : Giaùo aùn, sgk, baûng phuï veõ hình 1 sgk vaø ghi caùc baøi taäp, maùy tính boû tuùi
 • 2HS   : Baûng nhoùm, maùy tính boû tuùi

III .HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.oån ñònh tình hình lớp  :(1’)

2.Kieåm tra baøi cuõ  :(5’)

+ Theá naøo laø soá höõu tæ? Neâu keát luaän veà moái quan heä giöõa soá höõu tæ vaø soá thaäp phaân?

+ Vieát caùc soá höõu tæ sau döôùi daïng soá thaäp phaân :                                   (ñ/aùn: 0,75; 1,(54))

   3.  Giaûng baøi môùi   :

  * Giôùi thieäu bai : Coù soá naøo maøbình phöông  baèng 2 khoâng?

  * Tieán trình bai daïy :

 

Thôøi gian

Hoaït ñoäng cuûa GV

       Hoaït ñoäng cuûa HS

 Nội dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 1: Soá voâ tæ.

*Xeùt baøi toaùn sau:

Gv ñöa baûng phuï ghi baøi taäp vaø hình 5 sgk

a) Tính d/ tích hình vuoâng ABCD

b) Tính ñoä daøi ñöôøng cheùo AB

            

Gv:Gôïi yù : SAEBF = ?

               SAEBF = 2 SABF

               SABCD = 4 SABF =?

=> X = ?

Gv: Ngöôøi ta ñaõ chöùng minh ñöôïc raèng khoâng coù soá höõu tæ naøo maø bình phöông baèng 2 vaø ñaõ tính ñöôïc x = 1,4142356...

? Soá 1,4142356... coù phaûi laø soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn khoâng ? Vì sao?

Gv: Ta goïi nhöõng soá nhö vaäy laø soá voâ tæ . Vaäy soá voâ tæ laø soá nhö theá naøo?

 

Gv: Taäp hôïp caùc soá voâ tæ kí hieäu laø I

=> Coù bao nhieâu daïng soá thaäp phaân ñaõ hoïc?

Gv choát laïi

Baøi taäp: Ñieàn kí hieäu

vaøo choã troáng

a)    -4,5278 ... I

b)    - 2,4832 ...

c)     2 ,45679...    ...Q

d)    47,6(53) ...

 

 

 

 

Hs: + SAEBF = 1.1 = 1m2

       + SABCD = 2  SAEBF

                     = 2.1 = 2m2

Ta coù x2 = 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs:Soá thaäp phaân voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn

 

 

Hs: Soá voâ tæ laø soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn

 

Hs: - Soá thaäp phaân höõu haïn

- Soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn

-  Soá thaäp phaân voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn

Hs:

a)

b) Q

c)

d) I

1. Soá voâ tæ.

 

 

Baøi toaùn: sgk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Soá voâ tæ laø soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn

* Taäp hôïp caùc soá voâ tæ ñöôïc kí hieäu laø I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13’

Hoaït ñoäng 2:  Khaùi nieäm veà caên baäc hai

Gv: haõy tính: 32 =  ; (-3)2 =   ;

()2 =  ;   ( -)2 =  ; o2 =   ;

Khi ñoù ta noùi :

3 vaø -3 laø caên baäc 2 cuûa 9

Töông töï cho caùc  soá coøn laïi ?

 

Gv:0 laø caên baäc 2 cuûa soá naøo ?

 

Gv : Tìm x bieát : x2 = -1

Gv : Toång quaùt : Caên baäc 2 cuûa soá a (a 0 ) laø soá naøo ?

=> Ñònh nghóa (sgk)

 • Cuûng coá : Tìm caên baäc 2 cuûa 16 ; ; - 16

*Chuù yù : Chæ coù soá döông vaø soá 0 môùi coù caên baäc 2

*Gv: Thoâng baùo : soá döông a coù ñuùng 2 caên baäc 2 laø  vaø

-

VD: Soá 4 coù 2 caên baäc 2 laø