Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố giáo án Số học 6

Đăng ngày 10/17/2016 10:47:45 AM | Thể loại: Số học 6 | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

KIỂM TRA 15’ (Bài số 4 ) Tiết:62 Đại số :6 Năm học 2012-2013 Thời gian :15’(Không tính thời gian giao đề) Họ và tên : ………………………………………….. Lớp :…6/… I, PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn và câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: Câu 1: Số đối của –(-14) là :  A) -14 B) 14 C) 15 D) 13..

Bình luận

Nội dung


KIỂM TRA 15’ (Bài số 4 )
Tiết:62 Đại số :6 Năm học 2012-2013
Thời gian :15’(Không tính thời gian giao đề)

Họ và tên : ………………………………………….. Lớp :…6/…
I, PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh tròn và câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Số đối của –(-14) là :

A) -14
B) 14
C) 15
D) 13Câu 2: Câu nào sai:

A) 12< 16
B) -12 < -16
C) 
D) -12 > -16

Câu 3: Bỏ ngoặc –(a-b+c-e) ta được

A) a-b+c-e
B) -a-b+c-e
C) a-b+c-e
D) -a +b –c +e

II, PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 1: (4 điểm): Tính :
-3 + (-4)
(-4).(+5)


–(123456 +78) + (123456 -22) +( -89)Câu 2: (3 điểm): Tìm x biết :


14 –2x =-86
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM :
Câu
1
2
3

Đáp án
A
B
D

II/ PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: (4 điểm):


-3 + (-4) = -( 3+4)= -7
(1 điểm)

(-4).(+5) =-(4.5)=-20
(1 điểm):

–(123456 +78) + (123456 -22) +( -89)
= -123456 -78 +123456 -22 +(-89)
= (-123456 +123456) - (78+ 22) +(-89)
= 0 +(-100) +(-89)
= -189

(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)

Câu 2: (3 điểm):


 x=5 hoặc x=-5
(0,75 điểm)

 
(0,75 điểm)

14 –x =-86 -x=-86-14 -x=-100 x=100
(1,5 điểm):Sponsor Documents