Chương I. §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

giáo án Hình học 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 17       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
yr3u0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2017 8:58:43 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.35 M
Lần xem
1
Lần tải
17
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: 22/ 8/ 20132 Tiết 3. HAI ĐƯờNG THẳNG VUÔNG GóC i. Mục tiêu -Kiến thức : HS hiểu được thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau, công nhận tính chất: có duy nhất một đường thẳng b đi qua,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Chương I. §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng, Giáo Án Hình Học 7 , Giáo án điện tử Chương I. §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng, doc, 1 trang, 0.35 M, Hình học 7 chia sẽ bởi TRẠCH TRẦN TÔNG đã có 17 download

 
LINK DOWNLOAD

Chuong-I.-3.-Cac-goc-tao-boi-mot-duong-thang-cat-hai-duong-thang.doc[0.35 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày soạn: 22/ 8/ 2013 2
Tiết 3. HAI ĐƯờNG THẳNG VUÔNG GóC
i. Mục tiêu
-Kiến thức : HS hiểu được thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau, công nhận tính chất: có duy nhất một đường thẳng b đi qua A và b( a.
-Kĩ năng : HS biết vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.
-Thái độ : Bước đầu tập suy luận cho HS
II. Chuẩn bị của GV và HS
- GV: Thước thẳng, êke, phấn màu
- HS: Thước thẳng, êke, giấy rời
III. Các hoạt động dạy và học
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
? Thế nào là 2 góc đối đỉnh, nêu t/c2 góc đối đỉnh
Vẽ ( xAy = 90 0, vẽ ( x`Ay` đối đỉnh với ( xAy
Hoạt động của gv & hs
 Nội dung

 Hoạt động 2: Thế nào là 2 đường thẳng vuông góc

HS cả lớp làm gấp giấy...
GV: Em có nhận xét gì về các nếp gấp?
HS: Trả lời...
GV: Vẽ hình
HS: Nhìn hình vẽ tóm tắt
GV: Hướng dẫn HS suy luận dựa theo t/c 2 góc đ.đỉnh và 2 góc kề bù
GV: xx` và yy` gọi là 2 đường thẳng vuông góc
Vậy thế nào là 2 đg. thẳng vuông góc?
HS: Trả lời...
1/ Thế nào là hai đường thẳng vuông góccho
xx` ( yy` = (0(
(xOy = 90 0

chỉ ra
(xOy = (x`Oy = (x`Oy = 90 0
vì sao?

 Giải
(xOy = 90 0 ( theo điều cho trước)
(y`Ox =180 0-(xOy(theo t/c2 góc kề bù)
( (y`Ox =90 0
có (y`Ox =(x`Oy =90 0 (t/c2 góc đ.đ)
(x`Oy` = (xOy =90 0 (t/c2 góc đ.đ)
* Định nghĩa: SGK tr 84
Kí hiệu: xx` ( yy`

 Hoạt động 3: Cách vẽ 2 đ.thẳng vuông góc

GV: Gọi 1 HS lên bảng làm 
Các HS còn lại làm vào vở
HS: làm vào vở
GV: Em hãy nêu vị trí có thể xảy ra giữa 0 và đường thẳng a?
HS: 0( a và 0( a
GV: Có mấy đường thẳng đi qua 0 và (
với a?
HS: trả lời...
GV:Đưa ra nội dung t/c
2/ Vẽ 2 đường thẳng vuông góc


a ( a`


*Tính chất thừa nhận: Sgk

 Hoạt động 4: đường trung trực của đoạn thẳng

GV: Cho đoạn thẳng AB, vẽ I là trung điểm của AB qua I vẽ đ.thẳng d ( AB
Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình, các HS khác vẽ vào vở
GV: Đường thẳng d có những đặc điểm như trên gọi là đ.trung trực của đoạn thẳng
Vậy đ.tr.trực của đoạn thẳng là gì?
HS: Trả lời...
GV: Đưa ra đ/n về đ.tr.trực của đoạn thẳng
GV: Giới thiệu cho HS điểm A đối xứng với điểm B qua đ.thẳng d
3/ Đường trung trực của đoạn thẳng

d là đường trung trực của đoạn thẳng AB
*Định nghĩa: sgk
d ( AB = (I(
IA = IB

 Hoạt động 5: Củng cố-Luyện tập

BT11

 


Ngµy so¹n: 22/ 8/ 2013  Tuần 2

TiÕt 3. HAI §¦êNG TH¼NG VU¤NG GãC

i. Môc tiªu

 -KiÕn thøc : HS hiÓu ®­îc thÕ nµo lµ hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau, c«ng nhËn tÝnh chÊt: cã duy nhÊt mét ®­êng th¼ng b ®i qua A vµ b a.

 -KÜ n¨ng : HS biÕt vÏ ®­êng th¼ng ®i qua 1 ®iÓm cho tr­íc vµ vu«ng gãc víi mét ®­êng th¼ng cho tr­íc.

 -Th¸i ®é : B­íc ®Çu tËp suy luËn cho HS

II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS

- GV: Th­íc th¼ng, ªke, phÊn mµu

- HS: Th­íc th¼ng, ªke, giÊy rêi

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc

Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò  

? ThÕ nµo lµ 2 gãc ®èi ®Ønh, nªu t/c2 gãc ®èi ®Ønh

  VÏ xAy = 90 0, vÏ x'Ay' ®èi ®Ønh víi xAy  

          Ho¹t ®éng cña gv & hs

                 Néi dung

                   Ho¹t ®éng 2: ThÕ nµo lµ 2 ®­êng th¼ng vu«ng gãc

HS c¶ líp lµm gÊp giÊy...

GV: Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c nÕp gÊp?

HS: Tr¶ lêi...

 

 

 

 

GV: VÏ h×nh

HS: Nh×n h×nh vÏ tãm t¾t

 

 

1/ ThÕ nµo lµ hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc

 

 

cho

xx' yy' = 0

xOy = 90 0

chØ ra

 

xOy = x'Oy = x'Oy = 90 0

 v× sao?

                             Gi¶i

1

 


 

GV: H­íng dÉn HS suy luËn dùa theo t/c 2 gãc ®.®Ønh vµ 2 gãc kÒ bï

GV: xx' vµ yy' gäi lµ 2 ®­êng th¼ng vu«ng gãc

VËy thÕ nµo lµ 2 ®g. th¼ng vu«ng gãc?

HS: Tr¶ lêi...

 

xOy = 90 0 ( theo ®iÒu cho tr­íc)

y'Ox =180 0-xOy(theo t/c2 gãc kÒ bï)

y'Ox =90 0

y'Ox =x'Oy =90 0 (t/c2 gãc ®.®)

x'Oy' = xOy =90(t/c2 gãc ®.®)

* §Þnh nghÜa: SGK tr 84

KÝ hiÖu: xx' yy'

                          Ho¹t ®éng 3: C¸ch vÏ 2 ®.th¼ng vu«ng gãc

GV: Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm

C¸c HS cßn l¹i lµm vµo vë

 

HS: lµm vµo vë

GV: Em h·y nªu vÞ trÝ cã thÓ x¶y ra gi÷a 0 vµ ®­êng th¼ng a?

HS: 0 a vµ 0 a

GV: Cã mÊy ®­êng th¼ng ®i qua 0 vµ

víi a?

HS: tr¶ lêi...

GV:§­a ra néi dung t/c

2/ VÏ 2 ®­êng th¼ng vu«ng gãc

    

 

a a'

 

 

*TÝnh chÊt thõa nhËn: Sgk

                   Ho¹t ®éng 4: ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng

GV: Cho ®o¹n th¼ng AB, vÏ I lµ trung ®iÓm cña AB qua I vÏ ®.th¼ng d AB

Gäi 1 HS lªn b¶ng vÏ h×nh, c¸c HS kh¸c vÏ vµo vë

GV: §­êng th¼ng d cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nh­ trªn gäi lµ ®.trung trùc cña ®o¹n th¼ng

VËy ®.tr.trùc cña ®o¹n th¼ng lµ g×?

HS: Tr¶ lêi...

GV: §­a ra ®/n vÒ ®.tr.trùc cña ®o¹n th¼ng

GV: Giíi thiÖu cho HS ®iÓm A ®èi xøng víi ®iÓm B qua ®.th¼ng d

3/ §­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng

                                                

  d lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB

Þnh nghÜa: sgk

   d AB = I 

         IA = IB

 

 

1

 


 

 

                                   Ho¹t ®éng 5: Cñng cè-LuyÖn tËp

BT11/86

GV:Goïi HS ñoïc BT11

GV:Haõy ñieàn vaøo choã troáng (…) trong caùc phaùt bieåu sau :

a/Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi nhau laø hai ñöôøng thaúng …

b/Hai ñöôøng thaúng a vaø a’ vuoâng goùc vôùi nhau kí hieäu laø…

c/Cho tröôùc moät ñieåm A vaø moät ñöôøng thaúng d … ñöôøng thaúng d’ ñi qua A vaø vuoâng goùc vôùi d.

BT12/86

GV:Goïi HS ñoïc BT12

GV:Trong caùc caâu sau caâu naøo ñuùng ? caâu naøo sai ? Haõy baùc boû cau sai baèng hình veõ

a/Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc thì caét nhau.

b/Hai ñöôøng thaêng caét nhau thì vuoâng goùc .

 

 

BT14/86

GV:Goïi HS ñoïc BT14

GV:Haõy veõ ñoaïn thaêng CD = 3cm vaø veõ ñöôøng trung truïc cuûa ñoaïn thaúng aáy

 

HS:Ñoïc BT11

HS: a/Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi nhau laø hai ñöôøng thaúng caét nhau, trong caùc goùc taïo thaønh coù moät goùc vuoâng

       b/Hai ñöôøng thaúng a vaø a’ vuoâng goùc vôùi nhau kí hieäu laø a a’

       c/Cho tröôùc moät ñieåm A vaø moät ñöôøng thaúng d coù moät vaø chæ moät ñöôøng thaúng d’ ñi qua A vaø vuoâng goùc vôùi d.

 

HS:Ñoïc BT12

HS:a/ Ñuùng

      b/ Sai : 

                      

 

HS:Ñoïc BT14

HS:

                              

                                    Ho¹t ®éng 6:     h­íng dÉn vÒ nhµ    

                      - Häc thuéc ®Þnh nghÜa 2 ®u­êng th¼ng vu«ng gãc.

                     - TËp vÏ 2 ®­êng th¼ng vu«ng gãc.

                      - BTVN: Bµi 13 SGK tr 86. Bµi 9, 10, 11, 14 SBT tr 75.

IV. Rút kinh nghiệm.

 

 

 

 

1

 


 

Ngµy so¹n:  28/ 8/ 2013

TiÕt 4LuyÖn tËp

I. Môc tiªu

  -KiÕn thøc : Cñng cè cho HS ®Þnh nghÜa hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc, ®­êng trung trùc cña                                                       ®o¹n th¼ng

  -KÜ n¨ng: HS biÕt vÏ ®.th¼ng ®i qua 1 ®iÓm cho tr­íc vµ mét ®­êng th¼ng cho tr­íc  vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng ®· cho, biÕt vÏ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng

  -Th¸i ®é: Sö dông thµnh th¹o ªke, th­íc th¼ng, b­íc ®Çu tËp suy luËn

II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS

  - GV: Th­íc th¼ng, ªke, giÊy rêi, b¶ng phô ghi bµi 17 ; 18 SGK/ 87.

  - HS: GiÊy rêi, ªke, th­íc kÎ

III.  C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:

    Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò

? Haõy phaùt bieåu ñònh nghóa hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc, ñònh nghóa ñöôøng trung truïc cuûa ñoaïn thaúng ?          

                                       Ho¹t ®éng 2:                LuyÖn tËp

HS c¶ líp lµm bµi 15, GV gäi 2 em ®øng t¹i chç nhËn xÐt

 

 

GV: §­a néi dung bµi qua b¶ng phô

Gäi 1 hs lªn b¶ng kiÓm tra

HS c¶ líp cã thÓ dïng giÊy gËp l¹i ®Ó kiÓm tra qua h­íng dÉn cña GV

 

GV §­a ®Ò bµi qua b¶ng phô

1 HS ®äc ®Ò bµi

Gäi 1 hs lªn b¶ng thao t¸c, c¸c hs kh¸c vÏ vµo vë

GV theo dâi, h­íng dÉn hs thao t¸c

GV: §­a ra néi dung ®Ò bµi 19 SGK

 

HS vÏ h×nh, nªu c¸c tr×nh tù vÏ h×nh cã thÓ x¶y ra

 

 

 

 

GV: Gäi 3 hs nªu tr×nh tù vÏ h×nh tõng tr­êng hîp, c¸c hs kh¸c theo dâi vµ nhËn xÐt, bæ xung

 

 

 

 

Bµi 15 sgk tr 86

NhËn xÐt: zt xy = 0

Cã 4 gãc vu«ng: xOy ;xOz; yOt; tOx

 

Bµi 17 sgk tr 87

a) a  a'

b) a'

c) a

Bµi 18 sgk tr 87

 

 

xOy = 45 0

LÊy A bÊt k× n»m trong xOy

Qua A vÏ d 1 0x = B

Qua A vÏ d 2 0y = C

Bµi 19 sgk tr 87

Tr×nh tù:                

1) vÏ d 1 tuú ý, vÏ d 1 d 2 = 0,

d 1Od 2 = 60 0 lÊy A tuú ý trong d 1Od 2

1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

GV: §­a ra néi dung ®Ò bµi 20 sgk

Gäi 1 hs ®äc ®Ò bµi

GV: Em h·y cho biÕt vÞ trÝ 3 ®iÓm A, B, C cã thÓ x¶y ra?

Gäi 2 hs lªn b¶ng vÏ h×nh

 

 

GV : Em cã nhËn xÐt g× vÒ  d 1 d 2 trong 2 tr­êng hîp trªn?

HS: víi 3 ®iÓm A, B, C kh«ng th¼ng hµng th×  d 1 d 2t¹i 1 ®iÓm

 

vÏ AB d 1 = B (B d 1 ), vÏ BC d 2= C

(C d)

2) VÏ d 1 d 2 = 0, d 1Od 2 = 60 0

lÊy B Od 1 vÏ BC Od 2 , C Od 2

vÏ AB Od 1= A, A d 1Od 2

3)  d 1 d 2 = 0, d 1Od 2 = 60 0

lÊy C Od 2 vÏ BC Od 2 ­= C, BC 0d 1= B

AB Od 1= B

A d 1O d 2

Bµi 20 sgk tr 87

1) Víi A, B, C th¼ng hµng

2) Víi A, B, C kh«ng th¼ng hµng

                          

 

  Ho¹t ®éng 3:         h­íng dÉn vÒ nhµ

- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· lµm t¹i líp

- BTVN: Bµi 11, 12, 13 SBT tr 75

- §äc tr­íc bµi "C¸c gãc t¹o bëi 1 ®­êng th¼ng c¾t 2 ®­êng th¼ng"

 

IV. Rút kinh nghiệm.

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Chương I. §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU