Chương I. §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

giáo án Đại số 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 42       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
0q3u0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2017 8:17:03 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
1
Lần tải
42
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 2 Ngày soạn: 11/08/2017Ngày dạy: /08/2017 TIẾT 3 LUYỆN TẬP. I . MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức về quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. Kĩ năng: Có kĩ năng thực hiệ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Chương I. §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ, Giáo Án Đại Số 8 , Giáo án điện tử Chương I. §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ, doc, 1 trang, 0.09 M, Đại số 8 chia sẽ bởi TRẠCH TRẦN TÔNG đã có 42 download

 
LINK DOWNLOAD

Chuong-I.-3.-Nhung-hang-dang-thuc-dang-nho.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 2
Ngày soạn: 11/08/2017 Ngày dạy: /08/2017
TIẾT 3
LUYỆN TẬP.
I . MỤC TIÊU:
Kiến thức: Củng cố kiến thức về quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.
Kĩ năng: Có kĩ năng thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức qua các bài tập cụ thể.
II. CHUẨN BỊ
- GV: Bảng phụ ghi các bài tập 10, 11, 12, 13 trang 8, 9 SGK, phấn màu; máy tính bỏ túi; . . .
- HS: Ôn tập quy tắc nhân đơn thức với đa thức, quy tắc nhân đa thức với đa thức, máy tính bỏ túi; . . .
- Phương pháp cơ bản: Nêu và giải quyết vấn đề, hỏi đáp, so sánh, thảo luận nhóm.
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: KTSS (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (7 phút).
HS1: Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức. Áp dụng: Làm tính nhân (x3-2x2+x-1)(5-x)
HS2: Tính giá trị của biểu thức (x-y)(x2+xy+y2) khi x = -1 và y = 0
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng

Hoạt động 1: Bài tập 10 trang 8 SGK. (8 phút).
-Treo bảng phụ nội dung.
-Muốn nhân một đa thức với một đa thức ta làm như thế nào?
-Hãy vận dụng công thức vào giải bài tập này.
-Nếu đa thức tìm được mà có các hạng tử đồng dạng thì ta phải làm gì?
-Sửa hoàn chỉnh lời giải bài toán.
Hoạt động 2: Bài tập 11 trang 8 SGK. (5 phút).
-Treo bảng phụ nội dung.
-Hướng dẫn cho học sinh thực hiện các tích trong biểu thức, rồi rút gọn.
-Khi thực hiện nhân hai đơn thức ta cần chú ý gì?
-Kết quả cuối cùng sau khi thu gọn là một hằng số, điều đó cho thấy giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến.
-Sửa hoàn chỉnh lời giải bài toán.
Hoạt động 3: Bài tập 13 trang 9 SGK. (9 phút).
-Treo bảng phụ nội dung.
-Với bài toán này, trước tiên ta phải làm gì?
-Nhận xét định hướng giải của học sinh và sau đó gọi lên bảng thực hiện.
-Sửa hoàn chỉnh lời giải bài toán.
Hoạt động 4: Bài tập 14 trang 9 SGK. (9 phút).
-Treo bảng phụ nội dung.
-Ba số tự nhiên chẵn liên tiếp có dạng như thế nào?
-Tích của hai số cuối lớn hơn tích của hai số đầu là 192, vậy quan hệ giữa hai tích này là phép toán gì?
-Vậy để tìm ba số tự nhiên theo yêu cầu bài toán ta chỉ tìm a trong biểu thức trên, sau đó dễ dàng suy ra ba số cần tìm.
-Vậy làm thế nào để tìm được a?
-Hãy hoàn thành bài toán bằng hoạt động nhóm.
-Sửa hoàn chỉnh lời giải các nhóm.

-Đọc yêu cầu đề bài.
-Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.
-Vận dụng và thực hiện.
-Nếu đa thức tìm được mà có các hạng tử đồng dạng thì ta phải thu gọn các số hạng đồng dạng.
-Lắng nghe và ghi bài.
-Đọc yêu cầu đề bài.
-Thực hiện các tích trong biểu thức, rồi rút gọn và có kết quả là một hằng số.
-Khi thực hiện nhân hai đơn thức ta cần chú ý đến dấu của chúng.
-Lắng nghe và ghi bài.
-Lắng nghe và ghi bài.
-Đọc yêu cầu đề bài.
-Với bài toán này, trước tiên ta phải thực hiện phép nhân các đa thức, rồi sau đó thu gọn và suy ra x.
-Thực hiện lời giải theo định hướng.
-Lắng nghe và ghi bài.
-Đọc yêu cầu đề bài.
-Ba số tự nhiên chẵn liên tiếp có dạng 2a, 2a+2, 2a+4 với 
-Tích của hai số cuối lớn hơn tích của hai số đầu là 192, vậy quan hệ giữa hai tích này là phép toán trừ
(2a+2)(2a+4)-2a

 


Tun 2

Ngaøy soaïn: 11/08/2017   Ngày dạy:      /08/2017

TIEÁT 3         

LUYEÄN TAÄP.

I . MUÏC TIEÂU:

Kieán thöùc: Cuûng coá kieán thöùc veà quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc, nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc.

Kó naêng: Coù kó naêng thöïc hieän thaønh thaïo pheùp nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc, nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc qua caùc baøi taäp cuï theå.

II. CHUAÅN BÒ

- GV: Baûng phuï ghi caùc baøi taäp 10, 11, 12, 13 trang 8, 9 SGK, phaán maøu; maùy tính boû tuùi; . . .

- HS: OÂn taäp quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc, quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc, maùy tính boû tuùi; . . .

- Phöông phaùp cô baûn: Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, hoûi ñaùp, so saùnh, thaûo luaän nhoùm.

III. CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP:

 1. OÅn ñònh lôùp: KTSS (1 phuùt)

 2. Kieåm tra baøi cuõ: (7 phuùt).

 HS1: Phaùt bieåu quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc. AÙp duïng: Laøm tính nhaân (x3-2x2+x-1)(5-x)

 HS2: Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc (x-y)(x2+xy+y2) khi x = -1 vaø y = 0

 3. Baøi môùi:          

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1: Baøi taäp 10 trang 8 SGK. (8 phuùt).

-Treo baûng phuï noäi dung.

-Muoán nhaân moät ña thöùc vôùi moät ña thöùc ta laøm nhö theá naøo?

 

 

-Haõy vaän duïng coâng thöùc vaøo giaûi baøi taäp naøy.

-Neáu ña thöùc tìm ñöôïc maø coù caùc haïng töû ñoàng daïng thì ta phaûi laøm gì?

 

-Söûa hoaøn chænh lôøi giaûi baøi toaùn.

Hoaït ñoäng 2: Baøi taäp 11 trang 8 SGK. (5 phuùt).

-Treo baûng phuï noäi dung.

-Höôùng daãn cho hoïc sinh thöïc hieän caùc tích trong bieåu thöùc, roài ruùt goïn.

-Khi thöïc hieän nhaân hai ñôn thöùc ta caàn chuù yù gì?

 

 

-Ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

-Muoán nhaân moät ña thöùc vôùi moät ña thöùc, ta nhaân moãi haïng töû cuûa ña thöùc naøy vôùi töøng haïng töû cuûa ña thöùc kia roài coäng caùc tích vôùi nhau.

-Vaän duïng vaø thöïc hieän.

 

-Neáu ña thöùc tìm ñöôïc maø coù caùc haïng töû ñoàng daïng thì ta phaûi thu goïn caùc soá haïng ñoàng daïng.

 

-Laéng nghe vaø ghi baøi.

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

-Thöïc hieän caùc tích trong bieåu thöùc, roài ruùt goïn vaø coù keát quaû laø moät haèng soá.

-Khi thöïc hieän nhaân hai ñôn thöùc ta caàn chuù yù ñeán daáu cuûa chuùng.

Baøi taäp 10 trang 8 SGK.

 

Baøi taäp 11 trang 8 SGK.

 

(x-5)(2x+3)-2x(x-3)+x+7

=2x2+3x-10x-15-2x2+6x+x+7

= - 8

Vaäy giaù trò cuûa bieåu thöùc      (x-5)(2x+3)-2x(x-3)+x+7 khoâng phuï thuoäc vaøo giaù trò cuûa bieán.

1

 


-Keát quaû cuoái cuøng sau khi thu goïn laø moät haèng soá, ñieàu ñoù cho thaáy giaù trò cuûa bieåu thöùc khoâng phuï thuoäc vaøo giaù trò cuûa bieán.

-Söûa hoaøn chænh lôøi giaûi baøi toaùn.

Hoaït ñoäng 3: Baøi taäp 13 trang 9 SGK. (9 phuùt).

-Treo baûng phuï noäi dung.

-Vôùi baøi toaùn naøy, tröôùc tieân ta phaûi laøm gì?

 

-Nhaän xeùt ñònh höôùng giaûi cuûa hoïc sinh vaø sau ñoù goïi leân baûng thöïc hieän.

-Söûa hoaøn chænh lôøi giaûi baøi toaùn.

Hoaït ñoäng 4: Baøi taäp 14 trang 9 SGK. (9 phuùt).

-Treo baûng phuï noäi dung.

-Ba soá töï nhieân chaün lieân tieáp coù daïng nhö theá naøo?

-Tích cuûa hai soá cuoái lôùn hôn tích cuûa hai soá ñaàu laø 192, vaäy quan heä giöõa hai tích naøy laø pheùp toaùn gì?

-Vaäy ñeå tìm ba soá töï nhieân theo yeâu caàu baøi toaùn ta chæ tìm a trong bieåu thöùc treân, sau ñoù deã daøng suy ra ba soá caàn tìm.

-Vaäy laøm theá naøo ñeå tìm ñöôïc a?

 

-Haõy hoaøn thaønh baøi toaùn baèng hoaït ñoäng nhoùm.

-Söûa hoaøn chænh lôøi giaûi caùc nhoùm.

 

-Laéng nghe vaø ghi baøi.

 

 

 

 

-Laéng nghe vaø ghi baøi.

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

-Vôùi baøi toaùn naøy, tröôùc tieân ta phaûi thöïc hieän pheùp nhaân caùc ña thöùc, roài sau ñoù thu goïn vaø suy ra x.

-Thöïc hieän lôøi giaûi theo ñònh höôùng.

 

-Laéng nghe vaø ghi baøi.

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

-Ba soá töï nhieân chaün lieân tieáp coù daïng 2a, 2a+2, 2a+4 vôùi

-Tích cuûa hai soá cuoái lôùn hôn tích cuûa hai soá ñaàu laø 192, vaäy quan heä giöõa hai tích naøy laø pheùp toaùn tröø

(2a+2)(2a+4)-2a(2a+2)=192

 

 

 

 

 

-Thöïc hieän pheùp nhaân caùc ña thöùc trong bieåu thöùc, sau ñoù thu goïn seõ tìm ñöôïc a.

-Hoaït ñoäng nhoùm vaø trình baøy lôøi giaûi.

-Laéng nghe vaø ghi baøi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi taäp 13 trang 9 SGK.

(12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x)=81

48x2-12x-20x+5+3x-48x2-7+

+112x=81

83x=81+1

83x=83

Suy ra x = 1

Vaäy x = 1

 

 

 

Baøi taäp 14 trang 9 SGK.

 

Goïi ba soá töï nhieân chaün lieân tieáp laø 2a, 2a+2, 2a+4 vôùi .

Ta coù:

(2a+2)(2a+4)-2a(2a+2)=192

a+1=24

Suy ra a = 23

Vaäy ba soá töï nhieân chaün lieân tieáp caàn tìm laø 46, 48 vaø 50.

 

 

 

4. Cuûng coá: ( 4 phuùt)

-Khi laøm tính nhaân ñôn thöùc, ña thöùc ta phaûi chuù yù ñeán daáu cuûa caùc tích.

-Tröôùc khi giaûi moät baøi toaùn ta phaûi ñoïc kyõ yeâu caàu baøi toaùn vaø coù ñònh höôùng giaûi hôïp lí.

1

 


5. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø, daën doø: (2 phuùt)

-Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi (noäi dung, phöông phaùp).

-Thöïc hieän caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK theo daïng ñaõ ñöôïc giaûi trong tieát hoïc.

-Xem tröôùc noäi dung baøi 3: “Nhöõng haèng ñaúng thöùc ñaùng nhôù” (caàn phaân bieät caùc haèng ñaúng thöùc trong baøi).

IV. Rút kinh nghiệm

 

 

 

 

Ngaøy soaïn: 11/08/2017   Ngày dạy:        /08/2017

TIEÁT 4         

§3. NHÖÕNG HAÈNG ÑAÚNG THÖÙC ÑAÙNG NHÔÙ.

 

I . MUÏC TIEÂU:

Kieán thöùc: Hoïc sinh naém ñöôïc caùc haèng ñaúng thöùc: Bình phöông cuûa moät toång, bình phöông cuûa moät hieäu, hieäu hai bình phöông, . . .

Kó naêng: Coù kó naêng aùp duïng caùc haèng ñaúng thöùc treân ñeå tính nhaãm, tính hôïp lí.

II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS:

- GV: Baûng phuï veõ saün hình 1 trang 9 SGK, baøi taäp ? .  ; phaán maøu; maùy tính boû tuùi; . . .

- HS: OÂn taäp quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc, quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc, maùy tính boû tuùi; . . .

- Phöông phaùp cô baûn: Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, hoûi ñaùp, so saùnh, thaûo luaän nhoùm.

III. CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP:

 1. OÅn ñònh lôùp: KTSS (1 phuùt)

 2. Kieåm tra baøi cuõ: (5 phuùt).

 Phaùt bieåu quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc. AÙp duïng: Tính 

 3. Baøi môùi:          

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1: Tìm quy taéc bình phöông cuûa moät toång. (10 phuùt).

-Treo baûng phuï noäi dung ?1

-Haõy vaän duïng quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc tính (a+b)(a+b)

-Töø ñoù ruùt ra (a+b)2 = ?

-Vôùi A, B laø caùc bieåu thöùc tuøy yù thì (A+B)2=?

 

 

 

-Treo baûng phuï noäi dung ?2 vaø cho hoïc sinh ñöùng taïi choã traû lôøi.

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu baøi toaùn ?1

(a+b)(a+b)=a2+2ab+b2

 

-Ta coù: (a+b)2 = a2+2ab+b2

-Vôùi A, B laø caùc bieåu thöùc tuøy yù thì (A+B)2=A2+2AB+B2

 

 

 

-Ñöùng taïi choã traû lôøi ?2 theo yeâu caàu.

 

1. Bình phöông cuûa moät toång.

?1

(a+b)(a+b)=a2+ab+ab+b2=

=a2+2ab+b2

Vaäy (a+b)2 = a2+2ab+b2

Vôùi A, B laø caùc bieåu thöùc tuøy yù, ta coù:

 

(A+B)2=A2+2AB+B2 (1)

 

?2            Giaûi

Bình phöông cuûa moät toång baèng bình phöông bieåu thöùc thöù nhaát vôùi toång hai laàn tích bieåu thöùc thöù nhaát vôøi bieåu thöùc thöù hai toång bình phöông bieåu thöùc thöù hai.

1

 


 

 

 

 

-Treo baûng phuï baøi taäp aùp duïng.

 

-Khi thöïc hieän ta caàn phaûi xaùc ñònh bieåu thöùc A laø gì? Bieåu thöùc B laø gì ñeå deã thöïc hieän.

-Ñaëc bieät ôû caâu c) caàn taùch ra ñeå söû duïng haèng ñaúng thöùc moät caùch thích hôïp. Ví duï 512=(50+1)2

-Töông töï 3012=?

Hoaït ñoäng 2: Tìm quy taéc bình phöông cuûa moät hieäu. (10 phuùt).

-Treo baûng phuï noäi dung ?3

-Gôïi yù: Haõy vaän duïng coâng thöùc bình phöông cuûa moät toång ñeå giaûi baøi toaùn.

-Vaäy (a-b)2=?

-Vôùi A, B laø caùc bieåu thöùc tuøy yù thì (A-B)2=?

 

-Treo baûng phuï noäi dung ?4 vaø cho hoïc sinh ñöùng taïi choã traû lôøi.

-Treo baûng phuï baøi taäp aùp duïng.

 

-Caàn chuù yù veà daáu khi trieån khai theo haèng ñaúng thöùc.

-Rieâng caâu c) ta phaûi taùch 992=(100-1)2 roài sau ñoù môùi vaän duïng haèng ñaúng thöùc bình phöông cuûa moät hieäu.

-Goïi hoïc sinh giaûi.

-Nhaän xeùt, söûa sai.

 

 

 

Hoaït ñoäng 3: Tìm quy taéc hieäu hai bình phöông. (13 phuùt).

-Treo baûng phuï noäi dung ?5

 

-Haõy vaän duïng quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc ñeå thöïc hieän.

 

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu vaø vaän duïng coâng thöùc vöøa hoïc vaøo giaûi.

-Xaùc ñònh theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân trong caùc caâu cuûa baøi taäp.

 

 

 

3012=(300+1)2

 

 

-Ñoïc yeâu caàu baøi toaùn ?3

-Ta coù:

[a+(-b)]2=a2+2a.(-b)+b2

=a2-2ab+b2

(a-b)2= a2-2ab+b2

-Vôùi A, B laø caùc bieåu thöùc tuøy yù thì (A-B)2=A2-2AB+B2

 

-Ñöùng taïi choã traû lôøi ?4 theo yeâu caàu.

-Ñoïc yeâu caàu vaø vaän duïng coâng thöùc vöøa hoïc vaøo giaûi.

-Laéng nghe, thöïc hieän.

 

-Laéng nghe, thöïc hieän.

 

 

 

-Thöïc hieän theo yeâu caàu.

-Laéng nghe, ghi baøi.

 

 

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu baøi toaùn ?5

 

-Nhaéc laïi quy taéc vaø thöïc hieän lôøi giaûi baøi toaùn.

AÙp duïng.

a) (a+1)2=a2+2a+1

b) x2+4x+4=(x+2)2

c) 512=(50+1)2

=502+2.50.1+12  =2601

3012=(300+1)2

=3002+2.300.1+12

=90000+600+1 =90601


2. Bình phöông cuûa moät hieäu.

?3                    Giaûi

[a+(-b)]2=a2+2a.(-b)+(-b)2

=a2-2ab+b2

(a-b)2= a2-2ab+b2

Vôùi A, B laø caùc bieåu thöùc tuøy yù, ta coù:

            (A-B)2=A2-2AB+B2(2)

?4 :

                  Giaûi

Bình phöông cuûa moät hieäu baèng bình phöông bieåu thöùc thöù nhaát vôùi hieäu  hai laàn tích bieåu thöùc thöù nhaát vôøi bieåu thöùc thöù hai toång bình phöông bieåu thöùc thöù hai.

AÙp duïng.

 

b) (2x-3y)2=(2x)2-2.2x.3y+(3y)2

=4x2-12xy+9y2

c) 992=(100-1)2=

=1002-2.100.1+12=9801.

3. Hieäu hai bình phöông.

 

?5                   Giaûi

(a+b)(a-b)=a2-ab+ab-a2=a2-b2

a2-b2=(a+b)(a-b)

1

 


 

 

-Treo baûng phuï noäi dung ?6 vaø cho hoïc sinh ñöùng taïi choã traû lôøi.

 

 

 

-Treo baûng phuï baøi taäp aùp duïng.

-Ta vaän duïng haèng ñaúng thöùc naøo ñeå giaûi baøi toaùn naøy?

 

-Rieâng caâu c) ta caàn laøm theá naøo?

 

 

-Treo baûng phuï noäi dung ?7 vaø cho hoïc sinh ñöùng taïi choã traû lôøi.

 

 

 

 

-Ñöùng taïi choã traû lôøi ?6 theo yeâu caàu.

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu baøi toaùn.

-Ta vaän duïng haèng ñaúng thöùc hieäu hai bình phöông ñeå giaûi baøi toaùn naøy.

-Rieâng caâu c) ta caàn vieát 56.64 =(60-4)(60+4) sau ñoù môùi vaän duïng coâng thöùc vaøo giaûi.

-Ñöùng taïi choã traû lôøi ?7 theo yeâu caàu: Ta ruùt ra ñöôïc haèng ñaúng thöùc laø (A-B)2=(B-A)2

 

Vôùi A, B laø caùc bieåu thöùc tuøy yù, ta coù:

           A2-B2=(A+B)(A-B) (3)

?6         Giaûi

Hieäu hai bình phöông baèng tích cuûa toång bieåu thöùc thöù nhaát vôùi bieåu thöùc thöù hai vôùi hieäu cuûa chuùng .

AÙp duïng.

a) (x+1)(x-1)=x2-12=x2-1

b) (x-2y)(x+2y)=x2-(2y)2=

=x2-4y2

c) 56.64=(60-4)(60+4)=

=602-42=3584

?7      Giaûi   

Baïn sôn ruùt ra haèng ñaúng

thöùc : (A-B)2=(B-A)2

4. Cuûng coá: ( 4 phuùt)

Vieát vaø phaùt bieåu baèng lôøi caùc haèng ñaúng thöùc ñaùng nhôù: Bình phöông cuûa moät toång, bình phöông cuûa moät hieäu, hieäu hai bình phöông.

5. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø, daën doø: (2 phuùt)

-Hoïc thuoäc caùc haèng ñaúng thöùc ñaùng nhôù: Bình phöông cuûa moät toång, bình phöông cuûa moät hieäu, hieäu hai bình phöông.

-Vaän duïng vaøo giaûi tieáp caùc baøi taäp 17, 18, 20, 22, 23, 24a, 25a trang 11, 12 SGK.

-Tieát sau luyeän taäp (mang theo maùy tính boû tuùi).

 

 

IV. Rút kinh nghiệm

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Chương I. §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU