Chương I. §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Đăng ngày 10/23/2016 4:12:09 PM | Thể loại: Đại số 8 | Chia sẽ bởi: TRẠCH TRẦN TÔNG | Lần tải: 3 | Lần xem: 9 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

 


Tun 2

Ngaøy soaïn:

TIEÁT 3         

LUYEÄN TAÄP.

I . MUÏC TIEÂU:

Kieán thöùc: Cuûng coá kieán thöùc veà quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc, nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc.

Kó naêng: Coù kó naêng thöïc hieän thaønh thaïo pheùp nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc, nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc qua caùc baøi taäp cuï theå.

II. CHUAÅN BÒ

- GV: Baûng phuï ghi caùc baøi taäp 10, 11, 12, 13 trang 8, 9 SGK, phaán maøu; maùy tính boû tuùi; . . .

- HS: OÂn taäp quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc, quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc, maùy tính boû tuùi; . . .

- Phöông phaùp cô baûn: Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, hoûi ñaùp, so saùnh, thaûo luaän nhoùm.

III. CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP:

 1. OÅn ñònh lôùp: KTSS (1 phuùt)

 2. Kieåm tra baøi cuõ: (7 phuùt).

 HS1: Phaùt bieåu quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc. AÙp duïng: Laøm tính nhaân (x3-2x2+x-1)(5-x)

 HS2: Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc (x-y)(x2+xy+y2) khi x = -1 vaø y = 0

 3. Baøi môùi:          

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1: Baøi taäp 10 trang 8 SGK. (8 phuùt).

-Treo baûng phuï noäi dung.

-Muoán nhaân moät ña thöùc vôùi moät ña thöùc ta laøm nhö theá naøo?

 

 

-Haõy vaän duïng coâng thöùc vaøo giaûi baøi taäp naøy.

-Neáu ña thöùc tìm ñöôïc maø coù caùc haïng töû ñoàng daïng thì ta phaûi laøm gì?

 

-Söûa hoaøn chænh lôøi giaûi baøi toaùn.

Hoaït ñoäng 2: Baøi taäp 11 trang 8 SGK. (5 phuùt).

-Treo baûng phuï noäi dung.

-Höôùng daãn cho hoïc sinh thöïc hieän caùc tích trong bieåu thöùc, roài ruùt goïn.

-Khi thöïc hieän nhaân hai ñôn thöùc ta caàn chuù yù gì?

 

 

-Ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

-Muoán nhaân moät ña thöùc vôùi moät ña thöùc, ta nhaân moãi haïng töû cuûa ña thöùc naøy vôùi töøng haïng töû cuûa ña thöùc kia roài coäng caùc tích vôùi nhau.

-Vaän duïng vaø thöïc hieän.

 

-Neáu ña thöùc tìm ñöôïc maø coù caùc haïng töû ñoàng daïng thì ta phaûi thu goïn caùc soá haïng ñoàng daïng.

 

-Laéng nghe vaø ghi baøi.

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

-Thöïc hieän caùc tích trong bieåu thöùc, roài ruùt goïn vaø coù keát quaû laø moät haèng soá.

-Khi thöïc hieän nhaân hai ñôn thöùc ta caàn chuù yù ñeán daáu cuûa chuùng.

Baøi taäp 10 trang 8 SGK.

 

Baøi taäp 11 trang 8 SGK.

 

(x-5)(2x+3)-2x(x-3)+x+7

=2x2+3x-10x-15-2x2+6x+x+7

= - 8

Vaäy giaù trò cuûa bieåu thöùc      (x-5)(2x+3)-2x(x-3)+x+7 khoâng phuï thuoäc vaøo giaù trò cuûa bieán.

1

 


-Keát quaû cuoái cuøng sau khi thu goïn laø moät haèng soá, ñieàu ñoù cho thaáy giaù trò cuûa bieåu thöùc khoâng phuï thuoäc vaøo giaù trò cuûa bieán.

-Söûa hoaøn chænh lôøi giaûi baøi toaùn.

Hoaït ñoäng 3: Baøi taäp 13 trang 9 SGK. (9 phuùt).

-Treo baûng phuï noäi dung.

-Vôùi baøi toaùn naøy, tröôùc tieân ta phaûi laøm gì?

 

-Nhaän xeùt ñònh höôùng giaûi cuûa hoïc sinh vaø sau ñoù goïi leân baûng thöïc hieän.

-Söûa hoaøn chænh lôøi giaûi baøi toaùn.

Hoaït ñoäng 4: Baøi taäp 14 trang 9 SGK. (9 phuùt).

-Treo baûng phuï noäi dung.

-Ba soá töï nhieân chaün lieân tieáp coù daïng nhö theá naøo?

-Tích cuûa hai soá cuoái lôùn hôn tích cuûa hai soá ñaàu laø 192, vaäy quan heä giöõa hai tích naøy laø pheùp toaùn gì?

-Vaäy ñeå tìm ba soá töï nhieân theo yeâu caàu baøi toaùn ta chæ tìm a trong bieåu thöùc treân, sau ñoù deã daøng suy ra ba soá caàn tìm.

-Vaäy laøm theá naøo ñeå tìm ñöôïc a?

 

-Haõy hoaøn thaønh baøi toaùn baèng hoaït ñoäng nhoùm.

-Söûa hoaøn chænh lôøi giaûi caùc nhoùm.

 

-Laéng nghe vaø ghi baøi.

 

 

 

 

-Laéng nghe vaø ghi baøi.

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

-Vôùi baøi toaùn naøy, tröôùc tieân ta phaûi thöïc hieän pheùp nhaân caùc ña thöùc, roài sau ñoù thu goïn vaø suy ra x.

-Thöïc hieän lôøi giaûi theo ñònh höôùng.

 

-Laéng nghe vaø ghi baøi.

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

-Ba soá töï nhieân chaün lieân tieáp coù daïng 2a, 2a+2, 2a+4 vôùi

-Tích cuûa hai soá cuoái lôùn hôn tích cuûa hai soá ñaàu laø 192, vaäy quan heä giöõa hai tích naøy laø pheùp toaùn tröø

(2a+2)(2a+4)-2a(2a+2)=192

 

 

 

 

 

-Thöïc hieän pheùp nhaân caùc ña thöùc trong bieåu thöùc, sau ñoù thu goïn seõ tìm ñöôïc a.

-Hoaït ñoäng nhoùm vaø trình baøy lôøi giaûi.

-Laéng nghe vaø ghi baøi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi taäp 13 trang 9 SGK.

(12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x)=81

48x2-12x-20x+5+3x-48x2-7+

+112x=81

83x=81+1

83x=83

Suy ra x = 1

Vaäy x = 1

 

 

 

Baøi taäp 14 trang 9 SGK.

 

Goïi ba soá töï nhieân chaün lieân tieáp laø 2a, 2a+2, 2a+4 vôùi .

Ta coù:

(2a+2)(2a+4)-2a(2a+2)=192

a+1=24

Suy ra a = 23

Vaäy ba soá töï nhieân chaün lieân tieáp caàn tìm laø 46, 48 vaø 50.

 

 

 

4. Cuûng coá: ( 4 phuùt)

-Khi laøm tính nhaân ñôn thöùc, ña thöùc ta phaûi chuù yù ñeán daáu cuûa caùc tích.

-Tröôùc khi giaûi moät baøi toaùn ta phaûi ñoïc kyõ yeâu caàu baøi toaùn vaø coù ñònh höôùng giaûi hôïp lí.

1

 


5. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø, daën doø: (2 phuùt)

-Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi (noäi dung, phöông phaùp).

-Thöïc hieän caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK theo daïng ñaõ ñöôïc giaûi trong tieát hoïc.

-Xem tröôùc noäi dung baøi 3: “Nhöõng haèng ñaúng thöùc ñaùng nhôù” (caàn phaân bieät caùc haèng ñaúng thöùc trong baøi).

IV. Rút kinh nghiệm

 

 

 

 

Ngaøy soaïn:

TIEÁT 4         

§3. NHÖÕNG HAÈNG ÑAÚNG THÖÙC ÑAÙNG NHÔÙ.

 

I . MUÏC TIEÂU:

Kieán thöùc: Hoïc sinh naém ñöôïc caùc haèng ñaúng thöùc: Bình phöông cuûa moät toång, bình phöông cuûa moät hieäu, hieäu hai bình phöông, . . .

Kó naêng: Coù kó naêng aùp duïng caùc haèng ñaúng thöùc treân ñeå tính nhaãm, tính hôïp lí.

II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS:

- GV: Baûng phuï veõ saün hình 1 trang 9 SGK, baøi taäp ? .  ; phaán maøu; maùy tính boû tuùi; . . .

- HS: OÂn taäp quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc, quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc, maùy tính boû tuùi; . . .

- Phöông phaùp cô baûn: Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, hoûi ñaùp, so saùnh, thaûo luaän nhoùm.

III. CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP:

 1. OÅn ñònh lôùp: KTSS (1 phuùt)

 2. Kieåm tra baøi cuõ: (5 phuùt).

 Phaùt bieåu quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc. AÙp duïng: Tính 

 3. Baøi môùi:          

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1: Tìm quy taéc bình phöông cuûa moät toång. (10 phuùt).

-Treo baûng phuï noäi dung ?1

-Haõy vaän duïng quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc tính (a+b)(a+b)

-Töø ñoù ruùt ra (a+b)2 = ?

-Vôùi A, B laø caùc bieåu thöùc tuøy yù thì (A+B)2=?

 

 

 

-Treo baûng phuï noäi dung ?2 vaø cho hoïc sinh ñöùng taïi choã traû lôøi.

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu baøi toaùn ?1

(a+b)(a+b)=a2+2ab+b2

 

-Ta coù: (a+b)2 = a2+2ab+b2

-Vôùi A, B laø caùc bieåu thöùc tuøy yù thì (A+B)2=A2+2AB+B2

 

 

 

-Ñöùng taïi choã traû lôøi ?2 theo yeâu caàu.

 

1. Bình phöông cuûa moät toång.

?1

(a+b)(a+b)=a2+ab+ab+b2=

=a2+2ab+b2

Vaäy (a+b)2 = a2+2ab+b2

Vôùi A, B laø caùc bieåu thöùc tuøy yù, ta coù:

 

(A+B)2=A2+2AB+B2 (1)

 

?2            Giaûi

Bình phöông cuûa moät toång baèng bình phöông bieåu thöùc thöù nhaát vôùi toång hai laàn tích bieåu thöùc thöù nhaát vôøi bieåu thöùc thöù hai toång bình phöông bieåu thöùc thöù hai.

1

 


 

 

 

 

-Treo baûng phuï baøi taäp aùp duïng.

 

-Khi thöïc hieän ta caàn phaûi xaùc ñònh bieåu thöùc A laø gì? Bieåu thöùc B laø gì ñeå deã thöïc hieän.

-Ñaëc bieät ôû caâu c) caàn taùch ra ñeå söû duïng haèng ñaúng thöùc moät caùch thích hôïp. Ví duï 512=(50+1)2

-Töông töï 3012=?

Hoaït ñoäng 2: Tìm quy taéc bình phöông cuûa moät hieäu. (10 phuùt).

-Treo baûng phuï noäi dung ?3

-Gôïi yù: Haõy vaän duïng coâng thöùc bình phöông cuûa moät toång ñeå giaûi baøi toaùn.

-Vaäy (a-b)2=?

-Vôùi A, B laø caùc bieåu thöùc tuøy yù thì (A-B)2=?

 

-Treo baûng phuï noäi dung ?4 vaø cho hoïc sinh ñöùng taïi choã traû lôøi.

-Treo baûng phuï baøi taäp aùp duïng.

 

-Caàn chuù yù veà daáu khi trieån khai theo haèng ñaúng thöùc.

-Rieâng caâu c) ta phaûi taùch 992=(100-1)2 roài sau ñoù môùi vaän duïng haèng ñaúng thöùc bình phöông cuûa moät hieäu.

-Goïi hoïc sinh giaûi.

-Nhaän xeùt, söûa sai.

 

 

 

Hoaït ñoäng 3: Tìm quy taéc hieäu hai bình phöông. (13 phuùt).

-Treo baûng phuï noäi dung ?5

 

-Haõy vaän duïng quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc ñeå thöïc hieän.

 

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu vaø vaän duïng coâng thöùc vöøa hoïc vaøo giaûi.

-Xaùc ñònh theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân trong caùc caâu cuûa baøi taäp.

 

 

 

3012=(300+1)2

 

 

-Ñoïc yeâu caàu baøi toaùn ?3

-Ta coù:

[a+(-b)]2=a2+2a.(-b)+b2

=a2-2ab+b2

(a-b)2= a2-2ab+b2

-Vôùi A, B laø caùc bieåu thöùc tuøy yù thì (A-B)2=A2-2AB+B2

 

-Ñöùng taïi choã traû lôøi ?4 theo yeâu caàu.

-Ñoïc yeâu caàu vaø vaän duïng coâng thöùc vöøa hoïc vaøo giaûi.

-Laéng nghe, thöïc hieän.

 

-Laéng nghe, thöïc hieän.

 

 

 

-Thöïc hieän theo yeâu caàu.

-Laéng nghe, ghi baøi.

 

 

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu baøi toaùn ?5

 

-Nhaéc laïi quy taéc vaø thöïc hieän lôøi giaûi baøi toaùn.

AÙp duïng.

a) (a+1)2=a2+2a+1

b) x2+4x+4=(x+2)2

c) 512=(50+1)2

=502+2.50.1+12  =2601

3012=(300+1)2

=3002+2.300.1+12

=90000+600+1 =90601


2. Bình phöông cuûa moät hieäu.

?3                    Giaûi

[a+(-b)]2=a2+2a.(-b)+(-b)2

=a2-2ab+b2

(a-b)2= a2-2ab+b2

Vôùi A, B laø caùc bieåu thöùc tuøy yù, ta coù:

            (A-B)2=A2-2AB+B2(2)

?4 :

                  Giaûi

Bình phöông cuûa moät hieäu baèng bình phöông bieåu thöùc thöù nhaát vôùi hieäu  hai laàn tích bieåu thöùc thöù nhaát vôøi bieåu thöùc thöù hai toång bình phöông bieåu thöùc thöù hai.

AÙp duïng.

 

b) (2x-3y)2=(2x)2-2.2x.3y+(3y)2

=4x2-12xy+9y2

c) 992=(100-1)2=

=1002-2.100.1+12=9801.

3. Hieäu hai bình phöông.

 

?5                   Giaûi

(a+b)(a-b)=a2-ab+ab-a2=a2-b2

a2-b2=(a+b)(a-b)

1

 


 

 

-Treo baûng phuï noäi dung ?6 vaø cho hoïc sinh ñöùng taïi choã traû lôøi.

 

 

 

-Treo baûng phuï baøi taäp aùp duïng.

-Ta vaän duïng haèng ñaúng thöùc naøo ñeå giaûi baøi toaùn naøy?

 

-Rieâng caâu c) ta caàn laøm theá naøo?

 

 

-Treo baûng phuï noäi dung ?7 vaø cho hoïc sinh ñöùng taïi choã traû lôøi.

 

 

 

 

-Ñöùng taïi choã traû lôøi ?6 theo yeâu caàu.

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu baøi toaùn.

-Ta vaän duïng haèng ñaúng thöùc hieäu hai bình phöông ñeå giaûi baøi toaùn naøy.

-Rieâng caâu c) ta caàn vieát 56.64 =(60-4)(60+4) sau ñoù môùi vaän duïng coâng thöùc vaøo giaûi.

-Ñöùng taïi choã traû lôøi ?7 theo yeâu caàu: Ta ruùt ra ñöôïc haèng ñaúng thöùc laø (A-B)2=(B-A)2

 

Vôùi A, B laø caùc bieåu thöùc tuøy yù, ta coù:

           A2-B2=(A+B)(A-B) (3)

?6         Giaûi

Hieäu hai bình phöông baèng tích cuûa toång bieåu thöùc thöù nhaát vôùi bieåu thöùc thöù hai vôùi hieäu cuûa chuùng .

AÙp duïng.

a) (x+1)(x-1)=x2-12=x2-1

b) (x-2y)(x+2y)=x2-(2y)2=

=x2-4y2

c) 56.64=(60-4)(60+4)=

=602-42=3584

?7      Giaûi   

Baïn sôn ruùt ra haèng ñaúng

thöùc : (A-B)2=(B-A)2

4. Cuûng coá: ( 4 phuùt)

Vieát vaø phaùt bieåu baèng lôøi caùc haèng ñaúng thöùc ñaùng nhôù: Bình phöông cuûa moät toång, bình phöông cuûa moät hieäu, hieäu hai bình phöông.

5. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø, daën doø: (2 phuùt)

-Hoïc thuoäc caùc haèng ñaúng thöùc ñaùng nhôù: Bình phöông cuûa moät toång, bình phöông cuûa moät hieäu, hieäu hai bình phöông.

-Vaän duïng vaøo giaûi tieáp caùc baøi taäp 17, 18, 20, 22, 23, 24a, 25a trang 11, 12 SGK.

-Tieát sau luyeän taäp (mang theo maùy tính boû tuùi).

 

 

IV. Rút kinh nghiệm

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc