Chương I. §4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

giáo án Đại số 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 12       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
5q3u0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2017 8:25:13 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
1
Lần tải
12
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 3 Ngày dạy :..../..../...... Tiết 5 : Luyện tập I.Mục tiêu: +Kiến thức : - Củng cố quy tắc xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. +Kỹ năng : - Rèn kỹ năng so sánh các số hữu tỉ, tính giá t,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Chương I. §4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, Giáo Án Đại Số 7 , Giáo án điện tử Chương I. §4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, doc, 1 trang, 0.20 M, Đại số 7 chia sẽ bởi TRẠCH TRẦN TÔNG đã có 12 download

 
LINK DOWNLOAD

Chuong-I.-4.-Gia-tri-tuyet-doi-cua-mot-so-huu-ti.-CongA-truA-nhanA-chia-so-thap-phan.doc[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 3
Ngày dạy :..../..../......
Tiết 5 : Luyện tập
I.Mục tiêu:
+Kiến thức : - Củng cố quy tắc xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
+Kỹ năng : - Rèn kỹ năng so sánh các số hữu tỉ, tính giá trị biểu thức, tìm x (đẳng thức có chứa giá trị tuyệt đối), sử dụng máy tính.
+Thái độ: - Phát triển tư duy học sinh qua dạng toán tìm GTLN, GTNN của biểu thức.
II. Chuẩn bị:
GV: SGK-bảng phụ-máy tính bỏ túi
HS: SGK-máy tính bỏ túi
III. Tiến trình daỵ học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của trò
Ghi bảng

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
HS1: Tìm x biết:
a)  c) 
)  và 
d)  và 
HS2: Tính hợp lý:
a) 
) 
c) 
2.Hoạt động 2: Bài mới
BT: Tính GTBT sau khi đã bỏ ngoặc


Phát biểu quy tắc bỏ ngoặc ?
BT: Tính giá trị biểu thức sau với 

GV gợi ý học sinh xét 2 trường hợp. Vì: 
Có nhận xét gì về 2 kết quả ứng với 2 trường hợp của P? Vì sao?
GV kết luận.
GV yêu cầu học sinh hoạt động nhóm làm BT 24 (SGK)
Gọi đại diện các nhóm lên bảng trình bày bài
GV kiểm tra và nhận xét.
GV dùng bảng phụ nêu BT 26 (SGK), yêu cầu HS sử dụng MTBT làm theo hướng dẫn
Sau đó dùng MTBT tính phần a và phần c
GV yêu cầu học sinh làm BT 22 (SGK) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần

Nêu cách làm ?
GV cho học sinh làm ra nháp khoảng 3’ sau đó yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trình bày miệng
GV yêu cầu học sinh làm tiếp BT 23 (SGK) Sử dụng tính chất bắc cầu để so sánh
GV kết luận.
3. HĐ 3: Củng cố
GV yêu cầu học sinh nhắc lại các dạng bài đã chữa.
-Các kiến thức đã sử dụng trong bài
4. HĐ 4: Hướng dẫn về nhà Xem lại các dạng bài tập đã chữa
BTVN: 26 (b, d) (SGK) và 28 (b, d), 30, 31 (a, c), 33, 34 (SBT)
Ôn: định nghĩa luỹ thừa bậc n của a
Nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số
Gợi ý: Bài 25 (SGK) Tìm x biết:
a) 
Ta đi xét 2 trường hợp:  hoặc 
Rồi đi tìm x trong mỗi trường hợp đó

Hai học sinh lên bảng mỗi học sinh làm 1 phần
HS 2 lên làm bài tập .
a.- 5,7
. 3
c. - 32
Một em lên bảng làm bài tập 28
Học sinh làm tiếp bài tập 29 (SBT)
Hai học sinh lên bảng làm
Học sinh còn lại làm vào vở và nhận xet bài bạn
HS: Kết quả của P trong 2 trường hợp bằng nhau
Vì: 
Học sinh hoạt động nhóm làm BT 24 (SGK)
Đại diện các nhóm lên bảng trình bày bài, nói rõ những tính chất đã AD để tính nhanh
HS sử dụng MTBT để tính GTBT (theo h/dẫn)
HS đổi các số thập phân về dạng phân số rồi so sánh
HS: Có thể so sánh các số hữu tỉ âm với nhau

 


Tuần 3

Ngµy d¹y :..../..../......       

                                             TiÕt 5 :   LuyÖn tËp

   I.Môc tiªu:

   +KiÕn thøc :  - Cñng cè quy t¾c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ.

   +Kü n¨ng :  - RÌn kü n¨ng so s¸nh c¸c sè h÷u tØ, tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc, t×m x (®¼ng thøc cã chøa gi¸ trÞ tuyÖt ®èi), sö dông m¸y tÝnh.

   +Th¸i ®é: - Ph¸t triÓn t­ duy häc sinh qua d¹ng to¸n t×m GTLN, GTNN cña biÓu thøc.

II. ChuÈn bÞ:

GV: SGK-b¶ng phô-m¸y tÝnh bá tói

HS: SGK-m¸y tÝnh bá tói

III. TiÕn tr×nh daþ häc:

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

1.Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò

HS1:   T×m x biÕt:

a)         c)

b)  

d)

HS2:   TÝnh hîp lý:

a)

b)

c)

2.Ho¹t ®éng 2: Bµi míi

BT: TÝnh GTBT sau khi ®· bá ngoÆc

 

Ph¸t biÓu quy t¾c bá ngoÆc ?

BT: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sau víi

       

 

GV gîi ý häc sinh  xÐt 2 tr­êng hîp. V×: 

 

 

 

Cã nhËn xÐt g× vÒ 2 kÕt qu¶ øng víi 2 tr­êng hîp cña P? V× sao?

 

        GV kÕt luËn.

 

 

Hai häc sinh lªn b¶ng mçi häc sinh lµm 1 phÇn

 

 

 

 

-         HS 2 lªn  lµm bµi tËp .

a.- 5,7

b. 3

c. - 32

Mét em lªn b¶ng lµm bµi tËp 28

 

 

 

Häc sinh lµm tiÕp bµi tËp 29 (SBT)

 

Hai häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

 

Häc sinh cßn l¹i lµm vµo vë vµ nhËn xet bµi b¹n

 

HS: KÕt qu¶ cña P trong 2 tr­êng hîp b»ng nhau

V×:

 

Häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm BT 24 (SGK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D¹ng 1: TÝnh GTBT

Bµi 28 (SBT)

Bµi 29 (SBT)

Ta cã

a) Thay vµo M ta ®­îc:

-Thay vµo M

 

b) vµo P ta ®­îc

               

1

 


GV yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm BT 24 (SGK)

 

 

 

Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

 

GV kiÓm tra vµ nhËn xÐt.

 

GV dïng b¶ng phô nªu BT 26 (SGK), yªu cÇu HS sö dông MTBT lµm theo h­íng dÉn

Sau ®ã dïng MTBT tÝnh phÇn a vµ phÇn c

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm BT 22 (SGK) S¾p xÕp c¸c sè sau theo thø tù t¨ng dÇn

      

Nªu c¸ch lµm ?

 

GV cho häc sinh lµm ra nh¸p kho¶ng 3’ sau ®ã yªu cÇu 1 HS ®øng t¹i chç tr×nh bµy miÖng

 

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm tiÕp BT 23 (SGK) Sö dông tÝnh chÊt b¾c cÇu ®Ó so s¸nh

 

          GV kÕt luËn.

3. H§ 3: Cñng cè

GV yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i c¸c d¹ng bµi ®· ch÷a.

-C¸c kiÕn thøc ®· sö dông trong bµi

4. H§ 4: H­íng dÉn vÒ nhµ   Xem l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ®· ch÷a

-         BTVN:   26 (b, d)  (SGK)   vµ   28 (b, d), 30, 31 (a, c), 33, 34  (SBT)

-         ¤n: ®Þnh nghÜa luü thõa bËc n cña a

             Nh©n, chia hai luü thõa cïng c¬ sè

-         Gîi ý: Bµi 25 (SGK)  T×m x biÕt:

 a)

Ta ®i xÐt 2 tr­êng hîp: 

 

§¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy bµi, nãi râ  nh÷ng tÝnh chÊt ®· AD ®Ó tÝnh nhanh

 

 

HS sö dông MTBT ®Ó tÝnh GTBT (theo h/dÉn)

 

 

 

HS ®æi c¸c sè thËp ph©n vÒ d¹ng ph©n sè råi so s¸nh

 

 

HS: Cã thÓ so s¸nh c¸c sè h÷u tØ ©m víi nhau, c¸c sè h÷u tØ d­¬ng víi nhau

 

Häc sinh so s¸nh råi ®äc kÕt qu¶

 

 

Häc sinh suy nghÜ, th¶o luËn lµm bµi tËp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi.

 

 

 

-         Häc sinh ghi chÐp bµi vÒ nhµ.

Thay vµo P

            

Bµi 24 (SGK)

a)

b)

                 

                        

*D¹ng 2: Sö dông MTBT

Bµi 26 (SGK)

a)

c)

 

*D¹ng 3: So s¸nh sè h÷u tØ

Bµi 22 (SGK)

Ta cã:

S¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn

Bµi 23 (SGK)

a) 

b) 

c) 

1

 


hoÆc

Råi ®i t×m x trong mçi tr­êng hîp ®ã

 

-         Theo dâi h­íng dÉn bµi tËp 25.

 

    IV. Rót kinh nghiÖm

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngµy d¹y :..../..../......                    

 

                                TiÕt 6  §5.  luü thõa cña mét sè h÷u tØ

       I . Môc tiªu:

+ KiÕn thøc:-  Häc sinh hiÓu kh¸i niÖm luü thõa víi sè mò tù nhiªn cña mét sè h÷u tØ, biÕt c¸c quy t¾c tÝnh tÝch, th­¬ng cña hai luü thõa cïng c¬ sè, quy t¾c tÝnh luü thõa cña luü thõa

 + Kü n¨ng : - Cã kü n¨ng vËn dông c¸c quy t¾c trªn trong tÝnh to¸n

      + Th¸i ®é : cÈn thËn , say mª häc .

       II. ChuÈn bÞ :

GV: SGK-b¶ng phô- m¸y tÝnh bá tói

HS: SGK + ¤n: kiÕn thøc vÒ luü thõa víi sè mò tù nhiªn cña mét sè tù nhiªn

       III.TiÕn tr×nh d¹y häc :

H§ cña gi¸o viªn

cña häc sinh

Ghi b¶ng

1. Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra  

HS1:   TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau:

                               

HS2:   TÝnh theo hai c¸ch:

                             

HS3:  Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa luü thõa bËc n cña a (). Cho vÝ dô

ViÕt c¸c kÕt qu¶ sau d­íi d¹ng 1 luü thõa

                                          ;            

                                                          GV (§V§)   ->   vµo bµi

2.H§ 2: Bµi míi

Em h·y nªu ®Þnh nghÜa luü thõa bËc n cña sè h÷u tØ x ?

 

GV giíi thiÖu c«ng thøc vµ quy ­íc

 

 

 

-         HS 1: P = - 1

-         HS 2 : ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa nh­ SGK

 

 

Häc sinh nghe gi¶ng vµ ghi bµi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luü thõa víi sè mò TN

*§Þnh nghÜa:  SGK-17

      

               n thõa sè x

1

 


 

 

 

NÕu viÕt sè h÷u tØ x d­íi d¹ng th×

cã thÓ tÝnh nh­ thÕ nµo ?

 

GV cho häc sinh lµm ?1-SGK

 

Gäi lÇn l­ît häc sinh ®øng t¹i chç tr×nh bµy miÖng BT

 

 

          GV kÕt luËn.

 

 

HS:  

 

Häc sinh thùc hiÖn ?1-SGK

 

 

Mét vµi häc sinh ®øng t¹i chç tr×nh bµy miÖng BT

         

Trong ®ã:  x:  c¬ sè

                  n: sè mò

*Quy ­íc:    x0 = 1 )

                     x1 = x

*Chó ý

?1: TÝnh:

GV: ViÕt vµ ph¸t biÓu quy t¾c nh©n (chia) hai luü thõa cïng c¬ sè (®· häc ë líp 6)?

 

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm ?2

 

GV cho häc sinh lµm tiÕp BT 49 (SBT) (®Ò bµi ®­a lªn b¶ng phô)

             GV kÕt luËn.

Mét vµi häc sinh ®øng t¹i chç ph¸t biÓu quy t¾c nh©n, chia hai luü thõa cïng c¬ sè

 

 

HS ¸p dông quy t¾c lµm ?2

 

Häc sinh ®äc kü ®Ò bµi, chän ®¸p ¸n ®óng

2. TÝch vµ th­¬ng 2 luü thõa

Víi ta cã:

  

?2: TÝnh:

a)

b)

Bµi 49 (SBT)

a) B                    c) D

b) A                   d) E

GV yªu cÇu häc sinh lµm ?3

 

H: Muèn tÝnh luü thõa cña 1 luü thõa ta lµm nh­ thÕ nµo?

 

GV nªu c«ng thøc vµ yªu cÇu häc sinh lµm tiÕp ?4 (SGK)

GV l­u ý HS:

H: Khi nµo th× ?

              GV kÕt luËn.

Häc sinh lµm ?3 vµo vë

 

Häc sinh nªu c¸ch tÝnh luü thõa cña 1 luü thõa

 

Häc sinh ¸p dông c«ng thøc lµm ?4 (SGK)

 

HS: 

3. Luü thõa cña luü thõa

?3:

     

CT:     

?4

      

3.Ho¹t ®éng 3: Cñng cè-luyÖn tËp   GV yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm BT 27 vµ BT 28 (SGK)

 

Gäi ®¹i diÖn häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

 

GV kiÓm tra bµi cña 1 sè HS

 

Häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm BT 27 vµ BT 28 (SGK)

 

 

§¹i diÖn häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

Bµi 27  TÝnh:

Bµi 28  TÝnh:

1

 


H: Cã nhËn xÐt g× vÒ dÊu cña luü thõa víi sè mò ch½n vµ sè mò lÎ cña 1 sè h÷u tØ ©m ?

 

ViÕt c¸c luü thõa (0,25)8 vµ (0,125)4 d­íi d¹ng luü thõa cña c¬ sè 0,5

4.H§ 4: H­íng dÉn vÒ nhµ  

-Häc bµi theo SGK vµ vë ghi. §äc môc  “Cã thÓ em ch­a biÕt”

-         BTVN:  29, 30, 32 (SGK)   vµ   39, 40, 42, 43 (SBT

 

 

 

Häc sinh rót ra nhËn xÐt

 

 

HS nhËn xÐt ®­îc:

0,25 = (0,5)2; 0,125 = (0,5)3

Sau ®ã ADCT luü thõa cña luü thõa ®Ó lµm BT

 

-         HS ghi bµi tËp vÒ nhµ .

-         ChuÈn bÞ cho giê häc sau.

   

NhËn xÐt:   Víi

      

Bµi 31

 

IV.Rót kinh nghiÖm

.................................................................................................................................

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Chương I. §4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU