Chương I. §4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Đăng ngày 8/13/2017 8:25:13 PM | Thể loại: Đại số 7 | Chia sẽ bởi: TRẠCH TRẦN TÔNG | Lần tải: 12 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.20 M | Loại file: doc

 


Tuần 3

Ngµy d¹y :..../..../......       

                                             TiÕt 5 :   LuyÖn tËp

   I.Môc tiªu:

   +KiÕn thøc :  - Cñng cè quy t¾c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ.

   +Kü n¨ng :  - RÌn kü n¨ng so s¸nh c¸c sè h÷u tØ, tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc, t×m x (®¼ng thøc cã chøa gi¸ trÞ tuyÖt ®èi), sö dông m¸y tÝnh.

   +Th¸i ®é: - Ph¸t triÓn t­ duy häc sinh qua d¹ng to¸n t×m GTLN, GTNN cña biÓu thøc.

II. ChuÈn bÞ:

GV: SGK-b¶ng phô-m¸y tÝnh bá tói

HS: SGK-m¸y tÝnh bá tói

III. TiÕn tr×nh daþ häc:

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

1.Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò

HS1:   T×m x biÕt:

a)         c)

b)  

d)

HS2:   TÝnh hîp lý:

a)

b)

c)

2.Ho¹t ®éng 2: Bµi míi

BT: TÝnh GTBT sau khi ®· bá ngoÆc

 

Ph¸t biÓu quy t¾c bá ngoÆc ?

BT: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sau víi

       

 

GV gîi ý häc sinh  xÐt 2 tr­êng hîp. V×: 

 

 

 

Cã nhËn xÐt g× vÒ 2 kÕt qu¶ øng víi 2 tr­êng hîp cña P? V× sao?

 

        GV kÕt luËn.

 

 

Hai häc sinh lªn b¶ng mçi häc sinh lµm 1 phÇn

 

 

 

 

-         HS 2 lªn  lµm bµi tËp .

a.- 5,7

b. 3

c. - 32

Mét em lªn b¶ng lµm bµi tËp 28

 

 

 

Häc sinh lµm tiÕp bµi tËp 29 (SBT)

 

Hai häc sinh lªn b¶ng lµm

 

 

 

Häc sinh cßn l¹i lµm vµo vë vµ nhËn xet bµi b¹n

 

HS: KÕt qu¶ cña P trong 2 tr­êng hîp b»ng nhau

V×:

 

Häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm BT 24 (SGK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D¹ng 1: TÝnh GTBT

Bµi 28 (SBT)

Bµi 29 (SBT)

Ta cã

a) Thay vµo M ta ®­îc:

-Thay vµo M

 

b) vµo P ta ®­îc

               

1

 


GV yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm BT 24 (SGK)

 

 

 

Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

 

GV kiÓm tra vµ nhËn xÐt.

 

GV dïng b¶ng phô nªu BT 26 (SGK), yªu cÇu HS sö dông MTBT lµm theo h­íng dÉn

Sau ®ã dïng MTBT tÝnh phÇn a vµ phÇn c

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm BT 22 (SGK) S¾p xÕp c¸c sè sau theo thø tù t¨ng dÇn

      

Nªu c¸ch lµm ?

 

GV cho häc sinh lµm ra nh¸p kho¶ng 3’ sau ®ã yªu cÇu 1 HS ®øng t¹i chç tr×nh bµy miÖng

 

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm tiÕp BT 23 (SGK) Sö dông tÝnh chÊt b¾c cÇu ®Ó so s¸nh

 

          GV kÕt luËn.

3. H§ 3: Cñng cè

GV yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i c¸c d¹ng bµi ®· ch÷a.

-C¸c kiÕn thøc ®· sö dông trong bµi

4. H§ 4: H­íng dÉn vÒ nhµ   Xem l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ®· ch÷a

-         BTVN:   26 (b, d)  (SGK)   vµ   28 (b, d), 30, 31 (a, c), 33, 34  (SBT)

-         ¤n: ®Þnh nghÜa luü thõa bËc n cña a

             Nh©n, chia hai luü thõa cïng c¬ sè

-         Gîi ý: Bµi 25 (SGK)  T×m x biÕt:

 a)

Ta ®i xÐt 2 tr­êng hîp: 

 

§¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy bµi, nãi râ  nh÷ng tÝnh chÊt ®· AD ®Ó tÝnh nhanh

 

 

HS sö dông MTBT ®Ó tÝnh GTBT (theo h/dÉn)

 

 

 

HS ®æi c¸c sè thËp ph©n vÒ d¹ng ph©n sè råi so s¸nh

 

 

HS: Cã thÓ so s¸nh c¸c sè h÷u tØ ©m víi nhau, c¸c sè h÷u tØ d­¬ng víi nhau

 

Häc sinh so s¸nh råi ®äc kÕt qu¶

 

 

Häc sinh suy nghÜ, th¶o luËn lµm bµi tËp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi.

 

 

 

-         Häc sinh ghi chÐp bµi vÒ nhµ.

Thay vµo P

            

Bµi 24 (SGK)

a)

b)

                 

                        

*D¹ng 2: Sö dông MTBT

Bµi 26 (SGK)

a)

c)

 

*D¹ng 3: So s¸nh sè h÷u tØ

Bµi 22 (SGK)

Ta cã:

S¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn

Bµi 23 (SGK)

a) 

b) 

c) 

1

 


hoÆc

Råi ®i t×m x trong mçi tr­êng hîp ®ã

 

-         Theo dâi h­íng dÉn bµi tËp 25.

 

    IV. Rót kinh nghiÖm

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngµy d¹y :..../..../......                    

 

                                TiÕt 6  §5.  luü thõa cña mét sè h÷u tØ

       I . Môc tiªu:

+ KiÕn thøc:-  Häc sinh hiÓu kh¸i niÖm luü thõa víi sè mò tù nhiªn cña mét sè h÷u tØ, biÕt c¸c quy t¾c tÝnh tÝch, th­¬ng cña hai luü thõa cïng c¬ sè, quy t¾c tÝnh luü thõa cña luü thõa

 + Kü n¨ng : - Cã kü n¨ng vËn dông c¸c quy t¾c trªn trong tÝnh to¸n

      + Th¸i ®é : cÈn thËn , say mª häc .

       II. ChuÈn bÞ :

GV: SGK-b¶ng phô- m¸y tÝnh bá tói

HS: SGK + ¤n: kiÕn thøc vÒ luü thõa víi sè mò tù nhiªn cña mét sè tù nhiªn

       III.TiÕn tr×nh d¹y häc :

H§ cña gi¸o viªn

cña häc sinh

Ghi b¶ng

1. Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra  

HS1:   TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau:

                               

HS2:   TÝnh theo hai c¸ch:

                             

HS3:  Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa luü thõa bËc n cña a (). Cho vÝ dô

ViÕt c¸c kÕt qu¶ sau d­íi d¹ng 1 luü thõa

                                          ;            

                                                          GV (§V§)   ->   vµo bµi

2.H§ 2: Bµi míi

Em h·y nªu ®Þnh nghÜa luü thõa bËc n cña sè h÷u tØ x ?

 

GV giíi thiÖu c«ng thøc vµ quy ­íc

 

 

 

-         HS 1: P = - 1

-         HS 2 : ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa nh­ SGK

 

 

Häc sinh nghe gi¶ng vµ ghi bµi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luü thõa víi sè mò TN

*§Þnh nghÜa:  SGK-17

      

               n thõa sè x

1

 


 

 

 

NÕu viÕt sè h÷u tØ x d­íi d¹ng th×

cã thÓ tÝnh nh­ thÕ nµo ?

 

GV cho häc sinh lµm ?1-SGK

 

Gäi lÇn l­ît häc sinh ®øng t¹i chç tr×nh bµy miÖng BT

 

 

          GV kÕt luËn.

 

 

HS:  

 

Häc sinh thùc hiÖn ?1-SGK

 

 

Mét vµi häc sinh ®øng t¹i chç tr×nh bµy miÖng BT

         

Trong ®ã:  x:  c¬ sè

                  n: sè mò

*Quy ­íc:    x0 = 1 )

                     x1 = x

*Chó ý

?1: TÝnh:

GV: ViÕt vµ ph¸t biÓu quy t¾c nh©n (chia) hai luü thõa cïng c¬ sè (®· häc ë líp 6)?

 

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm ?2

 

GV cho häc sinh lµm tiÕp BT 49 (SBT) (®Ò bµi ®­a lªn b¶ng phô)

             GV kÕt luËn.

Mét vµi häc sinh ®øng t¹i chç ph¸t biÓu quy t¾c nh©n, chia hai luü thõa cïng c¬ sè

 

 

HS ¸p dông quy t¾c lµm ?2

 

Häc sinh ®äc kü ®Ò bµi, chän ®¸p ¸n ®óng

2. TÝch vµ th­¬ng 2 luü thõa

Víi ta cã:

  

?2: TÝnh:

a)

b)

Bµi 49 (SBT)

a) B                    c) D

b) A                   d) E

GV yªu cÇu häc sinh lµm ?3

 

H: Muèn tÝnh luü thõa cña 1 luü thõa ta lµm nh­ thÕ nµo?

 

GV nªu c«ng thøc vµ yªu cÇu häc sinh lµm tiÕp ?4 (SGK)

GV l­u ý HS:

H: Khi nµo th× ?

              GV kÕt luËn.

Häc sinh lµm ?3 vµo vë

 

Häc sinh nªu c¸ch tÝnh luü thõa cña 1 luü thõa

 

Häc sinh ¸p dông c«ng thøc lµm ?4 (SGK)

 

HS: 

3. Luü thõa cña luü thõa

?3:

     

CT:     

?4

      

3.Ho¹t ®éng 3: Cñng cè-luyÖn tËp   GV yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm BT 27 vµ BT 28 (SGK)

 

Gäi ®¹i diÖn häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

 

GV kiÓm tra bµi cña 1 sè HS

 

Häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm BT 27 vµ BT 28 (SGK)

 

 

§¹i diÖn häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

Bµi 27  TÝnh:

Bµi 28  TÝnh:

1

 


H: Cã nhËn xÐt g× vÒ dÊu cña luü thõa víi sè mò ch½n vµ sè mò lÎ cña 1 sè h÷u tØ ©m ?

 

ViÕt c¸c luü thõa (0,25)8 vµ (0,125)4 d­íi d¹ng luü thõa cña c¬ sè 0,5

4.H§ 4: H­íng dÉn vÒ nhµ  

-Häc bµi theo SGK vµ vë ghi. §äc môc  “Cã thÓ em ch­a biÕt”

-         BTVN:  29, 30, 32 (SGK)   vµ   39, 40, 42, 43 (SBT

 

 

 

Häc sinh rót ra nhËn xÐt

 

 

HS nhËn xÐt ®­îc:

0,25 = (0,5)2; 0,125 = (0,5)3

Sau ®ã ADCT luü thõa cña luü thõa ®Ó lµm BT

 

-         HS ghi bµi tËp vÒ nhµ .

-         ChuÈn bÞ cho giê häc sau.

   

NhËn xÐt:   Víi

      

Bµi 31

 

IV.Rót kinh nghiÖm

.................................................................................................................................

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Chương I. §4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, Đại số 7. . nslide.com giới thiệu đến mọi người tài liệu Chương I. §4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , giáo án Chương I. §4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân thuộc chuyên mục Đại số 7 được chia sẽ bởi bạn TRẠCH TRẦN TÔNG đến bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục Đại số 7 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Toán học Toán 7 Đại số 7 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Tuần 3 Ngày dạy :, cho biết thêm /, kế tiếp là /, kế tiếp là Tiết 5 : Luyện tập I, thêm nữa Mục tiêu: +Kiến thức : - Củng cố luật lệ xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, bên cạnh đó +Kỹ năng : - Rèn kỹ năng so sánh những số hữu tỉ, tính https://nslide.com/giao-an/chuong-i-4-gia-tri-tuyet-doi-cua-mot-so-huu-ti-cong-tru-nhan-chia-so-thap-phan.5q3u0q.html