Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Đăng ngày 8/13/2017 8:34:10 PM | Thể loại: Đại số 7 | Chia sẽ bởi: TRẠCH TRẦN TÔNG | Lần tải: 18 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.10 M | Loại file: doc

 


Ngµy d¹y :..../..../......                    

 

            TiÕt 8  §6.   luü thõa cña mét sè h÷u tØ (tt)

 

         I. Môc tiªu:

     + kiÕn thøc : - Häc sinh n¾m v÷ng hai quy t¾c vÒ luü thõa cña mét tÝch vµ luü thõa cña mét th­¬ng

     + Kü n¨ng : - Cã kü n¨ng vËn dông c¸c quy t¾c trªn trong tÝnh to¸n

     + Th¸i ®é : - RÌn tÝnh cÈn thËn, tÝnh chÝnh x¸c.

II. ChuÈn bÞ:

           GV: SGK-b¶ng phô

           HS: SGK-m¸y tÝnh bá tói

III. TiÕn tr×nh d¹y häc:

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

1.Ho¹t ®éng 1:       KiÓm tra   HS1:   TÝnh:  ;

HS2:   T×m x biÕt

  a)                 b)

           GV (§V§)   TÝnh nhanh  nh­ thÕ nµo ?   ->  vµo bµi

2.H§ 2 : Bµi míi

GV cho häc sinh lµm ?1  TÝnh vµ so s¸nh:

 

Gäi mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

 

H: Muèn n©ng mét tÝch lªn mét luü thõa, ta cã thÓ lµm nh­ thÕ nµo ?

GV yªu cÇu häc sinh lµm ?2 vµ bµi tËp sau:

a)          b)

          c)

TÝnh nhanh tÝch   nh­ thÕ nµo

          GV kÕt luËn.

 

§¸p ¸n :

HS1: 1 ;

 

HS 2: x =

 

X =

 

 

 

 

 

 

 

Häc sinh lµm ?1 (SGK) vµo vë

 

Mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

Häc sinh tr¶ lêi c©u hái

 

Häc sinh thùc hiÖn ?2 vµo vë

 

Häc sinh tÝnh to¸n vµ tr¶ lêi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luü thõa cña mét tÝch

?1: TÝnh vµ so s¸nh

;

                 

T­¬ng tù ta cã:               

      

CT:      

?2: TÝnh:

a)

b)


GV cho häc sinh lµm ?3  TÝnh vµ so s¸nh

 

Gäi mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

 

H: Muèn tÝnh luü thõa cña 1 th­¬ng ta cã thÓ tÝnh ntn

 

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm ?4 (SGK)

 

Gäi ba häc sinh lªn b¶ng lµm

GV kiÓm tra vµ kÕt luËn.

Häc sinh lµm ?3 vµo vë

Mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

Häc sinh ph¸t biÓu quy t¾c tÝnh luü thõa cña mét th­¬ng

 

Häc sinh thùc hiÖn ?4 (SGK)

Ba häc sinh lªn b¶ng lµm BT

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

2. Luü thõa cña mét th­¬ng

?3: TÝnh vµ so s¸nh:

      

CT:     (víi )

?4: TÝnh:

3. Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp – cñng cè  

 

Nªu quy t¾c tÝnh luü thõa cña mét tÝch, luü thõa cña mét th­¬ng?

-So s¸nh 2 CT nµy víi 2 CT tÝnh tÝch vµ tÝnh th­¬ng cña 2 luü thõa cïng c¬ sè?

 

GV cho häc sinh lµm ?5

 

GV dïng b¶ng phô nªu BT 34 (SGK), yªu cÇu häc sinh kiÓm tra l¹i c¸c ®¸p sè vµ söa l¹i chç sai (nÕu cã)

GV nhÊn m¹nh l¹i c¸c c«ng thøc tÝnh luü thõa ®· häc, l­u ý häc sinh tr¸nh m¾c c¸c lçi th­êng gÆp

 

GV nªu tÝnh chÊt: Víi ta cã tÝnh chÊt: NÕu th×  m = n

Sau ®ã yªu cÇu häc sinh lµm BT 35 (SGK)

4. H§ 4: H­íng dÉn vÒ nhµ   -¤n tËp c¸c quy t¾c vµ c¸c c«ng

 

 

Häc sinh ph¸t biÓu c¸c quy t¾c (nh­ SGK)

 

Häc sinh so s¸nh c¸c c«ng thøc

 

Häc sinh thùc hiÖn ?5 (SGK)

 

 

Häc sinh ®äc kü ®Ò bµi BT 34 kiÓm tra l¹i c¸c ®¸p sè, söa l¹i c¸c chç sai (nÕu cã)

 

 

 

Häc sinh nghe gi¶ng

 

 

Häc sinh lµm BT 35 (SGK)

 

Hai häc sinh lªn b¶ng lµm BT

 

 

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

?5: TÝnh:

Bµi 34

a) Sai. V×:

b) §óng

c) Sai. V×:

d) Sai. V×:

e) §óng

f) Sai. V×:

Bµi 35  Víi ta cã tÝnh chÊt: NÕu th× m = n

a)

                    

b)

                     

 

Rót kinh nghiÖm

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ, Đại số 7. . nslide chia sẽ tới các bạn giáo án Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ thuộc thể loại Đại số 7 được chia sẽ bởi user TRẠCH TRẦN TÔNG đến cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được đưa vào chuyên mục Đại số 7 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Toán học Toán 7 Đại số 7 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Ngày dạy :, bên cạnh đó /, kế tiếp là /, tiếp theo là Tiết 8 §6, nói thêm là luỹ thừa của một số hữu tỉ (tt) I, ngoài ra Mục tiêu: + kiến thức : - Học sinh nắm vững hai lệ luật về luỹ thừa của một tích và luỹ thừa của một thương + Kỹ năng : - Có kỹ năng áp dụng những lệ luật trên trong tính toán + Thái độ : - Rèn tính chu đáo, tính chính xác, ngoài ra II, bên cạnh đó Chuẩn bị: https://nslide.com/giao-an/chuong-i-5-luy-thua-cua-mot-so-huu-ti.dr3u0q.html