Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ

giáo án Đại số 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 18       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
dr3u0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2017 8:34:10 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
18
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày dạy :..../..../...... Tiết 8 §6. luỹ thừa của một số hữu tỉ (tt) I. Mục tiêu: + kiến thức : - Học sinh nắm vững hai quy tắc về luỹ thừa của một tích và luỹ thừa của một thương + Kỹ năng : - Có kỹ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ, Giáo Án Đại Số 7 , Giáo án điện tử Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ, doc, 1 trang, 0.10 M, Đại số 7 chia sẽ bởi TRẠCH TRẦN TÔNG đã có 18 download

 
LINK DOWNLOAD

Chuong-I.-5.-Luy-thua-cua-mot-so-huu-ti.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày dạy :..../..../......
Tiết 8 §6. luỹ thừa của một số hữu tỉ (tt)
I. Mục tiêu:
+ kiến thức : - Học sinh nắm vững hai quy tắc về luỹ thừa của một tích và luỹ thừa của một thương
+ Kỹ năng : - Có kỹ năng vận dụng các quy tắc trên trong tính toán
+ Thái độ : - Rèn tính cẩn thận, tính chính xác.
II. Chuẩn bị:
GV: SGK-bảng phụ
HS: SGK-máy tính bỏ túi
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng

1.Hoạt động 1: Kiểm tra HS1: Tính: ;; ; 
HS2: Tìm x biết
a)  b) 
GV (ĐVĐ) Tính nhanh  như thế nào ? -> vào bài
2.HĐ 2 : Bài mới
GV cho học sinh làm ?1 Tính và so sánh:
Gọi một học sinh lên bảng trình bày bài
H: Muốn nâng một tích lên một luỹ thừa, ta có thể làm như thế nào ?
GV yêu cầu học sinh làm ?2 và bài tập sau:
a)  b) 
c) 
Tính nhanh tích  như thế nào
GV kết luận.

Đáp án :
HS1: 1 ; …
HS 2: x = 
X = 
Học sinh làm ?1 (SGK) vào vở
Một học sinh lên bảng trình bày
Học sinh lớp nhận xét, góp ý
Học sinh trả lời câu hỏi
Học sinh thực hiện ?2 vào vở
Học sinh tính toán và trả lời


1. Luỹ thừa của một tích
?1: Tính và so sánh
;

Tương tự ta có:

CT: 
?2: Tính:
a) 
) 

GV cho học sinh làm ?3 Tính và so sánh
Gọi một học sinh lên bảng trình bày
H: Muốn tính luỹ thừa của 1 thương ta có thể tính ntn
GV yêu cầu học sinh làm ?4 (SGK)
Gọi ba học sinh lên bảng làm
GV kiểm tra và kết luận.
Học sinh làm ?3 vào vở
Một học sinh lên bảng trình bày bài
Học sinh lớp nhận xét, góp ý
Học sinh phát biểu quy tắc tính luỹ thừa của một thương
Học sinh thực hiện ?4 (SGK)
Ba học sinh lên bảng làm BT
Học sinh lớp nhận xét, góp ý
2. Luỹ thừa của một thương
?3: Tính và so sánh:

CT:  (với )
?4: Tính:


3. Hoạt động 3: Luyện tập – củng cố
Nêu quy tắc tính luỹ thừa của một tích, luỹ thừa của một thương?
-So sánh 2 CT này với 2 CT tính tích và tính thương của 2 luỹ thừa cùng cơ số?
GV cho học sinh làm ?5
GV dùng bảng phụ nêu BT 34 (SGK), yêu cầu học sinh kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có)
GV nhấn mạnh lại các công thức tính luỹ thừa đã học, lưu ý học sinh tránh mắc các lỗi thường gặp
GV nêu tính chất: Với  ta có tính chất: Nếu  thì m = n
Sau đó yêu cầu học sinh làm BT 35 (SGK)
4. HĐ 4: Hướng dẫn về nhà -Ôn tập các quy tắc và các công


Học sinh phát biểu các quy tắc (như SGK)
Học sinh so sánh các công thức
Học sinh thực hiện ?5 (SGK)
Học sinh đọc kỹ đề bài BT 34 kiểm tra lại các đáp số, sửa l

 


Ngµy d¹y :..../..../......                    

 

            TiÕt 8  §6.   luü thõa cña mét sè h÷u tØ (tt)

 

         I. Môc tiªu:

     + kiÕn thøc : - Häc sinh n¾m v÷ng hai quy t¾c vÒ luü thõa cña mét tÝch vµ luü thõa cña mét th­¬ng

     + Kü n¨ng : - Cã kü n¨ng vËn dông c¸c quy t¾c trªn trong tÝnh to¸n

     + Th¸i ®é : - RÌn tÝnh cÈn thËn, tÝnh chÝnh x¸c.

II. ChuÈn bÞ:

           GV: SGK-b¶ng phô

           HS: SGK-m¸y tÝnh bá tói

III. TiÕn tr×nh d¹y häc:

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

1.Ho¹t ®éng 1:       KiÓm tra   HS1:   TÝnh:  ;

HS2:   T×m x biÕt

  a)                 b)

           GV (§V§)   TÝnh nhanh  nh­ thÕ nµo ?   ->  vµo bµi

2.H§ 2 : Bµi míi

GV cho häc sinh lµm ?1  TÝnh vµ so s¸nh:

 

Gäi mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

 

H: Muèn n©ng mét tÝch lªn mét luü thõa, ta cã thÓ lµm nh­ thÕ nµo ?

GV yªu cÇu häc sinh lµm ?2 vµ bµi tËp sau:

a)          b)

          c)

TÝnh nhanh tÝch   nh­ thÕ nµo

          GV kÕt luËn.

 

§¸p ¸n :

HS1: 1 ;

 

HS 2: x =

 

X =

 

 

 

 

 

 

 

Häc sinh lµm ?1 (SGK) vµo vë

 

Mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

Häc sinh tr¶ lêi c©u hái

 

Häc sinh thùc hiÖn ?2 vµo vë

 

Häc sinh tÝnh to¸n vµ tr¶ lêi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luü thõa cña mét tÝch

?1: TÝnh vµ so s¸nh

;

                 

T­¬ng tù ta cã:               

      

CT:      

?2: TÝnh:

a)

b)


GV cho häc sinh lµm ?3  TÝnh vµ so s¸nh

 

Gäi mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

 

H: Muèn tÝnh luü thõa cña 1 th­¬ng ta cã thÓ tÝnh ntn

 

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm ?4 (SGK)

 

Gäi ba häc sinh lªn b¶ng lµm

GV kiÓm tra vµ kÕt luËn.

Häc sinh lµm ?3 vµo vë

Mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

Häc sinh ph¸t biÓu quy t¾c tÝnh luü thõa cña mét th­¬ng

 

Häc sinh thùc hiÖn ?4 (SGK)

Ba häc sinh lªn b¶ng lµm BT

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

2. Luü thõa cña mét th­¬ng

?3: TÝnh vµ so s¸nh:

      

CT:     (víi )

?4: TÝnh:

3. Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp – cñng cè  

 

Nªu quy t¾c tÝnh luü thõa cña mét tÝch, luü thõa cña mét th­¬ng?

-So s¸nh 2 CT nµy víi 2 CT tÝnh tÝch vµ tÝnh th­¬ng cña 2 luü thõa cïng c¬ sè?

 

GV cho häc sinh lµm ?5

 

GV dïng b¶ng phô nªu BT 34 (SGK), yªu cÇu häc sinh kiÓm tra l¹i c¸c ®¸p sè vµ söa l¹i chç sai (nÕu cã)

GV nhÊn m¹nh l¹i c¸c c«ng thøc tÝnh luü thõa ®· häc, l­u ý häc sinh tr¸nh m¾c c¸c lçi th­êng gÆp

 

GV nªu tÝnh chÊt: Víi ta cã tÝnh chÊt: NÕu th×  m = n

Sau ®ã yªu cÇu häc sinh lµm BT 35 (SGK)

4. H§ 4: H­íng dÉn vÒ nhµ   -¤n tËp c¸c quy t¾c vµ c¸c c«ng

 

 

Häc sinh ph¸t biÓu c¸c quy t¾c (nh­ SGK)

 

Häc sinh so s¸nh c¸c c«ng thøc

 

Häc sinh thùc hiÖn ?5 (SGK)

 

 

Häc sinh ®äc kü ®Ò bµi BT 34 kiÓm tra l¹i c¸c ®¸p sè, söa l¹i c¸c chç sai (nÕu cã)

 

 

 

Häc sinh nghe gi¶ng

 

 

Häc sinh lµm BT 35 (SGK)

 

Hai häc sinh lªn b¶ng lµm BT

 

 

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

?5: TÝnh:

Bµi 34

a) Sai. V×:

b) §óng

c) Sai. V×:

d) Sai. V×:

e) §óng

f) Sai. V×:

Bµi 35  Víi ta cã tÝnh chÊt: NÕu th× m = n

a)

                    

b)

                     

 

Rót kinh nghiÖm

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU