Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Ngµy d¹y :..../..../......                    

 

            TiÕt 8  §6.   luü thõa cña mét sè h÷u tØ (tt)

 

         I. Môc tiªu:

     + kiÕn thøc : - Häc sinh n¾m v÷ng hai quy t¾c vÒ luü thõa cña mét tÝch vµ luü thõa cña mét th­¬ng

     + Kü n¨ng : - Cã kü n¨ng vËn dông c¸c quy t¾c trªn trong tÝnh to¸n

     + Th¸i ®é : - RÌn tÝnh cÈn thËn, tÝnh chÝnh x¸c.

II. ChuÈn bÞ:

           GV: SGK-b¶ng phô

           HS: SGK-m¸y tÝnh bá tói

III. TiÕn tr×nh d¹y häc:

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

Ghi b¶ng

1.Ho¹t ®éng 1:       KiÓm tra   HS1:   TÝnh:  ;

HS2:   T×m x biÕt

  a)                 b)

           GV (§V§)   TÝnh nhanh  nh­ thÕ nµo ?   ->  vµo bµi

2.H§ 2 : Bµi míi

GV cho häc sinh lµm ?1  TÝnh vµ so s¸nh:

 

Gäi mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

 

H: Muèn n©ng mét tÝch lªn mét luü thõa, ta cã thÓ lµm nh­ thÕ nµo ?

GV yªu cÇu häc sinh lµm ?2 vµ bµi tËp sau:

a)          b)

          c)

TÝnh nhanh tÝch   nh­ thÕ nµo

          GV kÕt luËn.

 

§¸p ¸n :

HS1: 1 ;

 

HS 2: x =

 

X =

 

 

 

 

 

 

 

Häc sinh lµm ?1 (SGK) vµo vë

 

Mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

Häc sinh tr¶ lêi c©u hái

 

Häc sinh thùc hiÖn ?2 vµo vë

 

Häc sinh tÝnh to¸n vµ tr¶ lêi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luü thõa cña mét tÝch

?1: TÝnh vµ so s¸nh

;

                 

T­¬ng tù ta cã:               

      

CT:      

?2: TÝnh:

a)

b)


GV cho häc sinh lµm ?3  TÝnh vµ so s¸nh

 

Gäi mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

 

H: Muèn tÝnh luü thõa cña 1 th­¬ng ta cã thÓ tÝnh ntn

 

 

GV yªu cÇu häc sinh lµm ?4 (SGK)

 

Gäi ba häc sinh lªn b¶ng lµm

GV kiÓm tra vµ kÕt luËn.

Häc sinh lµm ?3 vµo vë

Mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

Häc sinh ph¸t biÓu quy t¾c tÝnh luü thõa cña mét th­¬ng

 

Häc sinh thùc hiÖn ?4 (SGK)

Ba häc sinh lªn b¶ng lµm BT

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

2. Luü thõa cña mét th­¬ng

?3: TÝnh vµ so s¸nh:

      

CT:     (víi )

?4: TÝnh:

3. Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp – cñng cè  

 

Nªu quy t¾c tÝnh luü thõa cña mét tÝch, luü thõa cña mét th­¬ng?

-So s¸nh 2 CT nµy víi 2 CT tÝnh tÝch vµ tÝnh th­¬ng cña 2 luü thõa cïng c¬ sè?

 

GV cho häc sinh lµm ?5

 

GV dïng b¶ng phô nªu BT 34 (SGK), yªu cÇu häc sinh kiÓm tra l¹i c¸c ®¸p sè vµ söa l¹i chç sai (nÕu cã)

GV nhÊn m¹nh l¹i c¸c c«ng thøc tÝnh luü thõa ®· häc, l­u ý häc sinh tr¸nh m¾c c¸c lçi th­êng gÆp

 

GV nªu tÝnh chÊt: Víi ta cã tÝnh chÊt: NÕu th×  m = n

Sau ®ã yªu cÇu häc sinh lµm BT 35 (SGK)

4. H§ 4: H­íng dÉn vÒ nhµ   -¤n tËp c¸c quy t¾c vµ c¸c c«ng

 

 

Häc sinh ph¸t biÓu c¸c quy t¾c (nh­ SGK)

 

Häc sinh so s¸nh c¸c c«ng thøc

 

Häc sinh thùc hiÖn ?5 (SGK)

 

 

Häc sinh ®äc kü ®Ò bµi BT 34 kiÓm tra l¹i c¸c ®¸p sè, söa l¹i c¸c chç sai (nÕu cã)

 

 

 

Häc sinh nghe gi¶ng

 

 

Häc sinh lµm BT 35 (SGK)

 

Hai häc sinh lªn b¶ng lµm BT

 

 

Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý

 

?5: TÝnh:

Bµi 34

a) Sai. V×:

b) §óng

c) Sai. V×:

d) Sai. V×:

e) §óng

f) Sai. V×:

Bµi 35  Víi ta cã tÝnh chÊt: NÕu th× m = n

a)

                    

b)

                     

 

Rót kinh nghiÖm

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Đăng ngày 8/13/2017 8:34:10 PM | Thể loại: Đại số 7 | Lần tải: 18 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ, Đại số 7. . nslide trân trọng giới thiệu tới cộng đồng giáo án Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Thư viện Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ trong chuyên mục Đại số 7 được giới thiệu bởi thành viên TRẠCH TRẦN TÔNG đến bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào mục Đại số 7 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Toán học Toán 7 Đại số 7 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Ngày dạy :, bên cạnh đó /, thêm nữa /, nói thêm là Tiết 8 §6, bên cạnh đó luỹ thừa của một số hữu tỉ (tt) I, bên cạnh đó Mục tiêu: + kiến thức : - Học sinh nắm vững hai lệ luật về luỹ thừa của một tích và luỹ thừa của một thương + Kỹ năng : - Có kỹ năng áp dụng những lệ luật trên trong tính toán + Thái độ : - Rèn tính chu đáo, tính chính xác, thêm nữa II, ngoài

https://nslide.com/giao-an/chuong-i-5-luy-thua-cua-mot-so-huu-ti.dr3u0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Đại số 7


Ngày dạy :..../..../......

Tiết 8 §6. luỹ thừa của một số hữu tỉ (tt)

I. Mục tiêu:
+ kiến thức : - Học sinh nắm vững hai quy tắc về luỹ thừa của một tích và luỹ thừa của một thương
+ Kỹ năng : - Có kỹ năng vận dụng các quy tắc trên trong tính toán
+ Thái độ : - Rèn tính cẩn thận, tính chính xác.
II. Chuẩn bị:
GV: SGK-bảng phụ
HS: SGK-máy tính bỏ túi
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng

1.Hoạt động 1: Kiểm tra HS1: Tính: ;; ; 
HS2: Tìm x biết
a)  b) 
GV (ĐVĐ) Tính nhanh  như thế nào ? -> vào bài
2.HĐ 2 : Bài mới
GV cho học sinh làm ?1 Tính và so sánh:

Gọi một học sinh lên bảng trình bày bài

H: Muốn nâng một tích lên một luỹ thừa, ta có thể làm như thế nào ?
GV yêu cầu học sinh làm ?2 và bài tập sau:
a)  b) 
c) 
Tính nhanh tích  như thế nào
GV kết luận.

Đáp án :
HS1: 1 ; …

HS 2: x = 

X = Học sinh làm ?1 (SGK) vào vở

Một học sinh lên bảng trình bày
Học sinh lớp nhận xét, góp ý

Học sinh trả lời câu hỏi

Học sinh thực hiện ?2 vào vở

Học sinh tính toán và trả lời1. Luỹ thừa của một tích
?1: Tính và so sánh
;

Tương tự ta có:

CT: 
?2: Tính:
a) 
b) 

GV cho học sinh làm ?3 Tính và so sánh

Gọi một học sinh lên bảng trình bày

H: Muốn tính luỹ thừa của 1 thương ta có thể tính ntn


GV yêu cầu học sinh làm ?4 (SGK)

Gọi ba học sinh lên bảng làm
GV kiểm tra và kết luận.
Học sinh làm ?3 vào vở
Một học sinh lên bảng trình bày bài
Học sinh lớp nhận xét, góp ý

Học sinh phát biểu quy tắc tính luỹ thừa của một thương

Học sinh thực hiện ?4 (SGK)
Ba học sinh lên bảng làm BT
Học sinh lớp nhận xét, góp ý
2. Luỹ thừa của một thương
?3: Tính và so sánh:

CT:  (với )
?4: Tính:


3. Hoạt động 3: Luyện tập – củng cố

Nêu quy tắc tính luỹ thừa của một tích, luỹ thừa của một thương?
-So sánh 2 CT này với 2 CT tính tích và tính thương của 2 luỹ thừa cùng cơ số?

GV cho học sinh làm ?5

GV dùng bảng phụ nêu BT 34 (SGK), yêu cầu học sinh kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có)
GV nhấn mạnh lại các công thức tính luỹ thừa đã học, lưu ý học sinh tránh mắc các lỗi thường gặp

GV nêu tính chất: Với  ta có tính chất: Nếu  thì m = n
Sau đó yêu cầu học sinh làm BT 35 (SGK)
4. HĐ 4: Hướng dẫn về nhà -Ôn tập các quy tắc và các công


Học sinh phát biểu các quy tắc (như SGK)

Học sinh so sánh các công thức

Học sinh thực hiện ?5 (SGK)


Học sinh đọc kỹ đề bài BT 34 kiểm tra lại các đáp số, sửa l

Sponsor Documents