Chương I. §5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Đăng ngày 9/6/2015 9:46:33 PM | Thể loại: Đại số 8 | Chia sẽ bởi: Hưng Trần Ngọc | Lần tải: 26 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: docx

Soạn: 04/9/2015

Giảng: 07/9/2015 (8A1, 8A2)

 

Tiết 7: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NH (Tiếp)

 

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- Nhớ và viết được các hằng đẳng thức: ,

 2. Kĩ năng:

- Vận dụng được các hằng đẳng thức trên triển khai hoặc rút gọn được các biểu thức dạng đơn giản.

 3. Thái độ:

- Cẩn thận, chính xác khi vận dụng và tính toán.

II. Đồ dùng dạy học:

1.GV: Bảng phụ ghi 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

2.HS: ĐD học tập

III. Phương pháp:

Vấn đáp, giảng giải, ...

IV. Tổ chức giờ học:

 

1: Khởi động: (6')

Mục tiêu:

- Kiểm tra kiến thức tiết trước của HS.

Kiểm tra đầu giờ

 

HĐGV

HĐHS

- Yêu cầu học sinh viết các hằng đẳng thức: Lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu? (Y,K)

- Yêu cầu học sinh tính giá trị của biểu thức?

tại x = 6

- Yêu cầu học sinh nhận xét? (K,G)

- Giáo viên nhận xét cho điểm. 

HS1:

(SGK-T13)

 

 

HS2:

 

2: Tìm hiểu tổng hai lập phương:(14')

Mục tiêu:

- Nhớ và viết được các hằng đẳng thức: .

- Vận dụng được các hằng đẳng thức trên triển khai hoặc rút gọn được các biểu thức dạng đơn giản.

 

*) Yêu cầu học sinh thực hiện ? 1

- Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh.

- Yêu cầu học sinh nhận xét?

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên thông báo với A, B lac các biểu thức.

 

*) Giáo viên thông báo lưu ý.

 

*) Yêu cầu học sinh trả lời ? 2

- Yêu cầu học sinh nhận xét?

- Giáo viên thống nhất ý kiến.

 

*) Yêu cầu hai học sinh lên bảng thực hiện phần áp dụng

 

 

 

 

- Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh dưới lớp.

- Yêu cầu học sinh nhận xét

- Giáo viên thống nhất ý kiến.

- Giáo viên tổng kết lại.

6. Tổng hai lập phương

- Học sinh lên bảng thực hiện, các học sinh khác làm vào vở.

? 1

=>

- Học sinh ghi

Với A, B  là các biểu thức tuỳ ý

 

- HS trả lời miệng ? 2

 

 

 

- Học sinh lên bảng thực hiện

Áp dụng

a. 

b.

- Học sinh nhận xét

3: Tìm hiểu hiệu hai lập phương:(13')

Mục tiêu:

- Nhớ và viết được các hằng đẳng thức: .

- Vận dụng được các hằng đẳng thức trên triển khai hoặc rút gọn được các biểu thức dạng đơn giản.

 

*) Yêu cầu học sinh lên bảng thực hiện ? 3, học sinh dưới lớp làm ra nháp?

- Giáo viên theo dõi giúp đỡ các học sinh yếu.

 

 

- Yêu cầu học sinh nhận xét

 

- Giáo viên thông báo HĐT

 

 

 

- Yêu cầu học sinh phát biểu thành lời biểu thức đó

- Yêu cầu học sinh nhận xét

- Giáo viên thống nhất ý kiến.

*) Yêu cầu học sinh thực hiện phần áp dụng

- Giáo viên theo dõi giúp đỡ các học sinh yếu thực hiện.

 

 

 

 

 

- Yêu cầu học sinh nhận xét

- Giáo viên thống nhất ý kiến.

 

7. Hiệu hai lập phương

- Học sinh lên bảng thực hiện

? 3  tính

=>

- Học sinh nhận xét

 

- Học sinh ghi

Với A và B là các biểu thức tùy ý, ta cũng có:

 

- HS trả lời ? 4

Học sinh thực hiện

Áp dụng

a.

b.

 

c.

    

Đánh dấu vào ô x3 + 8

- Học sinh nhận xét

4: Củng cố – Luyện tập:(9')

Mục tiêu:

- Nhắc lại được 7 hằng đẳng thức đã học.

- Vận dụng được các hằng đẳng thức đã học để biến đổi và rút gọn biểu thức

Đồ dùng dạy học:

Bảng phụ

*) Củng cố

- Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân viết ra nháp 7 hằng đẳng thức đã học?

- Yêu cầu học sinh lên bảng thực hiện?

 

 

 

- Giáo viên treo bảng phụ.

 

*) Luyện tập

- Yêu cầu học sinh lên bảng thực hiện bài 30?

 

- Giáo viên theo dõi hướng dẫn học sinh thực hiện.

 

- Yêu cầu học sinh nhận xét?

 

- Giáo viên sửa sai thống nhất ý kiến.

Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ:

1. (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

2. (A - B)2 =  A2 -  2AB + B2

3. A2 - B2 = (A + B)(A - B)

4. (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

5. (A - B)3  = A3 -  3A2B + 3AB2 -  B3

6. A3 + B3 = (A + B)(A2 - AB + B2)

7. A3 -  B3 = (A -  B)(A2 + AB + B2)

 

Bài 30

a.

 

b.

 

V. Tổng kết – HDVN: (3')

- GV nhắc lại 7 hằng đẳng thức đã học.

- Yêu cầu học sinh về nhà học bảy hằng đẳng thức đáng nhớ?

- Vận dụng các hàng đẳng thức để giải các bài tập 31, 32, 33, 34, 35, 37 (SGK -T16)?

- Giáo viên hướng dẫn bài 31:

 a. Biến đổi VP ta có:

Vậy:

Phần b tương tự

-----------------**********------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soạn: 05/9/2015

Giảng: 08/9/2015 (8A1, 8A2)

 

Tiết 8: LUYỆN TẬP

 

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- Viết được các hằng đẳng thức đáng nhớ.

 2. Kĩ năng:

- Vận dụng được các hằng đẳng thức đã học để khai triển , rút gọn 1 biểu thức, để tính giá trị của biểu thức.

 3. Thái độ:

- Cẩn thận, chính xác khi khai triển, tính toán.

II. Đồ dùng dạy học:

1.GV: Bảng phụ

2.HS: ĐD học tập

III. Phương pháp:

Luyện tập, vấn đáp, ...

IV. Tổ chức giờ học:

 

1: Khởi động: (7')

Mục tiêu:

- Viết được các hằng đẳng thức đáng nhớ.

Kiểm tra đầu giờ

 

HĐGV

HĐHS

+ HS1: Viết 3 hằng đẳng thức: Bình phương của  một tổng, hiệu hai bình phương, tổng hai lập phương và làm bài tập 33a?

 

+ HS2: Viết các hằng đẳng thức còn lại và làm bài tập 33b?

+ Yêu cầu học sinh nhận xét?

- Giáo viên nhận xét cho điểm.

HS1

Bài 33 a

 

 

 

HS2

Bài 33b

2: Tổ chức luyện tập:(35')

Mục tiêu:

- Vận dụng được các hằng đẳng thức đã học để khai triển , rút gọn 1 biểu thức, để tính giá trị của biểu thức.

Đồ dùng dạy học

Bảng phụ

 

*) Yêu cầu học sinh lên bảng thực hiện bài 33 phần e, f?

- Giáo viên theo dõi học sinh dưới lớp thực hiện.

- Yêu cầu học sinh nhận xét?

- Sau khi làm xong yêu cầu học sinh nói rõ em đã vận dụng hằng đẳng thức nào?

- Giáo viên tổng kết lại

 

*) Yêu cầu hai học sinh lên bảng thực hiện bài 34 phần a, b?

 

- Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh dưới lớp.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Yêu cầu học sinh nhận xét?

- Giáo viên tổng kết lại.

 

- Giáo viên nêu đề bài bài tập 35.

( Nếu học sinh không thực hiện đươc thì giáo viên hướng dẫn)

 

 

- Yêu cầu hai học sinh lên bảng thực hiện?

- Giáo viên giúp đỡ học sinh dưới lớp.

 

- Yêu cầu học sinh nhận xét?

- Giáo viên tổng kết lại.

*) Giáo viên treo bảng phụ bài 37.

-Yêu cầu học sinh hoạt động để thực hiện?

- Yêu cầu học sinh nhận xét?

- Giáo viên tổng kết lại.

- Học sinh lên bảng thực hiện

Bài 33

e.

f.

 

- Học sinh nhận xét

 

 

 

- Học sinh thực hiện

Bài 34

a. Rút gọn các biểu thức sau:

.

b.

- Học sinh nhận xét

 

- Học sinh theo dõi

- Học sinh thực hiện

Bài 35

a. 342 + 662 + 68.66

= 342 + 2.34.66 + 662

= (34 + 66)2 = 1002 = 10.000

b. 742 + 242 - 48.74

= 742 - 2.24.74+ 242

=(74 - 24)2 = 502 = 2500

- Học sinh nhận xét

- Học sinh thực hiện

Bài 37

(Bảng phụ)

 

- Học sinh nêu nhận xét

 

V. Tổng kết – HDVN: (3')

- GV nhắc lại các hằng đẳng thức đáng nhớ.

- Yêu cầu học sinh về nhà học bài, làm các bài tập còn lại, làm bài tập 12, 14, 16, 17, 19 (SBT-T5)

- Yêu cầu học sinh xem trước bài mới?

- Giáo viên hướng dẫn bài 19

(SBT-T5)

Bài 19 (SBT-T5)

a. Ta có:

   

Vậy min

------------------------***************-----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx