Chương I. §5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Đăng ngày 9/6/2015 9:46:33 PM | Thể loại: Đại số 8 | Chia sẽ bởi: Hưng Trần Ngọc | Lần tải: 26 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: docx

Soạn: 04/9/2015

Giảng: 07/9/2015 (8A1, 8A2)

 

Tiết 7: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NH (Tiếp)

 

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- Nhớ và viết được các hằng đẳng thức: ,

 2. Kĩ năng:

- Vận dụng được các hằng đẳng thức trên triển khai hoặc rút gọn được các biểu thức dạng đơn giản.

 3. Thái độ:

- Cẩn thận, chính xác khi vận dụng và tính toán.

II. Đồ dùng dạy học:

1.GV: Bảng phụ ghi 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

2.HS: ĐD học tập

III. Phương pháp:

Vấn đáp, giảng giải, ...

IV. Tổ chức giờ học:

 

1: Khởi động: (6')

Mục tiêu:

- Kiểm tra kiến thức tiết trước của HS.

Kiểm tra đầu giờ

 

HĐGV

HĐHS

- Yêu cầu học sinh viết các hằng đẳng thức: Lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu? (Y,K)

- Yêu cầu học sinh tính giá trị của biểu thức?

tại x = 6

- Yêu cầu học sinh nhận xét? (K,G)

- Giáo viên nhận xét cho điểm. 

HS1:

(SGK-T13)

 

 

HS2:

 

2: Tìm hiểu tổng hai lập phương:(14')

Mục tiêu:

- Nhớ và viết được các hằng đẳng thức: .

- Vận dụng được các hằng đẳng thức trên triển khai hoặc rút gọn được các biểu thức dạng đơn giản.

 

*) Yêu cầu học sinh thực hiện ? 1

- Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh.

- Yêu cầu học sinh nhận xét?

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên thông báo với A, B lac các biểu thức.

 

*) Giáo viên thông báo lưu ý.

 

*) Yêu cầu học sinh trả lời ? 2

- Yêu cầu học sinh nhận xét?

- Giáo viên thống nhất ý kiến.

 

*) Yêu cầu hai học sinh lên bảng thực hiện phần áp dụng

 

 

 

 

- Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh dưới lớp.

- Yêu cầu học sinh nhận xét

- Giáo viên thống nhất ý kiến.

- Giáo viên tổng kết lại.

6. Tổng hai lập phương

- Học sinh lên bảng thực hiện, các học sinh khác làm vào vở.

? 1

=>

- Học sinh ghi

Với A, B  là các biểu thức tuỳ ý

 

- HS trả lời miệng ? 2

 

 

 

- Học sinh lên bảng thực hiện

Áp dụng

a. 

b.

- Học sinh nhận xét

3: Tìm hiểu hiệu hai lập phương:(13')

Mục tiêu:

- Nhớ và viết được các hằng đẳng thức: .

- Vận dụng được các hằng đẳng thức trên triển khai hoặc rút gọn được các biểu thức dạng đơn giản.

 

*) Yêu cầu học sinh lên bảng thực hiện ? 3, học sinh dưới lớp làm ra nháp?

- Giáo viên theo dõi giúp đỡ các học sinh yếu.

 

 

- Yêu cầu học sinh nhận xét

 

- Giáo viên thông báo HĐT

 

 

 

- Yêu cầu học sinh phát biểu thành lời biểu thức đó

- Yêu cầu học sinh nhận xét

- Giáo viên thống nhất ý kiến.

*) Yêu cầu học sinh thực hiện phần áp dụng

- Giáo viên theo dõi giúp đỡ các học sinh yếu thực hiện.

 

 

 

 

 

- Yêu cầu học sinh nhận xét

- Giáo viên thống nhất ý kiến.

 

7. Hiệu hai lập phương

- Học sinh lên bảng thực hiện

? 3  tính

=>

- Học sinh nhận xét

 

- Học sinh ghi

Với A và B là các biểu thức tùy ý, ta cũng có:

 

- HS trả lời ? 4

Học sinh thực hiện

Áp dụng

a.

b.

 

c.

    

Đánh dấu vào ô x3 + 8

- Học sinh nhận xét

4: Củng cố – Luyện tập:(9')

Mục tiêu:

- Nhắc lại được 7 hằng đẳng thức đã học.

- Vận dụng được các hằng đẳng thức đã học để biến đổi và rút gọn biểu thức

Đồ dùng dạy học:

Bảng phụ

*) Củng cố

- Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân viết ra nháp 7 hằng đẳng thức đã học?

- Yêu cầu học sinh lên bảng thực hiện?

 

 

 

- Giáo viên treo bảng phụ.

 

*) Luyện tập

- Yêu cầu học sinh lên bảng thực hiện bài 30?

 

- Giáo viên theo dõi hướng dẫn học sinh thực hiện.

 

- Yêu cầu học sinh nhận xét?

 

- Giáo viên sửa sai thống nhất ý kiến.

Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ:

1. (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

2. (A - B)2 =  A2 -  2AB + B2

3. A2 - B2 = (A + B)(A - B)

4. (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

5. (A - B)3  = A3 -  3A2B + 3AB2 -  B3

6. A3 + B3 = (A + B)(A2 - AB + B2)

7. A3 -  B3 = (A -  B)(A2 + AB + B2)

 

Bài 30

a.

 

b.

 

V. Tổng kết – HDVN: (3')

- GV nhắc lại 7 hằng đẳng thức đã học.

- Yêu cầu học sinh về nhà học bảy hằng đẳng thức đáng nhớ?

- Vận dụng các hàng đẳng thức để giải các bài tập 31, 32, 33, 34, 35, 37 (SGK -T16)?

- Giáo viên hướng dẫn bài 31:

 a. Biến đổi VP ta có:

Vậy:

Phần b tương tự

-----------------**********------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soạn: 05/9/2015

Giảng: 08/9/2015 (8A1, 8A2)

 

Tiết 8: LUYỆN TẬP

 

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- Viết được các hằng đẳng thức đáng nhớ.

 2. Kĩ năng:

- Vận dụng được các hằng đẳng thức đã học để khai triển , rút gọn 1 biểu thức, để tính giá trị của biểu thức.

 3. Thái độ:

- Cẩn thận, chính xác khi khai triển, tính toán.

II. Đồ dùng dạy học:

1.GV: Bảng phụ

2.HS: ĐD học tập

III. Phương pháp:

Luyện tập, vấn đáp, ...

IV. Tổ chức giờ học:

 

1: Khởi động: (7')

Mục tiêu:

- Viết được các hằng đẳng thức đáng nhớ.

Kiểm tra đầu giờ

 

HĐGV

HĐHS

+ HS1: Viết 3 hằng đẳng thức: Bình phương của  một tổng, hiệu hai bình phương, tổng hai lập phương và làm bài tập 33a?

 

+ HS2: Viết các hằng đẳng thức còn lại và làm bài tập 33b?

+ Yêu cầu học sinh nhận xét?

- Giáo viên nhận xét cho điểm.

HS1

Bài 33 a

 

 

 

HS2

Bài 33b

2: Tổ chức luyện tập:(35')

Mục tiêu:

- Vận dụng được các hằng đẳng thức đã học để khai triển , rút gọn 1 biểu thức, để tính giá trị của biểu thức.

Đồ dùng dạy học

Bảng phụ

 

*) Yêu cầu học sinh lên bảng thực hiện bài 33 phần e, f?

- Giáo viên theo dõi học sinh dưới lớp thực hiện.

- Yêu cầu học sinh nhận xét?

- Sau khi làm xong yêu cầu học sinh nói rõ em đã vận dụng hằng đẳng thức nào?

- Giáo viên tổng kết lại

 

*) Yêu cầu hai học sinh lên bảng thực hiện bài 34 phần a, b?

 

- Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh dưới lớp.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Yêu cầu học sinh nhận xét?

- Giáo viên tổng kết lại.

 

- Giáo viên nêu đề bài bài tập 35.

( Nếu học sinh không thực hiện đươc thì giáo viên hướng dẫn)

 

 

- Yêu cầu hai học sinh lên bảng thực hiện?

- Giáo viên giúp đỡ học sinh dưới lớp.

 

- Yêu cầu học sinh nhận xét?

- Giáo viên tổng kết lại.

*) Giáo viên treo bảng phụ bài 37.

-Yêu cầu học sinh hoạt động để thực hiện?

- Yêu cầu học sinh nhận xét?

- Giáo viên tổng kết lại.

- Học sinh lên bảng thực hiện

Bài 33

e.

f.

 

- Học sinh nhận xét

 

 

 

- Học sinh thực hiện

Bài 34

a. Rút gọn các biểu thức sau:

.

b.

- Học sinh nhận xét

 

- Học sinh theo dõi

- Học sinh thực hiện

Bài 35

a. 342 + 662 + 68.66

= 342 + 2.34.66 + 662

= (34 + 66)2 = 1002 = 10.000

b. 742 + 242 - 48.74

= 742 - 2.24.74+ 242

=(74 - 24)2 = 502 = 2500

- Học sinh nhận xét

- Học sinh thực hiện

Bài 37

(Bảng phụ)

 

- Học sinh nêu nhận xét

 

V. Tổng kết – HDVN: (3')

- GV nhắc lại các hằng đẳng thức đáng nhớ.

- Yêu cầu học sinh về nhà học bài, làm các bài tập còn lại, làm bài tập 12, 14, 16, 17, 19 (SBT-T5)

- Yêu cầu học sinh xem trước bài mới?

- Giáo viên hướng dẫn bài 19

(SBT-T5)

Bài 19 (SBT-T5)

a. Ta có:

   

Vậy min

------------------------***************-----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

giáo án Chương I. §5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp), Đại số 8. . nslide chia sẽ đến các bạn thư viện Chương I. §5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , giáo án Chương I. §5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) thuộc chủ đề Đại số 8 được giới thiệu bởi bạn Hưng Trần Ngọc tới mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề Đại số 8 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .docx, cùng danh mục còn có Giáo án Toán học Toán 8 Đại số 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Soạn: 04/9/2015 Giảng: 07/9/2015 (8A1, 8A2) Tiết 7: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (Tiếp) I, tiếp theo là Mục tiêu: 1, bên cạnh đó Kiến thức: - Nhớ và viết được các hằng đẳng thức: ,  2, cho biết thêm Kĩ năng: - Vận dụng được những hằng đẳng thức trên triển khai hoặc rút gọn được những biểu thức dạng đơn thuần, bên cạnh đó 3, bên cạnh đó Thái độ: - Cẩn thận, chính xác khi vận dụng và tính toán, tiếp theo là II, nói https://nslide.com/giao-an/chuong-i-5-nhung-hang-dang-thuc-dang-nho-tiep.dscc0q.html