Chương I. §5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Đăng ngày 9/7/2016 4:17:31 PM | Thể loại: Đại số 8 | Chia sẽ bởi: Xịn Giáo án | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: docx

Giáo án : Đại số 8

Giáo viên:

Ngày soạn: 20/8/2018

Tiết 07:    Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp)

 

I) Mục tiêu:

         - Kiến thức: H/s nắm được các HĐT : Tổng của 2 lập phương, hiệu của 2 lập phương, phân biệt được sự khác nhau giữa các khái niệm " Tổng 2 lập phương", " Hiệu 2 lập phương" với khái niệm " lập phương của 1 tổng" " lập phương của 1 hiệu".

        - Kỹ năng: HS biết vận dụng các HĐT " Tổng 2 lập phương, hiệu 2 lập phương" vào giải BT

       - Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, rèn trí nhớ.

II) Chuẩn bị của GV và HS:

- GV: bảng phụ, phấn màu

III)Tiến trình bài dạy:

1/ ổn định tổ chức

2/ Kiểm tra bài cũ :

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung

HoạT động 1: Kiểm tra bài cũ

(Bảng phụ )Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng:

a,  x2- 1 = 1- x2

b,  (2x2- 1)= (1-2x)2

c,  (x+2)2= x2 + 2x +4

Gọi 2 hs lên bảng trả bài.

 

 

- Y/c các hs khác nhận xét, đánh giá sau đó ghi điểm.

 

- Quan sát, sau đó 2hs lên bảng thực hiện

Bài tập:

a, Sai.

b, Đúng

c, Sai

Chữa bài 28b/14SGK

x3 - 6x2 + 12x - 8

= x3 - 3 . x2 . 2 + 3 . x . 22 - 23

= (x - 2)3

Thay số được: (22 - 2)3 = 203 = 800

* Hoạt động 2: Tổng 2 lập phương

- Y/c Làm ?1/14 SGK

(a + b)(a2 - ab + b2)

1. Tổng hai lập phương

-  Qua bài tập rút ra hằng đẳng thức nào?

= a3 - a2b +ab2 + a2b - ab2 + b3

 

= a3 + b3

a.TQ:

a3 + b3 = (a + b)(a2 - ab + b2)

 

-Tương tự viết với A, B là các biểu thức

A3 + B3 = (A + B)(A2 - AB + B2)

A3 + B3 = (A + B)(A2 - AB + B2)

G: Hướng dẫn HS cách nhớ hằng đẳng thức tổng hai lập phương :

 

 

Cả lớp nghe

 

A2 - AB + B2 được gọi là bình phương thiếu của 1 hiệu

 

 

- áp dụngLàm ?2

 

 

Hãy phát biểu hằng đẳng thức bằng lời?

- HS 1 phát biểu

- HS 2 nhắc lại

 

- Viết x3 + 8 dưới dạng tích?

 

 

b, áp dụng

G: Xác định rõ biểu thức A, biểu thức B rồi áp dụng hằng đẳng thức

A3 = x3 A = x

B3 = 8 B = 2

x3 + 8 = x3 + 23

= (x + 2)(x2 - 2x + 4)

-  Viết (x + 1)(x2 - x + 1) dưới dạng tổng?

HS nêu cách làm, áp dụng hằng đẳng thức

(x + 1)(x2 - x + 1)

= (x + 1)(x2 - x . 1 + 12)        

- Hãy xác định dạng biểu thức khi ta biến đổi VT VP,

VP VT của hằng đẳng thức?

VT VP: tổng tích

VP VT: Tích tổng

=x3+ 1                        

- Đẳng thức sau đúng hay sai:

( A + B)3 = A3 + B3

Sai

 

G: Nhắc nhở HS phân biệt lập phương của tổng với tổng hai lập phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hoạt động 3: Hiệu hai lập phương

- Y/c hs làm ?3

HS1: làm trên bảng

3, Hiệu hai lập phương

 

(a - b)(a2 + ab + b2)

 

 

= a3 + a2b +ab2 - a2b - ab2 - b3

a.TQ:

- Qua bài tập rút ra hằng đang thức nào?

= a3 - b3

 

a3 - b3= (a - b)(a2 + ab + b2)

 

Tương tự viết hằng đang thức khi A, B là các biểu thức

A3 - B3 = (A - B)(A2 + AB + B2)

A3 - B3 = (A - B)(A2 + AB + B2)

-  Ta có thể gọi biểu thức?

Bình phương thiếu của tổng

 

(A2 + AB + B2) là gì?

 

 

-  Làm ?7

 

 

- Hãy phát biểu HĐT bằng lời?

- HS1 phát biểu

- HS 2 nhắc lại

b, áp dụng

-  Tính (x - 1)(x2 + x + 1) bằng cách nào?

- HS 1 lên bảng làm bằng cách nhanh nhất

(x - 1)(x2 + x + 1)= x3 - 1    (T7)                       

-  Viết 8x3 - y3 dưới dạng tích?

Có 2 hạng tử

8x3 - y3 = (2x)3 - y3

-  Đa thức có mấy hạng tử. Có dạng của HĐT nào?

Hãy xác định A, B?

Biểu thức có dạng hiệu 2 lập phương

A3 = 8x3 A = 2x

= (2x -y)(4x2 + 2xy +y2)

 

B3 = y3 B = y

 

G: Treo bảng phụ có phần c của              ?4

HS điều dấu x vào ô vuông

(x +2)( x2 - 2x + 4)

G: Nhắc nhở học sinh phân

 

x3 + 8

x

Biệt 2 HĐT lập phương của 1hiệuvới hiệu 2 lập phương

 

x3 - 8

 

 

(x + 2)3

 

- Nêu các dạng bài tập khi biến đổi hằng đẳng thức hiệu hai lập phương

VP VT: Tích tổng

(x - 2)3

 

* Hoạt động 4: Luyện tập - củng cố

-  viết 7 HĐT vào nháp

Cả lớp viết

 

- Đổi giấy nháp để kiểm tra bài của bạn.

 

 

-  Cho HS hoạt động nhóm

Chia lớp thành 8 nhóm

 

 

 

- Treo bảng phụ có BT: Cáckhẳng định sau dúng hay sai

a, (a - b)3 =(a - b)(a2 + ab + b2)

b, (a + b)3 = a2 + 3a2b + 3ab2 + b3

c, (a - b3) = a3 - b3

d, (a + b)( b2 - ab + a2)  = a3 + b3

- HS quan sát và đứng tại chỗ trả lời.

 

Bài 1:                                    

a, Sai                               

b, Đúng

c, Sai

d, Đúng

- Chữa bài cho các nhóm khắc sâu các hằng đẳng thức.

1 HS lên bảng biến đổi :   VT VP:

Bài 2. Chứng minh đẳng thức:

a3 + b3 = (a + b)3 - 3ab ( a + b)

- Y/c hs làm bài 2

-VP VT:Tích tổng

VT = a3 + b3

- Chứng minh đẳng thức bằng cách nào?

 

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 - 3a2b - 3ab2

- Cho HS thấy VP là cách viết khác của HĐT  :   A3 + B3

 

= (a3+3a2b+3ab2+b3) - (3a2b + 3ab2)

= (a + b)3 - 3ab ( a + b) = VP

Vậy đẳng thức được CM

 

 

-Làm BT 3

 

Bài 3. Rút gọn biểu thức

- Xác định các phép tính trong biểu thức.

 

(2x + y)(4x2 - 2xy + y2) - (2x - y)(4x2 + 2xy + y2)

- Gợi ý nếu HS chưa nhận ra hằng đẳng thức

 

= (8x3 + y3) - ( 8x3 - y3)

= 8x3 + y3 - 8x3 + y3 = 2y3

* Hoạt động5: Hướng dẫn về nhà

1. Thuộc lòng 7 HĐT (công thức và phát biểu bằng lời)

2. Bài tập 32 38 SGK;

+) Hướng dẫn tự học:

Tính (a+b)(a2- ab+ b2)  ;    (a- b)(a2+ ab+ b2

IV. rút kinh nghiệm

 

Trường THCS

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx