Chương I. §5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Đăng ngày 9/7/2016 4:17:31 PM | Thể loại: Đại số 8 | Chia sẽ bởi: Xịn Giáo án | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: docx

Giáo án : Đại số 8

Giáo viên:

Ngày soạn: 20/8/2018

Tiết 07:    Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp)

 

I) Mục tiêu:

         - Kiến thức: H/s nắm được các HĐT : Tổng của 2 lập phương, hiệu của 2 lập phương, phân biệt được sự khác nhau giữa các khái niệm " Tổng 2 lập phương", " Hiệu 2 lập phương" với khái niệm " lập phương của 1 tổng" " lập phương của 1 hiệu".

        - Kỹ năng: HS biết vận dụng các HĐT " Tổng 2 lập phương, hiệu 2 lập phương" vào giải BT

       - Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, rèn trí nhớ.

II) Chuẩn bị của GV và HS:

- GV: bảng phụ, phấn màu

III)Tiến trình bài dạy:

1/ ổn định tổ chức

2/ Kiểm tra bài cũ :

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung

HoạT động 1: Kiểm tra bài cũ

(Bảng phụ )Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng:

a,  x2- 1 = 1- x2

b,  (2x2- 1)= (1-2x)2

c,  (x+2)2= x2 + 2x +4

Gọi 2 hs lên bảng trả bài.

 

 

- Y/c các hs khác nhận xét, đánh giá sau đó ghi điểm.

 

- Quan sát, sau đó 2hs lên bảng thực hiện

Bài tập:

a, Sai.

b, Đúng

c, Sai

Chữa bài 28b/14SGK

x3 - 6x2 + 12x - 8

= x3 - 3 . x2 . 2 + 3 . x . 22 - 23

= (x - 2)3

Thay số được: (22 - 2)3 = 203 = 800

* Hoạt động 2: Tổng 2 lập phương

- Y/c Làm ?1/14 SGK

(a + b)(a2 - ab + b2)

1. Tổng hai lập phương

-  Qua bài tập rút ra hằng đẳng thức nào?

= a3 - a2b +ab2 + a2b - ab2 + b3

 

= a3 + b3

a.TQ:

a3 + b3 = (a + b)(a2 - ab + b2)

 

-Tương tự viết với A, B là các biểu thức

A3 + B3 = (A + B)(A2 - AB + B2)

A3 + B3 = (A + B)(A2 - AB + B2)

G: Hướng dẫn HS cách nhớ hằng đẳng thức tổng hai lập phương :

 

 

Cả lớp nghe

 

A2 - AB + B2 được gọi là bình phương thiếu của 1 hiệu

 

 

- áp dụngLàm ?2

 

 

Hãy phát biểu hằng đẳng thức bằng lời?

- HS 1 phát biểu

- HS 2 nhắc lại

 

- Viết x3 + 8 dưới dạng tích?

 

 

b, áp dụng

G: Xác định rõ biểu thức A, biểu thức B rồi áp dụng hằng đẳng thức

A3 = x3 A = x

B3 = 8 B = 2

x3 + 8 = x3 + 23

= (x + 2)(x2 - 2x + 4)

-  Viết (x + 1)(x2 - x + 1) dưới dạng tổng?

HS nêu cách làm, áp dụng hằng đẳng thức

(x + 1)(x2 - x + 1)

= (x + 1)(x2 - x . 1 + 12)        

- Hãy xác định dạng biểu thức khi ta biến đổi VT VP,

VP VT của hằng đẳng thức?

VT VP: tổng tích

VP VT: Tích tổng

=x3+ 1                        

- Đẳng thức sau đúng hay sai:

( A + B)3 = A3 + B3

Sai

 

G: Nhắc nhở HS phân biệt lập phương của tổng với tổng hai lập phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hoạt động 3: Hiệu hai lập phương

- Y/c hs làm ?3

HS1: làm trên bảng

3, Hiệu hai lập phương

 

(a - b)(a2 + ab + b2)

 

 

= a3 + a2b +ab2 - a2b - ab2 - b3

a.TQ:

- Qua bài tập rút ra hằng đang thức nào?

= a3 - b3

 

a3 - b3= (a - b)(a2 + ab + b2)

 

Tương tự viết hằng đang thức khi A, B là các biểu thức

A3 - B3 = (A - B)(A2 + AB + B2)

A3 - B3 = (A - B)(A2 + AB + B2)

-  Ta có thể gọi biểu thức?

Bình phương thiếu của tổng

 

(A2 + AB + B2) là gì?

 

 

-  Làm ?7

 

 

- Hãy phát biểu HĐT bằng lời?

- HS1 phát biểu

- HS 2 nhắc lại

b, áp dụng

-  Tính (x - 1)(x2 + x + 1) bằng cách nào?

- HS 1 lên bảng làm bằng cách nhanh nhất

(x - 1)(x2 + x + 1)= x3 - 1    (T7)                       

-  Viết 8x3 - y3 dưới dạng tích?

Có 2 hạng tử

8x3 - y3 = (2x)3 - y3

-  Đa thức có mấy hạng tử. Có dạng của HĐT nào?

Hãy xác định A, B?

Biểu thức có dạng hiệu 2 lập phương

A3 = 8x3 A = 2x

= (2x -y)(4x2 + 2xy +y2)

 

B3 = y3 B = y

 

G: Treo bảng phụ có phần c của              ?4

HS điều dấu x vào ô vuông

(x +2)( x2 - 2x + 4)

G: Nhắc nhở học sinh phân

 

x3 + 8

x

Biệt 2 HĐT lập phương của 1hiệuvới hiệu 2 lập phương

 

x3 - 8

 

 

(x + 2)3

 

- Nêu các dạng bài tập khi biến đổi hằng đẳng thức hiệu hai lập phương

VP VT: Tích tổng

(x - 2)3

 

* Hoạt động 4: Luyện tập - củng cố

-  viết 7 HĐT vào nháp

Cả lớp viết

 

- Đổi giấy nháp để kiểm tra bài của bạn.

 

 

-  Cho HS hoạt động nhóm

Chia lớp thành 8 nhóm

 

 

 

- Treo bảng phụ có BT: Cáckhẳng định sau dúng hay sai

a, (a - b)3 =(a - b)(a2 + ab + b2)

b, (a + b)3 = a2 + 3a2b + 3ab2 + b3

c, (a - b3) = a3 - b3

d, (a + b)( b2 - ab + a2)  = a3 + b3

- HS quan sát và đứng tại chỗ trả lời.

 

Bài 1:                                    

a, Sai                               

b, Đúng

c, Sai

d, Đúng

- Chữa bài cho các nhóm khắc sâu các hằng đẳng thức.

1 HS lên bảng biến đổi :   VT VP:

Bài 2. Chứng minh đẳng thức:

a3 + b3 = (a + b)3 - 3ab ( a + b)

- Y/c hs làm bài 2

-VP VT:Tích tổng

VT = a3 + b3

- Chứng minh đẳng thức bằng cách nào?

 

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 - 3a2b - 3ab2

- Cho HS thấy VP là cách viết khác của HĐT  :   A3 + B3

 

= (a3+3a2b+3ab2+b3) - (3a2b + 3ab2)

= (a + b)3 - 3ab ( a + b) = VP

Vậy đẳng thức được CM

 

 

-Làm BT 3

 

Bài 3. Rút gọn biểu thức

- Xác định các phép tính trong biểu thức.

 

(2x + y)(4x2 - 2xy + y2) - (2x - y)(4x2 + 2xy + y2)

- Gợi ý nếu HS chưa nhận ra hằng đẳng thức

 

= (8x3 + y3) - ( 8x3 - y3)

= 8x3 + y3 - 8x3 + y3 = 2y3

* Hoạt động5: Hướng dẫn về nhà

1. Thuộc lòng 7 HĐT (công thức và phát biểu bằng lời)

2. Bài tập 32 38 SGK;

+) Hướng dẫn tự học:

Tính (a+b)(a2- ab+ b2)  ;    (a- b)(a2+ ab+ b2

IV. rút kinh nghiệm

 

Trường THCS

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

giáo án Chương I. §5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp), Đại số 8. Ngày soạn: 20/8/2018 Tiết 07: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp) I) Mục tiêu: - Kiến thức: H/s nắm được các HĐT : Tổng của 2 lập phương, hiệu của 2 lập phương, phân biệt được sự khác nhau giữa các khái niệm Tổng 2 lập phương , Hiệu 2 lập phương với khái niệm lập phương của 1 tổng lập... nslide giới thiệu đến bạn đọc thư viện Chương I. §5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu Chương I. §5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) trong danh mục Đại số 8 được chia sẽ bởi thành viên Xịn Giáo án đến cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Đại số 8 , có 1 trang, thuộc thể loại .docx, cùng danh mục còn có Giáo án Lớp 8 Toán học 8 Đại số 8 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Ngày soạn: 20/8/2018 Tiết 07: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp) I) Mục tiêu: - Kiến thức: H/s nắm được những HĐT : Tổng của 2 lập phương, hiệu của https://nslide.com/giao-an/chuong-i-5-nhung-hang-dang-thuc-dang-nho-tiep.x9cn0q.html