Chương I. §5. Tiên đề ơ-clit về đường thẳng song song

Đăng ngày 8/13/2017 9:01:41 PM | Thể loại: Hình học 7 | Chia sẽ bởi: TRẠCH TRẦN TÔNG | Lần tải: 24 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.63 M | Loại file: doc

 


Tuaàn 3       Ngaøy  dạy:

Tieát: 5 .

         Baøi:   CAÙC GOÙC TAÏO BÔÛI MOÄT ÑÖÔØNG THAÚNG CAÉT HAI ÑÖÔØNG THAÚNG

I/   Muïc tieâu:

- Cho hai ñöôøng thaúng vaø moät caùt tuyeán. Neáu coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau thì:

- Caëp goùc so le trong coøn laïi baèng nhau.Hai goùc ñoàng vò baèng nhau.Hai goùc trong cuøng phía buø nhau.

       HS coù kæ naêng nhaän bieát:Caëp goùc so le trong.Caëp goùc trong cuøng phía.Caëp goùc ñoàng vò.

         Böôùc ñaàu taäp suy luaän.

II/   Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh:

          GV:   SGK; SGV; thöôùc thaúng; baûng phuï.

          HS:   SGK; thöôùc thaúng; baûng nhoùm; buùt vieát baûng.

III/   Hoạt động dạy học:

1)   OÅn ñònh tình hình lôùp:    Traät töï + taùc phong + veä sinh + só soá

2)   Kieåm tra baøi cuõ:  

GV: Neâu caâu hoûi kieåm tra.

a) Ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng laø gì?

b) Giaûi baøi taäp 20 (SGK)

HS: Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi ñoaïn thaúng taïi trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng ñöôïc goïi laø ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng ñoù.

+ Tröôøng hôïp A, B, C khoâng thaúng haøng:

+ Tröôøng hôïp A, B, C thaúng haøng:

3)   Giaûng baøi môùi:

Giôùi thieäu baøi:   GV: Ñaët vaán ñeà: Cho HS quan saùt hình veõ vaø noùi
Caùc goùc taïo bôûi moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng coù tính chaát gì? ñoù laø noäi dung cuûa baøi hoïc hoâm nay.

Tieán trình baøi daïy:

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Noäi dung

Hoaït ñoäng 1:

Goùc so le trong, goùc ñoàng vò.

GV: Goïi 1 HS leân baûng, yeâu caàu:

a)       Veõ hai ñöôøng thaúng phaân bieät a vaø b.

b)       Veõ ñöôøng thaúng c caét ñöôøng thaúng a vaø b laàn löôït taïi A vaø B.

c)       Haõy cho bieát coù bao nhieâu goùc ôû ñænh A vaø bao nhieâu goùc ôû ñænh B.

GV: Ñaùnh soá caùc goùc nhö treân hình veõ.

Hoaït ñoäng 1:

 

HS leân baûng veõ hình theo yeâu caàu cuûa GV.

HS coù 4 goùc ñænh A vaø 4 goùc ñænh B.

 

1)  Goùc so le trong, goùc ñoàng vò.

Hình veõ beân:

+ Hai caëp goùc so le trong laø:

         A1 vaø B3 ;
A4 vaø B2.

Boán caëp goùc ñoàng vò laø:

         A1 vaø B1.

         A2 vaø B2.

         A3 vaø B3.

         A4 vaø B4.

 


GV giôùi thieäu hai caëp goùc so le trong vaø 4 caëp goùc ñoàng vò nhö trong SGK.

      GV: Giaûi thích roõ hôn caùc thuaät ngöõ : “goùc so le trong”; “goùc ñoàng vò”.

      Hai ñöôøng thaúng a vaø b ngaên caùch maët phaúng thaønh giaûi trong (Phaàn toâ maøu) vaø giaûi ngoaøi “Phaàn coøn laïi”.

      Ñöôøng thaúng c coøn goïi laø caùt tuyeán.

      Giôùi thieäu caùc caëp goùc trong cuøng phía, ngoaøi cuøng phía

GV cho HS caû lôùp laøm baøi  ?1.

 

Sau ñoù cho 1 hoïc sinh leân baûng veõ hình vaø vieát teân caùc caëp goùc so le trong vaø caùc caëp goùc ñoàng vò.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV ñöa baûng phuï leân baûng:

Yeâu caàu hoïc sinh laàn löôït ñieàn vaøo choã troáng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1HS leân baûng.

      Hai caëp goc so le trong:

+ A1 vaø B3

+ A4 vaø B2

      4 caëp goùc ñoàng vò:

+ A1 vaø B1

+ A2 vaø B2

+ A3 vaø B3

+ A4 vaø B4

 

HS: Ñieàn vaøo choã troáng

a)       So le trong.

b)       Ñoàng vò.

c)       Ñoàng vò.

d)       Caëp goùc so le trong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?1.

      Hai caëp goc so le trong:

+ A1 vaø B3

+ A4 vaø B2

      4 caëp goùc ñoàng vò:

+ A1 vaø B1

+ A2 vaø B2

+ A3 vaø B3

+ A4 vaø B4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá

Xem hình 4 roài ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau

 

 

 

 

 

GV: Yeâu caàu HS ñieàn vaøo choã troáng

a) laø caëp goùc …

b)vaø laø caëp goùc…

c) vaø laø caëp goùc…

d)vaø laø caëp goùc…

e) vaø laø caëp goùc…

g)Moät caëp goùc so le trong khaùc laø…….

h)Moät caëp goùc ñoàng vò khaùc laø………..

 

GV: Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng thì coù bao nhieâu caëp goùc soletrong taïo thaønh?

Bao nhieâu caëp goùc ñoàng vò taïo thaønh?

Bao nhieâu caëp goùc trong cuøng phía?

Bao nhieâu caëp goùc ngoaøi cuøng phía

 

HS: Ñieàn vaøo choã troáng

 

a) Ñoàng vò

b) Trong cuøng phía

c) Ñoàng vò

d)Ngoaøi cuøng phía

e)So le trong

g)vaø

h) vaø

 

 

 

 

HS: Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng thì coù 2 caëp goùc soletrong taïo thaønh

 

Coù 4 caëp goùc ñoàng vò taïo thaønh

2 caëp goùc trong cuøng phía

2 caëp goùc ngoaøi cuøng phía

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñieàn vaøo choã troáng

 

a) Ñoàng vò

b) Trong cuøng phía

c) Ñoàng vò

d)Ngoaøi cuøng phía

e)So le trong

g)vaø

h) vaø

 

4)   Daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo: (2’)

a) OÂn laïi ñònh nghóa hai ñöôøng thaúng song song vaø caùc vò trí cuûa hai ñöôøng thaúng (lôùp 6)

b) Baøi taäp: Baøi 23 SGK. Baøi 16   20 SBT.

c) Xem tröôùc phaàn tính chaát cuûa moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng

IV)   Ruùt kinh nghieäm, boå sung:

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Chương I. §5. Tiên đề ơ-clit về đường thẳng song song, Hình học 7. . nslide chia sẽ tới các bạn tài liệu Chương I. §5. Tiên đề ơ-clit về đường thẳng song song .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , giáo án Chương I. §5. Tiên đề ơ-clit về đường thẳng song song trong chủ đề Hình học 7 được chia sẽ bởi user TRẠCH TRẦN TÔNG đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Hình học 7 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Toán học Toán 7 Hình học 7 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Tuần 3 Ngày : Tiết: 5, kế tiếp là Bài: CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG I/ Mục tiêu: - Cho hai đường thẳng và một cát tuyến,còn cho biết thêm Nếu có một cặp góc so le trong bằng nhau thì: - Cặp góc so le trong còn lại bằng nhau, bên cạnh đó Hai góc đồng vị bằng nhau, bên cạnh đó Hai góc trong cùng phía bù nhau, bên cạnh đó HS có kỉ năng nhận biết:Cặp góc so le trong, nói thêm Cặp https://nslide.com/giao-an/chuong-i-5-tien-de-o-clit-ve-duong-thang-song-song.2r3u0q.html