Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Tuaàn 3       Ngaøy  dạy:

Tieát: 5 .

         Baøi:   CAÙC GOÙC TAÏO BÔÛI MOÄT ÑÖÔØNG THAÚNG CAÉT HAI ÑÖÔØNG THAÚNG

I/   Muïc tieâu:

- Cho hai ñöôøng thaúng vaø moät caùt tuyeán. Neáu coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau thì:

- Caëp goùc so le trong coøn laïi baèng nhau.Hai goùc ñoàng vò baèng nhau.Hai goùc trong cuøng phía buø nhau.

       HS coù kæ naêng nhaän bieát:Caëp goùc so le trong.Caëp goùc trong cuøng phía.Caëp goùc ñoàng vò.

         Böôùc ñaàu taäp suy luaän.

II/   Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh:

          GV:   SGK; SGV; thöôùc thaúng; baûng phuï.

          HS:   SGK; thöôùc thaúng; baûng nhoùm; buùt vieát baûng.

III/   Hoạt động dạy học:

1)   OÅn ñònh tình hình lôùp:    Traät töï + taùc phong + veä sinh + só soá

2)   Kieåm tra baøi cuõ:  

GV: Neâu caâu hoûi kieåm tra.

a) Ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng laø gì?

b) Giaûi baøi taäp 20 (SGK)

HS: Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi ñoaïn thaúng taïi trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng ñöôïc goïi laø ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng ñoù.

+ Tröôøng hôïp A, B, C khoâng thaúng haøng:

+ Tröôøng hôïp A, B, C thaúng haøng:

3)   Giaûng baøi môùi:

Giôùi thieäu baøi:   GV: Ñaët vaán ñeà: Cho HS quan saùt hình veõ vaø noùi
Caùc goùc taïo bôûi moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng coù tính chaát gì? ñoù laø noäi dung cuûa baøi hoïc hoâm nay.

Tieán trình baøi daïy:

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Noäi dung

Hoaït ñoäng 1:

Goùc so le trong, goùc ñoàng vò.

GV: Goïi 1 HS leân baûng, yeâu caàu:

a)       Veõ hai ñöôøng thaúng phaân bieät a vaø b.

b)       Veõ ñöôøng thaúng c caét ñöôøng thaúng a vaø b laàn löôït taïi A vaø B.

c)       Haõy cho bieát coù bao nhieâu goùc ôû ñænh A vaø bao nhieâu goùc ôû ñænh B.

GV: Ñaùnh soá caùc goùc nhö treân hình veõ.

Hoaït ñoäng 1:

 

HS leân baûng veõ hình theo yeâu caàu cuûa GV.

HS coù 4 goùc ñænh A vaø 4 goùc ñænh B.

 

1)  Goùc so le trong, goùc ñoàng vò.

Hình veõ beân:

+ Hai caëp goùc so le trong laø:

         A1 vaø B3 ;
A4 vaø B2.

Boán caëp goùc ñoàng vò laø:

         A1 vaø B1.

         A2 vaø B2.

         A3 vaø B3.

         A4 vaø B4.

 


GV giôùi thieäu hai caëp goùc so le trong vaø 4 caëp goùc ñoàng vò nhö trong SGK.

      GV: Giaûi thích roõ hôn caùc thuaät ngöõ : “goùc so le trong”; “goùc ñoàng vò”.

      Hai ñöôøng thaúng a vaø b ngaên caùch maët phaúng thaønh giaûi trong (Phaàn toâ maøu) vaø giaûi ngoaøi “Phaàn coøn laïi”.

      Ñöôøng thaúng c coøn goïi laø caùt tuyeán.

      Giôùi thieäu caùc caëp goùc trong cuøng phía, ngoaøi cuøng phía

GV cho HS caû lôùp laøm baøi  ?1.

 

Sau ñoù cho 1 hoïc sinh leân baûng veõ hình vaø vieát teân caùc caëp goùc so le trong vaø caùc caëp goùc ñoàng vò.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV ñöa baûng phuï leân baûng:

Yeâu caàu hoïc sinh laàn löôït ñieàn vaøo choã troáng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1HS leân baûng.

      Hai caëp goc so le trong:

+ A1 vaø B3

+ A4 vaø B2

      4 caëp goùc ñoàng vò:

+ A1 vaø B1

+ A2 vaø B2

+ A3 vaø B3

+ A4 vaø B4

 

HS: Ñieàn vaøo choã troáng

a)       So le trong.

b)       Ñoàng vò.

c)       Ñoàng vò.

d)       Caëp goùc so le trong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?1.

      Hai caëp goc so le trong:

+ A1 vaø B3

+ A4 vaø B2

      4 caëp goùc ñoàng vò:

+ A1 vaø B1

+ A2 vaø B2

+ A3 vaø B3

+ A4 vaø B4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá

Xem hình 4 roài ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau

 

 

 

 

 

GV: Yeâu caàu HS ñieàn vaøo choã troáng

a) laø caëp goùc …

b)vaø laø caëp goùc…

c) vaø laø caëp goùc…

d)vaø laø caëp goùc…

e) vaø laø caëp goùc…

g)Moät caëp goùc so le trong khaùc laø…….

h)Moät caëp goùc ñoàng vò khaùc laø………..

 

GV: Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng thì coù bao nhieâu caëp goùc soletrong taïo thaønh?

Bao nhieâu caëp goùc ñoàng vò taïo thaønh?

Bao nhieâu caëp goùc trong cuøng phía?

Bao nhieâu caëp goùc ngoaøi cuøng phía

 

HS: Ñieàn vaøo choã troáng

 

a) Ñoàng vò

b) Trong cuøng phía

c) Ñoàng vò

d)Ngoaøi cuøng phía

e)So le trong

g)vaø

h) vaø

 

 

 

 

HS: Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng thì coù 2 caëp goùc soletrong taïo thaønh

 

Coù 4 caëp goùc ñoàng vò taïo thaønh

2 caëp goùc trong cuøng phía

2 caëp goùc ngoaøi cuøng phía

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñieàn vaøo choã troáng

 

a) Ñoàng vò

b) Trong cuøng phía

c) Ñoàng vò

d)Ngoaøi cuøng phía

e)So le trong

g)vaø

h) vaø

 

4)   Daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo: (2’)

a) OÂn laïi ñònh nghóa hai ñöôøng thaúng song song vaø caùc vò trí cuûa hai ñöôøng thaúng (lôùp 6)

b) Baøi taäp: Baøi 23 SGK. Baøi 16   20 SBT.

c) Xem tröôùc phaàn tính chaát cuûa moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng

IV)   Ruùt kinh nghieäm, boå sung:

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Chương I. §5. Tiên đề ơ-clit về đường thẳng song song

Đăng ngày 8/13/2017 9:01:41 PM | Thể loại: Hình học 7 | Lần tải: 24 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.63 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Chương I. §5. Tiên đề ơ-clit về đường thẳng song song, Hình học 7. . nslide.com giới thiệu tới bạn đọc giáo án Chương I. §5. Tiên đề ơ-clit về đường thẳng song song .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , giáo án Chương I. §5. Tiên đề ơ-clit về đường thẳng song song thuộc thể loại Hình học 7 được chia sẽ bởi user TRẠCH TRẦN TÔNG tới thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào danh mục Hình học 7 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Toán học Toán 7 Hình học 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Tuần 3 Ngày : Tiết: 5, nói thêm Bài: CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG I/ Mục tiêu: - Cho hai đường thẳng và một cát tuyến, tiếp theo là Nếu có một cặp góc so le trong bằng nhau thì: - Cặp góc so le trong còn lại bằng nhau,còn cho biết thêm Hai góc đồng vị bằng nhau,còn cho biết thêm Hai góc trong cùng phía bù nhau, bên cạnh đó HS có kỉ năng nhận biết:Cặp

https://nslide.com/giao-an/chuong-i-5-tien-de-o-clit-ve-duong-thang-song-song.2r3u0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Hình học 7


Tuần 3 Ngày :
Tiết: 5 .
Bài: CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG
I/ Mục tiêu:
- Cho hai đường thẳng và một cát tuyến. Nếu có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:
- Cặp góc so le trong còn lại bằng nhau.Hai góc đồng vị bằng nhau.Hai góc trong cùng phía bù nhau.
HS có kỉ năng nhận biết:Cặp góc so le trong.Cặp góc trong cùng phía.Cặp góc đồng vị.
Bước đầu tập suy luận.
II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
GV: SGK; SGV; thước thẳng; bảng phụ.
HS: SGK; thước thẳng; bảng nhóm; bút viết bảng.
III/ động dạy học:
1) Ổn định tình hình lớp: Trật tự + tác phong + vệ sinh + sĩ số
2) Kiểm tra bài cũ:
GV: Nêu câu hỏi kiểm tra.
a) Đường trung trực của đoạn thẳng là gì?
b) Giải bài tập 20 (SGK)
HS: Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng đó.
+ Trường hợp A, B, C không thẳng hàng:

+ Trường hợp A, B, C thẳng hàng:

3) Giảng bài mới:
Giới thiệu bài: GV: Đặt vấn đề: Cho HS quan sát hình vẽ và nói Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng có tính chất gì? đó là nội dung của bài học hôm nay.
Tiến trình bài dạy:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

Hoạt động 1:
Góc so le trong, góc đồng vị.
GV: Gọi 1 HS lên bảng, yêu cầu:
Vẽ hai đường thẳng phân biệt a và b.
Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng a và b lần lượt tại A và B.
Hãy cho biết có bao nhiêu góc ở đỉnh A và bao nhiêu góc ở đỉnh B.
GV: Đánh số các góc như trên hình vẽ.
GV giới thiệu hai cặp góc so le trong và 4 cặp góc đồng vị như trong SGK.
GV: Giải thích rõ hơn các thuật ngữ : “góc so le trong”; “góc đồng vị”.
Hai đường thẳng a và b ngăn cách mặt phẳng thành giải trong (Phần tô màu) và giải ngoài “Phần còn lại”.
Đường thẳng c còn gọi là cát tuyến.
Giới thiệu các cặp góc trong cùng phía, ngoài cùng phía
GV cho HS cả lớp làm bài ?1.

Sau đó cho 1 học sinh lên bảng vẽ hình và viết tên các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị.


GV đưa bảng phụ lên bảng:
Yêu cầu học sinh lần lượt điền vào chỗ trống.


Hoạt động 1:

HS lên bảng vẽ hình theo yêu cầu của GV.

HS có 4 góc đỉnh A và 4 góc đỉnh B.


1HS lên bảng.

Hai cặp goc so le trong:
+ A1 và B3
+ A4 và B2
4 cặp góc đồng vị:
+ A1 và B1
+ A2 và B2
+ A3 và B3
+ A4 và B4

HS: Điền vào chỗ trống
So le trong.
Đồng vị.
Đồng vị.
Cặp góc so le trong.

1) Góc so le trong, góc đồng vị.
Hình vẽ bên:
+ Hai cặp góc so le trong là:
A1 và B3 ; A4 và B2.
Bốn cặp góc đồng vị là:
A1 và B1.
A2 và B2.
A3 và B3.
A4 và B4.


?1.
Hai cặp goc so le trong:
+ A1 và B3
+ A4 và B2
4 cặp góc đồng vị:
+ A1 và B1
+ A2 và B2
+ A3 và B3
+ A4 và B4Hoạt động 2: Củng cố
Xem hình 4 rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau

GV: Yêu cầu HS điền vào chỗ trống
a) là cặp góc …
bvà là cặp góc…
cvà là cặp góc…
dvà là cặp góc…
evà là cặp góc…
g)Một cặp góc so le trong khác là…….
h)Một cặp góc

Sponsor Documents