5. ChuyÓn ®éi h×nh hµng ngang (hoÆc hµng däc) thµnh ®éi h×nh vßng trßn vµ ng­îc l¹i

   a) ChuyÓn thµnh ®éi h×nh vßng trßn

   - TTCB : §øng nghiªm.

   - KhÈu lÖnh : "Thµnh vßng trßn ®i th­êng (ch¹y th­êng)… b­íc (ch¹y) !"

   - §éng t¸c : Sau khÈu lÖnh, häc sinh lÇn l­ît (b¾t ®Çu tõ tæ tr­ëng tæ 1) ®i (ch¹y) th­êng ng­îc chiÒu kim ®ång hå t¹o thµnh vßng trßn (theo sù chØ dÉn cña gi¸o viªn). Còng cã thÓ võa ®i võa n¾m tay nhau (em tr­íc ®­a bµn tay tr¸i n¾m lÊy bµn tay ph¶i em phÝa sau). Khi ®· t¹o thµnh vßng trßn, häc sinh vÉn tiÕp tôc ®i th­êng ®Ó chØnh vßng trßn cho phï hîp víi ®Þa h×nh cô thÓ. Khi cã lÖnh víi ®øng l¹i, mÆt h­íng theo chiÒu vßng trßn. Khi cã lÖnh quay mÆt vµo t©m, míi ®­îc quay.

nguon VI OLET