CN 7 tiết 7

giáo án Công nghệ
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
0mh1vq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/21/2010 11:40:24 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
1
Loading...
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết: Bài 11 Sản xuất và bảo quản giống cây trồng I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được quy trình sản xuất giống cây trồng, cách bảo quản hạt. 2. Kĩ năng: Vận dụng được kiến t,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử CN 7 tiết 7, Giáo Án Công Nghệ , Giáo án điện tử CN 7 tiết 7, doc, 1 trang, 0.05 M, Công nghệ chia sẽ bởi Phong Đinh Quốc đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

CN-7-tiet-7.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết:
Bài 11
Sản xuất và bảo quản giống cây trồng
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được quy trình sản xuất giống cây trồng, cách bảo quản hạt.
2. Kĩ năng: Vận dụng được kiến thức thực tế vào sản xuất giống cây trồng.
3. Thái độ: Có ý thức có ý thức quý trọng, bảo quản con giống, cây trồng, nhất là các giống quý đặc sản trong sản xuất ở địa phương.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: Đọc SGK, tài liệu tham khảo, Tranh hình 13,15,16,17 SGK.
- HS: Đọc bài 11 SGK,
III. Tiến trình dạy học:
1. định tổ chức 1/:
- : .................
- Vắng : ...................
2. Kiểm tra bài cũ: (không kiểm tra)
3. Bài mới:
* Giới thiệu bài học: Trong trồng trọt, hàng năm cần nhiều hạt giống có chất lượng hoặc cần nhiều giống tốt. Làm thế nào để thực hiện được điều này, chúng ta nghiên cứu bài học hôm nay "bài 11: sản xuất và bảo quản giống cây trồng".
* Nội dung bài mới:
T/G
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Đồ dùng

Hoạt động 1: Tìm hiểu quy trình sản xuất giống bằng hạt

25`
I. Sản xuất giống cây trồng
1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt.
- Quá trình phục tráng phải tiến hành trong 3 năm:
+ Năm thứ 1: Gieo hạt giống đã được phục tráng chọn hạt của cây có đặc tính tốt.
+ Năm thứ 2 : Gieo hạt giống cây tốt thành từng dòng , đem so sánh với lần thứ 1 , chọn các dòng tốt nhất .
+ Năm thứ 3 : Nhân sơ bộ các dòng , so sánh với lần 2 . chọn dòng tốt nhất . hạt dòng này làm vật liệu khởi đầu cho quá trình sản xuất .
2.Sản xuất giống cây trồng bầng nhân giống vô tính .
- Nêu câu hỏi kiểm tra bài cũ và bài mới cụ thể như sau: Chọn tạo giống cây trồng nhằm mục đích như thế nào?
- GV nhận xét và nêu vấn đề: Giống mới được tạo ra hoặc giống cũ được phục tráng, để giữ vững chất lượng và tăng số lượng, người ta phải sản xuất giống.
- Sản xuất giống khác với chọn tạo giống như thế nào?
- GV treo hình vẽ của sơ đồ 3 lên bảng, giới thiệu đây là sơ đồ quá trình sản xuất hạt giống bắt đầu giống đã được phục tráng. GV giải thích giống đã dược phục tráng.
+ Giống đã được phục tráng là giống sản xuất đại trà sau nhiều năm, do đó bị lẫn và xấu dần đi, nên ta chọn lọc nhiều lần để phục hồi lại đặc điểm của giống gốc, giống được chọn lọc nhiều lần từ ruộng sản xuất nêu trên là giống được phục tráng.
- Nhìn vào sơ đồ em hãy cho biết các ô từ 1 đến 5 diễn tả điều gì?
- Các mũi tên và các ô sau các dòng 1 đến 5 diễn tả điều gì?
- Qua quan sát sơ đồ 3, phải trồng mấy vụ mới có giống đưa vào sản xuất đại

TiÕt:

Bµi 11

S¶n xuÊt vµ b¶o qu¶n gièng c©y trång

 

 I. Môc tiªu:

 1. KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh hiÓu ®­îc quy tr×nh s¶n xuÊt gièng c©y trång, c¸ch b¶o qu¶n h¹t.

 2. KÜ n¨ng: VËn dông ®­îc kiÕn thøc thùc tÕ vµo s¶n xuÊt gièng c©y trång.

 3. Th¸i độ: Cã ý thøc cã ý thøc quý träng, b¶o qu¶n con gièng, c©y trång, nhÊt lµ c¸c gièng quý ®Æc s¶n trong s¶n xuÊt ë ®Þa ph­¬ng.

 II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:

 - GV: §äc SGK, tµi liÖu tham kh¶o, Tranh h×nh 13,15,16,17 SGK.

 - HS: §äc bµi 11 SGK,

 III. TiÕn tr×nh d¹y häc:

 1. æn ®Þnh tæ chøc 1/:

     - Tng s: .................

     - V¾ng     : ...................

 2. KiÓm tra bµi cò: (kh«ng kiÓm tra)

 3. Bµi míi:

 * Giíi thiÖu bµi häc: Trong trång trät, hµng n¨m cÇn nhiÒu h¹t gièng cã chÊt l­îng hoÆc cÇn nhiÒu gièng tèt. Lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy, chóng ta nghiªn cøu bµi häc h«m nay "bµi 11: s¶n xuÊt vµ b¶o qu¶n gièng c©y trång".

 * Néi dung bµi míi:

T/G

Néi dung

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

§å dïng

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu quy tr×nh s¶n xuÊt gièng b»ng h¹t

25'

I. S¶n xuÊt gièng c©y trång

1. S¶n xuÊt gièng c©y trång b»ng h¹t.

- Qu¸ tr×nh phôc tr¸ng ph¶i tiÕn hµnh trong 3 n¨m:

+ N¨m thø 1: Gieo h¹t gièng ®· ®­îc phôc tr¸ng chän h¹t cña c©y cã ®Æc tÝnh tèt.

+ N¨m thø 2 : Gieo h¹t gièng c©y tèt thµnh tõng dßng , ®em so s¸nh víi lÇn thø 1 , chän c¸c dßng tèt nhÊt .

+ N¨m thø 3 : Nh©n s¬ bé c¸c dßng , so s¸nh víi lÇn 2 . chän dßng tèt nhÊt . h¹t dßng nµy lµm vËt liÖu khëi ®Çu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt .

2.S¶n xuÊt gièng c©y trång bÇng nh©n gièng v« tÝnh .

 

- Nªu c©u hái kiÓm tra bµi cò vµ bµi míi cô thÓ nh­ sau: Chän t¹o gièng c©y trång nh»m môc ®Ých nh­ thÕ nµo?

- GV nhËn xÐt vµ nªu vÊn ®Ò: Gièng míi ®­îc t¹o ra hoÆc gièng cò ®­îc phôc tr¸ng, ®Ó gi÷ v÷ng chÊt l­îng vµ t¨ng sè l­îng, ng­êi ta ph¶i s¶n xuÊt gièng.

- S¶n xuÊt gièng kh¸c víi chän t¹o gièng nh­ thÕ nµo?

- GV treo h×nh vÏ cña s¬ ®å 3 lªn b¶ng, giíi thiÖu ®©y lµ s¬ ®å qu¸ tr×nh s¶n xuÊt h¹t gièng b¾t ®Çu gièng ®· ®­îc phôc tr¸ng. GV gi¶i thÝch gièng ®· d­îc phôc tr¸ng.

+ Gièng ®· ®­îc phôc tr¸ng lµ gièng s¶n xuÊt ®¹i trµ sau nhiÒu n¨m, do ®ã bÞ lÉn vµ xÊu dÇn ®i, nªn ta chän läc nhiÒu lÇn ®Ó phôc håi l¹i ®Æc ®iÓm cña gièng gèc, gièng ®­îc chän läc nhiÒu lÇn tõ ruéng s¶n xuÊt nªu trªn lµ gièng ®­îc phôc tr¸ng.

- Nh×n vµo s¬ ®å em h·y cho biÕt c¸c « tõ 1 ®Õn 5 diÔn t¶ ®iÒu g×?

- C¸c mòi tªn vµ c¸c « sau c¸c dßng 1 ®Õn 5 diÔn t¶ ®iÒu g×?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Qua quan s¸t s¬ ®å 3, ph¶i trång mÊy vô míi cã gièng ®­a vµo s¶n xuÊt ®¹i trµ?

- GV nhËn xÐt.

- GV gi¶i thÝch cho HS hiÓu: Tuú theo hÖ sè nh©n cña gièng, tuú theo møc ®é yªu cÇu vÒ chÊt l­îng, sè l­îng cña gièng mµ ë mçi cÊp h¹t ph¶i trång liªn tôc 2, 3 hay  vô.

- Em h·y cho biÕt h¹t gièng nguyªn chñng vµ h¹t gièng s¶n xuÊt ®¹i trµ kh¸c nhau nh­ thÕ nµo?

- Tr¶ lêi: T¹o ra gièng míi cã ®Æc ®iÓm tèt h¬n gièng cò.

 

 

 

 

 

 

- Tr¶ lêi: Chän t¹o gièng lµ t¹o ra gièng míi cã chÊt l­îng tèt. S¶n xuÊt gièng lµ lµm t¨ng sè l­îng cña gièng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¤ trång c¸c con cña tõng c¸ thÓ ®­îc chän tõ ruéng trång  gièng phôc tr¸ng.

- Hçn hîp h¹t cña dßng tèt , trång ë n¨m sau, t¹o nh÷ng h¹t siªu nguyªn chñng, h¹t siªu nguyªn chñng ®­îc chän läc hçn hîp, gieo trång tiÕp ®­îc h¹t nguyªn chñng,h¹t nguyªn chñng l¹i chän gieo trång nhiÒu vô ®­îc h¹t gièng ®­a vµo s¶n xuÊt ®¹i trµ.

 

 

-         Tr¶ lêi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiªu chuÈn chÊt l­îng h¹t nguyªn chñng cao h¬n nhiÒu h¹t gièng s¶n xuÊt ®¹i trµ, sè l­îng h¹n chÕ h¬n.

 

Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu biÖn ph¸p vµ quy tr×nh nh©n gièng v« tÝnh.

 

2. S¶n xuÊt gièng c©y trång b»ng nh©n gièng v« tÝnh.

- Gi©m cµnh : tõ mét ®o¹n cµnh c¾t khái th©n mÑ gi©m vµo ®Êt Èm, sau mét thêi gian tõ cµnh gi©m h×nh thµnh rÔ.

- GhÐp cµnh (ghÐp m¾t): LÊy cµnh ghÐp (m¾t ghÐp) ghÐp vµo mét c©y kh¸c (gèc ghÐp).

- ChiÕt cµnh: Bãc mét khoanh vá cña cµnh, sau ®ã bã ®Êt, cµnh ra rÔ th× c¾t khái c©y mÑ råi ®em trång.

- Quan s¸t h×nh 15, 16, 17 cho biÕt sù kh¸c nhau gi÷a: gi©m cµnh vµ ghÐp m¾t, gi÷a gi©m cµnh vµ chiÕt cµnh? Mçi c¸ch cã ­u, nh­îc ®iÓm nh­ thÕ nµo ?

- GV nhËn xÐt.

- Ngoµi  3 c¸ch nªu trªn cßn cã c¸ch nµo tï bé phËn nhá cña c©y mÑ cho rÊt nhiÒu c©y con cã chÊt l­îng ®Òu nhau?

- Tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

 

- Nu«i cÊy m«.

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 3: t×m hiÓu ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n h¹t gièng c©y trång.

 

II. B¶o qu¶n h¹t gièng c©y trång.

- GV gäi 1 HS ®äc phÇn II

- GV  gi¶ng vÒ nguyªn nh©n g©y ra sù hao hôt vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng.

+ §Ó b¶o qu¶n hËt gièng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu hay ®iÒu kiÖn g×? Sau ®©y c¸c em lµm bµi tËp.

- §äc phÇn II trang 27, t×m ý ®iÒn vµo b¶ng  sau ®©y: "B¶ng t×m hiÓu ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n h¹t gièng c©y trång"

- GV cho HS th¶o luËn nhãm.

 

- Sau khi th¶o luËn xong GV cho HS tù nhËn xÐt chÐo nhau. Sau ®ã GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê th¶o luËn vµ treo b¶ng phô ®· cã s½n ®¸p ¸n chuÈn ®Ó HS hoµn thiÖn

- HS ®äc bµi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- H×nh thµnh nhãm ho¹t ®éng.

- C¸c nhãm nhËn xÐt chÐo.

-> §ång thêi HS ghi néi dung vµo vë.

 

  

4. Tæng kÕt bµi häc (2')

 - GV hÖ thèng l¹i néi dung kiÕn thøc bµi.

 - Cho HS ®äc phÇn  ghi nhí.

 - DÆn dß  HS tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi vµ ®äc tr­íc néi dung bµi míi.

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về CN 7 tiết 7
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • tiet 7 cn 7
  Công nghệ

  tiet 7 cn 7

  Giáo án điện tử Công nghệ

 • CN 7 Tiet 7
  Công nghệ

  CN 7 Tiet 7

  Giáo án điện tử Công nghệ

 • Tuần 7 - CN 7 - Tiết 7
  Giáo án khác

  Tuần 7 - CN 7 - Tiết 7

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  Tuần: 7 Ngày soạn: 01/10/2016 Tiết : 7 Ngày dạy : 03/10/2016 BÀI 9. CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải: 1. Kiến thức: - Biết được các cách bón phân và sử dụng, bảo quản một số loại phân bón thông thường. 2. Kĩ năng: -Rèn luyện kĩ năng làm việc..

 • CN 7 Tiet 12
  Công nghệ

  CN 7 Tiet 12

  Giáo án điện tử Công nghệ

 • CN 7 Tiet 39
  Công nghệ

  CN 7 Tiet 39

  Giáo án điện tử Công nghệ

 • CN 7 Tiet 29
  Công nghệ

  CN 7 Tiet 29

  Giáo án điện tử Công nghệ

 • CN 7 Tiet 35
  Công nghệ

  CN 7 Tiet 35

  Giáo án điện tử Công nghệ

 • CN 7 Tiet 41
  Công nghệ

  CN 7 Tiet 41

  Giáo án điện tử Công nghệ

 • CN 7 Tiet 47
  Công nghệ

  CN 7 Tiet 47

  Giáo án điện tử Công nghệ

 • CN 7 Tiet 16
  Công nghệ

  CN 7 Tiet 16

  Giáo án điện tử Công nghệ