Giáo Án Nhà Toán Học Nước Ngoài:Co Gi Dau

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
1wx7uq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-12-27 14:03:25
Loại file
doc
Dung lượng
0.24 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Khoâng ñöôïc töï yù môû vaø söûa chöõa beân trong maùy Student Palmtop 1 : - Maùy tính ña naêng Student Palmtop 1 (SP1) ñöôïc thieát keá baèng nhöõng kyõ thuaät hieän ñaïi vì theá Coâng ty khoâng chòu

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Khoâng ñöôïc töï yù môû vaø söûa chöõa beân trong maùy Student Palmtop 1 :
- Maùy tính ña naêng Student Palmtop 1 (SP1) ñöôïc thieát keá baèng nhöõng kyõ thuaät hieän ñaïi vì theá Coâng ty khoâng chòu traùch nhieäm vôùi nhöõng maùy ñaõ bò khaùch haøng töï yù môû vaø söûa chöõa hoaëc thay theá linh kieän.
- Khi gaëp söï coá khoâng theå khaéc phuïc vui loøng mang ñeán trung taâm baûo haønh cuûa nhaø saûn xuaát SP1 ñeå söûa chöõa.
Baûo quaûn maùy
- Traùnh söû duïng maùy ôû nôi coù nhieät ñoä cao vaø aùnh saùng maët trôøi chieáu tröïc tieáp.
- Khoâng ñeå SP1 bò va chaïm maïnh hoaëc rôùt töø treân cao xuoáng ñeå baûo quaûn maøn hình vaø caùc linh kieän ñieän töû trong maùy toát hôn.
- Khi ñieàu chænh maøn hình, khoâng neân ñeå quaù saùng hoaëc quaù toái ñeå keùo daøi tuoåi thoï söû duïng cuûa maøn hình vaø Pin.
- Khi veä sinh maùy duøng khaên khoâ vaø mòn ñeå lau chuøi beân ngoaøi, khoâng duøng khaên öôùt hoaëc baát cöù loaïi hoùa chaát naøo ñeå veä sinh maùy.
Baûo quaûn Pin
- Khi coù daáu hieäu baùo yeáu pin, phaûi laäp töùc saïc pin ñeå baûo ñaûm ñoä beàn.
- Chæ duøng ñoà saïc pin cuûa nhaø saûn xuaát ñeå saïc pin cho maùy ñeå traùnh caùc söï coá laøm hö hoûng pin, khoâng ñeå Pin tieáp vôùi caùc chaát loûng, nöôùc caùc loaïi hoaù chaát.
- Tröôùc khi caém saïc pin, phaûi chaéc chaén raèng pin ñaõ ñöôïc laép vaøo maùy.
Gaëp söï coá khi khôûi ñoäng
Moät soá tröôøng hôïp khi ñang söû duïng maùy hoaëc khi khôûi ñoäng, maùy bò treo (ñöùng) taïm thôøi, duøng buùt aán vaøo nuùt RESET ôû maët sau maùy ñeå tieán haønh khôûi ñoäng laïi maùy. Nhöng caùc baïn neân löu yù chæ söû duïng nuùt RESET trong truôøng hôïp thaät caàn thieát. Xin haõy ñoïc kyõ höôùng daãn söû duïng SP1 ñuùng caùch ñeå haïn cheá caùc söï coá gaây ñöùng maùy.
Maùy bò aåm öôùt
Trong tröôøng hôïp sô yù laøm maùy bò aåm uôùt phaûi thaùo pin ra ngay vaø ñeå nôi khoâ raùo tröôùc khi söû duïng laïi, khoâng coá gaéng khôûi ñoäng maùy khi maùy bò aåm öôùt.
Trong thôøi gian daøi neáu khoâng coù nhu caàu söû duïng maùy thì  phaûi laáy pin ra khoûi maùy ñeå traùnh pin bò yeáu daãn tôùi khoâng khôûi ñoäng ngay maùy ñöôïc.
 
Nhöõng Loãi Thöôøng Gaëp
 
Khoâng khôûi ñoäng ñöôïc maùy
1) Pin yeáu (baám nuùt khôûi ñoäng, maøn hình vöøa hieån thò leân roài taét ñi ngay)
-  Xem saùch höôùng daãn söû duïng roài saïc Pin hoaëc thay Pin
2) Laép Pin khoâng ñuùng (baám nuùt khôûi ñoäng maøn hình khoâng hieån thi)
-  Laép laïi pin theo ñuùng chieàu
3) Khi ñaõ khôûi ñoäng, maøn hình hieån thò vaø treo maùy khoâng thöïc hieän leänh.
-  Laáy Pin ra khoûi maùy roài laép vaøo, sau ñoù khôûi ñoäng laïi.
Trang 1


Treo maùy
Trong tröôøng hôïp maùy bò treo do maøn hình khoâng hieån thò vaø khoâng thöïc hieän leänh :
-  Khôûi ñoäng laïi maùy baèng nuùt RESET
-  Laáy pin ra roài laép laïi vaø khôûi ñoäng
 
Khoâng theå saïc pin
Khi ñang saïc pin neáu maøn hình khoâng coù bieåu töôïng ñang saïc hoaëc ñaõ saïc pin moät thôøi gian maø khoâng dung löôïng pin khoâng thay ñoåi :
-  Laáy pin ra roài laép laïi vaø saïc laïi, neáu vaãn khoâng ñöôïc faûi ñöa ñeán nôi baûo haønh ñeå kieåm tra.
 
 
PHAÀN 1 : GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ MAÙY
 
I. TOÅNG QUAN MAÙY :
A. Hình Maùy Maët Tröôùc :
               Ñeøn Tín Hieäu
               Maøn Hình Hieån Thò
               Nuùt Taét / Môû Maùy
               Nuùt Di Chuyeån
               Phím Xaùc Nhaän   (phím OK)
               Phím Thoaùt   (phím ESC)
               Taêng AÂm Löôïng (+)  (phím VOL)
               Giaûm AÂm Löôïng (-)  (phím VOL)
               Phím Nhanh   (phím Taét)
           Nôi Thu AÂm
B. Hình Maùy Maët Sau :
           Buùt Caûm ÖÙng
           Theû SD
           Tai Nghe ( Phone )
           USB / Nguoàn ñieän ( Input )
           Loa
           Nuùt Reset
           Hoäc Ñöïng Pin
C. Caùch Söû Duïng phím Nhanh :
 Xoay phím nhanh ñeán caùc chöùc naêng töông öùng sau :
 M4   : Vaøo chöùc naêng MP4
 M3   : Vaøo chöùc naêng MP3
 CA : Vaøo chöùc naêng Thi Thöû
Trang 1


 PH   : Vaøo chöùc naêng Album aûnh
 - - : Goàm nhöõng naác coøn laïi, xoay vaøo nhöõng naác naøy ñeå trôû veà maøn hình chính
 * Löu yù : Khi taét SP1, phím nhanh ñang ôû trong chöùc naêng naøo thì khi môû SP1, maùy seõ töï ñoäng vaøo laïi chöùc naêng ñoù (chöù khoâng vaøo ngay maøn hình chính).
 
II. MAØN HÌNH CHÍNH :
Treân maøn hình chính coù nhieàu oâ chöùc naêng, muoán vaøo oâ chöùc naêng naøo, chaám 2 laàn vaøo oâ chöùc naêng ñoù. Khi vaøo oâ chöùc naêng, treân maøn hình seõ xuaát hieän:
- Thanh coâng cuï (ôû treân cuøng maøn hình) goàm coù : teân oâ chöùc naêng, teân phím chöùc naêng, phím trôï giuùp “?” (höôùng daãn söû duïng nhanh), phím thoaùt (X )
 - Thanh traïng thaùi (ôû döôùi cuøng maøn hình) goàm caùc bieåu töôïng ñöôïc saép xeáp theo trình töï sau : maøn hình, theû SD, tình traïng nguoàn ñieän (pin), tình traïng aâm thanh (taét / môû ), aâm löôïng, kích hoaït baøn phím, thôøi gian heä thoáng.
 - Bieåu töôïng maøn hình : Khi ñang ôû baát kì oâ chöùc naêng naøo, chaám vaøo bieåu töôïng naøy ñeå trôû veà maøn hình chính
 - Theû SD : Bieåu töôïng theû SD seõ hieån thò khi baïn laép ñuùng theû SD vaøo SP1
 - Tình traïng nguoàn ñieän (pin) : Hieån thò dung löôïng pin coøn laïi trong SP1. Khi ñang saïc pin bieåu töôïng naøy seõ thay ñoåi lieân tuïc
 - Tình traïng aâm thanh : Chaám vaøo bieåu töôïng naøy laàn 1 ñeå taét aâm thanh, laàn 2 ñeå môû aâm thanh
 - AÂm löôïng : Chaám vaøo bieåu töôïng naøy ñeå taêng hoaëc giaûm aâm löôïng.
 - Baøn phím : Chaám vaøo bieåu töôïng naøy ñeå söû duïng baøn phím khi ñang ôû trong caùc oâ chöùc naêng caàn söû duïng baøn phím. Vôùi oâ chöùc naêng khoâng söû duïng baøn phím, bieåu töôïng naøy seõ khoâng coù taùc duïng.
 - Thôøi gian heä thoáng : Xem vaø söûa heä thoáng thôøi gian hieän taïi cuûa SP1.
 * Löu yù : Bieåu töôïng maøn hình seõ khoâng coù taùc duïng khi phím nhanh ñang ñöôïc kích hoaït.
 
III. CHEÁ ÑOÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÉT MAØN HÌNH VAØ TAÉT SP1 :
Trong thôøi gian nhaát ñònh, maøn hình cuûa SP1 seõ töï ñoäng taét ñeå tieát kieäm ñieän, baïn coù theå caøi ñaët thôøi gian töï ñoäng taét maøn hình vaø taét maùy trong muïc : “Heä Thoáng”
* Töï ñoäng taét maøn hình : Trong thôøi gian nhaát ñònh, neáu khoâng laøm baát cöù thao taùc naøo treân SP1, maøn hình seõ töï ñoäng taét. Sau khi maøn hình taét, ñeøn tín hieäu vaãn saùng. Ñeå môû laïi maøn hình, baïn chaám baát kì vaøo maøn hình hoaëc aán baát kì phím naøo treân maùy
* Töï ñoäng taét SP1 : Sau khi maøn hình töï ñoäng taét, neáu vaãn khoâng laøm baát kì thao taùc naøo treân SP1, maùy seõ hieån thò caûnh baùo : “Ñang taét maùy, aán phím baát kyø ñeå huyû”, neáu baïn khoâng chaám vaøo maùy ñeå huûy leänh caûnh baùo, sau 5 giaây SP1 seõ töï ñoäng taét
 
IV. TAÉT / MÔÛ SP1 :
1)                  Môû SP1 :
 Ñeå môû SP1, aán vaøo nuùt , chôø vaøi giaây ñeå maùy khôûi ñoäng
Trang 1


* Löu yù : Khi SP1 ñang taét, caém nguoàn ñieän vaøo SP1, maùy töï khôûi ñoäng vaøo maøn hình chính.
2) Taét SP1 :
Khi SP1 ñang môû, aán vaøo nuùt , treân maøn hình hieån thò caâu : “Giöõ ñeán khi taét maùy”, sau 3 giaây thì SP1 taét.
 
V. NGUOÀN ÑIEÄN ( PIN ) VAØ SAÏC PIN :
- SP1 chæ duøng loaïi pin saïc do nhaø saûn xuaát cung caáp, phaûi saïc pin khi ñeøn tín hieäu ñoû nhaáp nhaùy baùo hieäu pin yeáu
- Khi saïc pin : Bieåu töôïng nguoàn ñieän (pin) treân thanh traïng thaùi seõ thay ñoåi, ñeøn tín hieäu chuyeån sang maøu ñoû chöùng toû SP1 ñang saïc pin, thôøi gian saïc khoaûng 3, 4 giôø
- Ñeå baûo ñaûm pin ôû tình traïng toát nhaát chæ saïc pin khi SP1 baùo hieäu heát pin.
- Khi khoâng söû duïng SP1 trong thôøi gian daøi, khoaûng 2- 3 thaùng neân saïc pin 1 laàn, ñeå ñaûm baûo tuoåi thoï cuûa pin
* Löu yù : Phaûi duøng thieát bò saïc ñieän cuûa nhaø saûn xuaát khi saïc pin.
 
VI. USB 2.0 :
- Duøng daây USB cuûa SP1 ñeå keát noái vôùi maùy vi tính.
- Khi keát noái vôùi maùy tính, treân maøn hình SP1 seõ hieån thò bieåu töôïng maùy tính ñang keát noái vôùi SP1.
- Trong My Computer cuûa maùy vi tính hieån thò theâm 2 oå cöùng di ñoäng môùi, moät laø oå chính cuûa SP1, moät laø bieåu töôïng cuûa theû nhôù SD.
- Muoán ngaét keát noái USB, baïn nhaán chuoät traùi vaøo bieåu töôïng USB (ôû goùc döôùi, beân phaûi maøn hình maùy vi tính) roài nhaán tieáp vaøo doøng caûnh baùo môùi hieän leân.
* Löu yù :
- Khi SP1 môû hay taét ñeàu coù theå söû duïng ñöôïc chöùc naêng USB.
- Khi khoâng coù theû SD trong SP1, maùy vi tính vaãn hieån thò 2 oå cöùng di ñoäng, nhöng oå cöùng di ñoäng SD khoâng söû duïng ñöôïc.
- Ñeå SP1 hoaït ñoäng toát, khoâng neân söû duïng heát boä nhôù chính cuûa SP1 (neân ñeå troáng khoaûng 5Mb).
 
VII. THEÛ NHÔÙ SD :
SP1 coù theå söû duïng theû nhôù SD vôùi dung löôïng theû ñeán 2 GB
* Caùch laép theû SD : taét SP1, laép theû vaøo SP1 theo höôùng nhìn vaøo maøn hình SP1, ñöa ñaàu khuyeát vaø maët coù nhöõng oâ maøu vaøng höôùng leân treân tröôùc khi gaén vaøo nôi laép theû.
* Löu yù :
- Laép theûù SD ñuùng chieàu, khoâng laép ngöôïc laøm hoûng theû
- Khoâng thaùo theû SD ra khoûi SP1 khi maùy ñang hoaït ñoäng
- Laép theû SD vaøo SP1 khi SP1 ñang ôû traïng thaùi taét
 
 
Trang 1


VIII. CAØI ÑAËT THÖ MUÏC :
- Phím “Tmuïc” naèm treân caùc thanh coâng cuï cuûa moãi chöùc naêng ( MP3, MP4 …). Chaám vaøo phím naøy ñeå vaøo thö muïc chöùa taát caû file chaïy ñöôïc trong chöùc naêng ñang môû.
- Ñaùnh daáu file () : Ñeå maùy chaïy ñöôïc file naøo trong thö muïc, baïn phaûi xaùc nhaän file ñoù baèng caùch chaám vaøo ñaàu file ñeå ñaùnh daáu () vaøo file ñoù.
- Chaám vaøo daáu ( X ) hoaëc ESC ñeå trôû laïi chöùc naêng ñang môû.
 * Löu yù : Trong My Computer
- File aâm thanh phaûi ñeå trong thö muïc MP3
- File video phaûi ñeå trong thö muïc MP4
- File hình aûnh phaûi ñeå trong thö muïc JPG
* Dieãn Giaûi Caùc Hình Bieåu Töôïng Chöùc Naêng
 ( X ) Thoaùt khoûi chöùc naêng hieän taïi.
 () Chaïy file ñang choïn
 () Taïm döøng file ñang choïn
 ( ) Luøi 1 file
  () Tôùi 1 file
Chaám () roài chaám () ñeå tua luøi 1 ñoaïn
Chaám () roài chaám () ñeå tieán tôùi 1 ñoaïn
() Ngöøng file ñang chaïy
() Xoùa boû laàn nhaäp treân
  (  ) Xaùc nhaän chöõ vöøa nhaäp vaø chuyeån sang nhaäp chöõ khaùc.
 
IX. CAÙCH NHAÄP DÖÕ LIEÄU TÖØ BAØN PHÍM :
Chöùc naêng naøysöû duïng khi caàn nhaäp döõ lieäu, nhaäp chöõ, nhaäp töø, ñeå tra cöùu töø ñieån hoaëc tìm kieám thoâng tin treân SP1
1. Caùch Môû Baøn Phím : Coù 2 caùch môû baøn phím :
 a. Chaám vaøo bieåu töôïng “Baøn phím” treân thanh traïng thaùi ñeå môû baøn phím
 b. Chaám vaøo vò trí caàn nhaäp, trong caùc oâ coù chöùc naêng nhaäp döõ lieäu, heä thoáng seõ töï ñoäng môû baøn phím
* Löu yù :
-Vôùi caùc oâ chöùc naêng khoâng caàn nhaäp döõ lieäu, khi chaám vaøo bieåu töôïng “Baøn phím” treân thanh traïng thaùi, baøn phím seõ khoâng môû ñöôïc
 - Khi caàn ñoùng baøn phím, chaám vaøo chöõ (X) goùc döôùi, beân phaûi baøn phím ñeå ñoùng baøn phím. Khi chöõ (X) trôû thaønh maøu trắng thì khoâng ñoùng baøn phím ñöôïc
 2. Dieãn Giaûi Caùc Hình Bieåu Töôïng Chöùc Naêng :
a. Caùc Bieåu Töôïng Beân Traùi Baøn Phím :
 () nhaäp chöõ vieát hoa
 () nhaäp chöõ vieát thöôøng
 “ANH” nhaäp chöõ tieáng Anh
Trang 1


 “VIEÄT” nhaäp chöõ tieáng Vieät
 “HOA” nhaäp chöõ tieáng Hoa
 “PHAÙP” nhaäp chöõ tieáng Phaùp
 ( ) nhaäp chöõ theo Kieåu Phieân AÂm Quoác Teá (chæ hieån thò ôû muïc nhaäp chöõ tieáng Hoa)
 ( ) nhaäp chöõ theo Kieåu Neùt Chöõ (chæ hieån thò ôû muïc nhaäp chöõ tieáng Hoa)
b. Caùc Bieåu Töôïng Beân Phaûi Baøn Phím :
 () : Xoaù boû kyù töï vöøa nhaäp
 (  ) : Xaùc nhaän chöõ vöøa nhaäp vaø chuyeån sang nhaäp chöõ khaùc
( ) : Caùch khoaûng
(X) : Ñoùng baøn phím. Khi chöõ (X) trôû thaønh maøu traéng thì baïn khoâng ñoùng baøn phím ñöôïc
3. Caùc Phöông Phaùp Nhaäp Döõ Lieäu Töø Baøn Phím :
a. Caùch Nhaäp Chöõ Tieáng Anh : (HMH )
 Chaám vaøo chöõ “Anh” ôû goùc döôùi, beân traùi baøn phím, ñeå vaøo chöùc naêng nhaäp chöõ tieáng Anh. Baïn coù theå nhaäp chöõ hoa, chöõ thöôøng, chöõ soá hoaëc kyù töï ñaëc bieät baèng caùch : bieåu töôïng () beâân traùi baøn phím baùo hieäu baïn ñang ôû cheá ñoä nhaäp chöõ hoa vaø kyù töï ñaëc bieät. Chaám vaøo bieåu töôïng ( ) seõ ñoåi thaønh bieåu töôïng () ñeå chuyeån sang caùch nhaäp chöõ thöôøng vaø chöõ soá.
b. Caùch Nhaäp Chöõ Tieáng Vieät :
 Chaám vaøo chöõ “VIEÄT” ôû goùc döôùi, beân traùi baøn phím, ñeå vaøo chöùc naêng nhaäp chöõ tieáng Vieät
 * Caùch boû daáu tieáng Vieät : Khi chaám vaøo caùc nguyeân aâm, treân nhöõng oâ troáng beân traùi baøn phím seõ hieån thò nguyeân aâm ñoù döôùi caùc hình thöùc coù daáu vaø khoâng daáu. Chaám vaøo hình thöùc baïn muoán ñeå hoaøn taát vieäc boû daáu cho nguyeân aâm ñoù.
* Ví duï : Muoán boû daáu saéc cho nguyeân aâm“oâ”, baïn chaám vaøo chöõ “oâ”treân baøn phím, maøn hình beân traùi baøn phím seõ hieån thò ra caùc chöõ : “oâ, oà, oå, oã, oá, oä”, baïn chaám vaøo chöõ “oá” ñeå hoaøn taát vieäc boû daáu cho nguyeân aâm “oâ”
 c. Caùch Nhaäp Chöõ Tieáng Phaùp :
Chaám vaøo chöõ “PHAÙP” ôû goùc döôùi, beân traùi baøn phím, ñeå vaøo chöùc naêng nhaäp chöõ tieáng Phaùp
* Caùch boû daáu tieáng Phaùp :
Caùch boû daáu tieáng Phaùp cuõng töông töï nhö caùch boû daáu tieáng Vieät trong muïc “Boû daáu tieáng Vieät”
* Löu yù : Bieåu töôïng () chöùng toû hieän ñang nhaäp chöõ vieát hoa. Bieåu töôïng () chöùng toû hieän ñang nhaäp chöõ vieát thöôøng.
d. Caùch Nhaäp Chöõ Tieáng Hoa :
Chaám vaøo chöõ “Hoa” ôû goùc döôùi, beân traùi baøn phím, ñeå vaøo chöùc naêng nhaäp chöõ tieáng Hoa. Coù 2 caùch nhaäp chöõ tieáng Hoa, nhaäp theo kieåu phieân aâm quoác teá vaø nhaäp theo kieåu neùt chöõ. Chaám vaøo bieåu töôïng ( ) hoaëc bieåu töôïng ( ) ñeå thay ñoåi kieåu nhaäp.
* Kieåu 1 : nhaäp chöõ theo kieåu phieân aâm quoác teá :
Chaám vaøo bieåu töôïng ( ) ñeå vaøo chöùc naêng nhaäp chöõ theo Kieåu Phieân AÂm Quoác Teá. Treân baøn phím, baïn choïn vaø chaám vaøo caùc kyù töï, maø trong phieân aâm Quoác Teá, noù phaûi coù nghóa töông ñöông vôùi chöõ tieáng Hoa maø baïn caàn nhaäp, khi ñoù, treân oâ troáng giöõa baøn phím, maøn hình seõ hieån thò vaø lieät keâ taát caû
Trang 1


caùc töø tieáng Hoa coù aâm töông ñöông vôùi kyù töï baïn vöøa nhaäp. Chaám vaøo töø tieáng Hoa caàn tra nghóa, maøn hình phía treân seõ hieån thò phaàn giaûi nghóa töø ñoù ñoàng thôøi lieät keâ theâm caùc töø coù nghóa lieân quan.
* Löu yù :
- Sau khi nhập xong  nếu chaám vaøo nuùt () maø SP1 baùo “Words Not Found!” thì coù nghóa baïn ñaõ nhaäp sai töø hoaëc töø ñoù khoâng coù trong töø ñieån cuûa maùy. Chaám theâm vaøo nuùt () laàn nöõa  ñeå xoaù boû tất cả ký tự vöøa tra vaø chuyeån sang nhaäp töø môùi. Neáu nhaäp sai haõy chaám () ñeå xoaù boû töø kyù töï nhaäp sai.
- Chaám () ñeå xem nhöõng töø tieáp theo va ø() ñeå trôû veà nhöõng töø tröôùc
- Chaám () ñeå di chuyeån leân vaø () xuoáng ñeán caùc töø caàn tra
* Ví duï : Sau khi ñaõ choïn caùch nhaäp, muoán tra töø “我”baïn chaám laàn löôït vaøo caùc kyù töï “w” “o” treân baøn phím ñeå laøm thaønh töø : “wo”. Luùc naøy, treân oâ troáng giöõa baøn phím, seõ hieån thò taát caû caùc töø tieáng Hoa coù aâm caên baûn laø “wo”. Giôø baïn chæ caàn chaám vaøo töø “我”ñeå xem phaàn nghóa cuûa töø vaø tham khaûo theâm caùc töø coù nghóa lieân quan vôùi noù
* Caùch 2 : nhaäp chöõ theo kieåu neùt chöõ :
Chaám vaøo bieåu töôïng ( ) ñeå vaøo chöùc naêng nhaäp chöõ theo Kieåu Neùt Chöõ. Caùch nhaäp Chöõ Kieåu Neùt Chöõ cuõng töông töï nhö caùch Nhaäp Chöõ Theo Kieåu Phieân AÂm Quoác Teá. Nhöng luùc naøy oâ troáng giöõa baøn phím seõ hieån thò chöõ tieáng Hoa töông öùng vôùi neùt caùc kyù töï maø baïn nhaäp
 
X. CAÙCH SÖÛ DUÏNG ÑÓA PHAÀN MEÀM (ñi keøm theo SP1)
Khi mua SP1, baïn ñöôïc taëng theâm 01 ñóa CD söû duïng treân maùy vi tính (Computer), chöùa caùc phaàn meàm hoã trôï cho SP1 :
1. DRIVER SP1
- SP1 chæ töï ñoäng keát noái ñöôïc vôùi Maùy Vi Tính coù coång USB 2. 0, vaø söû duïng Windows XP trôû leân.
 Ñoái vôùi maùy vi tính söû duïng caùc heä ñieàu haønh Windows thaáp hôn
(98, 2000, Me…) hoaëc caùc heä ñieàu haønh khaùc phaûi caøi ñaët phaàn meàm nhaän daïng SP1 (Driver) treân ñóa CD keøm theo SP1.
- Caùch caøi ñaët: Môû ñóa CD treân maùy Vi tính, choïn file teân settup -> Next -> ñaùnh daáu vaøo doøng I accept the term of the… -> choïn Next -> choïn thö muïc caàn löu ôû nuùt Change roài choïn Next -> Next -> Install -> Finish.
- Sau khi caøi ñaët baïn keát noái SP1 qua caùp USB bình thöôøng.
 
2. MEDIA CODER
a. Coâng duïng :
Phaàn meàm Media Coder ñöôïc duøng ñeå caøi ñaët vaøo maùy vi tính, chuyeån ñoåi caùc ñoaïn phim, file phim aûnh sang ñònh daïng phuø hôïp vôùi SP1
b. Caùch caøi ñaët :
- Ñaët ñóa vaøo oå CD cuûa maùy vi tính, vaøo cöûa soå cuûa oå CD treân WINDOWS vaøo thö muïc Media Coder.
Trang 1


- Nhaán 2 laàn vaøo bieåu töôïng Media Coder -> choïn ngoân ngöõ söû duïng -> OK -> Next -> I Agree -> Install -> Finish. Chöông trình seõ töï caøi ñaët vaø ñöa bieåu töôïng ra maøn hình chính cuûa WINDOWS.
c. Caùch söû duïng :
- Treân cöûa soå chöông trình Media Coder, nhaán Add file -> choïn 1 hay nhieàu ñoaïn phim caàn xöû lyù -> Open -> chöông trình töï ñöa baïn veà cöûa soå chính, treân ñoù coù baûng lieät keâ nhöõng ñoaïn phim baïn choïn.
- Choïn Setting -> hieån thò cöûa soå setting coù caùc thoâng soá nhö sau :
 + Device : ñoä daøi vaø roäng cuûa phim sau khi xöû lyù, choïn doøng cuoái STMP 3650 / 60 2. 5-inch.
 + Play : xem laïi ñoaïn phim ñoù
 + Output : thö muïc löu phim sau khi xöû lyù
 + Quality : chaát löôïng phim sau khi xöû lyù, Default laø möùc bình thöôøng, High laø möùc cao nhaát
Sau khi choïn xong caùc thoâng soá treân, baïn nhaán Start Transcoding ñeå baét ñaàu xöû lyù. Chôø ñeán khi hoaøn taát, keát noái SP1 vaøo maùy vi tính. Cheùp phim vöøa ñöôïc xöû lyù trong thö muïc baïn ñaõ Output vaøo thö muïc MP4 cuûa SP1.
 
 
PHAÀN 2 : CAÙC CHÖÙC NAÊNG CHÍNH CUÛA SP1
 
I. MY COMPUTER :
1. Giôùi thieäu :
My computer duøng ñeå quaûn lyù caùc thö muïc, caùc file, hieån thò tình traïng dung löôïng boä nhôù trong SP1 vaø cuûa theû nhôù SD.
- OÅ ñóa C : laø boä nhôù chính cuûa SP1, coù saün trong maùy
- OÅ ñóa D : laø theû nhôù SD, laø boä nhôù ngoaøi cuûa SP1, coù theå thaùo rôøi ra khoûi maùy. Dung löôïng thay ñoåi tuøy theo loaïi theû
- Thu aâm  : laø thö muïc chöùa taát caû caùc file ñaõ thu aâm cuûa SP1.
- AÂm nhaïc  : laø thö muïc chöùa taát caû caùc file nhaïc cuûa SP1.
- Hình aûnh  : laø thö muïc chöùa taát caû caùc file hình aûnh cuûa SP1.
- Phim aûnh  : laø thö muïc chöùa taát caû caùc file phim aûnh cuûa SP1.
2. Caùc phím chöùc naêng :
 - Xoùa  : chaám phím naøy ñeå xoùa file baïn choïn. (khoâng xoùa ñöôïc caùc thö muïc goác cuûa SP1)
- Back  : chaám phím naøy ñeå trôû veà maøn hình cuûa chöùc naêng My Computer.
* Löu yù : tröôùc caùc file trong caùc thö muïc ghi aâm, aâm nhaïc, phim aûnh, hình aûnh coù bieåu töôïng daáu () töông öùng vôùi vieäc caùc file naøy ñaõ ñöôïc kích hoaït söû duïng trong caùc chöùc naêng ñoù vaø ngöôïc laïi.
 
II. THEÁ GIÔÙI TÖØ ÑIEÅN :
1. Giôùi thieäu noäi dung : theá giôùi töø ñieån chöùa ñöïng 8 boä töø ñieån noäi dung, söû duïng 4 ngoân ngöõ vôùi hôn 400.000 ngaøn töø vöïng caùc loaïi
- 4 ngoân ngöõ laø : tieáng Anh, tieáng Hoa, tieáng Phaùp, tieáng Vieät
Trang 1


- 8 boä töø ñieån bao goàm :
1) Töø ñieån ANH – VIEÄT  
2) Töø ñieån VIEÄT – ANH 
3) Töø ñieån PHAÙP – VIEÄT    
4) Töø ñieån VIEÄT – PHAÙP  
5) Töø ñieån HOA – VIEÄT  
6) Töø ñieån VIEÄT – HOA
7) Thaønh ngöõ ANH VIEÄT
8) Töø ñieån ANH – VIEÄT COÙ AÂM THANH
2. Höôùng daãn söû duïng :
- Chaám vaøo thö muïc “Töø ñieån” 2 laàn ñeå vaøo chöùc naêng tra cöùu töø ñieån
- Chaám vaøo teân boä töø ñieån baïn caàn tra cöùu, maøn hình seõ hieån thò boä töø ñieån ñoù vôùi moät baøn phím coù chöùc naêng duøng ñeå nhaäp töø caàn tra cöùu.
3. Caùch söû duïng baøn phím ñeå tra cöùu töø ñieån :
vui loøng söû duïng theo höôùng daãn trong muïc “Caùc Phöông Phaùp Nhaäp Döõ Lieäu Töø Baøn Phím”
 
III. GIAÛI TRÍ :
A. PHIM MP4 :
1. Giôùi thieäu :
- Chöùc naêng xem phim MP4 coù theå ñoïc ñöôïc caùc file AVI, WMV vôùi ñoä phaân giaûi 320 x 240 vaø toác ñoä 24 hình / giaây cho hình aûnh soáng ñoäng, aâm thanh trung thöïc.
- Ñeå xem 1 file phim aûnh (video) treân SP1, baïn söû duïng chöông trình Media Coder trong ñóa ñi keøm vôùi maùy. Ñaây laø chöông trình chuyeån ñoåi file phim aûnh sang ñònh daïng phuø hôïp vôùi SP1.
- Chaát löôïng hình aûnh cuûa chöông trình tuyø thuoäc vaøo file goác baïn cheùp vaøo SP1.
2. Höôùng daãn söû duïng :
Chaám vaøo thö muïc “Phim MP4” 2 laàn ñeå vaøo chöùc naêng xem phim
a. Maøn hình ngoaøi : phía treân maøn hình hieån thò thanh coâng cuï, ôû giöõa laø thoâng soá phim ñang xem, phía döôùi laø caùc phím ñieàu khieån
b. Thanh coâng cuï :
 - “Xem” : Baét ñaàu xem phim
 - “Sau” hoaëc “Tröôùc” : Lui hoaëc Tôùi 1 file phim
 - “Tmuïc” : Choïn file phim caàn xem
c. Phím ñieàu khieån :
  () : Baét ñaàu xem phim
  () () : Lui vaø Tôùi 1 file phim
d. Phím nhanh : ( phím Taét )
 - AÁn phím xaùc nhaän ( phím OK ) : Baét ñaàu hoaëc Taïm Ngöng xem phim.
 - AÁn phím ESC ( phím Thoaùt ) : Thoaùt Khoûi chöùc naêng xem phim
Trang 1


 - AÁn nuùt traùi / phaûi : Lui / Tôùi 1 file phim (khoâng duøng khi ñang xem phim)
e. Maøn hình trong (khi xem phim) :
- Khi baét ñaàu xem phim, thanh coâng cuï vaø thanh traïng thaùi seõ aån ñeå baïn vaøo xem phim ôû cheá ñoä toaøn maøn hình ( maøn hình lôùn )
- Khi ñang xem phim, chaám vaøo baát kyø ñieåm naøo treân maøn hình, chöông trình seõ taïm ngöng, ñoàng thôøi maøn hình seõ hieån thò caùc phím chöùc naêng :
() xem luøi laïi 1 ñoaïn.
() thoaùt khoûi phim ñang xem.
() tieáp tuïc xem phim.
() xem tôùi 1 ñoaïn.
 
B. NHAÏC MP3 :
1. Giôùi thieäu :
Chöùc naêng nghe nhaïc MP3 ñoïc ñöôïc caùc file MP3, WAV, WMH, OGG, AAC vôùi aâm thanh chaát löôïng cao, aâm thanh seõ hay hôn khi baïn söû duïng vôùi tai nghe taëng keøm SP1.
2. Höôùng daãn söû duïng :
Chaám vaøo thö muïc “Nhaïc MP3” 2 laàn ñeå vaøo chöùc naêng nghe nhaïc MP3
a. Maøn hình : phía treân maøn hình hieån thò thanh coâng cuï, ôû giöõa laø thoâng tin veà baøi haùt ñang nghe, phía döôùi laø caùc nuùt chöùc naêng, phím ñieàu khieån vaø thanh traïng thaùi
b. Thanh coâng cuï :
 - “Tmuïc” : Löïa choïn baøi haùt
 - “Mluïc” : Chöùa caùc baøi haùt ñaõ ñöôïc choïn saün
c. Caùc chöùc naêng :
+ Choïn theå loaïi nhaïc : Chuaån, C. ñieån (coå ñieån), Jazz, Rock, Hñaïi (hieän ñaïi)
+ Choïn chöông trình nghe nhaïc :
 - “nghe”  : nghe toaøn boä caùc baøi haùt trong thö muïc
 - “ñôn” : nghe baøi haùt ñang choïn
 - “choïn” : nghe baøi haùt ñaõ ñöôïc choïn tröôùc trong thö muïc
 - “ko. Laëp” : khoâng laëp laïi caùc baøi haùt ñang nghe.
d. Phím ñieàu khieån :
 () / () :  Nghe vaø Taïm Ngöng
 () / () : Lui hoaëc Tôùi 1 baøi haùt
 () / () : Lui hoaëc Tôùi 1 ñoaïn nhaïc
  () :  Ngöøng
e. Thanh traïng thaùi :
 - Bieåu töôïng aâm löôïng : taêng / giaûm aâm thanh.
 - Bieåu töôïng loa : taét / môû aâm thanh.
f. Phím Nhanh : ( phím Taét )
Trang 1


 - AÁn phím xaùc nhaän ( phím OK ) : Baét ñaàu hoaëc Taïm Ngöng nghe nhaïc
 - AÁn phím ESC ( phím Thoaùt ) : Thoaùt Khoûi 1 chöùc naêng ( nhöng khoâng thoaùt khoûi MP3 )
 - AÁn nuùt traùi / phaûi : Lui / Tôùi 1 baøi haùt
* Löu yù :
- Khi ñang nghe MP3 neáu khoâng chaám vaøo phím ngöøng (), maø aán vaøo nuùt ESC vaø phím (x) ñeå vaøo caùc chöùc naêng khaùc thì nhaïc MP3 vaãn tieáp tuïc ñöôïc phaùt
- Khi ñang nghe MP3, maø chuyeån sang söû duïng caùc oâ chöùc naêng coù nghe aâm thanh nhö xem phim MP4, töø ñieån coù aâmthanh, baøi giaûng, hoäi thoaïi, ñoïc töø ñôn, thu aâm… thì nhaïc MP3 seõ töï ñoäng taét.
 
C. THU AÂM :
1. Giôùi thieäu :
Phaàn thu aâm giuùp baïn thu aâm töùc thôøi caùc söï kieän, thu aâm gioïng noùi cuûa chính mình. Baïn cuõng coù theå so saùnh caùch phaùt aâm cuûa mình vôùi chính gioïng noùi cuûa ngöôøi baûn xöù.
* Luyeän phaùt aâm : ñeå luyeän phaùt aâm coù hieäu quaû, baïn neân vaøo caùc muïc “Hoäi thoaïi, ñoïc töø ñôn, töø ñieån coù aâm thanh…. ” laéng nghe chính gioïng baûn xöù phaùt aâm. Baïn taäp phaùt aâm theo, thu aâm laïi vaø löu vaøo thö muïc cuûa SP1 gioïng phaùt aâm cuûa mình, sau ñoù so saùnh vôùi gioïng phaùt aâm baûn xöù, caùch hoïc naøy seõ giuùp baïn caûi thieän caùch phaùt aâm cuûa mình moät caùch nhanh choùng
2. Höôùng daãn söû duïng :
Chaám vaøo thö muïc “Thu aâm” 2 laàn ñeå vaøo chöùc naêng thu aâm
a. Caùc phím chöùc naêng :
 “Tmuïc” : Choïn file thu aâm
 () / () : Baét ñaàu / Taïm ngöng thu aâm
 ()       : Keát thuùc thu aâm
b. Caùch thu aâm :
* Chaám phím () ñeå baét ñaàu thu aâm, khi baét ñaàu thu aâm, treân maøn hình seõ hieån thò caâu : “baét ñaàu thu aâm”, thôøi gian thu aâm vaø thôøi gian coøn laïi ñeå thu aâm
* Chaám phím () ñeå taïm ngöng thu aâm
* Chaám phím () ñeå keát thuùc thu aâm, khi keát thuùc thu aâm, SP1 seõ töï ñoäng ñaët teân file vaø löu aâm thanh vöøa thu vaøo thö muïc Thu aâm trong oå ñóa C
* Vaøo thö muïc “Record” vaø thö muïc Thu aâm ôû oå ñóa C trong “My computer” ñeå nghe laïi file ñaõ thu aâm
* Löu yù : Maøn hình hieån thò thôøi gian coøn laïi ñeå thu aâm coù lieân quan ñeán dung löôïng coøn troáng cuûa boä nhôù SP1. Dung löôïng coøn troáng caøng lôùn thì thôøi gian thu aâm caøng daøi vaø ngöôïc laïi.
 
D. ALBUM AÛNH :
1. Giôùi thieäu :
- Album aûnh coù theå xem hình ñònh daïng JPG, coù chöùc naêng xem töï ñoäng.
- Khi vaøo oâ chöùc naêng Album aûnh, neáu khoâng coù aûnh löu tröõõ trong SP1, maøn hình seõ hieån thò caâu “theâm file aûnh”. Neáu coù aûnh löu tröõ, xem aûnh ôû 2 cheá ñoä töï ñoäng (Auto) hoaëc duøng tay (Hand )
Trang 1


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử co gi dau
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngHuong_Dan_Su_Dung_SP1.doc[0.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự