con lac don giáo án Tiểu học

Đăng ngày 8/23/2011 5:41:18 AM | Thể loại: Tiểu học | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

con lắc đơn

Bài 1:
Hai con lắc đơn chiều dài l1, l2 (l1>l2) và có chu kì dao động tương ứng là T1; T2, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2. Biết rằng, cũng tại nơi đó, con lắc có chiều dài l1 + l2 , chu kì dao động 1,8s và con lắc đơn có chiều dài l1 - l2 có chu kì dao động 0,9 (s). Tính T1, T2, l1, l2.


Lời giải
+ Con lắc chiều dài l1 có chu kì T1= ( l1= (1)
+ Co lắc chiều dài l2có chu kì T2= ( l1= (2)
+ Con lắc chiều dài l1 + l2 có chu kì T3= 2
( l1 + l2 = (m) = 81 cm (3)
+ Con lắc có chiều dài l1 - l2có chu kì T` = 2
( l1 - l2 = (m) = 20,25 cm (4)
Từ (3) (4) l1= 0,51 (m) = 51cm
l2 = 0,3 (m) = 3cm
Thay vào (1) (2) T1= 2(s)
T2= 2(s)
Bài 2:
Một con lắc có chiều dài l, vật nặng khối lượng m, kéo con lắc ra khỏi VTCB một góc (0 rồi thả không vận tốc đầu.
1. Lập BT vận tốc tương ứng với li độ góc ( suy ra BT vận tốc cực đại.
2. Lập bt lực căng dây ứng với li độ góc (. Suy tab t lực căng dây cực đại, cực tiểu.
* áp dụng: l = 1m, m = 100g, (0 = 60 ; g = 10(m/s2); 2= 10


Lời giải

1. BT vận tốc tương ứng với li độ (
+ Theo định luật bảo toàn cơ năng, cơ năng của con lắc tại VT li giác bất kì bằng thế năng của con lắc tại VT biên.
mgh0 = mgh + (mv2)
( v2 = 2g (h0 - h)2
(v2 = 2gl (1 - cos)
với h0 = l(1 - cos()
h = l(1 - cos()
( v2 = 2gl (cos( - cos(0)
Vậy độ lớn vt : ( v ( =
Vì cos( = 1- 2sin2 khi (<< (cos( =
Tương tự cos (0 =
( v ( =
+ Vận tốc cực đại khi ( = 0, vật ở VTCB 0
( vmax ( =
+ áp dụng số:
( vmax (= 6(m/s) = 33cm/s
2 - Biểu thức lực căng dây ứng với li góc (
+ Định luật 2 N
Chiều lên phương dây treo
Fth = -mg.cos( +T = maht
T = mgcos( + m= m (gcos( +
v2 = 2gl ((2- (2) ta được
T = mg (3cos( - 2 cos(0) = mg ((20 - 2 + 1)
+ Lực căng dây cực đại khi ( = 0, vật ở VTCB
Tmax = mg ((20+ 1)
Thay số
Tmax= 0,1 - 10 (N)
+ Lực căng dây cực tiểu khi ( = (0 , vật ở VT biên
Tmin = mg (1 - 20)
Thay số
Tmin = 0,1.10 (N)

Bài 3:
Một con lắc đơn gồm sợi sây có chiều dài l treo vật nặng có khối lượng m. Khi con lắc đơn đang ở VTCB, người ta truyền cho vật nặng vận tốc ban đầu v0 lực cả

Sponsor Documents