Con Lắc Đơn giáo án Vật lý

Đăng ngày 11/3/2012 1:18:09 PM | Thể loại: Vật lý | Lần tải: 16 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Trường THPT Minh Hóa
CON LẮC ĐƠN Giáo viên: Đinh Mạnh Hùng
Một con lắc đơn gồm một sợi dây dài 1m, dao động tại nơi gia tốc trọng trường g =  = 10m/s2. chu kì dao động nhỏ của con lắc là?
A. 20s B.10s C.2s D. 1s
: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m. Khi qua lắc nặng m = 0,1kg, nó dao động với chu kì T =2s. Nếu treo thêm vào quả lắc một vật nữa nặng 100g thì chu kì dao động sẽ là bao nhiêu?
A .8s B.6s C.4s D. 2s
Con lắc đơn có độ dài l1, chu kỳ T1 = 3s, con lắc có chiều dài l2 dao động với chi kỳ T2 = 4s. Chu kỳ của con có độ dài l = l1 + l2.
A. T = 3s B T = 9 s C. T = 5s D. T = 6 s
Hai con lắc đơn có chiều dài l1, l2 có chu kì dao động nhơ tương ứng là T1 = 0,3s, T2 = 0,4s. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn có chiều dài l = l1 + l2 là:
A. 0.7s B. 0,5s C. 0.265s D. 0.35s
Một con lắc đơn có chiều dài l. Trong khoảng thời gian t nó thực hiện 12 dao động. Khi giảm độ dài 23cm thì cũng trong thời gian nói trên, con lắc thực hiện được 20 dao động. Chiều dài ban đầu của ccon lắc là?
A. 36cm B. 46 cm C. 50cm D. 80cm
Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kỳ T1 khi qua vị trí cân bằng dây treo con lắc bị kẹp chặt tại trung điểm của nó. Chu kỳ dao động mới tính theo chu kỳ ban đầu là bao nhiêu?
A. T1/ 2 B. T1/ 4 C. T1 D. T1(1+ )
Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m,m = 0,1 kg nó dao động với chu kỳ T = 2 s. Thêm một vật nặng có m’ = 100 g vào hỏi con lắc có chu kỳ dao động mới là bao nhiêu?
A. 2s B. 4s C. 6 s D. 8s
Một con lắc có chu kỳ T = 2s, người ta giảm bớt chiều dài của con lắc đi 19 cm thì chu kỳ T’ = 1,8 s. Xác định gia tốc g tại điểm treo con lắc. Lấy 2 = 10.
A. 10 m/s2 B. 9,84 m/s2 C. 9,81 m/s2 D. 9,8 m/s2
Một con lắc đơn có chiêug dài l = 1m được kéo lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 0 = 50 so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho vật dao động. Cho g = 2 = 10m/s2. Vận tốc của con lắc khi về tới vị trí cân bằng là:
A. 0,028m/s B. 0,087m/s C. 0,276m/s D 15,8m/s
Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 200g, chiều dài l = 50cm. tù vị trí cân bằng ta truyền cho vật nặng một vận tốc v = 1m/s theo phương ngang. Lấy g = 2 = 10m/s2. Lực căng dây khi vật đi qua vị trí cân bằng là:
A. 6N B.4N C.3N D. 2,4N
Một con lắc đơn có chu kì dao động T = 2s tại nơi có g = 10m/s2. Biên độ góc của dao động là 60.Vận tốc của con lắc tại vị trí có li độ góc 3o có độ lớn là:
A. 28,7cm/s B. 27,8cm/s C. 25cm/s D. 22,2cm/s
Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m dao động điều hòa ở nơi có g = 2 = 10m/s2. Lúc t = 0, con lắc đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương với vận tốc 0,5m/s. sau 2,5s vận tốc của con lắc có độ lớn là:
A. 0 B. 0,125m/s

Sponsor Documents