con lăc don giáo án Vật lý 12

Đăng ngày 4/14/2011 4:26:13 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 35 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Để chu kì con lắc đơn tăng lên 2 lần, ta cần:
A. tăng chiều dài lên 2 lần B. giảm chiều dài 2 lần
C. tăng chiều dài lên 4 lần D. giảm chiều dài 4 lần
Chu kì dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào:
A. Khối lượng quả nặng B. Gia tốc trọng trường
C. Chiều dài dây treo D. Vĩ độ địa lý
Cho con lắc đơn chiều dài ℓ dao động nhỏ với chu kì T. Nếu tăng khối lượng vật treo gấp 8 lần thì chu kì con lắc:
A. tăng 8 lần B. tăng 4 lần C. tăng 2 lần D. Không đổi
Một con lắc đơn có chu kì T = 1,5s khi nó dao động ở một nơi trên Trái đất. Tính chu kì của con lắc này khi ta đưa nó lên Mặt trăng, biết gia tốc trọng trường của Mặt trăng bằng 60% gia tốc trọng trường trên Trái đất.
A. 2,5s B. 3,7s C. 1,96s D. 0,54s
Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì T. nếu chu kì của con lắc đơn giảm 1% so với giá trị lúc đầu thì chiều dài con lắc đơn sẽ:
A. tăng 1% so với chiều dài ban đầu B. Giảm 2% so với chiều dài ban đầu
C. Giảm 1% so với chiều dài ban đầu D. tăng 2% so với chiều dài ban đầu
Ở cùng một nơi, con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kì T1=2s, thì con lắc đơn thứ hai có chiều dài ℓ2=ℓ1/2 dao động với chu kì là:
A. 5,656s B. 4s C. 1s D. s
Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kì T1, con lắc đơn thứ hai dao động với chu kì T2. Con lắc đơn có chiều dài ℓ1+ℓ2 dao động với chu kì T:
A.  B.  C.  D. 
Hiệu số chiều dài hai con lắc đơn là 22cm. Ở cùng một nơi và trong cùng một thời gian thì con lắc (1) thực hiện 30 dao động và con lắc (2) thực hiện 36 dao động. Chiều dài mỗi con lắc là:
A. ℓ1=72cm, ℓ2=50cm B. ℓ1=42cm, ℓ2=20cm
C. ℓ1=50cm, ℓ2=72cm D. ℓ1=41cm, ℓ2=22cm
Một con lắc đơn có chiều dài ℓ trong 2 phút thực hiện 120 dao động. Nếu tăng chiều dài con lắc thêm 90cm thì trong 2 phút con lắc thực hiện 60 dao động. Con lắc có chiều dài là:
A. 120cm B. 90cm C. 60cm D. 30cm
Một con lắc đơn chiều dài ℓ thực hiện 8 dao động trong thời gian . Nếu thay đổi chiều dài đi một lượng 0,7m thì cũng trong khoảng thời gian đó nó thực hiện được 6 dao động. chiều dài ban đầu là:
A. 1,6m B. 1,2m C. 0,9m D. 2,5m
Cho con lắc đơn chiều dài ℓ dao động nhỏ với chu kì T. nếu tăng khối lượng vật treo gấp 4 lần thì chu kì dao động của con lắc mới:
A. T B. 2T C. T D. 4T
Một con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kì 1,2s. Con lắc đơn chiều dài ℓ2 dao động với chu kì 1,5s. Con lắc đơn có chiều dài ℓ1+ℓ2 dao động với tần số:
A. 2,7Hz B. 2Hz C. 0,5Hz D. 0,3Hz
Một con lắc đơn có chiều dài ℓ, quả nặng có khối lượng m. Một đầu con lắc treo vào điểm cố định O, con lắc dao động điều hòa với chu kì 2s. Trên phương thẳng đứng qua O, người ta đóng một cái đinh tại I với OI = ℓ/2 sao cho đinh chặn một bên của dây treo. Lấy g =9,8 m/s2. Chu kì dao động của co lắc:
A. T = 0,7s B. T = 1,7s C. T = 2,8s D. T = 2s
Hai con lắc đơn chiều dài . ℓ1=64cm, ℓ2=81cm dao động nhỏ trong hai mặt phẳng song song. Hai con lắc cùng qua VTCB và cùng chiều lúc to = 0. Sau thời gian t

Sponsor Documents