con lac don giáo án Vật lý 12

Đăng ngày 7/22/2010 4:08:06 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 59 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.14 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

CON LẮC ĐƠN
Câu 1. Hai con lắc đơn cùng khối lượng dao động tại cùng một nơi trên trái đất. Chu kỳ dao động của hai con lắc lần lượt là 1,2 s và 1,6 s. Biết năng lượng toàn phần của hai con lắc bằng nhau. Tỉ số các biên độ góc của hai con lắc trên là:
A. 4/3 B. 2/3 C. 2 D. 15/6
Câu 2. Một con lắc đơn có chiều dài l = 1 m được kéo ra khỏi vị trí cân bằng một góc  = 100 rồi thả không vận tốc đầu. lấy g = 10m/s2. m/s2. Chu kì của con lắc là A. 2 s B. 2,1s C. 20s D. 2 (s)
Câu 3. Một con lắc đơn có chiều dài l = 1 m được kéo ra khỏi vị trí cân bằng một góc  = 100 rồi thả không vận tốc đầu. lấy g = 10m/s2. m/s2. Vận tốc của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng là A. 0,7m/s. B. 0,73m/s. C. 1,1m/s. D. 0,55m/s
Câu 4. Nếu tăng chiều dài con lắc đơn lên 2 lần thì chu kỳ của con lắc đơn tăng hay giảm bao nhiêu ?
A. Tăng 2 lần , B. Giảm  lần ; C. tăng  lần, D. tăng 4 lần
Câu 5. Chọn câu sai khi nói về tần số dao động điều hòa của con lắc đơn.
A. Tần số tăng khi chiều dài dây treo giảm B. Tần số giảm khi đưa con lắc lên cao
C. Tần số giảm khi biên độ giảm D. Tần số không đổi khi khối lượng con lắc thay đổi
Câu 6. Hai con lắc đơn có chu kỳ T1 = 2s và T2 = 1,5s. Chu kỳ của con lắc đơn có dây treo dài bằng tổng chiều dài dây treo của hai con lắc trên là: A. 2,5s B. 3,5s C. 2,25s D. 0,5s
Câu 7. Hai con lắc đơn có chu kỳ T1 = 2s và T2 = 2,5s. Chu kỳ của con lắc đơn có dây treo dài bằng hiệu chiều dài dây treo của hai con lắc trên là: A. 1s B. 1,5s C. 0,5s D. 1,25s
Câu 8. Với gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Chọn câu sai khi nói về cơ năng của con lắc đơn khi dao động điều hòA.
A. Cơ năng bằng thế năng của vật ở vị trí biên B. Cơ năng bằng động năng của vật khi qua vị trí cân bằng
C. Cơ năng của con lắc đơn tỉ lệ thuận với biên độ góc D. Cơ năng bằng tổng động năng và thế năng của vật khi qua vị trí bất kỳ
Câu 9. Khi con lắc đơn dao động với ……. nhỏ thì chu kỳ dao động không phụ thuộc vào biên độ.Chọn cụm từ đúng nhất điền vào chỗ trống trên cho hợp nghĩa A. chiều dài B. tần số C. hệ số ma sát D. biên độ
Câu 10. Một con lắc đơn có dây treo dài 20cm. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 0,1rad rồi cung cấp cho nó vận tốc 14cm/s hướng theo phương vuông góc sợi dây. Bỏ qua ma sát, lấy g=(m/s2). Biên độ dài của con lắc là:
A. 2cm B. 2cm C. 20cm D. 20cm
Câu 11. Một con lắc đơn có dây treo dài 1m và vật có khối lượng 1kg dao động với biên độ góc 0,1raD. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật, lấy g = 10m/s2. Cơ năng toàn phần của con lắc là: A. 0,01J B. 0,1J C. 0,5J D. 0,05J
Câu 12. Một con lắc đơn có dây treo dài 1m. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 600 rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10m/s2. Vận tốc của vật khi nó qua vị trí cân bằng có độ lớn bằng bao nhiêu?
A. 1,58m/s B. 3,16m/s C. 10m/s D. m/s
Câu 13. Một con lắc đơn có dây treo dài 1m và vật có khối lượng 100g. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 600 rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10m/s2. Lực căng dây khi vật qua vị trí cân bằng là: A. 1N

Sponsor Documents