Con lac don giáo án Chuyên đề 01

Đăng ngày 1/17/2013 9:54:08 AM | Thể loại: Chuyên đề 01 | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.29 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Chủ đề 3. dao động con lắc đơn

i.ôn tập lý thuyết
1. Tóm tắt lý thuyết
2.1. Cấu tạo :
- Sợi dây nhẹ, không biến dạng, một đầu treo vào điểm cố định, đầu còn lại gắn vào vật năng m
-Vị trí cân bằng : S = 0 hay ( = 0
- Lực kéo về : F = Pt = - mg.sin(.

2.3. Con lắc đơn dao động điều hoà
- Điều kiện : dao động với biên độ nhỏ 
- Lực kéo về 
- Phương trình dao động : s = socos((t + () hoặc ( = (0 cos ((t+() với (o
- Tần số góc :
- Chu kỳ dao động của con lắc đơn  : T = 2s),không phụ thuộc vào khối lượng
- Tần số dao động của con lắc đơn :  (Hz)
- Phương trình vận tốc , gia tốc
+ Phương trình vận tốc
+ Phương trình gia tốc : a= s’’=
- Năng lượng trong dao động của con lắc đơn
+ Động năng : Wđ = mv2 = mgl(cos( - cos(0)
+ Thế năng : Wt = mgh( = mgl( l - cos(), mốc thế năng là vị trí thấp nhất của vật nặng
+ Cơ năng : W = Wđ + Wt = mgl( l - cos(0) = Wđmax = Wtmax
2. Câu hỏi lý thuyết
Câu 1. Chọn phát biểu sai. Dao động của con lắc đơn bỏ qua mọi ma sát
A. có tần số góc riêng là . B. là dao động điều hòa khi li độ góc cực đại nhỏ hơn 100.
C. luôn là dao động điều hòa. D. là một dạng của dao động tuần hoàn.
Câu 2. Con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m treo vào sợi dây l tại nơi có gia tốc trọng trường g, dao động điều hoà với chu kỳ T phụ thuộc vào
A. l và g. B. m và l. C. m và g. D. m, l và g.
Câu 3. Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hoà với chu kỳ
A.  B.  C.  D. 
Câu 4. Một con lắc đơn dao động điều hòa tại mặt đất. Khi đưa con lắc lên độ cao h so với mặt đất và giữ cho nhiệt độ không đổi, thì chu kỳ con lắc
A. tăng vì gia tốc trọng trường tăng. B. giảm vì gia tốc trọng trường giảm.
C. tăng vì gia tốc trọng trường giảm. D. giảm vì gia tốc trọng trường tăng.
Câu 5. Con lắc đơn dao động điều hòa với tần số f. Khi tăng khối lượng chất điểm của con lắc lên gấp đôi và giảm chiều dài dây treo một nửa thì tần số con lắc là
A. . B. 2f. C. . D. f .
Câu 6. Con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T. Khi nhiệt độ môi trường tăng thì chu kỳ dao động của con lắc sẽ
A. tăng vì chiều dài dây treo tăng. B. giảm vì chiều dài dây treo giảm.
C. không xác định được vì thiếu dữ kiện. D. không đổi vì chu kỳ con lắc không phụ thuộc nhiệt độ.
Câu 7. Tìm phát biểu nào sau đây sai . Con lắc đơn dao động điều hòa, khi con lắc
A. qua vị trí cân bằng thì động năng bằng cơ năng. B. từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì động năng tăng dần.
C. ở vị trí biên thì động năng triệt tiêu. D. từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì thế năng giảm dần
Câu 8. Dao động của con lắc đơn với lực cản môi trường không đáng kể
A. khi vật nặng ở vị trí biên, thế năng của con lắc bằng cơ năng (gốc thế năng ở vị trí cân bằng).
B. khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng thì lực căng dây và trọng lực tác dụng lên vật cân bằng nhau.
C. khi vật nặng đi từ vị trí cân bằng ra vị

Sponsor Documents