CỘNG ĐIỂM THỐNG KÊ

Đăng ngày 5/4/2009 7:38:41 AM | Thể loại: Hóa học 9 | Chia sẽ bởi: Vinh Nguyễn Ngọc | Lần tải: 10 | Lần xem: 70 | Page: 8 | Kích thước: 0.40 M | Loại file: xls
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls

giáo án CỘNG ĐIỂM THỐNG KÊ, Hóa học 9. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới cộng đồng giáo án CỘNG ĐIỂM THỐNG KÊ .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , giáo án CỘNG ĐIỂM THỐNG KÊ trong danh mục Hóa học 9 được chia sẽ bởi thành viên Vinh Nguyễn Ngọc đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề Hóa học 9 , có 8 trang, thuộc định dạng .xls, cùng mục còn có Giáo án Hóa học Hóa học 9 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu 9A1 SttHọ vaø teân HK I M15` 45` thiHK2CN 1Leâ Thò NgoïcBích8, cho biết thêm 6 1079101081058, cho biết thêm 18, kế tiếp là 3 2Nguyeãn Thò HoàngBích8, tiếp theo là 3 579101071057, tiếp theo là 57, nói thêm là 8 3Nguyeãn VaênChieán9 1089101081058, cho biết thêm 28, thêm nữa 5 4Traàn Theá Chính8, kế tiếp là 6 779101071057, ngoài ra 78 5Nguyeãn Thò ThuyùDieäp9, nói thêm là 6 10101010109958, nói thêm là 48, nói thêm là 8 6Nguyeãn ThanhDuy9 59910108957, bên cạnh đó 78, nói thêm là 1 7Traàn ThanhDuy8, tiếp theo là 9 87910108957, ngoài ra 88, bên cạnh đó https://nslide.com/giao-an/cong-diem-thong-ke.q8dbuq.html

Nội dung

9A1
Stt Họ vaø teân HK I M 15` 45` thi HK2 CN
1 Leâ Thò Ngoïc Bích 8.6 10 7 9 10 10 8 10 5 8.1 8.3
2 Nguyeãn Thò Hoàng Bích 8.3 5 7 9 10 10 7 10 5 7.5 7.8
3 Nguyeãn Vaên Chieán 9 10 8 9 10 10 8 10 5 8.2 8.5
4 Traàn Theá Chính 8.6 7 7 9 10 10 7 10 5 7.7 8
5 Nguyeãn Thò Thuyù Dieäp 9.6 10 10 10 10 10 9 9 5 8.4 8.8
6 Nguyeãn Thanh Duy 9 5 9 9 10 10 8 9 5 7.7 8.1
7 Traàn Thanh Duy 8.9 8 7 9 10 10 8 9 5 7.8 8.2
8 Phaïm Tröôøng Giang 7 6 7 7 10 10 3 10 5 6.8 6.9
9 Löu Thò Kim Haèng 6.8 9 7 7 10 10 5 10 5 7.3 7.1
10 Nguyeãn Thò Leä Haèng 7.3 9 7 8 10 10 4 10 5 7.3 7.3
11 Phan Dieäu Haïnh 8.8 9 10 9 10 10 8 10 5 8.3 8.5
12 Nguyeãn Vaên Haûi 8.3 1 7 8 10 8 8 10 5 7.1 7.5
13 Voõ vaên Hieäp 9.8 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.1
14 Voõ Thanh Hoaøi 9.7 10 7 10 10 10 9 10 5 8.3 8.8
15 Nguyeãn Thanh Höng 7.7 9 7 8 10 10 3 10 5 7.1 7.3
16 Nguyeãn thanh Hoøa 6.8 8 7 7 10 10 7 9 5 7.4 7.2
17 Voõõ Thò Leä Höông 9 9 10 9 8 10 8 10 5 8.1 8.4
18 Nguyeãn Bích Hueä 7.3 10 7 7 10 10 3 10 5 7.1 7.2
19 Nguyeãn Quoác Huy 9.4 8 10 10 10 10 9 10 5 8.4 8.7
20 Phaïm Thò Bích Huyeàn 8.5 8 7 9 10 10 7 10 5 7.8 8
21 Nguyeãn Thò Thanh Lam 8.4 8 7 9 10 10 5 9 5 7.3 7.7
22 Voõ Thò Myõ Leä 9.4 10 10 10 10 10 9 9 5 8.4 8.7
23 Traàn Duy Linh 9.5 10 7 9 10 8 8 10 5 7.9 8.4
24 Voõ Hoàng Linh 10 10 10 10 9 10 9 10 5 8.5 9
25 Nguyeãn Thaønh Luaân 9.2 10 7 10 10 10 10 10 5 8.5 8.7
26 Nguyeãn Thò Nga 8.2 9 10 8 10 10 5 9 5 7.5 7.7
27 Nguyeãn Thò Hoàng Nga 5.9 8 10 7 10 10 7 9 5 7.7 7.1
28 Nguyeãn Thò Kim Ngaân 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.2
29 Nguyeãn Thò Tuyeát Ngaân 7.8 10 7 8 10 10 5 10 5 7.5 7.6
30 Huyønh Minh Quang Nguyeân 8 9 7 8 10 10 8 10 5 7.9 7.9
31 Traàn Thò Nguyeân 9.1 10 9 9 10 10 9 10 5 8.4 8.6
32 Traàn Thò Quyønh Nhi 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.2
33 Voõ Thò Nhieäm 9.8 10 7 10 10 10 10 10 5 8.5 8.9
34 Nguyeãn Thò Thuyø Nhö 9.5 1 7 10 10 10 10 10 5 7.8 8.4
35 Nguyeãn Ñöùc Quang 7.2 5 7 7 10 10 5 8 5 6.7 6.9
36 PhanVieät Quoác 6.6 8 7 7 10 7 8 10 5 7.5 7.2
37 Tröông Ñình Taïng 8.1 9 10 8 10 10 5 10 5 7.7 7.8
38 Nguyeãn Thò Kim Thieàn 8.1 10 9 8 10 10 8 10 5 8.2 8.2
39 Nguyeãn Hoaøng Anh Thö 9 8 9 9 10 10 8 10 5 8.1 8.4
40 Töø Thò Minh Thuyù 9.2 10 9 9 10 10 7 9 5 7.9 8.3
41 Nguyeãn Nhaät Tieân 9.3 10 7 5 10 10 9 10 5 7.9 8.4
42 Nguyeãn thò Caåm Tieân 7.9 9 10 9 10 10 8 10 5 8.3 8.2
43 Nguyeãn Ñöùc Tín 9.6 10 8 8 10 10 5 10 5 7.6 8.3
44 Tröông Duy Tính 8.9 9 7 5 10 10 9 10 5 7.8 8.2
45 Buøi Thò Tuyeát Trinh 7.8 10 9 9 10 10 10 10 5 8.6 8.3
46 Phaïm Minh Trung 9.6 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.1
47 Leâ Thò Ngoïc Tuù 9.8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.9
48 Traàn Thò Caåm Tuù 8.4 9 7 7 10 10 7 10 5 7.7 7.9
49 Nguyeãn Thò ngoïc Tuyeån 6.7 8 7 6 10 10 6 10 5 7.3 7.1
50 Phan Thò Töôøng Vi 8.4 8 7 6 10 10 6 10 5 7.3 7.7
51 Nguyeãn caûnh Vuõ 6.8 5 7 6 10 10 4 9 5 6.6 6.7
52 Phaïm Thò Myõ YÙ 4.8 6 7 8 10 6 2 9 5 6.2 5.7

9A2
Stt Họ vaø teân HK I M 15` 45` thi HKII CN
1 Nguyeãn Ngoïc Anh 4.4 10 7 5 10 8 5 10 3 6.6 5.9
2 Phaïm Thò Caàm 6.2 1 6 6 9 8 5 8 3 5.4 5.7
3 Nguyãùn Khàõc Cæåìng 5.6 10 5 6 8 8 3 6 3 5.3 5.4
4 Tröông Thò Ngoïc Dieãm 6.4 10 7 7 10 8 7 10 3 7.1 6.9
5 Nguyeãn Ñình Du 4.7 2 6 5 9 8 4 7 3 5.1 5
6 Nguyeãn Thò Thuyø Dung 5.9 3 7 6 10 8 4 9 3 5.8 5.8
7 Phan Thò Hoàng Dung 7.1 10 7 7 10 8 7 9 3 6.9 7
8 Nguyeãn Thanh Duõng 4.2 1 5 5 8 8 6 6 3 5 4.7
9 Voõ Thò Myõ Duyeân 4.3 10 6 5 8 8 3 6 3 5.3 5
10 Traàn Vaên Ñaït 7 5 7 7 10 8 6 10 3 6.5 6.7
11 Nguyeãn Thò Em 5.3 9 6 6 7 8 4 5 3 5.3 5.3
12 Phaïm Thò Haèng 5.5 1 6 6 7 8 4 7 3 4.9 5.1
13 Nguyeãn Thò Thu Haø 5.5 5 6 6 7 8 3 8 3 5.3 5.4
14 Leâ Phuùc Haøo 4 1 6 4 10 8 6 6 3 5.2 4.8
15 Nguyeãn Xuaân Haøo 5 9 6 5 10 8 6 6 3 5.9 5.6
16 Phan Vaên Hieån 9 9 8 9 10 8 8 10 3 7.4 7.9
17 Nguyeãn Thò Bích Höôøng 4.4 5 5 5 8 8 4 8 3 5.3 5
18 Nguyãùn Nháût Huy 5.3 3 6 5 10 8 5 8 3 5.6 5.5
19 Nguyeãn Duy Khang 8.3 9 7 8 10 8 7 10 3 7.1 7.5
20 Phaïm Thanh Laâm 6.8 1 7 7 10 8 7 9 3 6.2 6.4
21 Nguyeãn Thò Lôïi 5 8 6 5 10 8 5 9 3 6.2 5.8
22 Ngoâ Dieãm Mi 6.1 8 8 6 10 8 8 9 3 6.9 6.6
23 Voõ Thò Ngoïc Nga 4.4 5 6 5 8 8 5 9 3 5.8 5.3
24 Ñinh Thò Nöõ 6.1 10 7 6 8 8 7 10 3 6.8 6.6
25 Toâ Hoaøng Phong 4.2 5 5 6 7 8 4 6 3 5 4.7
26 Buøi Thò Phöôøng 4.8 5 6 5 9 8 4 7 3 5.3 5.1
27 Phaïm Thanh Sang 8.8 10 10 7 10 8 7 8 3 7 7.6
28 Phaïm Vuõ Taøi 7.5 8 7 8 10 8 7 10 3 7 7.2
29 Phan Thò Thaém 5 6 7 6 7 8 6 9 3 6.1 5.7
30 Huyønh Thò Thu Thaûo 5.9 5 7 6 8 8 6 10 3 6.3 6.2