Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls
Có thể download miễn phí file .xls bên dưới

CỘNG ĐIỂM THỐNG KÊ

Đăng ngày 5/4/2009 7:38:41 AM | Thể loại: Hóa học 9 | Lần tải: 10 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: 0.40 M | File type: xls
0 lần xem

giáo án CỘNG ĐIỂM THỐNG KÊ, Hóa học 9. . nslide chia sẽ tới bạn đọc giáo án CỘNG ĐIỂM THỐNG KÊ .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , giáo án CỘNG ĐIỂM THỐNG KÊ thuộc thể loại Hóa học 9 được chia sẽ bởi user Vinh Nguyễn Ngọc tới bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được giới thiệu vào thể loại Hóa học 9 , có 8 trang, thuộc định dạng .xls, cùng mục còn có Giáo án Hóa học Hóa học 9 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem 9A1 SttHọ vaø teân HK I M15` 45` thiHK2CN 1Leâ Thò NgoïcBích8,còn cho biết thêm 6 1079101081058, cho biết thêm 18,còn cho biết thêm 3 2Nguyeãn Thò HoàngBích8, thêm nữa 3 579101071057, ngoài ra 57, bên cạnh đó 8 3Nguyeãn VaênChieán9 1089101081058, nói thêm 28, nói thêm là 5 4Traàn Theá Chính8, cho biết thêm 6 779101071057, thêm nữa 78 5Nguyeãn Thò ThuyùDieäp9, bên cạnh đó 6 10101010109958, thêm nữa 48, bên cạnh đó 8 6Nguyeãn ThanhDuy9 59910108957, ngoài ra 78,còn cho biết thêm 1 7Traàn ThanhDuy8, bên cạnh đó 9 87910108957, bên cạnh đó 88,còn cho biết thêm 2 8Phaïm TröôøngGiang7 677101031056,còn cho biết thêm 86, bên cạnh đó 9

https://nslide.com/giao-an/cong-diem-thong-ke.q8dbuq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Hóa học 9


9A1
Stt Họ vaø teân HK I M 15` 45` thi HK2 CN
1 Leâ Thò Ngoïc Bích 8.6 10 7 9 10 10 8 10 5 8.1 8.3
2 Nguyeãn Thò Hoàng Bích 8.3 5 7 9 10 10 7 10 5 7.5 7.8
3 Nguyeãn Vaên Chieán 9 10 8 9 10 10 8 10 5 8.2 8.5
4 Traàn Theá Chính 8.6 7 7 9 10 10 7 10 5 7.7 8
5 Nguyeãn Thò Thuyù Dieäp 9.6 10 10 10 10 10 9 9 5 8.4 8.8
6 Nguyeãn Thanh Duy 9 5 9 9 10 10 8 9 5 7.7 8.1
7 Traàn Thanh Duy 8.9 8 7 9 10 10 8 9 5 7.8 8.2
8 Phaïm Tröôøng Giang 7 6 7 7 10 10 3 10 5 6.8 6.9
9 Löu Thò Kim Haèng 6.8 9 7 7 10 10 5 10 5 7.3 7.1
10 Nguyeãn Thò Leä Haèng 7.3 9 7 8 10 10 4 10 5 7.3 7.3
11 Phan Dieäu Haïnh 8.8 9 10 9 10 10 8 10 5 8.3 8.5
12 Nguyeãn Vaên Haûi 8.3 1 7 8 10 8 8 10 5 7.1 7.5
13 Voõ vaên Hieäp 9.8 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.1
14 Voõ Thanh Hoaøi 9.7 10 7 10 10 10 9 10 5 8.3 8.8
15 Nguyeãn Thanh Höng 7.7 9 7 8 10 10 3 10 5 7.1 7.3
16 Nguyeãn thanh Hoøa 6.8 8 7 7 10 10 7 9 5 7.4 7.2
17 Voõõ Thò Leä Höông 9 9 10 9 8 10 8 10 5 8.1 8.4
18 Nguyeãn Bích Hueä 7.3 10 7 7 10 10 3 10 5 7.1 7.2
19 Nguyeãn Quoác Huy 9.4 8 10 10 10 10 9 10 5 8.4 8.7
20 Phaïm Thò Bích Huyeàn 8.5 8 7 9 10 10 7 10 5 7.8 8
21 Nguyeãn Thò Thanh Lam 8.4 8 7 9 10 10 5 9 5 7.3 7.7
22 Voõ Thò Myõ Leä 9.4 10 10 10 10 10 9 9 5 8.4 8.7
23 Traàn Duy Linh 9.5 10 7 9 10 8 8 10 5 7.9 8.4
24 Voõ Hoàng Linh 10 10 10 10 9 10 9 10 5 8.5 9
25 Nguyeãn Thaønh Luaân 9.2 10 7 10 10 10 10 10 5 8.5 8.7
26 Nguyeãn Thò Nga 8.2 9 10 8 10 10 5 9 5 7.5 7.7
27 Nguyeãn Thò Hoàng Nga 5.9 8 10 7 10 10 7 9 5 7.7 7.1
28 Nguyeãn Thò Kim Ngaân 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.2
29 Nguyeãn Thò Tuyeát Ngaân 7.8 10 7 8 10 10 5 10 5 7.5 7.6
30 Huyønh Minh Quang Nguyeân 8 9 7 8 10 10 8 10 5 7.9 7.9
31 Traàn Thò Nguyeân 9.1 10 9 9 10 10 9 10 5 8.4 8.6
32 Traàn Thò Quyønh Nhi 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.2
33 Voõ Thò Nhieäm 9.8 10 7 10 10 10 10 10 5 8.5 8.9
34 Nguyeãn Thò Thuyø Nhö 9.5 1 7 10 10 10 10 10 5 7.8 8.4
35 Nguyeãn Ñöùc Quang 7.2 5 7 7 10 10 5 8 5 6.7 6.9
36 PhanVieät Quoác 6.6 8 7 7 10 7 8 10 5 7.5 7.2
37 Tröông Ñình Taïng 8.1 9 10 8 10 10 5 10 5 7.7 7.8
38 Nguyeãn Thò Kim Thieàn 8.1 10 9 8 10 10 8 10 5 8.2 8.2
39 Nguyeãn Hoaøng Anh Thö 9 8 9 9 10 10 8 10 5 8.1 8.4
40 Töø Thò Minh Thuyù 9.2 10 9 9 10 10 7 9 5 7.9 8.3
41 Nguyeãn Nhaät Tieân 9.3 10 7 5 10 10 9 10 5 7.9 8.4
42 Nguyeãn thò Caåm Tieân 7.9 9 10 9 10 10 8 10 5 8.3 8.2
43 Nguyeãn Ñöùc Tín 9.6 10 8 8 10 10 5 10 5 7.6 8.3
44 Tröông Duy Tính 8.9 9 7 5 10 10 9 10 5 7.8 8.2
45 Buøi Thò Tuyeát Trinh 7.8 10 9 9 10 10 10 10 5 8.6 8.3
46 Phaïm Minh Trung 9.6 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.1
47 Leâ Thò Ngoïc Tuù 9.8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.9
48 Traàn Thò Caåm Tuù 8.4 9 7 7 10 10 7 10 5 7.7 7.9
49 Nguyeãn Thò ngoïc Tuyeån 6.7 8 7 6 10 10 6 10 5 7.3 7.1
50 Phan Thò Töôøng Vi 8.4 8 7 6 10 10 6 10 5 7.3 7.7
51 Nguyeãn caûnh Vuõ 6.8 5 7 6 10 10 4 9 5 6.6 6.7
52 Phaïm Thò Myõ YÙ 4.8 6 7 8 10 6 2 9 5 6.2 5.7

9A2
Stt Họ vaø teân HK I M 15` 45` thi HKII CN
1 Nguyeãn Ngoïc Anh 4.4 10 7 5 10 8 5 10 3 6.6 5.9
2 Phaïm Thò Caàm 6.2 1 6 6 9 8 5 8 3 5.4 5.7
3 Nguyãùn Khàõc Cæåìng 5.6 10 5 6 8 8 3 6 3 5.3 5.4
4 Tröông Thò Ngoïc Dieãm 6.4 10 7 7 10 8 7 10 3 7.1 6.9
5 Nguyeãn Ñình Du 4.7 2 6 5 9 8 4 7 3 5.1 5
6 Nguyeãn Thò Thuyø Dung 5.9 3 7 6 10 8 4 9 3 5.8 5.8
7 Phan Thò Hoàng Dung 7.1 10 7 7 10 8 7 9 3 6.9 7
8 Nguyeãn Thanh Duõng 4.2 1 5 5 8 8 6 6 3 5 4.7
9 Voõ Thò Myõ Duyeân 4.3 10 6 5 8 8 3 6 3 5.3 5
10 Traàn Vaên Ñaït 7 5 7 7 10 8 6 10 3 6.5 6.7
11 Nguyeãn Thò Em 5.3 9 6 6 7 8 4 5 3 5.3 5.3
12 Phaïm Thò Haèng 5.5 1 6 6 7 8 4 7 3 4.9 5.1
13 Nguyeãn Thò Thu Haø 5.5 5 6 6 7 8 3 8 3 5.3 5.4
14 Leâ Phuùc Haøo 4 1 6 4 10 8 6 6 3 5.2 4.8
15 Nguyeãn Xuaân Haøo 5 9 6 5 10 8 6 6 3 5.9 5.6
16 Phan Vaên Hieån 9 9 8 9 10 8 8 10 3 7.4 7.9
17 Nguyeãn Thò Bích Höôøng 4.4 5 5 5 8 8 4 8 3 5.3 5
18 Nguyãùn Nháût Huy 5.3 3 6 5 10 8 5 8 3 5.6 5.5
19 Nguyeãn Duy Khang 8.3 9 7 8 10 8 7 10 3 7.1 7.5
20 Phaïm Thanh Laâm 6.8 1 7 7 10 8 7 9 3 6.2 6.4
21 Nguyeãn Thò Lôïi 5 8 6 5 10 8 5 9 3 6.2 5.8
22 Ngoâ Dieãm Mi 6.1 8 8 6 10 8 8 9 3 6.9 6.6
23 Voõ Thò Ngoïc Nga 4.4 5 6 5 8 8 5 9 3 5.8 5.3
24 Ñinh Thò Nöõ 6.1 10 7 6 8 8 7 10 3 6.8 6.6
25 Toâ Hoaøng Phong 4.2 5 5 6 7 8 4 6 3 5 4.7
26 Buøi Thò Phöôøng 4.8 5 6 5 9 8 4 7 3 5.3 5.1
27 Phaïm Thanh Sang 8.8 10 10 7 10 8 7 8 3 7 7.6
28 Phaïm Vuõ Taøi 7.5 8 7 8 10 8 7 10 3 7 7.2
29 Phan Thò Thaém 5 6 7 6 7 8 6 9 3 6.1 5.7
30 Huyønh Thò Thu Thaûo 5.9 5 7 6 8 8 6 10 3 6.3 6.2

Sponsor Documents