CỘNG ĐIỂM THỐNG KÊ giáo án Hóa học 9

  Đánh giá    Viết đánh giá
 10       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
q8dbuq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/4/2009 7:38:41 AM
Loại file
xls
Dung lượng
0.40 M
Lần xem
1
Lần tải
10

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
9A1
Stt Họ vaø teân HK I M 15` 45` thi HK2 CN
1 Leâ Thò Ngoïc Bích 8.6 10 7 9 10 10 8 10 5 8.1 8.3
2 Nguyeãn Thò Hoàng Bích 8.3 5 7 9 10 10 7 10 5 7.5 7.8
3 Nguyeãn Vaên Chieán 9 10 8 9 10 10 8 10 5 8.2 8.5
4 Traàn Theá Chính 8.6 7 7 9 10 10 7 10 5 7.7 8
5 Nguyeãn Thò Thuyù Dieäp 9.6 10 10 10 10 10 9 9 5 8.4 8.8
6 Nguyeãn Thanh Duy 9 5 9 9 10 10 8 9 5 7.7 8.1
7 Traàn Thanh Duy 8.9 8 7 9 10 10 8 9 5 7.8 8.2
8 Phaïm Tröôøng Giang 7 6 7 7 10 10 3 10 5 6.8 6.9
9 Löu Thò Kim Haèng 6.8 9 7 7 10 10 5 10 5 7.3 7.1
10 Nguyeãn Thò Leä Haèng 7.3 9 7 8 10 10 4 10 5 7.3 7.3
11 Phan Dieäu Haïnh 8.8 9 10 9 10 10 8 10 5 8.3 8.5
12 Nguyeãn Vaên Haûi 8.3 1 7 8 10 8 8 10 5 7.1 7.5
13 Voõ vaên Hieäp 9.8 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.1
14 Voõ Thanh Hoaøi 9.7 10 7 10 10 10 9 10 5 8.3 8.8
15 Nguyeãn Thanh Höng 7.7 9 7 8 10 10 3 10 5 7.1 7.3
16 Nguyeãn thanh Hoøa 6.8 8 7 7 10 10 7 9 5 7.4 7.2
17 Voõõ Thò Leä Höông 9 9 10 9 8 10 8 10 5 8.1 8.4
18 Nguyeãn Bích Hueä 7.3 10 7 7 10 10 3 10 5 7.1 7.2
19 Nguyeãn Quoác Huy 9.4 8 10 10 10 10 9 10 5 8.4 8.7
20 Phaïm Thò Bích Huyeàn 8.5 8 7 9 10 10 7 10 5 7.8 8
21 Nguyeãn Thò Thanh Lam 8.4 8 7 9 10 10 5 9 5 7.3 7.7
22 Voõ Thò Myõ Leä 9.4 10 10 10 10 10 9 9 5 8.4 8.7
23 Traàn Duy Linh 9.5 10 7 9 10 8 8 10 5 7.9 8.4
24 Voõ Hoàng Linh 10 10 10 10 9 10 9 10 5 8.5 9
25 Nguyeãn Thaønh Luaân 9.2 10 7 10 10 10 10 10 5 8.5 8.7
26 Nguyeãn Thò Nga 8.2 9 10 8 10 10 5 9 5 7.5 7.7
27 Nguyeãn Thò Hoàng Nga 5.9 8 10 7 10 10 7 9 5 7.7 7.1
28 Nguyeãn Thò Kim Ngaân 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.2
29 Nguyeãn Thò Tuyeát Ngaân 7.8 10 7 8 10 10 5 10 5 7.5 7.6
30 Huyønh Minh Quang Nguyeân 8 9 7 8 10 10 8 10 5 7.9 7.9
31 Traàn Thò Nguyeân 9.1 10 9 9 10 10 9 10 5 8.4 8.6
32 Traàn Thò Quyønh Nhi 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.2
33 Voõ Thò Nhieäm 9.8 10 7 10 10 10 10 10 5 8.5 8.9
34 Nguyeãn Thò Thuyø Nhö 9.5 1 7 10 10 10 10 10 5 7.8 8.4
35 Nguyeãn Ñöùc Quang 7.2 5 7 7 10 10 5 8 5 6.7 6.9
36 PhanVieät Quoác 6.6 8 7 7 10 7 8 10 5 7.5 7.2
37 Tröông Ñình Taïng 8.1 9 10 8 10 10 5 10 5 7.7 7.8
38 Nguyeãn Thò Kim Thieàn 8.1 10 9 8 10 10 8 10 5 8.2 8.2
39 Nguyeãn Hoaøng Anh Thö 9 8 9 9 10 10 8 10 5 8.1 8.4
40 Töø Thò Minh Thuyù 9.2 10 9 9 10 10 7 9 5 7.9 8.3
41 Nguyeãn Nhaät Tieân 9.3 10 7 5 10 10 9 10 5 7.9 8.4
42 Nguyeãn thò Caåm Tieân 7.9 9 10 9 10 10 8 10 5 8.3 8.2
43 Nguyeãn Ñöùc Tín 9.6 10 8 8 10 10 5 10 5 7.6 8.3
44 Tröông Duy Tính 8.9 9 7 5 10 10 9 10 5 7.8 8.2
45 Buøi Thò Tuyeát Trinh 7.8 10 9 9 10 10 10 10 5 8.6 8.3
46 Phaïm Minh Trung 9.6 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.1
47 Leâ Thò Ngoïc Tuù 9.8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.9
48 Traàn Thò Caåm Tuù 8.4 9 7 7 10 10 7 10 5 7.7 7.9
49 Nguyeãn Thò ngoïc Tuyeån 6.7 8 7 6 10 10 6 10 5 7.3 7.1
50 Phan Thò Töôøng Vi 8.4 8 7 6 10 10 6 10 5 7.3 7.7
51 Nguyeãn caûnh Vuõ 6.8 5 7 6 10 10 4 9 5 6.6 6.7
52 Phaïm Thò Myõ YÙ 4.8 6 7 8 10 6 2 9 5 6.2 5.7

9A2
Stt Họ vaø teân HK I M 15` 45` thi HKII CN
1 Nguyeãn Ngoïc Anh 4.4 10 7 5 10 8 5 10 3 6.6 5.9
2 Phaïm Thò Caàm 6.2 1 6 6 9 8 5 8 3 5.4 5.7
3 Nguyãùn Khàõc Cæåìng 5.6 10 5 6 8 8 3 6 3 5.3 5.4
4 Tröông Thò Ngoïc Dieãm 6.4 10 7 7 10 8 7 10 3 7.1 6.9
5 Nguyeãn Ñình Du 4.7 2 6 5 9 8 4 7 3 5.1 5
6 Nguyeãn Thò Thuyø Dung 5.9 3 7 6 10 8 4 9 3 5.8 5.8
7 Phan Thò Hoàng Dung 7.1 10 7 7 10 8 7 9 3 6.9 7
8 Nguyeãn Thanh Duõng 4.2 1 5 5 8 8 6 6 3 5 4.7
9 Voõ Thò Myõ Duyeân 4.3 10 6 5 8 8 3 6 3 5.3 5
10 Traàn Vaên Ñaït 7 5 7 7 10 8 6 10 3 6.5 6.7
11 Nguyeãn Thò Em 5.3 9 6 6 7 8 4 5 3 5.3 5.3
12 Phaïm Thò Haèng 5.5 1 6 6 7 8 4 7 3 4.9 5.1
13 Nguyeãn Thò Thu Haø 5.5 5 6 6 7 8 3 8 3 5.3 5.4
14 Leâ Phuùc Haøo 4 1 6 4 10 8 6 6 3 5.2 4.8
15 Nguyeãn Xuaân Haøo 5 9 6 5 10 8 6 6 3 5.9 5.6
16 Phan Vaên Hieån 9 9 8 9 10 8 8 10 3 7.4 7.9
17 Nguyeãn Thò Bích Höôøng 4.4 5 5 5 8 8 4 8 3 5.3 5
18 Nguyãùn Nháût Huy 5.3 3 6 5 10 8 5 8 3 5.6 5.5
19 Nguyeãn Duy Khang 8.3 9 7 8 10 8 7 10 3 7.1 7.5
20 Phaïm Thanh Laâm 6.8 1 7 7 10 8 7 9 3 6.2 6.4
21 Nguyeãn Thò Lôïi 5 8 6 5 10 8 5 9 3 6.2 5.8
22 Ngoâ Dieãm Mi 6.1 8 8 6 10 8 8 9 3 6.9 6.6
23 Voõ Thò Ngoïc Nga 4.4 5 6 5 8 8 5 9 3 5.8 5.3
24 Ñinh Thò Nöõ 6.1 10 7 6 8 8 7 10 3 6.8 6.6
25 Toâ Hoaøng Phong 4.2 5 5 6 7 8 4 6 3 5 4.7
26 Buøi Thò Phöôøng 4.8 5 6 5 9 8 4 7 3 5.3 5.1
27 Phaïm Thanh Sang 8.8 10 10 7 10 8 7 8 3 7 7.6
28 Phaïm Vuõ Taøi 7.5 8 7 8 10 8 7 10 3 7 7.2
29 Phan Thò Thaém 5 6 7 6 7 8 6 9 3 6.1 5.7
30 Huyønh Thò Thu Thaûo 5.9 5 7 6 8 8 6 10 3 6.3 6.2
Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

CoNG-DIEM-THoNG-KE.xls[0.40 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)