Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls
Có thể download miễn phí file .xls bên dưới

CỘNG ĐIỂM THỐNG KÊ

Đăng ngày 5/4/2009 7:16:18 AM | Thể loại: Hóa học 9 | Lần tải: 9 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: 0.40 M | File type: xls
0 lần xem

giáo án CỘNG ĐIỂM THỐNG KÊ, Hóa học 9. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới các bạn thư viện CỘNG ĐIỂM THỐNG KÊ .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu CỘNG ĐIỂM THỐNG KÊ thuộc danh mục Hóa học 9 được giới thiệu bởi thành viên Vinh Nguyễn Ngọc tới các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được giới thiệu vào thể loại Hóa học 9 , có tổng cộng 8 trang, thuộc định dạng .xls, cùng danh mục còn có Giáo án Hóa học Hóa học 9 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu 9A1 SttHọ vaø teân HK I M15` 45` thiHK2CN 1Leâ Thò NgoïcBích8, ngoài ra 6 1079101081058, cho biết thêm 18, bên cạnh đó 3 2Nguyeãn Thò HoàngBích8, nói thêm 3 579101071057, thêm nữa 57, tiếp theo là 8 3Nguyeãn VaênChieán9 1089101081058, nói thêm 28, bên cạnh đó 5 4Traàn Theá Chính8, cho biết thêm 6 779101071057, thêm nữa 78 5Nguyeãn Thò ThuyùDieäp9, nói thêm 6 10101010109958, ngoài ra 48, nói thêm là 8 6Nguyeãn ThanhDuy9 59910108957, bên cạnh đó 78, kế tiếp là 1 7Traàn ThanhDuy8, cho biết thêm 9 87910108957, nói thêm 88, thêm nữa 2 8Phaïm TröôøngGiang7 677101031056, cho biết thêm 86, bên cạnh đó 9 9Löu Thò

https://nslide.com/giao-an/cong-diem-thong-ke.v6dbuq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Hóa học 9


9A1
Stt Họ vaø teân HK I M 15` 45` thi HK2 CN
1 Leâ Thò Ngoïc Bích 8.6 10 7 9 10 10 8 10 5 8.1 8.3
2 Nguyeãn Thò Hoàng Bích 8.3 5 7 9 10 10 7 10 5 7.5 7.8
3 Nguyeãn Vaên Chieán 9 10 8 9 10 10 8 10 5 8.2 8.5
4 Traàn Theá Chính 8.6 7 7 9 10 10 7 10 5 7.7 8
5 Nguyeãn Thò Thuyù Dieäp 9.6 10 10 10 10 10 9 9 5 8.4 8.8
6 Nguyeãn Thanh Duy 9 5 9 9 10 10 8 9 5 7.7 8.1
7 Traàn Thanh Duy 8.9 8 7 9 10 10 8 9 5 7.8 8.2
8 Phaïm Tröôøng Giang 7 6 7 7 10 10 3 10 5 6.8 6.9
9 Löu Thò Kim Haèng 6.8 9 7 7 10 10 5 10 5 7.3 7.1
10 Nguyeãn Thò Leä Haèng 7.3 9 7 8 10 10 4 10 5 7.3 7.3
11 Phan Dieäu Haïnh 8.8 9 10 9 10 10 8 10 5 8.3 8.5
12 Nguyeãn Vaên Haûi 8.3 1 7 8 10 8 8 10 5 7.1 7.5
13 Voõ vaên Hieäp 9.8 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.1
14 Voõ Thanh Hoaøi 9.7 10 7 10 10 10 9 10 5 8.3 8.8
15 Nguyeãn Thanh Höng 7.7 9 7 8 10 10 3 10 5 7.1 7.3
16 Nguyeãn thanh Hoøa 6.8 8 7 7 10 10 7 9 5 7.4 7.2
17 Voõõ Thò Leä Höông 9 9 10 9 8 10 8 10 5 8.1 8.4
18 Nguyeãn Bích Hueä 7.3 10 7 7 10 10 3 10 5 7.1 7.2
19 Nguyeãn Quoác Huy 9.4 8 10 10 10 10 9 10 5 8.4 8.7
20 Phaïm Thò Bích Huyeàn 8.5 8 7 9 10 10 7 10 5 7.8 8
21 Nguyeãn Thò Thanh Lam 8.4 8 7 9 10 10 5 9 5 7.3 7.7
22 Voõ Thò Myõ Leä 9.4 10 10 10 10 10 9 9 5 8.4 8.7
23 Traàn Duy Linh 9.5 10 7 9 10 8 8 10 5 7.9 8.4
24 Voõ Hoàng Linh 10 10 10 10 9 10 9 10 5 8.5 9
25 Nguyeãn Thaønh Luaân 9.2 10 7 10 10 10 10 10 5 8.5 8.7
26 Nguyeãn Thò Nga 8.2 9 10 8 10 10 5 9 5 7.5 7.7
27 Nguyeãn Thò Hoàng Nga 5.9 8 10 7 10 10 7 9 5 7.7 7.1
28 Nguyeãn Thò Kim Ngaân 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.2
29 Nguyeãn Thò Tuyeát Ngaân 7.8 10 7 8 10 10 5 10 5 7.5 7.6
30 Huyønh Minh Quang Nguyeân 8 9 7 8 10 10 8 10 5 7.9 7.9
31 Traàn Thò Nguyeân 9.1 10 9 9 10 10 9 10 5 8.4 8.6
32 Traàn Thò Quyønh Nhi 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.2
33 Voõ Thò Nhieäm 9.8 10 7 10 10 10 10 10 5 8.5 8.9
34 Nguyeãn Thò Thuyø Nhö 9.5 1 7 10 10 10 10 10 5 7.8 8.4
35 Nguyeãn Ñöùc Quang 7.2 5 7 7 10 10 5 8 5 6.7 6.9
36 PhanVieät Quoác 6.6 8 7 7 10 7 8 10 5 7.5 7.2
37 Tröông Ñình Taïng 8.1 9 10 8 10 10 5 10 5 7.7 7.8
38 Nguyeãn Thò Kim Thieàn 8.1 10 9 8 10 10 8 10 5 8.2 8.2
39 Nguyeãn Hoaøng Anh Thö 9 8 9 9 10 10 8 10 5 8.1 8.4
40 Töø Thò Minh Thuyù 9.2 10 9 9 10 10 7 9 5 7.9 8.3
41 Nguyeãn Nhaät Tieân 9.3 10 7 5 10 10 9 10 5 7.9 8.4
42 Nguyeãn thò Caåm Tieân 7.9 9 10 9 10 10 8 10 5 8.3 8.2
43 Nguyeãn Ñöùc Tín 9.6 10 8 8 10 10 5 10 5 7.6 8.3
44 Tröông Duy Tính 8.9 9 7 5 10 10 9 10 5 7.8 8.2
45 Buøi Thò Tuyeát Trinh 7.8 10 9 9 10 10 10 10 5 8.6 8.3
46 Phaïm Minh Trung 9.6 10 10 10 10 10 10 10 5 8.8 9.1
47 Leâ Thò Ngoïc Tuù 9.8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.9
48 Traàn Thò Caåm Tuù 8.4 9 7 7 10 10 7 10 5 7.7 7.9
49 Nguyeãn Thò ngoïc Tuyeån 6.7 8 7 6 10 10 6 10 5 7.3 7.1
50 Phan Thò Töôøng Vi 8.4 8 7 6 10 10 6 10 5 7.3 7.7
51 Nguyeãn caûnh Vuõ 6.8 5 7 6 10 10 4 9 5 6.6 6.7
52 Phaïm Thò Myõ YÙ 4.8 6 7 8 10 6 2 9 5 6.2 5.7

9A2
Stt Họ vaø teân HK I M 15` 45` thi HKII CN
1 Nguyeãn Ngoïc Anh 4.4 10 7 5 10 8 5 10 3 6.6 5.9
2 Phaïm Thò Caàm 6.2 1 6 6 9 8 5 8 3 5.4 5.7
3 Nguyãùn Khàõc Cæåìng 5.6 10 5 6 8 8 3 6 3 5.3 5.4
4 Tröông Thò Ngoïc Dieãm 6.4 10 7 7 10 8 7 10 3 7.1 6.9
5 Nguyeãn Ñình Du 4.7 2 6 5 9 8 4 7 3 5.1 5
6 Nguyeãn Thò Thuyø Dung 5.9 3 7 6 10 8 4 9 3 5.8 5.8
7 Phan Thò Hoàng Dung 7.1 10 7 7 10 8 7 9 3 6.9 7
8 Nguyeãn Thanh Duõng 4.2 1 5 5 8 8 6 6 3 5 4.7
9 Voõ Thò Myõ Duyeân 4.3 10 6 5 8 8 3 6 3 5.3 5
10 Traàn Vaên Ñaït 7 5 7 7 10 8 6 10 3 6.5 6.7
11 Nguyeãn Thò Em 5.3 9 6 6 7 8 4 5 3 5.3 5.3
12 Phaïm Thò Haèng 5.5 1 6 6 7 8 4 7 3 4.9 5.1
13 Nguyeãn Thò Thu Haø 5.5 5 6 6 7 8 3 8 3 5.3 5.4
14 Leâ Phuùc Haøo 4 1 6 4 10 8 6 6 3 5.2 4.8
15 Nguyeãn Xuaân Haøo 5 9 6 5 10 8 6 6 3 5.9 5.6
16 Phan Vaên Hieån 9 9 8 9 10 8 8 10 3 7.4 7.9
17 Nguyeãn Thò Bích Höôøng 4.4 5 5 5 8 8 4 8 3 5.3 5
18 Nguyãùn Nháût Huy 5.3 3 6 5 10 8 5 8 3 5.6 5.5
19 Nguyeãn Duy Khang 8.3 9 7 8 10 8 7 10 3 7.1 7.5
20 Phaïm Thanh Laâm 6.8 1 7 7 10 8 7 9 3 6.2 6.4
21 Nguyeãn Thò Lôïi 5 8 6 5 10 8 5 9 3 6.2 5.8
22 Ngoâ Dieãm Mi 6.1 8 8 6 10 8 8 9 3 6.9 6.6
23 Voõ Thò Ngoïc Nga 4.4 5 6 5 8 8 5 9 3 5.8 5.3
24 Ñinh Thò Nöõ 6.1 10 7 6 8 8 7 10 3 6.8 6.6
25 Toâ Hoaøng Phong 4.2 5 5 6 7 8 4 6 3 5 4.7
26 Buøi Thò Phöôøng 4.8 5 6 5 9 8 4 7 3 5.3 5.1
27 Phaïm Thanh Sang 8.8 10 10 7 10 8 7 8 3 7 7.6
28 Phaïm Vuõ Taøi 7.5 8 7 8 10 8 7 10 3 7 7.2
29 Phan Thò Thaém 5 6 7 6 7 8 6 9 3 6.1 5.7
30 Huyønh Thò Thu Thaûo 5.9 5 7 6 8 8 6 10 3 6.3 6.2

Sponsor Documents