cộng trừ nhân chia

Đăng ngày 2/26/2017 11:57:02 AM | Thể loại: Toán học 2 | Chia sẽ bởi: Huệ Nguyễn Thị Minh | Lần tải: 1 | Lần xem: 7 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

 

 B¶ng CỘNG                                                   

 

 9 +  2  =  11

 8  + 3  =  11

 7  + 4  =  11

 6  +  5  =  11

 9 +  3  =  12

 8 + 4  =  12

 7  + 5  =  12

 6 +  6  =  12

 9  + 4  =  13

 8  +  5  =  13

 7  +  6  =  13

 6 + 7  = 13

 9  +  5  =  14

 8 +  6  =  14

 7 + 7  =  14

 6 +  8  =  14

 9  +  6  =  15

 8 +  7  =  15

 7 + 8  =  15

 6 + 9  =  15

 9  +  7  =  16

 8 +  8  =  16

 7 +  9  =  16

 

 9  + 8  =  17

 8 + 9  =  17

 

 

 9  +  9  =  18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 +  9  =  11

 3  +  8  =  11

 4 + 7  =  11

 5  +  6  =  11

 

 3  +  9  =  12

 4  +  8  =  12

 5 + 7  =  12

 

 

 4  + 9  =  13

 5  +  8  =  13

 

 

 

 5 +  9  =  14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B¶ng TR                                                   

 

11  –   2   =   9

12  –   3   =   9

13  –   4   =   9

14  –   5   =   9

11  –   3   =   8

12  –   4   =   8

13  –   5   =   8

14  –   6   =   8

11  –   4   =   7

12  –   5   =   7

13  –   6   =   7

14  –   7   =   7

11  –   5   =   6

12  –   6   =   6

13  –   7   =   6

14  –   8   =   6

11  –   6   =   5

12  –   7   =   5

13  –   8   =   5

14  –   9   =   5

11  –   7   =   4

12  –   8   =   4

13  –   9   =   4

 

11  –   8   =   3

12  –   9   =   3

 

 

11  –   9   =   2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  –   9   =   9

17  –   8   =   9

16  –   7   =   9

15  –   6   =   9

 

17  –   9   =   8

16  –   8   =   8

15  –   7   =   8

 

 

16  –   9   =   7

15  –   8   =   7

 

 

 

15  –   9   =   6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B¶ng cöu ch­¬ng nh©n                                                   

 

 2  x  1   = 2

 3 x  1   = 3

 4 x  1   =  4

 5  x 1   = 5

 2  x  2   = 4

 3  x  2   = 6

 4 x 2   = 8

 5  x 2    = 10

 2  x  3   = 6

 3 x 3   =  9

 4 x  3   = 12

 5  x  3   = 15

 2  x  4   = 8

 3 x  4   = 12

 4 x 4   = 16

 5  x 4   = 20

 2  x  5   = 10

 3  x 5   = 15

 4 x 5   = 20

 5  x  5   = 25

 2  x 6   = 12

 3  x  6   = 18

 4 x  6   = 24

 5 x 6   = 30

 2  x  7   = 14

 3 x  7   = 21

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc