Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 

 B¶ng CỘNG                                                   

 

 9 +  2  =  11

 8  + 3  =  11

 7  + 4  =  11

 6  +  5  =  11

 9 +  3  =  12

 8 + 4  =  12

 7  + 5  =  12

 6 +  6  =  12

 9  + 4  =  13

 8  +  5  =  13

 7  +  6  =  13

 6 + 7  = 13

 9  +  5  =  14

 8 +  6  =  14

 7 + 7  =  14

 6 +  8  =  14

 9  +  6  =  15

 8 +  7  =  15

 7 + 8  =  15

 6 + 9  =  15

 9  +  7  =  16

 8 +  8  =  16

 7 +  9  =  16

 

 9  + 8  =  17

 8 + 9  =  17

 

 

 9  +  9  =  18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 +  9  =  11

 3  +  8  =  11

 4 + 7  =  11

 5  +  6  =  11

 

 3  +  9  =  12

 4  +  8  =  12

 5 + 7  =  12

 

 

 4  + 9  =  13

 5  +  8  =  13

 

 

 

 5 +  9  =  14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B¶ng TR                                                   

 

11  –   2   =   9

12  –   3   =   9

13  –   4   =   9

14  –   5   =   9

11  –   3   =   8

12  –   4   =   8

13  –   5   =   8

14  –   6   =   8

11  –   4   =   7

12  –   5   =   7

13  –   6   =   7

14  –   7   =   7

11  –   5   =   6

12  –   6   =   6

13  –   7   =   6

14  –   8   =   6

11  –   6   =   5

12  –   7   =   5

13  –   8   =   5

14  –   9   =   5

11  –   7   =   4

12  –   8   =   4

13  –   9   =   4

 

11  –   8   =   3

12  –   9   =   3

 

 

11  –   9   =   2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  –   9   =   9

17  –   8   =   9

16  –   7   =   9

15  –   6   =   9

 

17  –   9   =   8

16  –   8   =   8

15  –   7   =   8

 

 

16  –   9   =   7

15  –   8   =   7

 

 

 

15  –   9   =   6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B¶ng cöu ch­¬ng nh©n                                                   

 

 2  x  1   = 2

 3 x  1   = 3

 4 x  1   =  4

 5  x 1   = 5

 2  x  2   = 4

 3  x  2   = 6

 4 x 2   = 8

 5  x 2    = 10

 2  x  3   = 6

 3 x 3   =  9

 4 x  3   = 12

 5  x  3   = 15

 2  x  4   = 8

 3 x  4   = 12

 4 x 4   = 16

 5  x 4   = 20

 2  x  5   = 10

 3  x 5   = 15

 4 x 5   = 20

 5  x  5   = 25

 2  x 6   = 12

 3  x  6   = 18

 4 x  6   = 24

 5 x 6   = 30

 2  x  7   = 14

 3 x  7   = 21

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

cộng trừ nhân chia

Đăng ngày 2/26/2017 11:57:02 AM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án cộng trừ nhân chia, Toán học 2. . Chúng tôi chia sẽ tới mọi người giáo án cộng trừ nhân chia .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu cộng trừ nhân chia thuộc chủ đề Toán học 2 được giới thiệu bởi user Huệ Nguyễn Thị Minh đến các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào chuyên mục Toán học 2 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Tiểu học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Bảng CỘNG 9 + 2 = 11 8 + 3 = 11 7 + 4 = 11 6 + 5 = 11  9 + 3 = 12 8 + 4 = 12 7 + 5 = 12 6 + 6 = 12  9 + 4 = 13 8 + 5 = 13 7 + 6 = 13 6 + 7 = 13  9 + 5 = 14 8 + 6 = 14 7 + 7 = 14 6 + 8 = 14  9 + 6 = 15 8 + 7 = 15

https://nslide.com/giao-an/cong-tru-nhan-chia.6v6r0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Toán học 2Bảng CỘNG

9 + 2 = 11
 8 + 3 = 11
 7 + 4 = 11
 6 + 5 = 11

 9 + 3 = 12
 8 + 4 = 12
 7 + 5 = 12
 6 + 6 = 12

 9 + 4 = 13
 8 + 5 = 13
 7 + 6 = 13
 6 + 7 = 13

 9 + 5 = 14
 8 + 6 = 14
 7 + 7 = 14
 6 + 8 = 14

 9 + 6 = 15
 8 + 7 = 15
 7 + 8 = 15
 6 + 9 = 15

 9 + 7 = 16
 8 + 8 = 16
 7 + 9 = 16


 9 + 8 = 17
 8 + 9 = 17 9 + 9 = 18
 2 + 9 = 11
 3 + 8 = 11
 4 + 7 = 11
 5 + 6 = 11


 3 + 9 = 12
 4 + 8 = 12
 5 + 7 = 12 4 + 9 = 13
 5 + 8 = 13
 5 + 9 = 14
Bảng

11 – 2 = 9
 12 – 3 = 9
 13 – 4 = 9
 14 – 5 = 9

 11 – 3 = 8
 12 – 4 = 8
 13 – 5 = 8
 14 – 6 = 8

 11 – 4 = 7
 12 – 5 = 7
 13 – 6 = 7
 14 – 7 = 7

 11 – 5 = 6
 12 – 6 = 6
 13 – 7 = 6
 14 – 8 = 6

 11 – 6 = 5
 12 – 7 = 5
 13 – 8 = 5
 14 – 9 = 5

 11 – 7 = 4
 12 – 8 = 4
 13 – 9 = 4


 11 – 8 = 3
 12 – 9 = 3 11 – 9 = 2
18 – 9 = 9
 17 – 8 = 9
 16 – 7 = 9
 15 – 6 = 9


 17 – 9 = 8
 16 – 8 = 8
 15 – 7 = 8 16 – 9 = 7
 15 – 8 = 7
 15 – 9 = 6

Bảng cửu chương nhân

2 x 1 = 2
 3 x 1 = 3
 4 x 1 = 4
 5 x 1 = 5

 2 x 2 = 4
 3 x 2 = 6
 4 x 2 = 8
 5 x 2 = 10

 2 x 3 = 6
 3 x 3 = 9
 4 x 3 = 12
 5 x 3 = 15

 2 x 4 = 8
 3 x 4 = 12
 4 x 4 = 16
 5 x 4 = 20

 2 x 5 = 10
 3 x 5 = 15
 4 x 5 = 20
 5 x 5 = 25

 2 x 6 = 12
 3 x 6 = 18
 4 x 6 = 24
 5 x 6 = 30

 2 x 7 = 14
 3 x 7 = 21
 4 x 7 = 28
 5 x 7 = 35

 2 x 8 = 16
 3 x 8 = 24
 4 x 8 = 32
 5 x 8 = 40

 2 x 9 = 18
 3 x 9 = 27
 4 x 9 = 36
 5 x 9 = 45

 2 x 10 = 20
 3 x 10 = 30
 4 x 10 = 40
 5 x 10 = 50 6 x 1 = 6
 7 x 1 = 7
 8 x 1 = 8
 9 x 1 = 9

 6 x 2 = 12
 7 x 2 = 14

Sponsor Documents