cộng trừ nhân chia

Đăng ngày 2/26/2017 11:57:02 AM | Thể loại: Toán học 2 | Chia sẽ bởi: Huệ Nguyễn Thị Minh | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

 

 B¶ng CỘNG                                                   

 

 9 +  2  =  11

 8  + 3  =  11

 7  + 4  =  11

 6  +  5  =  11

 9 +  3  =  12

 8 + 4  =  12

 7  + 5  =  12

 6 +  6  =  12

 9  + 4  =  13

 8  +  5  =  13

 7  +  6  =  13

 6 + 7  = 13

 9  +  5  =  14

 8 +  6  =  14

 7 + 7  =  14

 6 +  8  =  14

 9  +  6  =  15

 8 +  7  =  15

 7 + 8  =  15

 6 + 9  =  15

 9  +  7  =  16

 8 +  8  =  16

 7 +  9  =  16

 

 9  + 8  =  17

 8 + 9  =  17

 

 

 9  +  9  =  18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 +  9  =  11

 3  +  8  =  11

 4 + 7  =  11

 5  +  6  =  11

 

 3  +  9  =  12

 4  +  8  =  12

 5 + 7  =  12

 

 

 4  + 9  =  13

 5  +  8  =  13

 

 

 

 5 +  9  =  14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B¶ng TR                                                   

 

11  –   2   =   9

12  –   3   =   9

13  –   4   =   9

14  –   5   =   9

11  –   3   =   8

12  –   4   =   8

13  –   5   =   8

14  –   6   =   8

11  –   4   =   7

12  –   5   =   7

13  –   6   =   7

14  –   7   =   7

11  –   5   =   6

12  –   6   =   6

13  –   7   =   6

14  –   8   =   6

11  –   6   =   5

12  –   7   =   5

13  –   8   =   5

14  –   9   =   5

11  –   7   =   4

12  –   8   =   4

13  –   9   =   4

 

11  –   8   =   3

12  –   9   =   3

 

 

11  –   9   =   2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  –   9   =   9

17  –   8   =   9

16  –   7   =   9

15  –   6   =   9

 

17  –   9   =   8

16  –   8   =   8

15  –   7   =   8

 

 

16  –   9   =   7

15  –   8   =   7

 

 

 

15  –   9   =   6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B¶ng cöu ch­¬ng nh©n                                                   

 

 2  x  1   = 2

 3 x  1   = 3

 4 x  1   =  4

 5  x 1   = 5

 2  x  2   = 4

 3  x  2   = 6

 4 x 2   = 8

 5  x 2    = 10

 2  x  3   = 6

 3 x 3   =  9

 4 x  3   = 12

 5  x  3   = 15

 2  x  4   = 8

 3 x  4   = 12

 4 x 4   = 16

 5  x 4   = 20

 2  x  5   = 10

 3  x 5   = 15

 4 x 5   = 20

 5  x  5   = 25

 2  x 6   = 12

 3  x  6   = 18

 4 x  6   = 24

 5 x 6   = 30

 2  x  7   = 14

 3 x  7   = 21

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án cộng trừ nhân chia, Toán học 2. . nslide.com chia sẽ tới cộng đồng giáo án cộng trừ nhân chia .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu cộng trừ nhân chia trong chủ đề Toán học 2 được giới thiệu bởi bạn Huệ Nguyễn Thị Minh đến mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Toán học 2 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Tiểu học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Bảng CỘNG 9 + 2 = 11 8 + 3 = 11 7 + 4 = 11 6 + 5 = 11  9 + 3 = 12 8 + 4 = 12 7 + 5 = 12 6 + 6 = 12  9 + 4 = 13 8 + 5 = 13 7 + 6 = 13 6 + 7 = 13  9 + 5 = 14 8 + 6 = 14 7 + 7 = 14 6 + 8 = 14  9 + 6 = 15 8 + https://nslide.com/giao-an/cong-tru-nhan-chia.6v6r0q.html