Dẫn Chương Trình Festival Lớp 4

giáo án điện tử Tiểu Học Khác (Tiểu học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2019-01-05 21:56:41 Tác giả Phong Lê Văn loại .doc kích thước 0.11 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Program for English speaking festival (2018 - 2019) I/ Singing show: (6 schools) 1/ Hiep Hoa Thang: => Good morning ladies and gentlemen, to open the Singing and dancing show today, please welcome to

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Program for English speaking festival
(2018 - 2019)
I/ Singing show: (6 schools)
1/ Hiep Hoa
 Thang: => Good morning ladies and gentlemen, to open the Singing and dancing show today, please welcome to the first show …
A dancing show, performed by students from Hiep Hoa School – Giangnam style
 
Hoa:   =>Kính thưa các vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo để mở đầu cho chương trình văn nghệ chào mừng Festival Ngoại ngữ hôm nay, xin mời các vị đại biểu đến với tiết mục văn nghệ đầu tiên - tiết mục aerobic, do sự thể hiện của các em học sinh trường TH Hiep Hoa.
 
2/ Hoàng Anh
- Hoa:  - And the next performance, please welcome to a beautiful song of  Hoàng Anh school –   You are my sunshine
                  
Thang: Tiết mục tiếp theo, xin mời các vị đại biểu đến với bài hát rất hay của trường trường TH Liên Khê – vớii bài hát: (you are my sunshine)
 
3/ Gia Minh
 Hoa: And now please enjoy a very lovely performance of singing, and dancing - “Clememtine” – performed by students of Gia Minh school.
 
Thang Tiếp theo xin mời các vị đại biểu, các thầy giáo cô giáo đến với bài hát “Clememtine”– do sự thể hiện  của các HS trường TH Gia Minh.
 
4/ Kenh Giang
Hiên: And the next, Let’s come to an other aerobic performance of  Kenh Giang school
 
ThangTiếp theo là Phần trình diễn đặc sắc – tiết mục aerobics của trường TH kenh giang
5/ Gia Duc
Thang: You have just enjoyed some interesting dancing shows,  Now let’s come to another performance – a very lovely song –Pretty boys – performed by Ss of Gia Duc school.
 
- Hoa:  Chúng ta vừa thưởng thức các màn trình diễn đặc sắc, và bây giờ xin mời qu‎í vị và các bạn đến vời bài hát: - Pretty boys – dưới sự trình bày các em Hs dến từ trường TH Gia Duc  –  Đàm Công Hiếu (Grade 8)
 
6/ Minh Tan
- Hoa: And now a 9th form student  of Minh Tan school, wants you to enjoy a very interesting song, named “ Price tag”. it is also the last song to greet all the delegates, all the teachers and Ss coming our English festival today.
Thang: Tiếp theo đây, em học sinh lớp 9 -trường TH MT muốn gửi tới các vị đ ại biểu, các thầy cô giáo bài hát: “Price tag” đây cũng là bài hát cuối cùng khép lại chương trình văn nghệ chào mừng Festival Ngoại Ngữ của cum 5 ngày hôm nay.
=============================================================
I/ Reason for holding the Festival
1

 


Thang: Good mornign ladies and Gentlemen . Warmly welcome all the delegates, all the teachers and all the students to the English Festival of group V today!
 Hoa: Xin nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« vµ c¸c em häc sinh ®Õn víi cuéc thi nãi TiÕng Anh cụm 5 h«m nay.
Thang As you know, English is an international language. It is an effective means of communication and is spoken widely in almost countries in the world nowadays. It plays a very important role in our modern life. It helps people to understand each other better and creates the chance to exchange the culture, economy and politics.
- Hoa: Nh­ chóng ta ®· biÕt, TiÕng Anh lµ ng«n ng÷ quèc tÕ, lµ ph­¬ng tiÖn giao tiÕp h÷u hiÖu. Lµ thø tiÕng ®­îc nãi ë kh¾p c¸c quèc gia trªn toµn thÕ giíi, TiÕng Anh ®ang ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong cuéc sèng hiÖn ®¹i  cña chóng ta. Nã gióp mäi ng­êi hiÓu nhau h¬n vµ t¹o c¬ héi thuËn lîi ®Ó c¸c n­íc trao ®æi vÒ v¨n ho¸, kinh tÕ, chÝnh trÞ.
Thang  To implement the direction of Hai Phong Ministry of education and training, the department of education and training of Thuy Nguyen district with the theme of the school year “Continue Changing the management and elevating quality of education”
- Hoa: Thùc hiÖn theo chØ ®¹o cña Së GD-§T H¶i Phßng, Phßng GD-§T Thñy Nguyªn víi chñ ®Ò n¨m häc “Tiếp tuc Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo duc.”
Thang: Thanks to the permission and the help from the board of directors of the 6 lower secondary schools in group 5, the English Festival is organized every 2 years with the aim of making a motivating environment for students to learn English, helping students to master this subject and have more chance to practice speaking English fluently, so that they will feel more confident to communicate with others.
- Hoa: §­îc sù cho phÐp vµ gióp ®ì cña Ban gi¸m hiÖu 6 tr­êng TH trong côm , Festival TiÕng Anh ®­îc tæ chøc hai n¨m mét lÇn víi môc ®Ých gióp häc sinh cã thªm nhiÒu c¬ héi ®Ó trau dåi c¸c kÜ n¨ng, ®­îc häc hái, giao l­u vµ thªm tù tin trong giao tiÕp b»ng ngo¹i ng÷.
 
II/ Introduce the Delegates
Thang: Coming to our English Festival today. Firstly, I would like to introduce
Mr. Nguyễn Như  Đạt (Phùng Mạnh Hùng)  - an expert of Thuy Nguyen Education and training department
Hoa:  Đến với hội thi hôm nay, t«i xin tr©n träng giíi thiÖu c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu: Ông: Nguyễn Như Đạt (Phùng Mạnh Hùng) – chuyên viên phòng GD
 
Thang:  Secondly I would like to introduce Mrs. Le Thi Tan – an expert Thuy Nguyen Education and training Department
Bµ Lª ThÞ T©n – Chuyªn viªn phßng GD-§T huyÖn Thñy Nguyªn.
Thang:  Coming to our English Festival today, I would like to introduce the presence of Mrs. Nguyen Thi Thang –the head- mistress of Hiep Hoa school-  the leader of Group V, And the presence of the vice-directors, all the teachers of English and especially the presence of many  Ss from 6 schools      –> clap your hands to welcome them.
 
- Hoa: Đến với hội thi hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu: Bà Nguyễn Thị Thắng- Hiệu trưởng trường TH Hiep Hoa- cụm Trưởng cụm V, cïng sù cã mÆt cña tất cả c¸c thÇy c« phã hiÖu tr­ëng, c¸c thÇy giáo, cô giáo vµ c¸c em häc sinh ®¹i diÖn cho 6 tr­êng trong côm: đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng.
 
III/ Introduce the Examiners
1

 


Thang:  And In any contests, the examiners always play an important part in the success of the contest. I would like to introduce the examiners of the contest:
   - Mrs Hoàng Thị Phuong        - the head examiner, from Tân Dương school
  - Mrs Nguyễn Thị Thế                - the member, from Núi Đèo school
  - Mrs Nguyễn Thị Quỳnh Như. - the member, from Thủy Đường school
I believe that our contest will be successful with the fair and accurate opinion of them.
- Hoa:  Trong mäi cuéc thi, Ban gi¸m kh¶o lu«n ®ãng vai trß hÕt søc quan träng gãp phÇn vµo sù thµnh c«ng cña cuéc thi. T«i xin tr©n träng giíi thiÖu thµnh phÇn BGK:
- Bà Hoàng Thị Phương – Tr­ëng Ban gi¸m kh¶o, đến từ TH Tân Dương
- Bà Nguyễn Thị Thế     - thµnh viªn, đến từ TH Núi Đèo
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như  -thµnh viªn, đến từ TH thủy Đường
§Ò nghÞ chóng ta nhiÖt liÖt chµo mõng vµ chóc cho BGK lµm viÖc thËt kh¸ch quan, c«ng t©m, và mang lại sự thành công tốt đẹp cho cuộc thi
 
IV/ Open the Festival
Thang: And now, I would like to introduce Mrs. Nguyen Thi Thang - the leader of group 5, the head-mistress of Hiep Hoa lower secondary school - to come on the stage to make a speech to open the Festival.
- Hoa:  Sau ®©y, t«i xin tr©n träng kÝnh mêi bà Nguyen Thi Thang-HiÖu tr­ëng tr­êng TH Lưu Kiếm, côm tr­ëng côm 5 lªn đọc diễn văn  khai m¹c hội thi.
Xin tr©n träng kÝnh mêi bà.
 
V/ Programs of the Festival
- Hoa:  Thank you very much for your opening of Festival.  Now let's come to the program of the festival today.
Thang: Xin cảm ơn lời phát biểu của bà Nguyễn Thị Thắng - Hiệu trưởng Trường TH Luu Kiếm, Cụm trưởng cụm 5.
 Vµ sau ®©y, thay mặt cho BTC tôi xin công bố ch­¬ng tr×nh cña hội thi h«m nay.
 
- Hoa:  There are three activities in our contest today.
Activity 1: Greetings contest
Activity 2: quiz contest
Activity 3: Talent contest
 
Thang: Hội thi cña chóng ta gåm 3 phÇn: Thi chµo hái; Thi đố vui vµ thi tµi n¨ng.
Hoa:   All the Ss Please keep calm, be self-confident and try your best to become the winners of the contest.
 
* Activity 1: greetings
Thang: Xin chóc cho tÊt c¶ c¸c ®éi b×nh tÜnh, tù tin vµ chiÕn th¾ng.
=> Let’s begin with our first activity “Greetings”
In this activity, Each team has 5 minutes to introduce about your school, your team. With Total: 20 points
Dressing:

Content:

Phonetic:

Intonation: 3®
Fluency:

Time allowance:

 
 Hoa:   Chóng ta sÏ b¾t ®Çu víi phÇn thi thø nhÊt, đó là phần thi “ Chµo hái”
1

 


Trong phần thi này mỗi đội có 5 phút để giới thiệu về trường, các thành viên trong đội của mình. Tổng số điểm trong phần thi này là: 20 điểm, đựơc chấm theo biểu điểm như sau:
- trang phục
     2 đ
-            nội dung
      6 đ
-            ngữ âm
     3 đ
-            ngữ điệu
       3đ
độ trôi chảy
      4 đ
thời gian
    2 đ
 
1. Hiep Hoa
=> Firstly, Please welcome to the Greeting contest of Hiep Hoa School.
 
Và sau đây, xin mời các qu‎y‎ vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn thưởng thức phần thi chào hỏi của trường TH L. Kiem
2. Hoàng Anh
=> Secondly, please welcome to the next school – the Greetings contest of Hoàng Anh school.
=> Sau đây xin mời phần thi chào hỏi của trường TH Hoàng Anh
 
3. Gia Minh
=> Thank you very much for the (exciting) performace of Hoàng Anh school, and now, let’s enjoy the next  Greeting contest of Gia Minh school.
=> Xin cảm ơn phần trình diễn của trường TH Hoàng Anh, và tiếp theo chúng ta cùng thưởng thức màn thi chào hỏi  của trường TH Gia Minh.
4. Kenh Giang
=> Thanks for your performing, please welcome to the next performance come from Kenh Giang lower secondary school.
=> Tiếp theo đây xin mời quy vị và các bạn đến với phần thi chào hỏi của trường TH …….Kênh Giang
5. Gia Duc
=> Thank you very much for a very lovely performance
And now, please clap your hands to welcome the greeting contest of Gia Duc Lower sencondary school.
=> Xin cảm ơn phần thi của trường TH Kenh Giang và tiếp theo chúng ta cùng thưởng thức màn thi chào hỏi  của trường TH Gia Duc.
6. Minh Tan
=> And the last, Let’s enjoy the greeting contest of Minh Tan school
=> Và mà  thi cuối cùng trong phần thi chào hỏi hôm nay xin mời quy vị và các bạn hãy đến với phần thi chào hỏi chủa trường TH Minh Tân.
 
 
* Activity 2: quiz contest
 
Thang:  Once more I would like to say Thank you very much for all the beautiful and exciting  performances of the 6 schools.
 
Hiên:  Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các phần giới thiệu rất xuất sắc của tất cả các trường
 
Thang: Let’s come to another contest, a very interesting activity – “ quiz contest”.
Hiên: Và bây giờ chúng ta hãy đến với phần thi rất hấp dẫn, đó là phần thi đố vui
Thang: In this contest each team in turns gives out your three quizes
1

 


=> Other teams listen and get the right to answer by pressing the bell, if your  answer is co
ect, you  get 2 points. If not, you lose 1 point. (your allowanced time is 10 seconds)
 
Hiên: Trong phần thi này, mỗi đội theo thứ tự bắt thăm, chúng ta lần lượt đưa ra 3 câu hỏi,
          -  Nếu đủ số lượng câu hỏi, phát âm chuẩn => đội đó được 10 đ
          - Nội dung câu hỏi dí dỏm, sáng tạo, có sự tham gia của người nước ngoài => 10 đ
=> Các đội khác chúng ta lắng nghe và giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông, nếu trả
lời đúng mỗi câu hỏi sẽ được 2 đ (nếu không trả lời đúng sẽ bị trừ 1 đ, đội khác tiếp tục bấm chuông giành quyền trả lời) (mỗi câu hỏi em có 10 giây suy nghĩ)
Thang: Are you clear? (các em đã rõ luật chơi chưa ạ ?)
Now let’s come to the first question  of Hiep Hoa school
Hiên:   Vâng, và bây giờ chúng ta hãy đến với phần câu hỏi của trường TH Luu Kiêm
1. Hiep Hoa
 
2. Hoàng Anh
 
3. Gia Minh
 
4. Kenh Giang
 
5. Gia Duc
 
6. Minh Tan
 
* Singing
=> Thank you very much, All the teams have done the tasks very well, and now it’s time for us to enjoy ourselves, now let’s come to a beautiful English song: “Can you tell me what it is”, performed by a group of students from Hiep Hoa school.
 
=> Now let's come to another show, dancing show – roly poly , performed by a group of students from Kenh Giang school
 
=> Thank you very much for your beautiful performance. And now, let’s enjoy
another show – Lovey dovey – performed a group of students of Minh Tan school.
   Please enjoy yourselves.
 
 
* Activity 3: Talent contest
=> Through the two parts, all of the teams have expressed their abilities excellently.
I hope that the results will be changed after the third activity: Talent contest
In this part, you have to perform your talent in 5 or 7 minutes. It should be fulfilled 5 criterions:
Highly educated:                                                               5 points
Suitable for the Ss' level and age:                                       5 points
Perfectly combined between the content and equipment:   15 points
Creative, and having presence of foreigners                       10 points
Time allowance:                                                                5 points
1

 


1. Hiep Hoa
=>  And now , in order to help tourists know more about our City, and get to the year of tourism of   HP City, now let’s come to the talent  contest of Hiep Hoa school, They wants to advertise one of famous festivals of our countries – “Buffalo - fighting” – in DoSon
2. Hoàng Anh
=> Thank you for exciting information about “buffalo- fighting – in Do Son. I hope that there are more and more trvelers coming to our city every year.
- Ladies and gentlemen, As you know. English as well as other foreign languages always  plays an important role in our life, but how we use it in daily life together with our mother tongue. Let’s come a very interesting play: “Mother tongue and foreign language – Nội ngữ và ngoại ngữ”   performed by some of students from Hoàng Anh school.
3. Gia Minh
=> Dear Students, Since we were born we have heard a lot of folktales, read by our greatgrandparents, our grand parents or our dad and mom: such as: Tam Cam, Chu Dong Tu, Thach Sanh, Cay Tre Tram Dot, etc. But one of the most exciting stories, that we like best is “Tich Chu”, Now I would like all of you come to the next play – named “ The story of Tich Chu” – performed by Gia Minh school
 
4. Kenh Giang
=> Thank you very much for an interesting story.
- As we know nowadays people little ga
age every where. They are destroying our environment, many big forest are deforested, the water is being polluted seriously. SS, What should we do to protect our environment? => Please enjoy a short play – Let’s protect our environment- performed by Grade 9 Ss, from Kenh giang school.
 
5. Gia Duc
=> Thank you very much for your nice play. And now “Good friends” is a name of a play that the students from Gia Duc school will show you, please clap your hands to support them.
 
6. Minh Tan
=> Ladies and gentlemen,
an English saying says that “A friend in need is a friend indeed.”
What should we do if my friends have many troubles? They don’t have enough money to go to school, or they have many problems about their parents that difficult to say out? If  you  are a teacher, how do we solve these problems. Let’s enjoy a play of Minh Tan school – named: “Be friendly”
 
*Singing:
 
=>Thanks a lot for all the exciting performances. It's time for the secretary to count the points for each team. Please listen to some English songs.
- Let’s come to the very lovely dancing show- an aerobics show – of Hoàng Anh school
 
=> Please welcome to an other Aerobics show, performed by Students of Gia Duc school.
 
- We know that New Year is getting nearer and nearer, we want to say Happy New Year to everyone. Now please enjoy a happy song: - Happy new year – song, performed by Ss of Gia Minh school.
1

 


* Result:
 
=> Thank you very much , Now I have the final result of the contest. Who is the winner today? Can you guess?
=> I am very glad to announce the results of each team.
 
Team
Activity 1
Activity 2
Activity 3
 
Total points
Position
Hiep Hoa
 
 
 
 
 
 
 
Hoàng Anh
 
 
 
 
 
 
 
Gia Minh
 
 
 
 
 
 
 
Kenh Giang
 
 
 
 
 
 
 
Gia Duc
 
 
 
 
 
 
 
Minh Tan
 
 
 
 
 
 
 
=> I would like to invite the representatives of six schools come to the stage.
1/ first of all I want to invite the representative ………/……./……walk 2 steps in the front
=> I would like to introduce Mrs. Nguyen Thi Thang – the director of Hiep Hoas chool- the leader of group V, to come on the stage and award the second prize for these three schools.
 
2/ Thank you very much Mrs.Thang. And now the next school I want you to walk
     in the front 3 steps, Please the presentative of …………/ ………………
=> And I would like to introduce Mr…………………………… - the expert of Thuy Nguyen Education and training Department, to come on the stage and award the First prize for the
Two schools.
3/ Congratulations! ……………………. – you win the Excellent Prize of the English Festival this year.
=> And I would like to introduce Mrs. Le Thi Tan – the expect of Thuy Nguyen Educatioand training Department, to come on the stage and award the excellent prize for
…………………        school.
 
=>Congratulations to the success of all teams today.
Ladies and gentlemen. After a short time working effectively, Our English Festival has made a great success.
- KÝnh th­a c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu. Sau mét thêi gian lµm viÖc khẩn trương, cuéc thi Festival Ngoại Ngữ côm 5 ®· thµnh c«ng tèt ®Ñp.
=> On behalf of all the teachers of English, I would like to give our great gratitude and thanks to the help of all the leaders, the examiners and the teachers of the six schools in group 5, as well as the presence of everybody here today.
- Thay mÆt cho Ban tæ chøc, chóng t«i xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn c¸c vÞ ®¹i biÓu, ban gi¸m hiÖu c¸c tr­êng TH, các thầy cô giáo trong Ban Giám khảo,  c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh côm 5 ®· ®Õn dù ®«ng ®ñ ®Ó héi thi thµnh c«ng tèt ®Ñp.
         => We wish all of you good health, happiness and success!
                                     Thank you very much for your attention
                                     Good bye and see you again!
Xin kÝnh chóc c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« m¹nh kháe, h¹nh phóc vµ thµnh ®¹t.
1

 


Xin chµo vµ hÑn gÆp l¹i. Xin tr©n träng c¶m ¬n.
 
 
* Thứ tự các tiết mục văn nghệ
 
A/ Văn nghệ chào mừng
1. Hiep Hoa: Dance        – Giangnam style
        2. Hoàng Anh:   song           –  You are my sunshine
3. Gia Minh:   Singing and dancing “Clememtine”
4. Kenh Giang: Aerobics                 - Grade 8
5. Gia Duc:   song –Pretty boys       - Dam Cong Hieu (Grade 8)
6. Kenh Giang: sing a song: “ Price tag” – Minh Anh   (Grade 9)
 
 
B/ Văn nghệ sau phần thi đố vui
 
Hiep Hoa:    song              - “Can you tell me what it is”
Kenh Giang: Dancing:        - Roly poly
Minh Tan:     Dancing        - Lovey dovey
 
 
C/ Trong khi chờ tổng hợp điểm
 
Hoàng Anh:        Aerobics
Gia Duc:          Aerobics 
Gia Minh        song: “Happy New Year”
 
 
 
Nguyen Cong Thang: 0934247826
Thangageless@gmail.com                               
 
 
 
 
 
1

 


Nguồn:Phong Lê Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Dẫn chương trình festival lớp 4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDan_chuong_trinh_Festival_Ngoai_Ngu.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
5j030q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-01-05 21:56:41
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
giáo án điện tử Dẫn chương trình festival lớp 4

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Dẫn chương trình festival lớp 4
  Giáo án khác
  Dẫn chương trình festival lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2019

  Xem: 0

 • Chương Trình lớp 4
  Giáo án
  Chương Trình lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2012

  Xem: 0

 • chương trình lớp 4
  Tiếng Việt
  chương trình lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2013

  Xem: 0

 • chương trình lớp 4
  Tiếng Việt
  chương trình lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2013

  Xem: 6

 • Chuong trinh lop 4
  Tiếng Việt
  Chuong trinh lop 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2011

  Xem: 0

 • chương trình lơp 4
  Toán học
  chương trình lơp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2011

  Xem: 0

 • Chương trình lớp 4
  Tiểu học
  Chương trình lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2011

  Xem: 0

 • chương trình lớp 4
  Tiếng Việt
  chương trình lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2013

  Xem: 0

 • Chương trình lớp 4
  Lớp 4
  Chương trình lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2015

  Xem: 0

 • chương trình lớp 4
  Tập đọc 4
  chương trình lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2013

  Xem: 8