TRƯỜNG THCS TRUNG PHÚ

DANH SÁCH HỘI TRƯỞNG HỘI CHA MẸ HỌC SINH CÁC LỚP
NĂM HỌC 2017-2018

LỚP Họ và tên HT Lớp Số điện thoại Thôn

1 Phan Thị Nhàn 6A 0973659203 Hà Tràng Sơn Trung
2 Ng. T Thanh Huyền 6B Hà Tràng Sơn Trung
3 Ng. Thị Thanh Hoa 6C Tân Tràng Sơn Trung
4 Phan Quốc Mạnh 7A 01683964755 Hồng Kỳ Sơn Phú
5 Cao Thanh Bình 7B 01654614436 Công Đẳng Sơn Phú
6 Ng. Anh Tuân 7C 01662049353 Long Đình Sơn Trung
7 Ng. Đình Lợi 7D 01634010848 Yên Sơn Sơn Trung
8 Phan Quốc Mạnh 8A 01676522480 Hải Thượng S Trung
9 Phạm Ngọc Chinh 8B 01693158747 Tân Tràng S Trung
10 Trần Đức Luận 8C 01256357464 Tiên Long Sơn Trung
11 Nguyễn Giang Nam 9A `01669667834 Tân Tràng Sơn Trung
12 Hồ Chương Dương 9B `0979650480 Vọng Sơn Sơn Phú
13 Nguyễn Thị Nga 9C 01689931730 Mỹ Sơn Sơn Trung
14 Dương Thị Nghĩa 9D " `01676998127
(0911094836" Tân Tràng Sơn Trung

Hội trưởng CMHS: Ông Nguyễn Giang Nam - Lớp 9A - Thôn Tân Tràng - Sơn Trung
Hội phó ông: Hồ Chương Dương - Lớp 9B - Thôn Vọng Sơn - Sơn Phú
Hội phó ông: Nguyễn Đình Lợi -Lớp 7D - Thôn Yên Sơn - Sơn Trung

" Sơn Trung, ngày 10 tháng 10 năm 2017"
HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thái Lai

nguon VI OLET