UBNDHUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GDĐT H BÌNH CHÁNH Độclập - Tự do - Hạnhphúc
TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC
TỔ: THỂ DỤC BìnhChánh, ngày 03 tháng 12năm 2020.

ĐỀ 1:
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020 – 2021
BỘ MÔN: THỂ DỤC.

ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH:
Khối 6:
Thực hiện Bài Thể dục phát triển chung lớp 6: Bài thể dục 9 động tác.
-------- Hết --------

----------------------------------------------------------------------------------------------------


UBNDHUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GDĐT H BÌNH CHÁNH Độclập - Tự do - Hạnhphúc
TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC
TỔ: THỂ DỤC BìnhChánh, ngày 03 tháng 12năm 2020.

ĐỀ 1:
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020 – 2021
BỘ MÔN: THỂ DỤC.

ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH:
Khối 7:
Thực hiện Bài Thể dục phát triển chung lớp 7: Bài thể dục với cờ 9 động tác.
-------- Hết --------

UBNDHUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GDĐT H BÌNH CHÁNH Độclập - Tự do - Hạnhphúc
TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC
TỔ: THỂ DỤC BìnhChánh, ngày 03 tháng 12năm 2020.

ĐỀ 1:
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020 – 2021
BỘ MÔN: THỂ DỤC.

ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH:
Khối 8:
Thực hiện Bài Thể dục phát triển chung lớp 8: Bài thể dục liên hoàn 35 nhịp.
-------- Hết --------

----------------------------------------------------------------------------------------------------


UBNDHUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GDĐT H BÌNH CHÁNH Độclập - Tự do - Hạnhphúc
TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC
TỔ: THỂ DỤC BìnhChánh, ngày 03 tháng 12năm 2020.

ĐỀ 1:
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020 – 2021
BỘ MÔN: THỂ DỤC.

ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH:
Khối 9:
Thực hiện Bài Thể dục phát triển chung lớp 9: Bài thể dục liên hoàn 45 nhịp.
-------- Hết --------

UBNDHUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GDĐT H BÌNH CHÁNH Độclập - Tự do - Hạnhphúc
TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC
TỔ: THỂ DỤC BìnhChánh, ngày 03 tháng 12năm 2020.

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020– 2021
BỘ MÔN: THỂ DỤC.
Đề 1:
Khối 6:
1. Hướng dẫn tổ chức thực hiện kiểm tra:
- Chuẩn bị: Sân trường, sổ ghi điểm và nhận xét học sinh (cá nhân).
- Cách thức thực hiện:
+ Giáo viên gọi mỗi lượt 4 em học sinh lên thực hiện kiểm tra, đứng theo đội hình hình thoi, mỗi em học sinh đứng quay mặt về một hướng.
+ Người được kiểm tra đứng theo thứ tự,đúng vị trí hướng dẫn của giáo viên.
+ Người hỗ trợ kiểm trađứng ở vị trí thích hợp để ra hiệu lệnh và đếm nhịp.
- Yêu cầu của động tác:
+ Thực hiện đúng kỹ thuật và biên độ từng nhịp của động tác.
+Thuộc và thực hiện đúng trình tự các nhịp của động tác.
2. Cách đánh giá và cho điểm:
- Thựchiệncơbảnđúngtừ 2/3 cácđộngtáctrởlên = loạiĐạt.
-Thựchiệncơbảnđúngdưới 2/3 cácđộngtác = loạiChưađạt.
BìnhChánh, ngày 03 tháng 12năm 2020.
TM. TỔ THỂ DỤC
TTCM
PhạmHồHiệp
 UBNDHUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GDĐT H BÌNH CHÁNH Độclập - Tự do - Hạnhphúc
TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC
TỔ: THỂ DỤC BìnhChánh, ngày 03 tháng 12năm 2020.

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020– 2021
BỘ MÔN: THỂ DỤC.
Đề 1:
Khối 7:
1. Hướng dẫn tổ chức thực hiện kiểm tra:
- Chuẩn bị: Sân trường, sổ ghi điểm và nhận xét học sinh (cá nhân).
- Cách thức thực hiện:
+ Giáo viên gọi mỗi lượt 4 em học sinh lên thực hiện kiểm tra, đứng theo đội hình hình thoi, mỗi em học sinh đứng quay mặt về một hướng.
+ Người được kiểm tra đứng theo thứ tự, đúng vị trí hướng dẫn của giáo viên.
+ Người hỗ trợ kiểm trađứng ở vị trí thích hợp để ra hiệu lệnh và đếm nhịp.
- Yêu cầu của động
nguon VI OLET