UBNDHUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GDĐT H BÌNH CHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC
TỔ: THỂ DỤC Bình Chánh, ngày 03 tháng 05 năm 2021.


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020– 2021
BỘ MÔN: THỂ DỤC.

ĐỀ 1:
ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH:
Khối 6, 7, 8 và 9:
Thực hiện kỹ thuật đệm bóng thấp tay trong Bóng chuyền.
-------- Hết --------UBNDHUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GDĐT H BÌNH CHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC
TỔ: THỂ DỤC Bình Chánh, ngày 03 tháng 05 năm 2021.


ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020– 2021
BỘ MÔN: THỂ DỤC.

ĐỀ 1:
1. Hướng dẫn tổ chức thực hiện kiểm tra:
- Chuẩn bị: Sân bóng chuyền, bộ trụ lưới được giăng với độ cao của lưới 2,00m, và 20 quả Bóng chuyền.
- Cách thức thực hiện:
+ Người được kiểm tra đứng trong sân Bóng chuyền ở phần sân và khu vực qui định, cách lưới khoảng 2m -> 3m.
+ Người hỗ trợ kiểm trađứng trong sân Bóng chuyền ở phần sân đối diện với người kiểm tra, cách lưới khoảng 2m -> 3m, đứng đối diện với người được kiểm tra.
+ Người hỗ trợ kiểm tra cầm 1 quả bóng chuyền, tung bóng lên cao, ra trước – qua lưới – hướng điểm rơi của bóng ngay vị trí của người được kiểm tra.
+ Người được kiểm tra thực hiện kỹ thuật đệmbóng thấp tay bằng cách phán đoán đường bóng đến, di chuyển đến điểm bóng rơi và thực hiện đánh bóng chuyền bằng kỹ thuật đệm bóng thấp tay.
+ Người được kiểm tra thực hiện liên tục 5 lần động tác đệm bóng thấp tay.
- Yêu cầu của động tác:
+ Đánh vào bóng đúng kỹ thuật.
+ Đường bóng bay phải qua lưới.
+ Điểm rơi của bóng phải trong phần sân đối phương (phần sân của người hỗ trợ kiểm tra) có diện tích 9m x 9m.
2. Cách đánh giá và cho điểm:
- Mỗi lần thực hiện động tác phải đảm bảo đạt đầy đủ cả 3 yêu cầu của động tác mới được đánh giá là thực hiện thành công quả bóng đó.
- Người được kiểm tra thực hiện thành công 3/5 quả trở lên thì được đánh giá điểm kiểm tra cuối học kì II loại: Đạt.
- Người được kiểm tra thực hiện thành công 2/5 quả trở xuống thì được đánh giá điểm kiểm tra cuối học kì II loại: Chưa đạt.
Bình Chánh, ngày 03 tháng 05 năm 2021.
TM. TỔ THỂ DỤC
TTCM
Phạm Hồ Hiệpnguon VI OLET