UBNDHUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GDĐT H BÌNH CHÁNH Độclập - Tự do - Hạnhphúc
TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC
TỔ: THỂ DỤC BìnhChánh, ngày 03 tháng 12năm 2020.

ĐỀ 2:
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020 – 2021
BỘ MÔN: THỂ DỤC.

ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH:
Khối 6:
Thực hiện kỹ thuật chạy nhanh lớp 6: Kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 30m.
-------- Hết --------

----------------------------------------------------------------------------------------------------


UBNDHUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GDĐT H BÌNH CHÁNH Độclập - Tự do - Hạnhphúc
TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC
TỔ: THỂ DỤC BìnhChánh, ngày 03 tháng 12năm 2020.

ĐỀ 2:
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020 – 2021
BỘ MÔN: THỂ DỤC.

ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH:
Khối 7:
Thực hiện kỹ thuật chạy nhanh lớp 7: Kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 30m.
-------- Hết --------

UBNDHUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GDĐT H BÌNH CHÁNH Độclập - Tự do - Hạnhphúc
TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC
TỔ: THỂ DỤC BìnhChánh, ngày 03 tháng 12năm 2020.

ĐỀ 2:
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020 – 2021
BỘ MÔN: THỂ DỤC.

ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH:
Khối 8:
Thực hiện kỹ thuật chạy ngắn lớp 8: Kỹ thuật xuất phát thấp chạy nhanh 30m.
-------- Hết --------

----------------------------------------------------------------------------------------------------


UBNDHUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GDĐT H BÌNH CHÁNH Độclập - Tự do - Hạnhphúc
TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC
TỔ: THỂ DỤC BìnhChánh, ngày 03 tháng 12năm 2020.

ĐỀ 2:
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020 – 2021
BỘ MÔN: THỂ DỤC.

ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH:
Khối 9:
Thực hiện kỹ thuật chạy ngắn lớp 9: Kỹ thuật xuất phát thấp chạy nhanh 30m.
-------- Hết --------

UBNDHUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GDĐT H BÌNH CHÁNH Độclập - Tự do - Hạnhphúc
TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC
TỔ: THỂ DỤC BìnhChánh, ngày 03 tháng 12năm 2020.

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020– 2021
BỘ MÔN: THỂ DỤC.
Đề 2:
Khối 6:
1. Hướng dẫn tổ chức thực hiện kiểm tra:
- Chuẩn bị: Sân trường, 4 đường chạy 30m, các chóp nón, kẽ vạch xuất phát và vạch đích đến, sổ ghi điểm và nhận xét học sinh (cá nhân).
- Cách thức thực hiện:
+ Giáo viên gọi mỗi lượt 4 em học sinh lên thực hiện kiểm tra, đứng đúng vị trí xuất phát theo thứ tự ở các đường chạy.
+ Người được kiểm tra đứng theo thứ tự,đúng vị trí hướng dẫn của giáo viên.
+ Người hỗ trợ kiểm trađứng ở vị trí thích hợp để ra hiệu lệnh.
- Yêu cầu của động tác:Thực hiện đúng kỹ thuậtở các hiệu lệnh của động tác.
+ Vào chỗ: thực hiện đúng cách làm và đúng tư thế của mặt – thân người – tay – chân của kỹ thuật Xuất phát cao.
+ Sẵn sàng: thực hiện đúng cách làm và đúng tư thế của mặt – thân người – tay – chân.
+ Chạy: Chạy liên tục, tốc độ tăng dần và duy trì tốc độ tối đa, chạy trên đường chạy của mình.
+ Khi về đến vạch đích phải thực hiện động tác tấn công vạch đích (bằng cách đánh đầu về phía trước).
2. Cách đánh giá và cho điểm:
- Thựchiệncơbảnđúngtừ 2/3 yêucầucủađộngtáctrởlên = loạiĐạt.
-Thựchiệncơbảnđúngdưới 2/3 yêucầucủađộngtác = loạiChưađạt.
BìnhChánh, ngày 03 tháng 12năm 2020.
TM. TỔ THỂ DỤC
TTCM
UBNDHUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GDĐT H BÌNH CHÁNH Độclập - Tự do - Hạnhphúc
TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC
TỔ: THỂ DỤC BìnhChánh, ngày 03 tháng 12năm 2020.

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020– 2021
BỘ MÔN: THỂ DỤC.
Đề 2:
Khối 7:
1. Hướng dẫn tổ chức thực hiện kiểm tra:
- Chuẩn bị: Sân trường, 4 đường chạy 30m, các chóp nón, kẽ vạch xuất phát và vạch đích đến, sổ ghi điểm và nhận xét học
nguon VI OLET