UBNDHUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỔ: THỂ DỤC
Bình Chánh, ngày 03 tháng 05 năm 2021.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020– 2021
BỘ MÔN: THỂ DỤC.

ĐỀ 2:
ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH:
Khối 6, 7, 8 và 9:
Thực hiện kỹ thuật Phát bóng trong Bóng chuyền.
-------- Hết --------UBNDHUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỔ: THỂ DỤC
Bình Chánh, ngày 03 tháng 05 năm 2021.

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020– 2021
BỘ MÔN: THỂ DỤC.

ĐỀ 2:
1. Hướng dẫn tổ chức thực hiện kiểm tra:
- Chuẩn bị: Sân bóng chuyền, bộ trụ lưới được giăng với độ cao của lưới 2,00m, và 20 quả Bóng chuyền.
- Cách thức thực hiện:
+ Người được kiểm tra đứng ngoài sân Bóng chuyền ở khu vực qui định Phát bóng, ngoài đường biên cuối sân
+ Người hỗ trợ kiểm trađứng ngoài sân Bóng chuyền, ngoài đường biên cuối sân ở phần sân đối diện với người kiểm tra, để hỗ trợ nhặt bóng.
+ Người được kiểm tra thực hiện kỹ thuật Phát bóng trong Bóng chuyền, thực hiện một trong các kỹ thuật Phát bóng đã học: Phát bóng thấp tay chính diện hoặc Phát bóng cao tay chính diện.
+ Người được kiểm tra thực hiện liên tục 5 lần động tác Phát bóng.
- Yêu cầu của động tác:
+ Đánh bóng đúng kỹ thuật, không phạm luật: phải tung bóng và không đạp mức qui định ở đường biên cuối sân khi phát bóng.
+ Đường bóng bay phải qua lưới.
+ Điểm rơi của bóng phải trong phần sân đối phương có diện tích 9m x 9m.
2. Cách đánh giá và cho điểm:
- Mỗi lần thực hiện động tác phải đảm bảo đạt đầy đủ cả 3 yêu cầu của động tác mới được đánh giá là thực hiện thành công quả bóng đó.
- Người được kiểm tra thực hiện thành công 3/5 quả trở lên thì được đánh giá điểm kiểm tra cuối học kì II loại: Đạt.
- Người được kiểm tra thực hiện thành công 2/5 quả trở xuống thì được đánh giá điểm kiểm tra cuối học kì II loại: Chưa đạt.
Bình Chánh, ngày 03 tháng 06 năm 2020.
TM. TỔ THỂ DỤC
TTCM
Phạm Hồ Hiệpnguon VI OLET