ĐÊ HOÁ 8 HKI

Đăng ngày 12/14/2017 10:44:47 PM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: H� Lê Trọng | Lần tải: 1 | Lần xem: 36 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc

 


Nội dung

Mức độ nhận thức

Cộng

  Biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng ở mức độ cao

TN

TL

TN

TL

 

 

 

 

 

TN

TL

TN

TL

1. Đơn chất và hợp chất

 

Nêu đúng khái niệm: đơn chất, hợp chất và cho ví dụ                         

  Lập đúng  công thức hóa học của hợp chất theo   hóa trị

 

 

 

Số câu hỏi

 

  1

 

1

 

 

 

 

2

Số điềm

 

  2

 

1

 

 

 

 

3

2.  Phương trình hóa học

 

 

Lập đúng PTHH theo một số sơ đồ phản ứng cụ thể   

 

 

 

Số câu hỏi

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

2

 

 

 

 

2

3. Mol và tính toán hóa học

  

Tính được thể tích chất khí ở đktc từ khối lượng

   

 Tính được thành phần phần trăm của đạm nitơ trong 1 số phân hóa học

 

Số câu hỏi

 

 

 

1

 

 

 

1

2

Số điểm

 

 

 

2

 

 

 

1

3

4. Tổng hợp

  

 

Lập đúng PTHH theo đề bài đã cho và tính được khối lượng sản phẩm theo PTHH  

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Tồng số câu

Tổng số điềm, %

 

 

1

2  (20%)

 

3

5

(50%)

 

 

1

2

(20%)

 

1

1

(10%)

6

10

(100%)

TỔNG %

20%

50%

20%

10%

100%

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

  Môn: HÓA HỌC 8

 

 

 

 

 

 

 

 


PHÒNG GD & ĐT TX SẦM SƠN                         ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

TRƯỜNG THCS QUẢNG VINH                         Môn: HÓA HỌC 8       

                                                                       Thời gian làm bài: 45 phút

 

 Câu 1 (2đ):  Đơn chất là gì? Hợp chất là gì?Cho ví dụ?

      Câu 2 (2đ): Lập công thức của các hợp chất tạo bởi:

                            +  Hai nguyên tố hóa học: Fe (III) và O

                           +  Nguyên tố Ca (II) và nhóm (PO4) (III)

      Câu 3(2đ) : Hãy lập phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau:

                     a). K + S   - - ->     K2S                              

                     b). Na2O + H2O - - -> NaOH                                 

                          c). Al + Cl2 - - -> AlCl3     

                          d). FeCl3 + NaOH    - - ->  Fe(OH )3 + NaCl

      Câu 4 (2 đ) : a). Hãy tính  thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 12,8 gam khí SO2.

                           b). Hãy tính  khối lượng  của 8,96 lít  khí C2H6 ở điều kiện tiêu chuẩn

                                                                           (S = 32;   O = 16 ; C = 12;  H = 1)

      Câu 5 (2đ): Đốt cháy hết 6,2 g photpho. Hãy tính:

  1. Khối lượng diphotpho pentaoxit - P2O5 thuđược.
  2. Khối lượng khí Oxi đã dùng bằng 2 cách.

                                                                 (P = 31;   O = 16)

     

................................Hết.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I


CÂU

NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM

Câu 1 (2đ)

Đơn chất những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học. (0,5 đ). Ví dụ: Khí hidro, khí oxi, … (0,5 đ)

Hợp chất những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học                   trở lên. (0,5 đ). Ví dụ: nước, axit sunfuric, … (0,5 đ)

 

 

1 đ

 

1 đ

 

Câu 2 (1đ):

        a). FexOy x/y = 2/3 Công thức hóa học là Fe2O3

        b). Cax(PO4)y x/y = 3/2 Công thức hóa học là   Ca3(PO4)2

0,5 đ

 

0,5 đ

 

Câu3 (3đ):

                     a). K +  S       K2S                                  

                     b). Na2O + H2O 2NaOH                                 

                          c).2 Al + 3Cl2 2AlCl3     

                          d). FeCl3 + 3NaOH    Fe(OH )3 + 3NaCl

(Viết đúng mỗi PTHH 0,5 đ, cân bằng sai trừ 0,25 đ)

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 4 (2đ)

  a). Ta có: mSO2   =  12,8 g ; MSO2 =  64 (g/mol)

        nSO2   =  12,8 :  64 =  0,2 (mol)

  v SO2 (đktc) =  22,4 x n =  22,4  x  0,2 =    4,48 (lit) 

 Vậy thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 12,8 gam khí SO2 là 4,48 lít

   a). Ta có: v C2H6  (đktc)   =  8,96 lít

        n C2H6 =  8,96 :  22,4 =  0,4 (mol)

         MC2H6 =  30 (g/mol)

  m C2H6 M x n =  30  x  0,4 =    12 (g

 Vậy khối lượng  của 8,96 lít  khí C2H6 ở điều kiện tiêu chuẩn

là 12 gam                          

0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

 

 

 

0,25 đ

0,25 đ

0,5

Câu 5 (2đ):

Ta có: : mP   =  6,2 g

     nP = m : M  =  6,2  :  31  =  0,2 (mol)

PTHH:   4P  +  5O2         2P2O5 

Theo PTHH, ta có: n P2O5  = 0,2  x  2  :  4  =    0,1 (mol) 

  m P2O5  =  M x n =  142  x  0,1 =    14,2 (g) 

 Vậy khối lượng P2O5 thu được là 14,2 gam

 

 

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ

 

Câu 6 (1đ):

Ta có : MCO(NH2)2 = 60 (g/mol) ; MNH4NO3 = 80 (g/mol)

% mN  = 14  x 2 x  100%  :  60  46,7%  

% mN  = 14  x 2 x  100%  :  80  35%

Vậy phân đạm ure chứa nhiều đạm - nitơ hơn

0,25 đ

0,25 đ

 0,25 đ

0,25 đ

Phụ chú:

  HS nêu được ½ ý : đạt ½ số  điểm.

  HS có thể làm bài theo cách khác nếu đúng sẽ đạt điểm.

 

 

Môn: HÓA HỌC 8

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc