ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯƠNG THEO THÁNG - MÔN TOÁN LỚP 4

giáo án Lớp 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       33      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
puvz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/2/2018 10:49:25 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.33 M
Lần xem
33
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN KHỐI 4 – NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn Toán - Tháng 9 Thời gian : 45 phút A. Trắc nghiệm Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng Câu 1. Giá trị của chữ số 4 trong số 34 596,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯƠNG THEO THÁNG - MÔN TOÁN LỚP 4, Giáo Án Lớp 4 , Giáo án điện tử ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯƠNG THEO THÁNG - MÔN TOÁN LỚP 4, doc, 1 trang, 0.33 M, Lớp 4 chia sẽ bởi Vinh Vũ Văn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-KIEM-TRA-CHAT-LUoNG-THEO-THANG-MoN-TOAN-LoP-4.doc[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN
KHỐI 4 – NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn Toán - Tháng 9
Thời gian : 45 phút
A. Trắc nghiệm
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Giá trị của chữ số 4 trong số 34 596 792 là :
A. 4 000 000 B. 400 000
C. 40 000 D. 4000
Câu 2. Số liền trước của số 999 999 là :
A. 1 000 000 B. 999 998
C. 100 000 D. 899 999
Câu 3. Số gồm sáu trăm triệu, ba mươi sáu nghìn và hai đơn vị được viết là :
A. 600 306 002 B. 600 360 002
C. 600 36 002 D. 600 036 002
Câu 4. Dãy số nào được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé
A. 57 486; 57 846; 57 864; 65 784; 75 648
B. 65 784; 57 864; 57 846; 57 486; 75 648
C. 75 648; 65 784; 57 864; 57 486; 57 846
D. 75 648; 65 784; 57 864; 57 846; 57 486
Câu 5. Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào dài nhất ?
A. 135 phút B. 1 giờ 55 phút
B. 1 giờ 30 phút D. 108 phút
Câu 6. Trong hình cho dưới đây có số hình tứ giác là :
A. 3 B. 4
C. 5 D. 6

B. Tự luận
Câu 1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
 giờ = ........... phút
3 giờ 30 phút = ............. phút
5 tấn 3 tạ = ............... kg
5 tạ 75 kg = ......... kg
3027 kg = .......tấn .........kg
5070g = .......kg .....g
Câu 2. Đặt tính rồi tính:
453652 + 382537 746693 – 758888 3467 x8 48457 : 6
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3. Tìm x
X + 1257 = 2576 3456 – X = 285
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4. Một công ti chuyển lương thực bằng 8 ô tô. Lấn đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chở 8 tấn thóc; lần sau có 5 ô tô, mỗi ô tô chở được 6 tấn thóc. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu tấn thóc
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5. Một hình chữ nhật có chu vi 56cm. Biết rằng nếu giảm chiều dài 4cm và tăng chiều rộng thêm 4cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Bài Kiểm tra
Môn Toán - Tháng 10
Thời gian : 45 phút
A. Trắc nghiệm
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Trong các dãy số sau, dãy số nào được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn ?
A. 12315; 13215; 15321; 15231.
B. 12315; 15321; 13215; 15231.
C. 15231; 15321; 13215; 12315.
D. 12315; 13215; 15231; 15321.
Câu 2. Số gồm 6 triệu; 2 trăm nghìn; 5 đơn vị được viết là :
A. 62 005 B. 60 002 005 C. 6 200 005 D. 620 005
Câu 3. Dãy số nào trong các dãy số sau là dãy số tự nhiên ?
A. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...
B. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...
C. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...; 1000
D. 2; 4; 6; 8; 10; ...
Câu 4. Trung bình cộng của ba số 143;

 


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN

KHỐI 4 – NĂM HỌC 2017 - 2018

                                        

M«n To¸n - Th¸ng 9

                                                                    Thêi gian : 45 phót

A. Tr¾c nghiÖm

   Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

    C©u 1. Gi¸ trÞ cña ch÷ sè 4 trong sè 34 596 792 lµ :

            A.  4 000 000                      B.  400 000

            C.  40 000                           D. 4000

C©u 2. Sè liÒn tr­íc cña sè 999 999 lµ :

            A.  1 000 000                      B.  999 998

            C.  100 000                          D. 899 999

C©u 3. Sè gåm s¸u tr¨m triÖu, ba m­¬i s¸u  ngh×n vµ hai ®¬n vÞ ®­îc viÕt lµ :

            A. 600 306 002                   B. 600 360 002

            C. 600 36 002                      D. 600 036 002

C©u 4. D·y sè nµo ®­îc s¾p xÕp theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ

             A. 57 486;  57 846;  57 864;  65 784;  75 648

             B.  65 784;  57 864;  57 846;  57 486;  75 648

             C. 75 648;  65 784;  57 864;   57 486;  57 846

             D. 75 648;  65 784;  57 864;   57 846;  57 486

C©u 5.  Trong c¸c kho¶ng thêi gian sau, kho¶ng thêi gian nµo dµi nhÊt ?

            A. 135 phót                         B. 1 giê 55 phót

            B. 1 giê 30 phót                  D. 108 phót

C©u 6. Trong h×nh cho d­íi ®©y cã sè h×nh tø gi¸c lµ :

           A. 3                                     B. 4

            C. 5                                      D. 6      

 

 

 

          

B. Tù luËn

C©u 1.ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm:

    giê = ........... phót

    3 giê 30 phót  = ............. phót

    5 tÊn 3 t¹  =  ............... kg

    5 t¹ 75 kg = ......... kg

    3027 kg = .......tÊn .........kg

    5070g = .......kg .....g

 

C©u 2. §Æt tÝnh råi tÝnh:

    453652 + 382537         746693 – 758888              3467 x8             48457 : 6

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

C©u 3. T×m x

               X + 1257 = 2576                                           3456 – X = 285                              

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 4. Mét c«ng ti chuyÓn l­¬ng thùc b»ng 8 « t«. LÊn ®Çu cã 3 « t«, mçi « t« chë 8 tÊn thãc; lÇn sau cã 5 « t«, mçi « t« chë ®­îc 6 tÊn thãc. Hái trung b×nh mçi « t« chë ®­îc bao nhiªu tÊn thãc

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 5. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 56cm. BiÕt r»ng nÕu gi¶m chiÒu dµi 4cm vµ t¨ng chiÒu réng thªm 4cm th× h×nh ch÷ nhËt trë thµnh h×nh vu«ng. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................


 

 

 

 

Bµi KiÓm tra

M«n To¸n - Th¸ng 10

                                                                    Thêi gian : 45 phót

A. Tr¾c nghiÖm

    Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

C©u 1. Trong c¸c d·y sè sau, d·y sè nµo ®­îc s¾p xÕp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín ?

A. 12315; 13215; 15321; 15231.

B. 12315;  15321; 13215; 15231.

C. 15231; 15321; 13215; 12315.

D. 12315; 13215; 15231; 15321.

C©u 2. Sè gåm 6 triÖu; 2 tr¨m ngh×n; 5 ®¬n vÞ ®­îc viÕt lµ :

   A. 62 005               B. 60 002 005                      C. 6 200 005              D. 620 005

C©u 3. D·y sè nµo trong c¸c d·y sè sau lµ d·y sè tù nhiªn ?

  A. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...

  B. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...

  C. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...; 1000

  D. 2; 4; 6; 8; 10; ...

C©u 4. Trung b×nh céng cña ba sè 143; 255 vµ 238 lµ :

  A. 212                     B. 636                    C. 318                        D. 199

C©u 5. 18000kg  =  ………tÊn

  A.  180 tÊn     B.  18 tÊn

  C.   1800 tÊn     D.  108 tÊn

C©u 6. §óng ghi §, sai ghi S vµo « trèng.

   Trong h×nh vÏ bªn cã

    a. 3 h×nh tø gi¸c  

    b. 4 h×nh tam gi¸c

    c. Ba gãc vu«ng

 

 

 

 

B. Tù luËn

C©u 1. §Æt tÝnh råi tÝnh:

    653647 + 392518          946793 – 758984              1367 x7             4955 : 5

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 2. T×m x

    X + 1257 = 2576                   456 – X = 285  + 167                             975 : X = 5


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

C©u 3 TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:

   349 + 1253 + 651                                         455 +3678 + 5 + 322

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 4. Nöa chu vi cña mét h×nh ch÷ nhËt lµ 140 m. ChiÒu dµi h¬n chiÒu réng 20 m TÝnh diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ®ã.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

 

C©u 5. Cã bèn xe chë hµng, xe thø nhÊt chë ®­îc 45 t¹ hµng, xe thø hai chë ®­îc 44 t¹ hµng, xe thø ba chë ®­îc 46 t¹ hµng. Xe thø t­ chë ®­îc nhiÒu h¬n møc trung b×nh céng cña c¶ 4 xe lµ 15 t¹ hµng. TÝnh sè hµng cña xe thø t­ ®· chë

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 


 

 

                               

 

 

Bµi KiÓm tra

M«n To¸n - Th¸ng 11

                                                                    Thêi gian : 45 phót

A. Tr¾c nghiÖm

   Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc ®¸p ¸n ®óng:

C©u 1. Sè 713 420 612  ®äc lµ:

 A.B¶y tr¨m m­êi ba ngh×n bèn tr¨m hai chôc s¸u tr¨m m­êi hai.

 B. B¶y tØ m­êi ba triÖu bèn tr¨m hai m­¬i ngh×n s¸u tr¨m m­êi hai.

 C. B¶y tr¨m m­êi ba triÖu bèn tr¨m hai m­¬i ngh×n s¸u tr¨m m­êi hai.

 D. B¶y tr¨m m­êi ba triÖu bèn tr¨m hai ngh×n s¸u tr¨m m­êi hai.

C©u 2. Mét ng­êi ®i xe m¸y trong phót ®i ®­îc 240m. Hái trong 1 gi©y ng­êi Êy ®i ®­îc bao nhiªu mÐt?

A. 24m                  B. 120m                  C. 12m                      D. 20m

C©u 3. "T¸m m­¬i t­ triÖu kh«ng tr¨m s¸u m­¬i ba ngh×n kh«ng tr¨m n¨m m­¬i hai" viÕt lµ:

 A.    8463052     B.   840063052

 C.    84063052     D.   84006352

C©u 4.   5m2 3 dm2   = .....cm2          

  A.  53 cm2     B.  530 cm2

  C.   50300 cm2    D.  50030 cm2

C©u 5.  Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 201 + 201 x 2 + 201 x 3 + 201 x 4 lµ :

  A.  2010     B.   2001

  C.  2100     D.  1809

C©u 6. Trong h×nh d­íi ®©y cã mÊy gãc vu«ng?

 

 

 

 

 

A. 2                       B. 3                          C. 4                          D. 5

B. Tù luËn

C©u 1:    §Æt tÝnh råi tÝnh:

    345278 + 427589        587642 – 93823         47 x 23                   256 x 26


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 2:    Hai ®éi trång rõng trång ®­îc 1375 c©y. §éi thø nhÊt trång nhiÒu h¬n ®éi thø hai 285 c©y. Hái mçi ®éi trång ®­îc bao nhiªu c©y ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................C©u 3: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:

 5000 : ( 726 : 6 - 113)    ( 215 x 4 -76 x 5) : 4

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 4: Tæng cña hai sè lÎ liªn tiÕp b»ng 200. T×m hai sè ®ã.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 5. Tuæi trung b×nh cña 11 cÇu thñ bãng ®¸ lµ 22 tuæi. NÕu kh«ng kÓ thñ m«n th× tuæi trung b×nh cña 11 cÇu thñ cßn l¹i lµ 21 tuæi. Hái thñ m«n cña ®éi bãng ®¸ ®ã bao nhiªu tuæi ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bµi KiÓm tra

M«n To¸n - Th¸ng 12

                                                                    Thêi gian : 45 phót

A. Tr¾c nghiÖm

C©u1. Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

  a. Mét khu ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 4 km, chiÒu réng 3 km. DiÖn tÝch khu ®Êt ®ã lµ:

       A. 7km2        B. 12 km2          C. 120km2                  D. 70km2

b. Trong c¸c sè ®o d­íi ®©y, sè ®o thÝch hîp chØ diÖn tÝch mét tØnh lµ:

     A. 170 000 dm2    B.  250 000 m2        C. 4 000 000 dm2       D. 5460 km2

 

C©u 2. Nèi mçi phÐp chia víi th­¬ng cña nã viÕt d­íi d¹ng ph©n sè:

 15             31

                                      13             51

 

 13            51

                                       15            31

C©u 3. §óng ghi §, sai ghi S vµo « trèng

         > 1                     = 1   < 1   

 

         > 1                         = 1  > 1  

 

B. Tù luËn

C©u 1 . §Æt tÝnh råi tÝnh

        475 x 208                       1256 : 26                         35786 : 243

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 2. Rót gän c¸c ph©n sè sau :

                                                                                                    

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................

C©u 3. Mét cöa hµng x¨ng dÇu, ngµy thø nhÊt b¸n ®­îc 1355 lÝt x¨ng dÇu, ngµy thø hai b¸n ®­îc nhiÒu h¬n ngµy thø nhÊt 317 lÝt nh­ng Ýt h¬n ngµy thø ba 185 lÝt x¨ng. Hái trung b×nh mçi ngµy cöa hµng ®ã b¸n ®­îc bao nhiªu lÝt x¨ng?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 4.  Cho c¸c sè: 3578;  4290;  10235;  729180;  54247;  6547

a) Sè chia hÕt cho 2 lµ: .........................................................................................................

b) Sè chia hÕt cho 3 lµ: ......................................................................................................

c) Sè chia hÕt cho c¶ 2 vµ 5 lµ: ..........................................................................................

d) Sè chia hÕt cho c¶ 2; 5 vµ 9 lµ:.......................................................................................

C©u 5. Cho sè  a562b. H·y thay a, b bëi ch÷ sè thÝch hîp ®Ó ®­îc sè cã 5 ch÷ sè chia cho 2 d­ 1, chia cho 5 d­ 4 vµ chia hÕt cho 9.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Bµi KiÓm tra

M«n To¸n - Th¸ng 1

                                                                    Thêi gian : 45 phót

A. Tr¾c nghiÖm

    Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:

C©u 1. Ph©n sè nµo sau ®©y b»ng 1:

         A.                  B.                    C.                      D.  

C©u 2. Ph©n sè nµo lín h¬n ph©n sè :

         A.                    B.                   C.

C©u 3. Ph©n sè nµo cã thÓ ®­îc viÕt d­íi d¹ng sè tù nhiªn:

         A.                     B.                   C.

C©u 4. Hai ph©n sè cã tÝch b»ng lµ:

         A.            B.           C.

C©u 5. Hai ph©n sè cã hiÖu b»ng lµ:

        A.             B.           C.

C©u 6. Ph©n sè nµo ë gi÷a 2 ph©n sè

       A.                   B.                      C.

B. Tù luËn

C©u 1. T×m X

        a)   : X =                                                 b) X + =

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 2. §Æt tÝnh råi tÝnh:

               1264  x 135                                                    54623 : 356

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 3. Cã mét kho chøa x¨ng. LÇn thø nhÊt ng­êi ta lÊy ra 15 000 l x¨ng. LÇn thø hai lÊy ra b»ng sè lÝt x¨ng lÇn thø nhÊt. LÇn thø ba lÊy ra b»ng sè lÝt x¨ng lÇn thø hai. Hái c¶ ba lÇn ®· lÊy ra bao nhiªu lÝt x¨ng?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................C©u 4. TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt

  a)    (+ - ) : ( - )                   b)   ( + ) x  ( - - )

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................C©u 5. Cho ph©n sè . Hái ph¶i bít ë tö sè bao nhiªu vµ thªm vµo mÉu sè bÊy nhiªu th× ®­îc ph©n sè míi b»ng   ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯƠNG THEO THÁNG - MÔN TOÁN LỚP 4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN