ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯƠNG THEO THÁNG - MÔN TOÁN LỚP 4 giáo án Lớp 4

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
puvz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/2/2018 10:49:25 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.33 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN
KHỐI 4 – NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn Toán - Tháng 9
Thời gian : 45 phút
A. Trắc nghiệm
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Giá trị của chữ số 4 trong số 34 596 792 là :
A. 4 000 000 B. 400 000
C. 40 000 D. 4000
Câu 2. Số liền trước của số 999 999 là :
A. 1 000 000 B. 999 998
C. 100 000 D. 899 999
Câu 3. Số gồm sáu trăm triệu, ba mươi sáu nghìn và hai đơn vị được viết là :
A. 600 306 002 B. 600 360 002
C. 600 36 002 D. 600 036 002
Câu 4. Dãy số nào được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé
A. 57 486; 57 846; 57 864; 65 784; 75 648
B. 65 784; 57 864; 57 846; 57 486; 75 648
C. 75 648; 65 784; 57 864; 57 486; 57 846
D. 75 648; 65 784; 57 864; 57 846; 57 486
Câu 5. Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào dài nhất ?
A. 135 phút B. 1 giờ 55 phút
B. 1 giờ 30 phút D. 108 phút
Câu 6. Trong hình cho dưới đây có số hình tứ giác là :
A. 3 B. 4
C. 5 D. 6

B. Tự luận
Câu 1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
 giờ = ........... phút
3 giờ 30 phút = ............. phút
5 tấn 3 tạ = ............... kg
5 tạ 75 kg = ......... kg
3027 kg = .......tấn .........kg
5070g = .......kg .....g
Câu 2. Đặt tính rồi tính:
453652 + 382537 746693 – 758888 3467 x8 48457 : 6
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3. Tìm x
X + 1257 = 2576 3456 – X = 285
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4. Một công ti chuyển lương thực bằng 8 ô tô. Lấn đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chở 8 tấn thóc; lần sau có 5 ô tô, mỗi ô tô chở được 6 tấn thóc. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu tấn thóc
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5. Một hình chữ nhật có chu vi 56cm. Biết rằng nếu giảm chiều dài 4cm và tăng chiều rộng thêm 4cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Bài Kiểm tra
Môn Toán - Tháng 10
Thời gian : 45 phút
A. Trắc nghiệm
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Trong các dãy số sau, dãy số nào được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn ?
A. 12315; 13215; 15321; 15231.
B. 12315; 15321; 13215; 15231.
C. 15231; 15321; 13215; 12315.
D. 12315; 13215; 15231; 15321.
Câu 2. Số gồm 6 triệu; 2 trăm nghìn; 5 đơn vị được viết là :
A. 62 005 B. 60 002 005 C. 6 200 005 D. 620 005
Câu 3. Dãy số nào trong các dãy số sau là dãy số tự nhiên ?
A. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...
B. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...
C. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...; 1000
D. 2; 4; 6; 8; 10; ...
Câu 4. Trung bình cộng của ba số 143;

 


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN

KHỐI 4 – NĂM HỌC 2017 - 2018

                                        

M«n To¸n - Th¸ng 9

                                                                    Thêi gian : 45 phót

A. Tr¾c nghiÖm

   Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

    C©u 1. Gi¸ trÞ cña ch÷ sè 4 trong sè 34 596 792 lµ :

            A.  4 000 000                      B.  400 000

            C.  40 000                           D. 4000

C©u 2. Sè liÒn tr­íc cña sè 999 999 lµ :

            A.  1 000 000                      B.  999 998

            C.  100 000                          D. 899 999

C©u 3. Sè gåm s¸u tr¨m triÖu, ba m­¬i s¸u  ngh×n vµ hai ®¬n vÞ ®­îc viÕt lµ :

            A. 600 306 002                   B. 600 360 002

            C. 600 36 002                      D. 600 036 002

C©u 4. D·y sè nµo ®­îc s¾p xÕp theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ

             A. 57 486;  57 846;  57 864;  65 784;  75 648

             B.  65 784;  57 864;  57 846;  57 486;  75 648

             C. 75 648;  65 784;  57 864;   57 486;  57 846

             D. 75 648;  65 784;  57 864;   57 846;  57 486

C©u 5.  Trong c¸c kho¶ng thêi gian sau, kho¶ng thêi gian nµo dµi nhÊt ?

            A. 135 phót                         B. 1 giê 55 phót

            B. 1 giê 30 phót                  D. 108 phót

C©u 6. Trong h×nh cho d­íi ®©y cã sè h×nh tø gi¸c lµ :

           A. 3                                     B. 4

            C. 5                                      D. 6      

 

 

 

          

B. Tù luËn

C©u 1.ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm:

    giê = ........... phót

    3 giê 30 phót  = ............. phót

    5 tÊn 3 t¹  =  ............... kg

    5 t¹ 75 kg = ......... kg

    3027 kg = .......tÊn .........kg

    5070g = .......kg .....g

 

C©u 2. §Æt tÝnh råi tÝnh:

    453652 + 382537         746693 – 758888              3467 x8             48457 : 6

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

C©u 3. T×m x

               X + 1257 = 2576                                           3456 – X = 285                              

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 4. Mét c«ng ti chuyÓn l­¬ng thùc b»ng 8 « t«. LÊn ®Çu cã 3 « t«, mçi « t« chë 8 tÊn thãc; lÇn sau cã 5 « t«, mçi « t« chë ®­îc 6 tÊn thãc. Hái trung b×nh mçi « t« chë ®­îc bao nhiªu tÊn thãc

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 5. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 56cm. BiÕt r»ng nÕu gi¶m chiÒu dµi 4cm vµ t¨ng chiÒu réng thªm 4cm th× h×nh ch÷ nhËt trë thµnh h×nh vu«ng. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................


 

 

 

 

Bµi KiÓm tra

M«n To¸n - Th¸ng 10

                                                                    Thêi gian : 45 phót

A. Tr¾c nghiÖm

    Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

C©u 1. Trong c¸c d·y sè sau, d·y sè nµo ®­îc s¾p xÕp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín ?

A. 12315; 13215; 15321; 15231.

B. 12315;  15321; 13215; 15231.

C. 15231; 15321; 13215; 12315.

D. 12315; 13215; 15231; 15321.

C©u 2. Sè gåm 6 triÖu; 2 tr¨m ngh×n; 5 ®¬n vÞ ®­îc viÕt lµ :

   A. 62 005               B. 60 002 005                      C. 6 200 005              D. 620 005

C©u 3. D·y sè nµo trong c¸c d·y sè sau lµ d·y sè tù nhiªn ?

  A. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...

  B. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...

  C. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...; 1000

  D. 2; 4; 6; 8; 10; ...

C©u 4. Trung b×nh céng cña ba sè 143; 255 vµ 238 lµ :

  A. 212                     B. 636                    C. 318                        D. 199

C©u 5. 18000kg  =  ………tÊn

  A.  180 tÊn     B.  18 tÊn

  C.   1800 tÊn     D.  108 tÊn

C©u 6. §óng ghi §, sai ghi S vµo « trèng.

   Trong h×nh vÏ bªn cã

    a. 3 h×nh tø gi¸c  

    b. 4 h×nh tam gi¸c

    c. Ba gãc vu«ng

 

 

 

 

B. Tù luËn

C©u 1. §Æt tÝnh råi tÝnh:

    653647 + 392518          946793 – 758984              1367 x7             4955 : 5

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 2. T×m x

    X + 1257 = 2576                   456 – X = 285  + 167                             975 : X = 5


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

C©u 3 TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:

   349 + 1253 + 651                                         455 +3678 + 5 + 322

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 4. Nöa chu vi cña mét h×nh ch÷ nhËt lµ 140 m. ChiÒu dµi h¬n chiÒu réng 20 m TÝnh diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ®ã.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

 

C©u 5. Cã bèn xe chë hµng, xe thø nhÊt chë ®­îc 45 t¹ hµng, xe thø hai chë ®­îc 44 t¹ hµng, xe thø ba chë ®­îc 46 t¹ hµng. Xe thø t­ chë ®­îc nhiÒu h¬n møc trung b×nh céng cña c¶ 4 xe lµ 15 t¹ hµng. TÝnh sè hµng cña xe thø t­ ®· chë

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 


 

 

                               

 

 

Bµi KiÓm tra

M«n To¸n - Th¸ng 11

                                                                    Thêi gian : 45 phót

A. Tr¾c nghiÖm

   Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc ®¸p ¸n ®óng:

C©u 1. Sè 713 420 612  ®äc lµ:

 A.B¶y tr¨m m­êi ba ngh×n bèn tr¨m hai chôc s¸u tr¨m m­êi hai.

 B. B¶y tØ m­êi ba triÖu bèn tr¨m hai m­¬i ngh×n s¸u tr¨m m­êi hai.

 C. B¶y tr¨m m­êi ba triÖu bèn tr¨m hai m­¬i ngh×n s¸u tr¨m m­êi hai.

 D. B¶y tr¨m m­êi ba triÖu bèn tr¨m hai ngh×n s¸u tr¨m m­êi hai.

C©u 2. Mét ng­êi ®i xe m¸y trong phót ®i ®­îc 240m. Hái trong 1 gi©y ng­êi Êy ®i ®­îc bao nhiªu mÐt?

A. 24m                  B. 120m                  C. 12m                      D. 20m

C©u 3. "T¸m m­¬i t­ triÖu kh«ng tr¨m s¸u m­¬i ba ngh×n kh«ng tr¨m n¨m m­¬i hai" viÕt lµ:

 A.    8463052     B.   840063052

 C.    84063052     D.   84006352

C©u 4.   5m2 3 dm2   = .....cm2          

  A.  53 cm2     B.  530 cm2

  C.   50300 cm2    D.  50030 cm2

C©u 5.  Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 201 + 201 x 2 + 201 x 3 + 201 x 4 lµ :

  A.  2010     B.   2001

  C.  2100     D.  1809

C©u 6. Trong h×nh d­íi ®©y cã mÊy gãc vu«ng?

 

 

 

 

 

A. 2                       B. 3                          C. 4                          D. 5

B. Tù luËn

C©u 1:    §Æt tÝnh råi tÝnh:

    345278 + 427589        587642 – 93823         47 x 23                   256 x 26


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 2:    Hai ®éi trång rõng trång ®­îc 1375 c©y. §éi thø nhÊt trång nhiÒu h¬n ®éi thø hai 285 c©y. Hái mçi ®éi trång ®­îc bao nhiªu c©y ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................C©u 3: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:

 5000 : ( 726 : 6 - 113)    ( 215 x 4 -76 x 5) : 4

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 4: Tæng cña hai sè lÎ liªn tiÕp b»ng 200. T×m hai sè ®ã.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 5. Tuæi trung b×nh cña 11 cÇu thñ bãng ®¸ lµ 22 tuæi. NÕu kh«ng kÓ thñ m«n th× tuæi trung b×nh cña 11 cÇu thñ cßn l¹i lµ 21 tuæi. Hái thñ m«n cña ®éi bãng ®¸ ®ã bao nhiªu tuæi ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bµi KiÓm tra

M«n To¸n - Th¸ng 12

                                                                    Thêi gian : 45 phót

A. Tr¾c nghiÖm

C©u1. Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

  a. Mét khu ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 4 km, chiÒu réng 3 km. DiÖn tÝch khu ®Êt ®ã lµ:

       A. 7km2        B. 12 km2          C. 120km2                  D. 70km2

b. Trong c¸c sè ®o d­íi ®©y, sè ®o thÝch hîp chØ diÖn tÝch mét tØnh lµ:

     A. 170 000 dm2    B.  250 000 m2        C. 4 000 000 dm2       D. 5460 km2

 

C©u 2. Nèi mçi phÐp chia víi th­¬ng cña nã viÕt d­íi d¹ng ph©n sè:

 15             31

                                      13             51

 

 13            51

                                       15            31

C©u 3. §óng ghi §, sai ghi S vµo « trèng

         > 1                     = 1   < 1   

 

         > 1                         = 1  > 1  

 

B. Tù luËn

C©u 1 . §Æt tÝnh råi tÝnh

        475 x 208                       1256 : 26                         35786 : 243

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 2. Rót gän c¸c ph©n sè sau :

                                                                                                    

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................

C©u 3. Mét cöa hµng x¨ng dÇu, ngµy thø nhÊt b¸n ®­îc 1355 lÝt x¨ng dÇu, ngµy thø hai b¸n ®­îc nhiÒu h¬n ngµy thø nhÊt 317 lÝt nh­ng Ýt h¬n ngµy thø ba 185 lÝt x¨ng. Hái trung b×nh mçi ngµy cöa hµng ®ã b¸n ®­îc bao nhiªu lÝt x¨ng?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 4.  Cho c¸c sè: 3578;  4290;  10235;  729180;  54247;  6547

a) Sè chia hÕt cho 2 lµ: .........................................................................................................

b) Sè chia hÕt cho 3 lµ: ......................................................................................................

c) Sè chia hÕt cho c¶ 2 vµ 5 lµ: ..........................................................................................

d) Sè chia hÕt cho c¶ 2; 5 vµ 9 lµ:.......................................................................................

C©u 5. Cho sè  a562b. H·y thay a, b bëi ch÷ sè thÝch hîp ®Ó ®­îc sè cã 5 ch÷ sè chia cho 2 d­ 1, chia cho 5 d­ 4 vµ chia hÕt cho 9.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Bµi KiÓm tra

M«n To¸n - Th¸ng 1

                                                                    Thêi gian : 45 phót

A. Tr¾c nghiÖm

    Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:

C©u 1. Ph©n sè nµo sau ®©y b»ng 1:

         A.                  B.                    C.                      D.  

C©u 2. Ph©n sè nµo lín h¬n ph©n sè :

         A.                    B.                   C.

C©u 3. Ph©n sè nµo cã thÓ ®­îc viÕt d­íi d¹ng sè tù nhiªn:

         A.                     B.                   C.

C©u 4. Hai ph©n sè cã tÝch b»ng lµ:

         A.            B.           C.

C©u 5. Hai ph©n sè cã hiÖu b»ng lµ:

        A.             B.           C.

C©u 6. Ph©n sè nµo ë gi÷a 2 ph©n sè

       A.                   B.                      C.

B. Tù luËn

C©u 1. T×m X

        a)   : X =                                                 b) X + =

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 2. §Æt tÝnh råi tÝnh:

               1264  x 135                                                    54623 : 356

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C©u 3. Cã mét kho chøa x¨ng. LÇn thø nhÊt ng­êi ta lÊy ra 15 000 l x¨ng. LÇn thø hai lÊy ra b»ng sè lÝt x¨ng lÇn thø nhÊt. LÇn thø ba lÊy ra b»ng sè lÝt x¨ng lÇn thø hai. Hái c¶ ba lÇn ®· lÊy ra bao nhiªu lÝt x¨ng?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................C©u 4. TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt

  a)    (+ - ) : ( - )                   b)   ( + ) x  ( - - )

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................C©u 5. Cho ph©n sè . Hái ph¶i bít ë tö sè bao nhiªu vµ thªm vµo mÉu sè bÊy nhiªu th× ®­îc ph©n sè míi b»ng   ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

DE-KIEM-TRA-CHAT-LUoNG-THEO-THANG-MoN-TOAN-LoP-4.doc[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
LIÊN QUAN