Giáo Án Lớp 4:Đề Kiểm Tra Chất Lương Theo Tháng - Môn Toán Lớp 4

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
puvz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-02 10:49:25
Loại file
doc
Dung lượng
0.33 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN KHỐI 4 – NĂM HỌC 2017 - 2018 M«n To¸n - Th¸ng 9 Thêi gian : 45 phót A. Tr¾c nghiÖm Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng C©u 1. Gi¸ trÞ cña ch÷ sè 4 trong sè 34 596

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN
KHỐI 4 – NĂM HỌC 2017 - 2018
                                        
M«n To¸n - Th¸ng 9
                                                                    Thêi gian : 45 phót
A. Tr¾c nghiÖm
   Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng
    C©u 1. Gi¸ trÞ cña ch÷ sè 4 trong sè 34 596 792 lµ :
            A.  4 000 000                      B.  400 000
            C.  40 000                           D. 4000
C©u 2. Sè liÒn tr­íc cña sè 999 999 lµ :
            A.  1 000 000                      B.  999 998
            C.  100 000                          D. 899 999
C©u 3. Sè gåm s¸u tr¨m triÖu, ba m­¬i s¸u  ngh×n vµ hai ®¬n vÞ ®­îc viÕt lµ :
            A. 600 306 002                   B. 600 360 002
            C. 600 36 002                      D. 600 036 002
C©u 4. D·y sè nµo ®­îc s¾p xÕp theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ
             A. 57 486;  57 846;  57 864;  65 784;  75 648
             B.  65 784;  57 864;  57 846;  57 486;  75 648
             C. 75 648;  65 784;  57 864;   57 486;  57 846
             D. 75 648;  65 784;  57 864;   57 846;  57 486
C©u 5.  Trong c¸c kho¶ng thêi gian sau, kho¶ng thêi gian nµo dµi nhÊt ?
            A. 135 phót                         B. 1 giê 55 phót
            B. 1 giê 30 phót                  D. 108 phót
C©u 6. Trong h×nh cho d­íi ®©y cã sè h×nh tø gi¸c lµ :
           A. 3                                     B. 4
            C. 5                                      D. 6      
 
 
 
          
B. Tù luËn
C©u 1.ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm:
    giê = ........... phót
    3 giê 30 phót  = ............. phót
    5 tÊn 3 t¹  =  ............... kg
    5 t¹ 75 kg = ......... kg
    3027 kg = .......tÊn .........kg
    5070g = .......kg .....g
 
C©u 2. §Æt tÝnh råi tÝnh:
    453652 + 382537         746693 – 758888              3467 x8             48457 : 6
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
C©u 3. T×m x
               X + 1257 = 2576                                           3456 – X = 285                              
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 4. Mét c«ng ti chuyÓn l­¬ng thùc b»ng 8 « t«. LÊn ®Çu cã 3 « t«, mçi « t« chë 8 tÊn thãc; lÇn sau cã 5 « t«, mçi « t« chë ®­îc 6 tÊn thãc. Hái trung b×nh mçi « t« chë ®­îc bao nhiªu tÊn thãc
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 5. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 56cm. BiÕt r»ng nÕu gi¶m chiÒu dµi 4cm vµ t¨ng chiÒu réng thªm 4cm th× h×nh ch÷ nhËt trë thµnh h×nh vu«ng. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

 
 
 
 
Bµi KiÓm tra
M«n To¸n - Th¸ng 10
                                                                    Thêi gian : 45 phót
A. Tr¾c nghiÖm
    Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng
C©u 1. Trong c¸c d·y sè sau, d·y sè nµo ®­îc s¾p xÕp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín ?
A. 12315; 13215; 15321; 15231.
B. 12315;  15321; 13215; 15231.
C. 15231; 15321; 13215; 12315.
D. 12315; 13215; 15231; 15321.
C©u 2. Sè gåm 6 triÖu; 2 tr¨m ngh×n; 5 ®¬n vÞ ®­îc viÕt lµ :
   A. 62 005               B. 60 002 005                      C. 6 200 005              D. 620 005
C©u 3. D·y sè nµo trong c¸c d·y sè sau lµ d·y sè tù nhiªn ?
  A. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...
  B. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...
  C. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...; 1000
  D. 2; 4; 6; 8; 10; ...
C©u 4. Trung b×nh céng cña ba sè 143; 255 vµ 238 lµ :
  A. 212                     B. 636                    C. 318                        D. 199
C©u 5. 18000kg  =  ………tÊn
  A.  180 tÊn     B.  18 tÊn
  C.   1800 tÊn     D.  108 tÊn
C©u 6. §óng ghi §, sai ghi S vµo « trèng.
   Trong h×nh vÏ bªn cã
    a. 3 h×nh tø gi¸c  
    b. 4 h×nh tam gi¸c
    c. Ba gãc vu«ng
 
 
 
 
B. Tù luËn
C©u 1. §Æt tÝnh råi tÝnh:
    653647 + 392518          946793 – 758984              1367 x7             4955 : 5
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 2. T×m x
    X + 1257 = 2576                   456 – X = 285  + 167                             975 : X = 5

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
C©u 3 TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:
   349 + 1253 + 651                                         455 +3678 + 5 + 322
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 4. Nöa chu vi cña mét h×nh ch÷ nhËt lµ 140 m. ChiÒu dµi h¬n chiÒu réng 20 m TÝnh diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ®ã.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
 
C©u 5. Cã bèn xe chë hµng, xe thø nhÊt chë ®­îc 45 t¹ hµng, xe thø hai chë ®­îc 44 t¹ hµng, xe thø ba chë ®­îc 46 t¹ hµng. Xe thø t­ chë ®­îc nhiÒu h¬n møc trung b×nh céng cña c¶ 4 xe lµ 15 t¹ hµng. TÝnh sè hµng cña xe thø t­ ®· chë
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 

 
 
                               
 
 
Bµi KiÓm tra
M«n To¸n - Th¸ng 11
                                                                    Thêi gian : 45 phót
A. Tr¾c nghiÖm
   Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc ®¸p ¸n ®óng:
C©u 1. Sè 713 420 612  ®äc lµ:
 A.B¶y tr¨m m­êi ba ngh×n bèn tr¨m hai chôc s¸u tr¨m m­êi hai.
 B. B¶y tØ m­êi ba triÖu bèn tr¨m hai m­¬i ngh×n s¸u tr¨m m­êi hai.
 C. B¶y tr¨m m­êi ba triÖu bèn tr¨m hai m­¬i ngh×n s¸u tr¨m m­êi hai.
 D. B¶y tr¨m m­êi ba triÖu bèn tr¨m hai ngh×n s¸u tr¨m m­êi hai.
C©u 2. Mét ng­êi ®i xe m¸y trong phót ®i ®­îc 240m. Hái trong 1 gi©y ng­êi Êy ®i ®­îc bao nhiªu mÐt?
A. 24m                  B. 120m                  C. 12m                      D. 20m
C©u 3. Sè "T¸m m­¬i t­ triÖu kh«ng tr¨m s¸u m­¬i ba ngh×n kh«ng tr¨m n¨m m­¬i hai" viÕt lµ:
 A.    8463052     B.   840063052
 C.    84063052     D.   84006352
C©u 4.   5m2 3 dm2   = .....cm2          
  A.  53 cm2     B.  530 cm2
  C.   50300 cm2    D.  50030 cm2
C©u 5.  Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 201 + 201 x 2 + 201 x 3 + 201 x 4 lµ :
  A.  2010     B.   2001
  C.  2100     D.  1809
C©u 6. Trong h×nh d­íi ®©y cã mÊy gãc vu«ng?
 
 
 
 
 
A. 2                       B. 3                          C. 4                          D. 5
B. Tù luËn
C©u 1:    §Æt tÝnh råi tÝnh:
    345278 + 427589        587642 – 93823         47 x 23                   256 x 26

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 2:    Hai ®éi trång rõng trång ®­îc 1375 c©y. §éi thø nhÊt trång nhiÒu h¬n ®éi thø hai 285 c©y. Hái mçi ®éi trång ®­îc bao nhiªu c©y ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................C©u 3: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
 5000 : ( 726 : 6 - 113)    ( 215 x 4 -76 x 5) : 4
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 4: Tæng cña hai sè lÎ liªn tiÕp b»ng 200. T×m hai sè ®ã.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 5. Tuæi trung b×nh cña 11 cÇu thñ bãng ®¸ lµ 22 tuæi. NÕu kh«ng kÓ thñ m«n th× tuæi trung b×nh cña 11 cÇu thñ cßn l¹i lµ 21 tuæi. Hái thñ m«n cña ®éi bãng ®¸ ®ã bao nhiªu tuæi ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi KiÓm tra
M«n To¸n - Th¸ng 12
                                                                    Thêi gian : 45 phót
A. Tr¾c nghiÖm
C©u1. Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng
  a. Mét khu ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 4 km, chiÒu réng 3 km. DiÖn tÝch khu ®Êt ®ã lµ:
       A. 7km2        B. 12 km2          C. 120km2                  D. 70km2
b. Trong c¸c sè ®o d­íi ®©y, sè ®o thÝch hîp chØ diÖn tÝch mét tØnh lµ:
     A. 170 000 dm2    B.  250 000 m2        C. 4 000 000 dm2       D. 5460 km2
 
C©u 2. Nèi mçi phÐp chia víi th­¬ng cña nã viÕt d­íi d¹ng ph©n sè:
 15             31
                                      13             51
 
 13            51
                                       15            31
C©u 3. §óng ghi §, sai ghi S vµo « trèng
         > 1                     = 1    
 
         > 1                         = 1  > 1  
 
B. Tù luËn
C©u 1 . §Æt tÝnh råi tÝnh
        475 x 208                       1256 : 26                         35786 : 243
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 2. Rót gän c¸c ph©n sè sau :
                                                                                                    
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
C©u 3. Mét cöa hµng x¨ng dÇu, ngµy thø nhÊt b¸n ®­îc 1355 lÝt x¨ng dÇu, ngµy thø hai b¸n ®­îc nhiÒu h¬n ngµy thø nhÊt 317 lÝt nh­ng Ýt h¬n ngµy thø ba 185 lÝt x¨ng. Hái trung b×nh mçi ngµy cöa hµng ®ã b¸n ®­îc bao nhiªu lÝt x¨ng?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 4.  Cho c¸c sè: 3578;  4290;  10235;  729180;  54247;  6547
a) Sè chia hÕt cho 2 lµ: .........................................................................................................
b) Sè chia hÕt cho 3 lµ: ......................................................................................................
c) Sè chia hÕt cho c¶ 2 vµ 5 lµ: ..........................................................................................
d) Sè chia hÕt cho c¶ 2; 5 vµ 9 lµ:.......................................................................................
C©u 5. Cho sè  a562b. H·y thay a, b bëi ch÷ sè thÝch hîp ®Ó ®­îc sè cã 5 ch÷ sè chia cho 2 d­ 1, chia cho 5 d­ 4 vµ chia hÕt cho 9.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bµi KiÓm tra
M«n To¸n - Th¸ng 1
                                                                    Thêi gian : 45 phót
A. Tr¾c nghiÖm
    Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:
C©u 1. Ph©n sè nµo sau ®©y b»ng 1:
         A.                  B.                    C.                      D.  
C©u 2. Ph©n sè nµo lín h¬n ph©n sè :
         A.                    B.                   C.
C©u 3. Ph©n sè nµo cã thÓ ®­îc viÕt d­íi d¹ng sè tù nhiªn:
         A.                     B.                   C.
C©u 4. Hai ph©n sè cã tÝch b»ng lµ:
         A. vµ            B. vµ           C. vµ
C©u 5. Hai ph©n sè cã hiÖu b»ng lµ:
        A. vµ             B. vµ           C. vµ
C©u 6. Ph©n sè nµo ë gi÷a 2 ph©n sè vµ
       A.                   B.                      C.
B. Tù luËn
C©u 1. T×m X
        a)   : X =                                                 b) X + =
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 2. §Æt tÝnh råi tÝnh:
               1264  x 135                                                    54623 : 356
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 3. Cã mét kho chøa x¨ng. LÇn thø nhÊt ng­êi ta lÊy ra 15 000 l x¨ng. LÇn thø hai lÊy ra b»ng sè lÝt x¨ng lÇn thø nhÊt. LÇn thø ba lÊy ra b»ng sè lÝt x¨ng lÇn thø hai. Hái c¶ ba lÇn ®· lÊy ra bao nhiªu lÝt x¨ng?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................C©u 4. TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt
  a)    (+ - ) : ( - )                   b)   ( + ) x  ( - - )
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................C©u 5. Cho ph©n sè . Hái ph¶i bít ë tö sè bao nhiªu vµ thªm vµo mÉu sè bÊy nhiªu th× ®­îc ph©n sè míi b»ng   ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯƠNG THEO THÁNG - MÔN TOÁN LỚP 4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_KIEM_TRA_CHAT_LUONG_THEO_THANG_9__5.doc[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự