đê kiem tra cuoi kì II giáo án Số học 6

  Đánh giá    Viết đánh giá
 44       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
w9yovq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/10/2010 3:49:36 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
0
Lần tải
44

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I
Môn Toán 6
PHẦN SỐ HỌC.
Câu1. Viết dạng tổng quát các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng, phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
Câu2. Định nghĩa luỹ thừa bậc n của a là gì?
Câu 3. Viết công thức nhân hai luỹ thừa cùng cơ số, chia hai luỹ thừa cùng cơ số.
Aùp dụng tính : a) 43.4 =? b) 125:123= ?
Câu 4. Khi nào thì số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b?
Câu 5. phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng.
Câu 6. Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2, cho3, cho5, cho 9.
Câu 7. thế nào là số nguyên tố, hợp số? Cho ví dụ.Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau? Cho ví dụ.
Câu 8. ƯCLN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm. BCNN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm.
Câu 9. Viết tập hợp Z các số nguyên.
Câu 10. a) Viết số đối của số nguyên a.
b) Số đối của số nguyên a có thể là nguyên dương? Số nguyên âm? Số 0?
c) Số nguyên nào bằng số đối của nó?
Câu 11. a) Gía trị tuyệt đối của số nguyên a là gì?
b) Gía trị tuyệt đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương? Số nguyên âm? Số 0?
Aùp dụng tìm: với aZ,a>0với aZ, a<0với aZ, a>0; với aZ, a<0
Câu 12. Phát biểu quy tắc công 2 số nguyên âm, cộng hai số nguyên khác dấu. Quy tắc trừ, nhân hai số nguên.
Aùp dụng tính : a) (-27) + (-43) b) (-114) + (-56) c) (-56) + 31
d) 312 + (- 74) e) (-112) – 23 f) 45 –(-25)
g) -73 – (-41) h) (-25). 4 i) (-36). (-4)
Câu13. Viết dưới dạng công thức các tính chất của phép cộng, phép nhân các số nguyên.
PHẦN HÌNH HỌC.
Câu 1. Cho 3 điểm M, N, P không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng MN, tia MP, đoạn thẳng NP,
Đường thẳng d đi qua điểm M cắt đoạn thẳng NP tại K.
Câu 2. Vẽ 4 đường thẳng phân biệt. Đặt tên cho các đường thẳng đó và đặt tên cho các giao điểm.
Câu 3.Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ot, C thuộc tia Oy, D thuộc tia Oz sao cho : OA = OC = 3cm; OB = 2cm; OD = 2OB.
Trên hình vừa vẽ có những đoạn thẳng nào? Có điểm nào là trung điểm của đoạn thẳng không? Vì sao?

Tröôøng THCS Nguyeãn Vaên Troãi.

 

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KYØ I

Moân Toaùn 6

 

  1. PHAÀN SOÁ HOÏC.

Caâu1. Vieát daïng toång quaùt caùc tính chaát giao hoaùn, keát hôïp cuûa pheùp coäng, pheùp nhaân, tính chaát phaân phoái cuûa pheùp nhaân ñoái vôùi pheùp coäng.

Caâu2. Ñònh nghóa luyõ thöøa baäc n cuûa a laø gì?

Caâu 3. Vieát coâng thöùc nhaân hai luyõ thöøa cuøng cô soá, chia hai luyõ thöøa cuøng cô soá.

 Aùp duïng tính : a) 43.4 =? b) 125:123= ?

Caâu 4. Khi naøo thì soá töï nhieân a chia heát cho soá töï nhieân b?

Caâu 5. phaùt bieåu vaø vieát daïng toång quaùt hai tính chaát chia heát cuûa moät toång.

Caâu 6. Phaùt bieåu caùc daáu hieäu chia heát cho 2, cho3, cho5, cho 9.

Caâu 7. theá naøo laø soá nguyeân toá, hôïp soá? Cho ví duï.Theá naøo laø hai soá nguyeân toá cuøng nhau? Cho ví duï.

Caâu 8. ÖCLN cuûa hai hay nhieàu soá laø gì? Neâu caùch tìm. BCNN cuûa hai hay nhieàu soá laø gì? Neâu caùch tìm.

Caâu 9. Vieát taäp hôïp Z caùc soá nguyeân.

Caâu 10. a) Vieát soá ñoái cuûa soá nguyeân a.

 b) Soá ñoái cuûa soá nguyeân a coù theå laø nguyeân döông? Soá nguyeân aâm? Soá 0?

 c) Soá nguyeân naøo baèng soá ñoái cuûa noù?

Caâu 11. a) Gía trò tuyeät ñoái cuûa soá nguyeân a laø gì?

 b) Gía trò tuyeät ñoái cuûa soá nguyeân a coù theå laø soá nguyeân döông? Soá nguyeân aâm? Soá 0?

Aùp duïng tìm: vôùi aZ,a>0;vôùi aZ, a<0;vôùi aZ, a>0; vôùi aZ, a<0

Caâu 12. Phaùt bieåu quy taéc coâng 2 soá nguyeân aâm, coäng hai soá nguyeân khaùc daáu. Quy taéc tröø, nhaân hai soá ngueân.

Aùp duïng tính : a) (-27) + (-43) b) (-114) + (-56) c) (-56) + 31

  d) 312 + (- 74) e) (-112) – 23  f) 45 –(-25)

  g) -73 – (-41)  h) (-25). 4  i) (-36). (-4)

Caâu13. Vieát döôùi daïng coâng thöùc caùc tính chaát cuûa pheùp coäng, pheùp nhaân caùc soá nguyeân.

  1. PHAÀN HÌNH HOÏC.

Caâu 1. Cho 3 ñieåm M, N, P khoâng thaúng haøng. Veõ ñöôøng thaúng MN, tia MP, ñoaïn thaúng NP,

Ñöôøng thaúng d ñi qua ñieåm M caét ñoaïn thaúng NP taïi K.

Caâu 2. Veõ 4 ñöôøng thaúng phaân bieät. Ñaët teân cho caùc ñöôøng thaúng ñoù vaø ñaët teân cho caùc giao ñieåm.

Caâu 3.Veõ hai ñöôøng thaúng xy vaø zt caét nhau taïi O. Laáy A thuoäc tia Ox, B thuoäc tia Ot, C thuoäc tia Oy, D thuoäc tia Oz sao cho : OA = OC = 3cm; OB = 2cm; OD = 2OB.

 Treân hình vöøa veõ coù nhöõng ñoaïn thaúng naøo? Coù ñieåm naøo laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng khoâng? Vì sao?

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

de-kiem-tra-cuoi-ki-II.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)