đê kiem tra cuoi kì II

Đăng ngày 5/10/2010 3:49:36 PM | Thể loại: Số học 6 | Chia sẽ bởi: Lan Hoàng Thị | Lần tải: 44 | Lần xem: 240 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

Tröôøng THCS Nguyeãn Vaên Troãi.

 

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KYØ I

Moân Toaùn 6

 

  1. PHAÀN SOÁ HOÏC.

Caâu1. Vieát daïng toång quaùt caùc tính chaát giao hoaùn, keát hôïp cuûa pheùp coäng, pheùp nhaân, tính chaát phaân phoái cuûa pheùp nhaân ñoái vôùi pheùp coäng.

Caâu2. Ñònh nghóa luyõ thöøa baäc n cuûa a laø gì?

Caâu 3. Vieát coâng thöùc nhaân hai luyõ thöøa cuøng cô soá, chia hai luyõ thöøa cuøng cô soá.

 Aùp duïng tính : a) 43.4 =? b) 125:123= ?

Caâu 4. Khi naøo thì soá töï nhieân a chia heát cho soá töï nhieân b?

Caâu 5. phaùt bieåu vaø vieát daïng toång quaùt hai tính chaát chia heát cuûa moät toång.

Caâu 6. Phaùt bieåu caùc daáu hieäu chia heát cho 2, cho3, cho5, cho 9.

Caâu 7. theá naøo laø soá nguyeân toá, hôïp soá? Cho ví duï.Theá naøo laø hai soá nguyeân toá cuøng nhau? Cho ví duï.

Caâu 8. ÖCLN cuûa hai hay nhieàu soá laø gì? Neâu caùch tìm. BCNN cuûa hai hay nhieàu soá laø gì? Neâu caùch tìm.

Caâu 9. Vieát taäp hôïp Z caùc soá nguyeân.

Caâu 10. a) Vieát soá ñoái cuûa soá nguyeân a.

 b) Soá ñoái cuûa soá nguyeân a coù theå laø nguyeân döông? Soá nguyeân aâm? Soá 0?

 c) Soá nguyeân naøo baèng soá ñoái cuûa noù?

Caâu 11. a) Gía trò tuyeät ñoái cuûa soá nguyeân a laø gì?

 b) Gía trò tuyeät ñoái cuûa soá nguyeân a coù theå laø soá nguyeân döông? Soá nguyeân aâm? Soá 0?

Aùp duïng tìm: vôùi aZ,a>0;vôùi aZ, a<0;vôùi aZ, a>0; vôùi aZ, a<0

Caâu 12. Phaùt bieåu quy taéc coâng 2 soá nguyeân aâm, coäng hai soá nguyeân khaùc daáu. Quy taéc tröø, nhaân hai soá ngueân.

Aùp duïng tính : a) (-27) + (-43) b) (-114) + (-56) c) (-56) + 31

  d) 312 + (- 74) e) (-112) – 23  f) 45 –(-25)

  g) -73 – (-41)  h) (-25). 4  i) (-36). (-4)

Caâu13. Vieát döôùi daïng coâng thöùc caùc tính chaát cuûa pheùp coäng, pheùp nhaân caùc soá nguyeân.

  1. PHAÀN HÌNH HOÏC.

Caâu 1. Cho 3 ñieåm M, N, P khoâng thaúng haøng. Veõ ñöôøng thaúng MN, tia MP, ñoaïn thaúng NP,

Ñöôøng thaúng d ñi qua ñieåm M caét ñoaïn thaúng NP taïi K.

Caâu 2. Veõ 4 ñöôøng thaúng phaân bieät. Ñaët teân cho caùc ñöôøng thaúng ñoù vaø ñaët teân cho caùc giao ñieåm.

Caâu 3.Veõ hai ñöôøng thaúng xy vaø zt caét nhau taïi O. Laáy A thuoäc tia Ox, B thuoäc tia Ot, C thuoäc tia Oy, D thuoäc tia Oz sao cho : OA = OC = 3cm; OB = 2cm; OD = 2OB.

 Treân hình vöøa veõ coù nhöõng ñoaïn thaúng naøo? Coù ñieåm naøo laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng khoâng? Vì sao?

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án đê kiem tra cuoi kì II, Số học 6. . nslide chia sẽ đến đọc giả giáo án đê kiem tra cuoi kì II .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , giáo án đê kiem tra cuoi kì II trong chuyên mục Số học 6 được chia sẽ bởi user Lan Hoàng Thị đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Số học 6 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Toán học Toán 6 Số học 6 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, tiếp theo là ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I Môn Toán 6 PHẦN SỐ HỌC,còn cho biết thêm Câu1, ngoài ra Viết dạng tổng quát những thuộc tính giao hoán, tính hợp của phép cộng, phép nhân, thuộc tính phân phối của phép nhân đối với phép cộng, cho biết thêm Câu2, thêm nữa Định nghĩa luỹ thừa bậc n của a là gì? Câu 3, nói thêm Viết công thức nhân hai luỹ thừa cùng cơ số, chia hai luỹ thừa cùng cơ số, cho biết thêm Aùp dụng tính : a) 43, kế tiếp là https://nslide.com/giao-an/de-kiem-tra-cuoi-ki-ii.w9yovq.html