Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Tröôøng THCS Nguyeãn Vaên Troãi.

 

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KYØ I

Moân Toaùn 6

 

  1. PHAÀN SOÁ HOÏC.

Caâu1. Vieát daïng toång quaùt caùc tính chaát giao hoaùn, keát hôïp cuûa pheùp coäng, pheùp nhaân, tính chaát phaân phoái cuûa pheùp nhaân ñoái vôùi pheùp coäng.

Caâu2. Ñònh nghóa luyõ thöøa baäc n cuûa a laø gì?

Caâu 3. Vieát coâng thöùc nhaân hai luyõ thöøa cuøng cô soá, chia hai luyõ thöøa cuøng cô soá.

 Aùp duïng tính : a) 43.4 =? b) 125:123= ?

Caâu 4. Khi naøo thì soá töï nhieân a chia heát cho soá töï nhieân b?

Caâu 5. phaùt bieåu vaø vieát daïng toång quaùt hai tính chaát chia heát cuûa moät toång.

Caâu 6. Phaùt bieåu caùc daáu hieäu chia heát cho 2, cho3, cho5, cho 9.

Caâu 7. theá naøo laø soá nguyeân toá, hôïp soá? Cho ví duï.Theá naøo laø hai soá nguyeân toá cuøng nhau? Cho ví duï.

Caâu 8. ÖCLN cuûa hai hay nhieàu soá laø gì? Neâu caùch tìm. BCNN cuûa hai hay nhieàu soá laø gì? Neâu caùch tìm.

Caâu 9. Vieát taäp hôïp Z caùc soá nguyeân.

Caâu 10. a) Vieát soá ñoái cuûa soá nguyeân a.

 b) Soá ñoái cuûa soá nguyeân a coù theå laø nguyeân döông? Soá nguyeân aâm? Soá 0?

 c) Soá nguyeân naøo baèng soá ñoái cuûa noù?

Caâu 11. a) Gía trò tuyeät ñoái cuûa soá nguyeân a laø gì?

 b) Gía trò tuyeät ñoái cuûa soá nguyeân a coù theå laø soá nguyeân döông? Soá nguyeân aâm? Soá 0?

Aùp duïng tìm: vôùi aZ,a>0;vôùi aZ, a<0;vôùi aZ, a>0; vôùi aZ, a<0

Caâu 12. Phaùt bieåu quy taéc coâng 2 soá nguyeân aâm, coäng hai soá nguyeân khaùc daáu. Quy taéc tröø, nhaân hai soá ngueân.

Aùp duïng tính : a) (-27) + (-43) b) (-114) + (-56) c) (-56) + 31

  d) 312 + (- 74) e) (-112) – 23  f) 45 –(-25)

  g) -73 – (-41)  h) (-25). 4  i) (-36). (-4)

Caâu13. Vieát döôùi daïng coâng thöùc caùc tính chaát cuûa pheùp coäng, pheùp nhaân caùc soá nguyeân.

  1. PHAÀN HÌNH HOÏC.

Caâu 1. Cho 3 ñieåm M, N, P khoâng thaúng haøng. Veõ ñöôøng thaúng MN, tia MP, ñoaïn thaúng NP,

Ñöôøng thaúng d ñi qua ñieåm M caét ñoaïn thaúng NP taïi K.

Caâu 2. Veõ 4 ñöôøng thaúng phaân bieät. Ñaët teân cho caùc ñöôøng thaúng ñoù vaø ñaët teân cho caùc giao ñieåm.

Caâu 3.Veõ hai ñöôøng thaúng xy vaø zt caét nhau taïi O. Laáy A thuoäc tia Ox, B thuoäc tia Ot, C thuoäc tia Oy, D thuoäc tia Oz sao cho : OA = OC = 3cm; OB = 2cm; OD = 2OB.

 Treân hình vöøa veõ coù nhöõng ñoaïn thaúng naøo? Coù ñieåm naøo laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng khoâng? Vì sao?

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

đê kiem tra cuoi kì II

Đăng ngày 5/10/2010 3:49:36 PM | Thể loại: Số học 6 | Lần tải: 44 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án đê kiem tra cuoi kì II, Số học 6. . nslide.com chia sẽ tới mọi người giáo án đê kiem tra cuoi kì II .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Thư viện đê kiem tra cuoi kì II thuộc chuyên mục Số học 6 được giới thiệu bởi user Lan Hoàng Thị đến thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được giới thiệu vào thể loại Số học 6 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Toán học Toán 6 Số học 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, bên cạnh đó ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I Môn Toán 6 PHẦN SỐ HỌC, kế tiếp là Câu1, cho biết thêm Viết dạng tổng quát những thuộc tính giao hoán, tính hợp của phép cộng, phép nhân, thuộc tính phân phối của phép nhân đối với phép cộng, kế tiếp là Câu2,còn cho biết thêm Định nghĩa luỹ thừa bậc n của a là gì? Câu 3,còn cho biết thêm Viết công thức nhân hai luỹ thừa cùng cơ số, chia hai luỹ thừa cùng cơ số, kế tiếp là Aùp dụng tính : a) 43, cho biết

https://nslide.com/giao-an/de-kiem-tra-cuoi-ki-ii.w9yovq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Số học 6


Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I
Môn Toán 6

PHẦN SỐ HỌC.
Câu1. Viết dạng tổng quát các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng, phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
Câu2. Định nghĩa luỹ thừa bậc n của a là gì?
Câu 3. Viết công thức nhân hai luỹ thừa cùng cơ số, chia hai luỹ thừa cùng cơ số.
Aùp dụng tính : a) 43.4 =? b) 125:123= ?
Câu 4. Khi nào thì số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b?
Câu 5. phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng.
Câu 6. Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2, cho3, cho5, cho 9.
Câu 7. thế nào là số nguyên tố, hợp số? Cho ví dụ.Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau? Cho ví dụ.
Câu 8. ƯCLN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm. BCNN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm.
Câu 9. Viết tập hợp Z các số nguyên.
Câu 10. a) Viết số đối của số nguyên a.
b) Số đối của số nguyên a có thể là nguyên dương? Số nguyên âm? Số 0?
c) Số nguyên nào bằng số đối của nó?
Câu 11. a) Gía trị tuyệt đối của số nguyên a là gì?
b) Gía trị tuyệt đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương? Số nguyên âm? Số 0?
Aùp dụng tìm: với aZ,a>0với aZ, a<0với aZ, a>0; với aZ, a<0
Câu 12. Phát biểu quy tắc công 2 số nguyên âm, cộng hai số nguyên khác dấu. Quy tắc trừ, nhân hai số nguên.
Aùp dụng tính : a) (-27) + (-43) b) (-114) + (-56) c) (-56) + 31
d) 312 + (- 74) e) (-112) – 23 f) 45 –(-25)
g) -73 – (-41) h) (-25). 4 i) (-36). (-4)
Câu13. Viết dưới dạng công thức các tính chất của phép cộng, phép nhân các số nguyên.
PHẦN HÌNH HỌC.
Câu 1. Cho 3 điểm M, N, P không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng MN, tia MP, đoạn thẳng NP,
Đường thẳng d đi qua điểm M cắt đoạn thẳng NP tại K.
Câu 2. Vẽ 4 đường thẳng phân biệt. Đặt tên cho các đường thẳng đó và đặt tên cho các giao điểm.
Câu 3.Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ot, C thuộc tia Oy, D thuộc tia Oz sao cho : OA = OC = 3cm; OB = 2cm; OD = 2OB.
Trên hình vừa vẽ có những đoạn thẳng nào? Có điểm nào là trung điểm của đoạn thẳng không? Vì sao?

Sponsor Documents