Đề kiểm tra ĐK-CKI Môn Lịch sử và địa lí lớp 4

giáo án Lớp 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 23       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
45r8vq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/13/2010 2:06:07 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
23
File đã kiểm duyệt an toàn

đề kiểm tra học kì I Môn Lịch sử - Địa lí lớp 4 Năm học 200 -20 I. Lịch sử (5 điểm) Câu 1: (2 điểm) Nối sự kiện lịch sự ở cột A với thời gian xảy ra các sự kiện đó ở cột B cho thích hợp A B Câu 2: (1 ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Đề kiểm tra ĐK-CKI Môn Lịch sử và địa lí lớp 4, Giáo Án Lớp 4 , Giáo án điện tử Đề kiểm tra ĐK-CKI Môn Lịch sử và địa lí lớp 4, doc, 1 trang, 0.03 M, Lớp 4 chia sẽ bởi Tuan Lan đã có 23 download

 
LINK DOWNLOAD

De-kiem-tra-DK-CKI-Mon-Lich-su-va-dia-li-lop-4.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

đề kiểm tra học kì I
Môn Lịch sử - Địa lí lớp 4
Năm học 200 -20
I. Lịch sử (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Nối sự kiện lịch sự ở cột A với thời gian xảy ra các sự kiện đó ở cột B cho thích hợp
A B
Câu 2: (1 điểm)
Đánh dấu x vào ô trước ý đúng
Thời nhà Lý lấy kinh đô nước ta đặt tại:
Hoa Lư
Thăng Long
Hà Nội
Câu 3: (2 điểm)
Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta?
II. Địa lí: (5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Hoàng Liên Sơn là dãy núi:
A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.
B. Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
C. Cao thứ hai nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
D. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc.
Câu 2: ( 1 điểm)
ý nào dưới đây không phải là điều kiện để Đà Lạt trở thành thành phôs du lịch và nghỉ mát? Đánh dấu x vào ô trước ý em chọn.
Không khí trong lành mát mẻ
Nằm trên vùng đồng bằng bằng phẳng
Phong cảnh đẹp
Nhiều công trình phục vụ cho nghỉ ngơi, du lịch
Câu 3: ( 1 điểm)
Dân tộc ít người sống ở Hoàng Liên Sơn là:
Dao, Mông, Thái
Thái, Tày, Nùng
Ba-na, Ê-đê, Gia-rai
Chăm, Xơ-đăng, Cơ-ho
Câu 4: (2điểm)
Những điều kiện thuận lợi nào để đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lú thứ hai của cả nước?

Hướng dẫn chấm
I. Lịch sử
Câu 1 : ( 2 điểm)
Nối đúng mỗi sự kiện lịch sử ở cột A với thời gian xảy ra các sự kiện đó ở cột B (0,5 điểm).
Năm 40: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Năm 1226: Nhà Trần thành lập
Năm 981: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất
Năm 938: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo
Câu 2: (1 điểm)
Đáp án: Thăng Long
Câu 3: (2 điểm) Trả lời được mỗi ý cho 1 điểm
Đáp án: - Kết thúc hoàn toàn thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc.
- Mở đầu cho thời kì độc lập lâu dài của đất nước.
II. Địa lí
Câu 1: (1 điểm)
Đáp án: Khoanh vào B
Câu 2: (1 điểm)
Đáp án: Nằm trên vùng đồng bằng bằng phẳng
Câu 3: (1 điểm)
Đáp án: khoanh vào A
Câu 4: ( 2 điểm) Trả lời được mỗi ý cho 1 điểm
Đáp án: - Đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào.
- Người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa.

 


®Ò kiÓm tra häc k× I

M«n LÞch sö - §Þa lÝ líp 4

N¨m häc 200  -20 

I. LÞch sö (5 ®iÓm)

C©u 1: (2 ®iÓm)

  Nèi sù kiÖn lÞch sù ë cét A víi thêi gian x¶y ra c¸c sù kiÖn ®ã ë cét B cho thÝch hîp

A                  B

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u 2: (1 ®iÓm)

     §¸nh dÊu x vµo «       tr­íc ý ®óng

Thêi nhµ Lý lÊy kinh ®« n­íc ta ®Æt t¹i:

  Hoa L­

          Th¨ng Long

            Hµ Néi

C©u 3: (2 ®iÓm)

ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi n­íc ta?

II. §Þa lÝ: (5 ®iÓm)

C©u 1: (1 ®iÓm) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.

 Hoµng Liªn S¬n lµ d·y nói:

   A. Cao nhÊt n­íc ta, cã ®Ønh trßn, s­ên tho¶i.

   B. Cao nhÊt n­íc ta, cã ®Ønh nhän, s­ên dèc.

   C. Cao thø hai n­íc ta, cã ®Ønh nhän, s­ên dèc.

   D. Cao nhÊt n­íc ta, cã ®Ønh trßn, s­ên dèc.

C©u 2: ( 1 ®iÓm)

    ý nµo d­íi ®©y kh«ng ph¶i lµ ®iÒu kiÖn ®Ó §µ L¹t trë thµnh thµnh ph«s du lÞch vµ nghØ m¸t? §¸nh dÊu x vµo «       tr­íc ý em chän.

           Kh«ng khÝ trong lµnh m¸t mÎ

           N»m trªn vïng ®ång b»ng b»ng ph¼ng

           Phong c¶nh ®Ñp

           NhiÒu c«ng tr×nh phôc vô cho nghØ ng¬i, du lÞch


C©u 3: ( 1 ®iÓm)

  D©n téc Ýt ng­êi sèng ë Hoµng Liªn S¬n lµ:

  1. Dao, M«ng, Th¸i
  2. Th¸i, Tµy, Nïng
  3. Ba-na, £-®ª, Gia-rai
  4. Ch¨m, X¬-®¨ng, C¬-ho

C©u 4: (2®iÓm)

         Nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nµo ®Ó ®ång b»ng B¾c Bé trë thµnh vùa ló thø hai cña c¶ n­íc?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


H­íng dÉn chÊm

I. LÞch sö

  C©u 1 : ( 2 ®iÓm)

  Nèi ®óng mçi sù kiÖn lÞch sö ë cét A víi thêi gian x¶y ra c¸c sù kiÖn ®ã ë cét B (0,5 ®iÓm).

-         N¨m 40: Cuéc khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng

-         N¨m 1226: Nhµ TrÇn thµnh lËp

-         N¨m 981: Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Tèng x©m l­îc lÇn thø nhÊt

-         N¨m 938: ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng do Ng« QuyÒn l·nh ®¹o

  C©u 2: (1 ®iÓm)

         §¸p ¸n: Th¨ng Long

  C©u 3: (2 ®iÓm)  Tr¶ lêi ®­îc mçi ý cho 1 ®iÓm

§¸p ¸n: - KÕt thóc hoµn toµn thêi k× ®« hé cña phong kiÕn ph­¬ng B¾c.

               - Më ®Çu cho thêi k× ®éc lËp l©u dµi cña ®Êt n­íc.

II. §Þa lÝ

  C©u 1: (1 ®iÓm)

    §¸p ¸n: Khoanh vµo B

  C©u 2: (1 ®iÓm)

   §¸p ¸n: N»m trªn vïng ®ång b»ng b»ng ph¼ng

  C©u 3: (1 ®iÓm)

   §¸p ¸n: khoanh vµo A

  C©u 4: ( 2 ®iÓm)  Tr¶ lêi ®­îc mçi ý cho 1 ®iÓm

    §¸p ¸n: - §Êt phï sa mµu mì, nguån n­íc dåi dµo.

                - Ng­êi d©n cã nhiÒu kinh nghiÖm trång lóa.

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Đề kiểm tra ĐK-CKI Môn Lịch sử và địa lí lớp 4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN