Đề kiểm tra ĐK-CKI Môn Lịch sử và địa lí lớp 4

Đăng ngày 11/13/2010 2:06:07 PM | Thể loại: Lớp 4 | Chia sẽ bởi: Tuan Lan | Lần tải: 23 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


®Ò kiÓm tra häc k× I

M«n LÞch sö - §Þa lÝ líp 4

N¨m häc 200  -20 

I. LÞch sö (5 ®iÓm)

C©u 1: (2 ®iÓm)

  Nèi sù kiÖn lÞch sù ë cét A víi thêi gian x¶y ra c¸c sù kiÖn ®ã ë cét B cho thÝch hîp

A                  B

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u 2: (1 ®iÓm)

     §¸nh dÊu x vµo «       tr­íc ý ®óng

Thêi nhµ Lý lÊy kinh ®« n­íc ta ®Æt t¹i:

  Hoa L­

          Th¨ng Long

            Hµ Néi

C©u 3: (2 ®iÓm)

ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi n­íc ta?

II. §Þa lÝ: (5 ®iÓm)

C©u 1: (1 ®iÓm) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.

 Hoµng Liªn S¬n lµ d·y nói:

   A. Cao nhÊt n­íc ta, cã ®Ønh trßn, s­ên tho¶i.

   B. Cao nhÊt n­íc ta, cã ®Ønh nhän, s­ên dèc.

   C. Cao thø hai n­íc ta, cã ®Ønh nhän, s­ên dèc.

   D. Cao nhÊt n­íc ta, cã ®Ønh trßn, s­ên dèc.

C©u 2: ( 1 ®iÓm)

    ý nµo d­íi ®©y kh«ng ph¶i lµ ®iÒu kiÖn ®Ó §µ L¹t trë thµnh thµnh ph«s du lÞch vµ nghØ m¸t? §¸nh dÊu x vµo «       tr­íc ý em chän.

           Kh«ng khÝ trong lµnh m¸t mÎ

           N»m trªn vïng ®ång b»ng b»ng ph¼ng

           Phong c¶nh ®Ñp

           NhiÒu c«ng tr×nh phôc vô cho nghØ ng¬i, du lÞch


C©u 3: ( 1 ®iÓm)

  D©n téc Ýt ng­êi sèng ë Hoµng Liªn S¬n lµ:

  1. Dao, M«ng, Th¸i
  2. Th¸i, Tµy, Nïng
  3. Ba-na, £-®ª, Gia-rai
  4. Ch¨m, X¬-®¨ng, C¬-ho

C©u 4: (2®iÓm)

         Nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nµo ®Ó ®ång b»ng B¾c Bé trë thµnh vùa ló thø hai cña c¶ n­íc?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


H­íng dÉn chÊm

I. LÞch sö

  C©u 1 : ( 2 ®iÓm)

  Nèi ®óng mçi sù kiÖn lÞch sö ë cét A víi thêi gian x¶y ra c¸c sù kiÖn ®ã ë cét B (0,5 ®iÓm).

-         N¨m 40: Cuéc khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng

-         N¨m 1226: Nhµ TrÇn thµnh lËp

-         N¨m 981: Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Tèng x©m l­îc lÇn thø nhÊt

-         N¨m 938: ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng do Ng« QuyÒn l·nh ®¹o

  C©u 2: (1 ®iÓm)

         §¸p ¸n: Th¨ng Long

  C©u 3: (2 ®iÓm)  Tr¶ lêi ®­îc mçi ý cho 1 ®iÓm

§¸p ¸n: - KÕt thóc hoµn toµn thêi k× ®« hé cña phong kiÕn ph­¬ng B¾c.

               - Më ®Çu cho thêi k× ®éc lËp l©u dµi cña ®Êt n­íc.

II. §Þa lÝ

  C©u 1: (1 ®iÓm)

    §¸p ¸n: Khoanh vµo B

  C©u 2: (1 ®iÓm)

   §¸p ¸n: N»m trªn vïng ®ång b»ng b»ng ph¼ng

  C©u 3: (1 ®iÓm)

   §¸p ¸n: khoanh vµo A

  C©u 4: ( 2 ®iÓm)  Tr¶ lêi ®­îc mçi ý cho 1 ®iÓm

    §¸p ¸n: - §Êt phï sa mµu mì, nguån n­íc dåi dµo.

                - Ng­êi d©n cã nhiÒu kinh nghiÖm trång lóa.

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Đề kiểm tra ĐK-CKI Môn Lịch sử và địa lí lớp 4, Lớp 4. . nslide chia sẽ đến các bạn thư viện Đề kiểm tra ĐK-CKI Môn Lịch sử và địa lí lớp 4 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Đề kiểm tra ĐK-CKI Môn Lịch sử và địa lí lớp 4 thuộc chuyên mục Lớp 4 được giới thiệu bởi bạn Tuan Lan đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Lớp 4 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Giáo án Tiểu Học Lớp 4 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu đề kiểm tra học kì I Môn Lịch sử - Địa lí lớp 4 Năm học 200 -20 I, ngoài ra Lịch sử (5 điểm) Câu 1: (2 điểm) Nối sự kiện lịch sự ở cột A với thời gian xảy ra những sự kiện ấy ở cột B cho phù hợp A B Câu 2: (1 điểm) Đánh dấu x vào ô trước ý đúng Thời nhà Lý lấy đế kinh nước ta đặt tại: Hoa Lư Thăng Long Hà Nội Câu 3: (2 điểm) https://nslide.com/giao-an/de-kiem-tra-dk-cki-mon-lich-su-va-dia-li-lop-4.45r8vq.html