Đề kiểm tra ĐK-CKI Môn Lịch sử và địa lí lớp 4

giáo án Lớp 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 23       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
45r8vq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/13/2010 2:06:07 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
23
File đã kiểm duyệt an toàn

đề kiểm tra học kì I Môn Lịch sử - Địa lí lớp 4 Năm học 200 -20 I. Lịch sử (5 điểm) Câu 1: (2 điểm) Nối sự kiện lịch sự ở cột A với thời gian xảy ra các sự kiện đó ở cột B cho thích hợp A B Câu 2: (1 ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Đề kiểm tra ĐK-CKI Môn Lịch sử và địa lí lớp 4, Giáo Án Lớp 4 , Giáo án điện tử Đề kiểm tra ĐK-CKI Môn Lịch sử và địa lí lớp 4, doc, 1 trang, 0.03 M, Lớp 4 chia sẽ bởi Tuan Lan đã có 23 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

®Ò kiÓm tra häc k× I
M«n LÞch sö - §Þa lÝ líp 4
N¨m häc 200  -20 
I. LÞch sö (5 ®iÓm)
C©u 1: (2 ®iÓm)
  Nèi sù kiÖn lÞch sù ë cét A víi thêi gian x¶y ra c¸c sù kiÖn ®ã ë cét B cho thÝch hîp
A                  B
 
 
 
 
 
 
 
 
C©u 2: (1 ®iÓm)
     §¸nh dÊu x vµo «       tr­íc ý ®óng
Thêi nhµ Lý lÊy kinh ®« n­íc ta ®Æt t¹i:
  Hoa L­
          Th¨ng Long
            Hµ Néi
C©u 3: (2 ®iÓm)
ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi n­íc ta?
II. §Þa lÝ: (5 ®iÓm)
C©u 1: (1 ®iÓm) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.
 Hoµng Liªn S¬n lµ d·y nói:
   A. Cao nhÊt n­íc ta, cã ®Ønh trßn, s­ên tho¶i.
   B. Cao nhÊt n­íc ta, cã ®Ønh nhän, s­ên dèc.
   C. Cao thø hai n­íc ta, cã ®Ønh nhän, s­ên dèc.
   D. Cao nhÊt n­íc ta, cã ®Ønh trßn, s­ên dèc.
C©u 2: ( 1 ®iÓm)
    ý nµo d­íi ®©y kh«ng ph¶i lµ ®iÒu kiÖn ®Ó §µ L¹t trë thµnh thµnh ph«s du lÞch vµ nghØ m¸t? §¸nh dÊu x vµo «       tr­íc ý em chän.
           Kh«ng khÝ trong lµnh m¸t mÎ
           N»m trªn vïng ®ång b»ng b»ng ph¼ng
           Phong c¶nh ®Ñp
           NhiÒu c«ng tr×nh phôc vô cho nghØ ng¬i, du lÞch

C©u 3: ( 1 ®iÓm)
  D©n téc Ýt ng­êi sèng ë Hoµng Liªn S¬n lµ:
Dao, M«ng, Th¸i
Th¸i, Tµy, Nïng
Ba-na, £-®ª, Gia-rai
Ch¨m, X¬-®¨ng, C¬-ho
C©u 4: (2®iÓm)
         Nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nµo ®Ó ®ång b»ng B¾c Bé trë thµnh vùa ló thø hai cña c¶ n­íc?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H­íng dÉn chÊm
I. LÞch sö
  C©u 1 : ( 2 ®iÓm)
  Nèi ®óng mçi sù kiÖn lÞch sö ë cét A víi thêi gian x¶y ra c¸c sù kiÖn ®ã ë cét B (0,5 ®iÓm).
-         N¨m 40: Cuéc khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng
-         N¨m 1226: Nhµ TrÇn thµnh lËp
-         N¨m 981: Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Tèng x©m l­îc lÇn thø nhÊt
-         N¨m 938: ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng do Ng« QuyÒn l·nh ®¹o
  C©u 2: (1 ®iÓm)
         §¸p ¸n: Th¨ng Long
  C©u 3: (2 ®iÓm)  Tr¶ lêi ®­îc mçi ý cho 1 ®iÓm
§¸p ¸n: - KÕt thóc hoµn toµn thêi k× ®« hé cña phong kiÕn ph­¬ng B¾c.
               - Më ®Çu cho thêi k× ®éc lËp l©u dµi cña ®Êt n­íc.
II. §Þa lÝ
  C©u 1: (1 ®iÓm)
    §¸p ¸n: Khoanh vµo B
  C©u 2: (1 ®iÓm)
   §¸p ¸n: N»m trªn vïng ®ång b»ng b»ng ph¼ng
  C©u 3: (1 ®iÓm)
   §¸p ¸n: khoanh vµo A
  C©u 4: ( 2 ®iÓm)  Tr¶ lêi ®­îc mçi ý cho 1 ®iÓm
    §¸p ¸n: - §Êt phï sa mµu mì, nguån n­íc dåi dµo.
                - Ng­êi d©n cã nhiÒu kinh nghiÖm trång lóa.

Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về Đề kiểm tra ĐK-CKI Môn Lịch sử và địa lí lớp 4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDe-kiem-tra-DK-CKI-Mon-Lich-su-va-dia-li-lop-4.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN