Giáo Án Lớp 5:Đề Kt Đk-Cki Môn Khoa Học Lớp 5

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
k6r8vq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2010-11-13 14:09:12
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

tr­­êng tiÓu häc bµi kiÓm tra ®Þnh kú cuèi häc kú i n¨m häc 200 - 20 M«n: Khoa häc líp 5 Ngµy kiÓm tra : /12/20 Thêi gian lµm bµi: 40 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò). Hä vµ tªn häc sinh:............

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

tr­­êng tiÓu häc                             bµi kiÓm tra ®Þnh kú cuèi häc kú i
                                                                  n¨m häc 200   - 20
 
 
M«n: Khoa häc líp 5
Ngµy kiÓm tra :   /12/20
Thêi gian lµm bµi: 40 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò).
 
Hä vµ tªn häc sinh:...........................................................................................................
Häc sinh líp:............Tr­­êng TiÓu häc
 
              §iÓm
                     Lêi phª cña gi¸o viªn 
 
 
Bµi lµm
 
 C©u 1. Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt: ( 2 ®)
 Tuæi dËy th× lµ g× ?
 
a)     Lµ tuæi mµ c¬ thÓ cã nhiÒu biÕn ®æi vÒ mÆt thÓ chÊt.
 
b)    Lµ tuæi mµ c¬ thÓ cã nhiÒu biÕn ®æi vÒ mÆt tinh thÇn.
 
c)     Lµ tuæi mµ c¬ thÓ cã nhiÒu biÕn ®æi vÒ mÆt t×nh c¶m vµ mèi quan hÖ x· héi.
 
d)    Lµ tuæi mµ c¬ thÓ cã nhiÒu biÕn ®æi vÒ mÆt thÓ chÊt, tinh thÇn, t×nh c¶m vµ mèi quan hÖ x· héi.
 
 
C©u 2. §¸nh dÊu X vµo tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt:( 2 ®)
 Khãi thuèc cã thÓ g©y ra nh÷ng bÖnh g× ?
 
 a)BÖnh vÒ tim m¹ch.                                                         b) Ung th­ phæi.
 
c) HuyÕt ¸p cao.                                                                d) Viªm phæi.
 
  e) BÖnh vÒ tim m¹ch, huyÕt ¸p, ung th­ phæi, viªm phÕ qu¶n.
 
 
 

C©u 3. Nèi c©u hái ë cét A víi  c©u tr¶ lêi ë cét B cho phï hîp:(1,5®)
 
 
 
 
    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C©u 4. Hoµn thµnh b¶ng sau:(4,5®)
 
Sè TT
Tªn vËt liÖu
§Æc ®iÓm, tÝnh chÊt
C«ng dông
 
1
 
S¾t
 
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
.......................................................
 
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
 
2
 
Nh«m
 
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
 
 
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
 
3
 
§¸ v«i
 
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
.......................................................
 
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.

§¸p ¸n, cho ®iÓm
1. C©u 1( 2 ®iÓm): §¸nh dÊu vµo ý
d)Lµ tuæi mµ c¬ thÓ cã nhiÒu biÕn ®æi vÒ mÆt thÓ chÊt, tinh thÇn, t×nh c¶m vµ mèi quan hÖ x· héi.
 
2. C©u 2( 2 ®iÓm): §¸nh dÊu vµo ý
 e) BÖnh vÒ tim m¹ch, huyÕt ¸p, ung th­ phæi, viªm phÕ qu¶n.
 
3. C©u 3( 1,5 ®iÓm): Mçi ý ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm
 
 
 
 
 
    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. C©u 4 ( 4,5 ®iÓm):Mçi ý ( «) ®óng ®­îc 0,75 ®iÓm.
Sè TT
Tªn vËt liÖu
§Æc ®iÓm, tÝnh chÊt
C«ng dông
 
1
 
S¾t
Lµ kim lo¹i cã tÝnh dÎo, dÔ uèn, dÔ kÐo thµnh sîi, dÔ rÌn, dËp. Mµu tr¾ng x¸m, cã ¸nh kim.
- C¸c hîp kim cña s¾t dïng ®Ó lµm:  chÊn song, hµng rµo s¾t, dao, kÐo, cµy cuèc,…
 
2
 
Nh«m
- Lµ kim lo¹i mµu tr¾ng b¹c, cã ¸nh kim, nhÑ h¬n s¾t vµ ®ång.
- Cã thÓ kÐo dµi thµnh sîi, d¸t máng.
- Kh«ng bÞ gØ nh­ng cã thÓ bÞ mét sè axit ¨n mßn.
- DÉn ®iÖn, dÉn nhiÖt tèt.
- Dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c dông cô lµm bÕp.
- Lµm vá nhiÒu lo¹i hép.
- Lµm mét sè bé phËn cña c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng…
 
3
 
§¸ v«i
- §¸ v«i kh«ng cøng l¾m, dÔ bÞ ¨n mßn, d­íi t¸c dông cña axit th× ®¸ v«i sñi bät.
- §¸ v«i dïng ®Ó l¸t ®­êng, x©y nhµ, nung v«i, s¶n xuÊt xi m¨ng, t¹c t­îng, lµm phÊn viÕt…
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Đề KT ĐK-CKI môn Khoa học lớp 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngBAI_KT_DK_CKI_MON_KHOA_LOP_5.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự