Đề KT ĐK-CKI môn Khoa học lớp 5

giáo án Lớp 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 24       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
k6r8vq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/13/2010 2:09:12 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
24
File đã kiểm duyệt an toàn

trường tiểu học bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ i năm học 200 - 20 Môn: Khoa học lớp 5 Ngày kiểm tra : /12/20 Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề). Họ và tên học sinh:............,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Đề KT ĐK-CKI môn Khoa học lớp 5, Giáo Án Lớp 5 , Giáo án điện tử Đề KT ĐK-CKI môn Khoa học lớp 5, doc, 1 trang, 0.05 M, Lớp 5 chia sẽ bởi Tuan Lan đã có 24 download

 
LINK DOWNLOAD

De-KT-DK-CKI-mon-Khoa-hoc-lop-5.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

trường tiểu học bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ i
năm học 200 - 20
Môn: Khoa học lớp 5
Ngày kiểm tra : /12/20
Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề).
Họ và tên học sinh:...........................................................................................................
Học sinh lớp:............Trường Tiểu học
Điểm
 Lời phê của giáo viên
Bài làm
Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: ( 2 đ)
Tuổi dậy thì là gì ?
Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt thể chất.
Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt tinh thần.
Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt tình cảm và mối quan hệ xã hội.
Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt thể chất, tinh thần, tình cảm và mối quan hệ xã hội.
Câu 2. Đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất:( 2 đ)
Khói thuốc có thể gây ra những bệnh gì ?

a)Bệnh về tim mạch. b) Ung thư phổi.

c) Huyết áp cao. d) Viêm phổi.
e) Bệnh về tim mạch, huyết áp, ung thư phổi, viêm phế quản.

Câu 3. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B cho phù hợp:(1,5đ)Câu 4. Hoàn thành bảng sau:(4,5đ)
Số TT
Tên vật liệu
Đặc điểm, tính chất
Công dụng


1

Sắt

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
.......................................................

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................


2

Nhôm

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................


3

Đá vôi

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
.......................................................

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.


Đáp án, cho điểm
1. Câu 1( 2 điểm): Đánh dấu vào ý
d)Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt thể chất, tinh thần, tình cảm và mối quan hệ xã hội.
2. Câu 2( 2 điểm): Đánh dấu vào ý
e) Bệnh về tim mạch, huyết áp, ung thư phổi, viêm phế quản.
3. Câu 3( 1,5 điểm): Mỗi ý đúng được 0,5 điểm4. Câu 4 ( 4,5 điểm):Mỗi ý ( ô) đúng được 0,75 điểm.
Số TT
Tên vật liệu
Đặc điểm, tính chất
Công dụng


1

Sắt
Là kim loại có tính dẻo, dễ uốn, dễ kéo thành sợi, dễ rèn, dập. Màu trắng xám, có ánh kim.
- Các hợp kim của sắt dùng để làm: chấn song, hàng rào sắt, dao, kéo, cày cuốc,…


2

Nhôm
- Là kim loại màu trắng bạc, có ánh kim, nhẹ hơn sắt và đồng.
- Có thể kéo dài thành sợi, dát mỏng.
- Không bị gỉ nhưng có thể bị một số axit ăn mòn.
- Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.
- Dùng để chế tạo các dụng cụ làm bếp.
- Làm vỏ nhiều loại hộp.
- Làm một số bộ phận của các phương tiện giao thông…


3

Đá vôi
- Đá vôi không cứng lắm, dễ bị ăn mòn,

 


tr­­êng tiÓu häc                             bµi kiÓm tra ®Þnh kú cuèi häc kú i

                                                                  n¨m häc 200   - 20

 

 

M«n: Khoa häc líp 5

Ngµy kiÓm tra :   /12/20

Thêi gian lµm bµi: 40 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò).

 

Hä vµ tªn häc sinh:...........................................................................................................

Häc sinh líp:............Tr­­êng TiÓu häc

 

              §iÓm

                     Lêi phª cña gi¸o viªn 

 

 

Bµi lµm

 

 C©u 1. Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt: ( 2 ®)

 Tuæi dËy th× lµ g× ?

 

a)     Lµ tuæi mµ c¬ thÓ cã nhiÒu biÕn ®æi vÒ mÆt thÓ chÊt.

 

b)    Lµ tuæi mµ c¬ thÓ cã nhiÒu biÕn ®æi vÒ mÆt tinh thÇn.

 

c)     Lµ tuæi mµ c¬ thÓ cã nhiÒu biÕn ®æi vÒ mÆt t×nh c¶m vµ mèi quan hÖ x· héi.

 

d)    Lµ tuæi mµ c¬ thÓ cã nhiÒu biÕn ®æi vÒ mÆt thÓ chÊt, tinh thÇn, t×nh c¶m vµ mèi quan hÖ x· héi.

 

 

C©u 2. §¸nh dÊu X vµo tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt:( 2 ®)

 Khãi thuèc cã thÓ g©y ra nh÷ng bÖnh g× ?

 

 a)BÖnh vÒ tim m¹ch.                                                         b) Ung th­ phæi.

 

c) HuyÕt ¸p cao.                                                                d) Viªm phæi.

 

  e) BÖnh vÒ tim m¹ch, huyÕt ¸p, ung th­ phæi, viªm phÕ qu¶n.

 

 

 


C©u 3. Nèi c©u hái ë cét A víi  c©u tr¶ lêi ë cét B cho phï hîp:(1,5®)

 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u 4. Hoµn thµnh b¶ng sau:(4,5®)

 

Sè TT

Tªn vËt liÖu

§Æc ®iÓm, tÝnh chÊt

C«ng dông

 

1

 

S¾t

 

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

.......................................................

 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 

2

 

Nh«m

 

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

 

 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 

3

 

§¸ v«i

 

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

.......................................................

 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.


§¸p ¸n, cho ®iÓm

1. C©u 1( 2 ®iÓm): §¸nh dÊu vµo ý

d)Lµ tuæi mµ c¬ thÓ cã nhiÒu biÕn ®æi vÒ mÆt thÓ chÊt, tinh thÇn, t×nh c¶m vµ mèi quan hÖ x· héi.

 

2. C©u 2( 2 ®iÓm): §¸nh dÊu vµo ý

 e) BÖnh vÒ tim m¹ch, huyÕt ¸p, ung th­ phæi, viªm phÕ qu¶n.

 

3. C©u 3( 1,5 ®iÓm): Mçi ý ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm

 

 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. C©u 4 ( 4,5 ®iÓm):Mçi ý ( «) ®óng ®­îc 0,75 ®iÓm.

Sè TT

Tªn vËt liÖu

§Æc ®iÓm, tÝnh chÊt

C«ng dông

 

1

 

S¾t

Lµ kim lo¹i cã tÝnh dÎo, dÔ uèn, dÔ kÐo thµnh sîi, dÔ rÌn, dËp. Mµu tr¾ng x¸m, cã ¸nh kim.

- C¸c hîp kim cña s¾t dïng ®Ó lµm:  chÊn song, hµng rµo s¾t, dao, kÐo, cµy cuèc,…

 

2

 

Nh«m

- Lµ kim lo¹i mµu tr¾ng b¹c, cã ¸nh kim, nhÑ h¬n s¾t vµ ®ång.

- Cã thÓ kÐo dµi thµnh sîi, d¸t máng.

- Kh«ng bÞ gØ nh­ng cã thÓ bÞ mét sè axit ¨n mßn.

- DÉn ®iÖn, dÉn nhiÖt tèt.

- Dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c dông cô lµm bÕp.

- Lµm vá nhiÒu lo¹i hép.

- Lµm mét sè bé phËn cña c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng…

 

3

 

§¸ v«i

- §¸ v«i kh«ng cøng l¾m, dÔ bÞ ¨n mßn, d­íi t¸c dông cña axit th× ®¸ v«i sñi bät.

- §¸ v«i dïng ®Ó l¸t ®­êng, x©y nhµ, nung v«i, s¶n xuÊt xi m¨ng, t¹c t­îng, lµm phÊn viÕt…

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Đề KT ĐK-CKI môn Khoa học lớp 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN