Đề KT ĐK-CKI môn Khoa học lớp 5

Đăng ngày 11/13/2010 2:09:12 PM | Thể loại: Lớp 5 | Chia sẽ bởi: Tuan Lan | Lần tải: 24 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


tr­­êng tiÓu häc                             bµi kiÓm tra ®Þnh kú cuèi häc kú i

                                                                  n¨m häc 200   - 20

 

 

M«n: Khoa häc líp 5

Ngµy kiÓm tra :   /12/20

Thêi gian lµm bµi: 40 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò).

 

Hä vµ tªn häc sinh:...........................................................................................................

Häc sinh líp:............Tr­­êng TiÓu häc

 

              §iÓm

                     Lêi phª cña gi¸o viªn 

 

 

Bµi lµm

 

 C©u 1. Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt: ( 2 ®)

 Tuæi dËy th× lµ g× ?

 

a)     Lµ tuæi mµ c¬ thÓ cã nhiÒu biÕn ®æi vÒ mÆt thÓ chÊt.

 

b)    Lµ tuæi mµ c¬ thÓ cã nhiÒu biÕn ®æi vÒ mÆt tinh thÇn.

 

c)     Lµ tuæi mµ c¬ thÓ cã nhiÒu biÕn ®æi vÒ mÆt t×nh c¶m vµ mèi quan hÖ x· héi.

 

d)    Lµ tuæi mµ c¬ thÓ cã nhiÒu biÕn ®æi vÒ mÆt thÓ chÊt, tinh thÇn, t×nh c¶m vµ mèi quan hÖ x· héi.

 

 

C©u 2. §¸nh dÊu X vµo tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt:( 2 ®)

 Khãi thuèc cã thÓ g©y ra nh÷ng bÖnh g× ?

 

 a)BÖnh vÒ tim m¹ch.                                                         b) Ung th­ phæi.

 

c) HuyÕt ¸p cao.                                                                d) Viªm phæi.

 

  e) BÖnh vÒ tim m¹ch, huyÕt ¸p, ung th­ phæi, viªm phÕ qu¶n.

 

 

 


C©u 3. Nèi c©u hái ë cét A víi  c©u tr¶ lêi ë cét B cho phï hîp:(1,5®)

 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u 4. Hoµn thµnh b¶ng sau:(4,5®)

 

Sè TT

Tªn vËt liÖu

§Æc ®iÓm, tÝnh chÊt

C«ng dông

 

1

 

S¾t

 

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

.......................................................

 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 

2

 

Nh«m

 

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

 

 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 

3

 

§¸ v«i

 

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

.......................................................

 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.


§¸p ¸n, cho ®iÓm

1. C©u 1( 2 ®iÓm): §¸nh dÊu vµo ý

d)Lµ tuæi mµ c¬ thÓ cã nhiÒu biÕn ®æi vÒ mÆt thÓ chÊt, tinh thÇn, t×nh c¶m vµ mèi quan hÖ x· héi.

 

2. C©u 2( 2 ®iÓm): §¸nh dÊu vµo ý

 e) BÖnh vÒ tim m¹ch, huyÕt ¸p, ung th­ phæi, viªm phÕ qu¶n.

 

3. C©u 3( 1,5 ®iÓm): Mçi ý ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm

 

 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. C©u 4 ( 4,5 ®iÓm):Mçi ý ( «) ®óng ®­îc 0,75 ®iÓm.

Sè TT

Tªn vËt liÖu

§Æc ®iÓm, tÝnh chÊt

C«ng dông

 

1

 

S¾t

Lµ kim lo¹i cã tÝnh dÎo, dÔ uèn, dÔ kÐo thµnh sîi, dÔ rÌn, dËp. Mµu tr¾ng x¸m, cã ¸nh kim.

- C¸c hîp kim cña s¾t dïng ®Ó lµm:  chÊn song, hµng rµo s¾t, dao, kÐo, cµy cuèc,…

 

2

 

Nh«m

- Lµ kim lo¹i mµu tr¾ng b¹c, cã ¸nh kim, nhÑ h¬n s¾t vµ ®ång.

- Cã thÓ kÐo dµi thµnh sîi, d¸t máng.

- Kh«ng bÞ gØ nh­ng cã thÓ bÞ mét sè axit ¨n mßn.

- DÉn ®iÖn, dÉn nhiÖt tèt.

- Dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c dông cô lµm bÕp.

- Lµm vá nhiÒu lo¹i hép.

- Lµm mét sè bé phËn cña c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng…

 

3

 

§¸ v«i

- §¸ v«i kh«ng cøng l¾m, dÔ bÞ ¨n mßn, d­íi t¸c dông cña axit th× ®¸ v«i sñi bät.

- §¸ v«i dïng ®Ó l¸t ®­êng, x©y nhµ, nung v«i, s¶n xuÊt xi m¨ng, t¹c t­îng, lµm phÊn viÕt…

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Đề KT ĐK-CKI môn Khoa học lớp 5, Lớp 5. . nslide chia sẽ đến bạn đọc thư viện Đề KT ĐK-CKI môn Khoa học lớp 5 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , giáo án Đề KT ĐK-CKI môn Khoa học lớp 5 thuộc danh mục Lớp 5 được chia sẽ bởi thành viên Tuan Lan đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục Lớp 5 , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Tiểu học Lớp 5 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập trường tiểu học bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ i năm học 200 - 20 Môn: Khoa học lớp 5 Ngày kiểm tra : /12/20 Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề), bên cạnh đó Họ và tên học sinh:,còn cho biết thêm Học sinh lớp:, nói thêm là Trường Tiểu học Điểm  Lời phê của giáo viên     Bài làm Câu 1, cho biết thêm Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: ( 2 đ) Tuổi dậy thìa là gì ? Là tuổi mà cơ thể có đa dạng biến https://nslide.com/giao-an/de-kt-dk-cki-mon-khoa-hoc-lop-5.k6r8vq.html