Đề KT T.Anh lớp 5-CKI

Đăng ngày 1/18/2011 9:54:37 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Yến Vũ Thị Hải | Lần tải: 236 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Đề KT T.Anh lớp 5-CKI, . . nslide chia sẽ đến các bạn thư viện Đề KT T.Anh lớp 5-CKI .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Đề KT T.Anh lớp 5-CKI thuộc chuyên mục được giới thiệu bởi thành viên Yến Vũ Thị Hải tới bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã đưa vào mục , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Giáo án ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Van Tien primary school Name:……………………………… The first term test – grade 5 Class: ……………………………… Time: 40’ mark Teacher’s remark   Question 1: Circle the odd one out ( khoanh vào từ khác loại) 1, A, ngoài ra American B, ngoài ra France C, bên cạnh đó Japan D, bên cạnh đó China 2, A, nói thêm Student B, bên cạnh đó Worker C, ngoài ra Nurse D, nói thêm Bigger 3, A,còn cho biết thêm Brown B, kế tiếp là Blue C, nói thêm White D, thêm nữa Spring 4, bên cạnh đó A, tiếp theo là Like B, bên cạnh đó Love C, bên cạnh đó Draw D, kế tiếp là Bike 5,A, https://nslide.com/giao-an/de-kt-t-anh-lop-5-cki.xl7jwq.html

Nội dung

Van Tien primary school

Name:……………………………… The first term test – grade 5
Class: ……………………………… Time: 40’

markTeacher’s remark


Question 1: Circle the odd one out ( khoanh vào từ khác loại)
1, A.American B. France C.Japan D.China
2, A. Student B.Worker C.Nurse D.Bigger
3, A. Brown B. Blue C. White D.Spring
4.A.Like B. Love C. Draw D. Bike
5,A. Chess B.Badminton C. Volleyball D. Go
Question 2:Circle the words that has the underlined part differntly from others (khoanh vào từ có cách đọc khác)
1. A. Singer B.Badminton C.Skip D.Like
2.A. October B.November C.From D.Old
3.A.Farmer B. Father C.Factory D.Dance
4.A.Windy B.Sky C.Sunny D.Rainy
5.A.Fun B.Number C.Ruler D. Subject
Question 3:choose the best answer (chọ đáp án đúng nhất)
1.There are some pictures………….the wall
A. on B.in C.at D.about
2.She works on the farm. She is a…………..
A. doctor B.musician C.teacher D.farmer
3.How………………..are you?
A.many B.old C.much D.long
4.There are twenty………………….in my class
A. students B.student C.studen D.study
5. Do you want…………………hide-and-seek?
A. to play B. playing C.played D.plays
6.where……..you yesterday?
A.was B.do C.did D.were
7…………….was the festival? –It was great
A. what B.why C.when D.how
8. Were you at the school festival last week?
A. yes, I did B. No, I was C.No, I wasn’t D. yes, I were
9. I want………………a nurse
A. to be B. to C.do D.like
10.What………..your father do?
A.do B.does C.is D.are
Question 4:Reorder the words to make the sentences( sắp xếp lại các từ sau thàng câu hoàn chỉnh)
1.music / did / to /listen / you/ last night/ ?
-
2.wants / Phong / a / footballer / to / be
-
3. is / date / what / the / today /?
-
4.was / Mai / born / September / on / 20th
-
5.reading / I / a / am / from / letter / Peter
-
Question 5: Read the passage and answer the below questions
Her name is Lan. She was born in Hanoi in 1999. There are four people in her family: her father, her mother, her brother and she. She goes to school in the morning. She likes learning English very much. She has three English classes a week. During the English lessons, She speaks English with her friends. She learns hard at home too. She wants to be a teacher of English in the future.
1.What’s her name?
-
2.When was she born?
-
3.How many people are there in her family?
-
4.does she like learning English?
-
5.How many English classes does she have a week?
-
6. Does she want to be an engineer in the future?
-

Keys;
Question 1:
1.A 2. D 3. D 4. D 5.D
Question 2:
1. D 2. C 3.C 4. B 5. C
Question 3:
1.A 2. D 3. B 4. A 5. A 6.D 7. D 8. C 9.A 10.B
Question 4:
1.Did you listen to music last night?
2.phong wants to be a footballer
3.What is the date today?
4. Mai was born on September, 20th
5.I am reading a letter from Peter
Question 5:
1.Her name is Lan
2.she was born in 1999
3.There are four.
4. Yes, she does
5. There are three
6. No, she doesn’t