Đề KTĐK-CKI bậc tiểu học

Đăng ngày 12/15/2009 9:46:16 AM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Đường Nguyễn Ngọc | Lần tải: 2 | Lần xem: 43 | Page: 1 | Kích thước: 0.11 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Đề KTĐK-CKI bậc tiểu học, . . https://nslide.com/giao-an/de-ktdk-cki-bac-tieu-hoc.9935uq.html

Nội dung

PHÒNG GD&ĐT KBANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐĂK ROONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG TỔNG HỢP HỌC SINH BẬC TIỂU HỌC
ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY KTĐK-CKI – NĂM HỌC : 2008-2009


Số
TT
Khối
Tổng số
học sinh
Số lượng đăng ký giấy thi
Ghi
chú
Tiếng Việt
Toán


1
Lớp Một
110
110
110


2
Lớp Hai
125
125
125


3
Lớp Ba
109
109
109


4
Lớp Bốn
 68
 68
 68


5
Lớp Năm
 65
 65
 65


Cộng toàn trường
477
477
477*Tổng cộng học sinh toàn trường : 20 lớp; = 477 em; Nữ: 257 em; Dân tộc: 466
*Chia ra các khối lớp như sau:
Khối 1: 6 lớp; 110 học sinh; Nữ: 56 em; Dân tộc: 105 em
Khối 2: 6 lớp; 125 học sinh; Nữ: 68 em; Dân tộc: 122 em
Khối 3: 4 lớp; 109 học sinh; Nữ: 58 em; Dân tộc: 106 em
Khối 4: 2 lớp; 68 học sinh; Nữ: 45 em; Dân tộc: 68 em
Khối 5: 2 lớp; 65 học sinh; Nữ: 30 em; Dân tộc: 65 em

Đăk Roong, ngày 12 tháng 12 năm 2008
HIỆU TRƯỞNG