Đề KTĐK-CKI khối 5

Đăng ngày 12/14/2009 4:49:03 PM | Thể loại: Tiểu học | Chia sẽ bởi: Đường Nguyễn Ngọc | Lần tải: 5 | Lần xem: 32 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc

 


Tröôøng THCS Ñaêk Roong                          Thöù…ba, ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2008

Lôùp:  5 ………..                                            BAØI KTÑK-CK I  Naêm hoïc : 2008 - 2009

Hoï vaø teân:……………………………………………….              MoânToaùn ; Thôøi gian 60 phuùt

                          ------------------------------                                                                       ------------------------------

Ñieåm

Lôøi pheâ cuûa Thaày(Coâ) giaùo

 

 

 

 

 

(Hoïc sinh laøm baøi tröïc tieáp vaøo giaáy naøy, khoâng cheùp laïi ñeà)

 

Ñeà baøi:

 

Baøi 1: Vieát caùc soá sau :

a.Hai möôi ba ñôn vò, chín phaàn möôøi, baûy phaàn traêm.               ………………………………

b.Hai ñôn vò, ba phaàn möôøi, chín phaàn traêm, baûy phaàn nghìn.    ……………………………..

c.Hai vaø boán phaàn chín.      …………………………………………..

d.Baûy vaø naêm phaàn taùm.    ……………………………………………

 

Baøi 2:

 

 <     83,2………..83,19   48,5…………….48,500   

>  ? 

 =  7,843………..7,85   90,7……………..89,7

 

 Baøi 3: Vieát soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã chaám:

 

 9m6dm =………………….m    2cm2 5mm2 =……………………...cm2

 5 taán 562kg =…………………taán   57cm 9mm =…………………………cm

 

 Baøi 4: Ñaët tính roài tính:

a. 286,34 + 521,85    b. 516,40 – 350,28        c. 25,04 x 3,5      d. 45,54 : 18

…………………….…………….      …………………………………          ……………………………..        ……………………………

…………………….…………….      …………………………………          …………………..……….       ……………………………

………………………………….       …………………………………          ……………………………..        ……………………………

…………………………………..      …………………………………          ……………………………….      …………………………...

 

 Baøi 5:


 Lôùp 5A coù 32 baïn, trong ñoù coù 14 baïn nöõ. Hoûi soá caùc baïn nöõ chieám bao nhieâu phaàn traêm soá caùc baïn cuûa lôùp em ?

Baøi giaûi

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 Baøi 6: Khoanh vaøo chöõ caùi ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:

 a.Chöõ soá 8 trong soá thaäp phaân 95,824 chæ giaù trò laø:

 A.   B.   C.   D.8

b.Vieát 3döôùi daïng soá thaäp phaân laø:

A.3,900 B.3,09 C.3.9  D.3,009

c.3 phuùt 20 giaây =……………………..giaây.

A.50  B.320  C.200  D.80

 

Baøi 7: Tính dieän tích hình tam giaùc vuoâng ABC sau :

 

           A

 

 

 

 

                     B            C

                                                                      

 

Baøi giaûi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 


Tröôøng THCS Ñaêk Roong                       Thöù…hai, ngaøy 29 thaùng 12 naêm 2008

Lôùp:  5  ………..                                           BAØI KTÑK-CK I ; Naêm hoïc : 2008 - 2009

Hoï vaø teân:……………………………………………….           MoânTieáng Vieät ; Thôøi gian : 90 phuùt

                         ------------------------------                                                                       ------------------------------

Ñieåm

Lôøi pheâ cuûa Thaày(Coâ) giaùo

 

 

 

 

 

(Hoïc sinh laøm baøi tröïc tieáp vaøo giaáy naøy khoâng cheùp laïi ñeà)

 

A.PHAÀN ÑOÏC

 

1.Ñoïc thaønh tieáng:

GV cho HS boác thaêm caùc baøi Taäp ñoïc ñaõ hoïc vaø traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi.

2.Ñoïc thaàm vaø laøm baøi taäp:

* Ñoïc baøi thô sau:   Chieàu bieân giôùi

 

Chieàu bieân giôùi em ôi    Chieàu bieân giôùi em ôi  

Coù nôi naøo cao hôn    Coù nôi naøo ñeïp hôn

Nhö ñaàu soâng ngoïn suoái    Khi muøa ñaøo hoa nôû.

Nhö ñaàu maây ñaàu gio.ù    Khi muøa sôû ra caây

Nhö queâ ta- ngoïn nuùi    Luùa löôïn baäc thang maây

Nhö ñaát trôøi bieân cöông.    Muøi toaû ngaùt höông bay

 

Chieàu bieân giôùi em ôi

Röøng chaêng daây ñieän saùng.

Ta nghe tieáng maùy goïi

Nhö nghe tieáng cuoäc ñôøi 

Loøng ta thaàm meâ say

Treân noâng tröôøng loäng gioù

Roäng nhö trôøi meânh moâng.

          (Loø Ngaân Suûn)

 

 

 

Em haõy khoanh troøn chöõ caùi tröôùc yù traû lôøi ñuùng cho töøng caâu hoûi döôùi ñaây:


 1.Baøi thô taû caûnh bieân giôùi vaøo buoåi naøo?

A. Buoåi saùng B. Buoåi chieàu C. Buoåi toái

 

2.Trong baøi thô taùc giaû nhaéc ñeán nhöõng loaïi caây naøo?

A. Caây luùa    B. Caây sôû

 C. Caây ñaøo    C. Caû ba loaïi caây treân

 

3.Baøi thô thuoäc theå loaïi naøo?

 A. Thô    B. Kòch

 

4.Töø naøo döôùi ñaây ñoàng nghóa vôùi töø Bieân cöông?

 A. Bieân giôùi    B. Haäu phöông

 

5.Trong baøi thô töø ñaàu vaø töø ngoïn ñöôïc duøng vôùi nghóa goác hay nghóa chuyeån?

A. Nghóa goác   B. Nghóa chuyeån

 

6.Nhöõng ñaïi töø xöng hoâ naøo döôùi ñaây ñöôïc duøng trong baøi thô?

 A. em vaø ta    B. toâi vaø em

 

7.Caâu thô naøo döôùi ñaây coù duøng quan heä töø?

 A. Muøi toaû ngaùt höông bay.

 B. Roäng nhö trôøi meânh moâng.

 

8.Töø naøo döôùi ñaây traùi nghóa vôùi töø cao?

 A. Thaáp    B. Choùt voùt

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.PHAÀN VIEÁT


 1.Chính taû: GV ñoïc cho HS (Nghe – vieát) baøi: Muøa thaûo quaû (töø Söï soáng………. döôùi ñaùy röøng) SGK/Tieáng Vieät 5-Taäp I, trang 114.

Muøa thaûo quaû

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 2. Taäp laøm vaên:

 Ñeà baøi: Taû moät ngöôøi baïn maø em thaáy gaàn guõi, quyù meán.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


TRÖÔØNG THCS ÑAÊK ROONG            Thöù….... ngaøy… thaùng 01 naêm 2007

  Lôùp:  5  ………..                                             KTÑK-CK I  Naêm hoïc:2006-2007

  Hoï vaø teân:……………………………………………….         Moân:   Lòch söû  -  Thôøi gian :40’

                         ------------------------------                                                                       ------------------------------

Ñieåm

Lôøi pheâ cuûa Thaày(Coâ) giaùo

 

 

 

 

 

(Hoïc sinh laøm baøi tröïc tieáp vaøo giaáy naøy khoâng cheùp laïi ñeà)

 Ñeà baøi: Ñaùnh daáu x vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:

  1. Ngöôøi truyeàn thö ñi khaép nôi, suy toân Tröông Ñònh laøm chuû soaùi laø ai:

Hoà Huaân Nghieäp

Nguyeãn Höõu Huaân

Voõ Duy Döông

Phan Tuaán Phaùt

2.Boä phaän daân cö ñoâng ñaûo nhaát trong xaõ hoäi Vieät Nam laø:

Noâng daân    Vieân chöùc

Coâng nhaân    Trí thöùc

3.Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ra ñôøi vaøo ngaøy thaùng naêm naøo?

3 – 2 – 1930

12 – 9 – 1930

19 – 8 1945

4.Löïc löôïng tham gia ñoâng ñaûo nhaát trong phong traøo caùch maïng 1930 – 1931 laø:

Noâng ñaân    Vieân chöùc

Coâng nhaân    Trí thöùc

5.Ngaøy 19 – 8 1945 laø ngaøy gì?

Khôûi nghóa giaønh chính quyeàn thaéng lôïi ôû Haø Noäi.

Kæ nieäm Caùch maïng thaùng Taùm ôû nöôùc ta.

Khôûi nghóa giaønh chính quyeànthaéng lôïi ôû Hueá.

Khôûi nghóa giaønh chính quyeàn thaéng lôïi ôû Saøi goøn

6.Baùc Hoà ñaõ göông maãu trong vieäc giaûi quyeát naïn naøo?

naïn doát    thieáu taøi chính


naïn ñoùi    ngoaïi xaâm

7.Thaønh phoá naøo neâu cao taám göông “ Quyeát töû cho Toå quoác quyeát sinh” ?

Saøi Goøn    Hueá

Haø Noäi    Ñaø Naüng

8.Môû ñaàu chieán dòch Bieân giôùi thu – ñoâng 1950, quaân ta taán coâng cöù ñieåm naøo?

Cao Baèng   Thaát Kheâ

Ñoâng Kheâ   Taát caû ba cöù ñieåm treân

9.Quaân ta môû chieán dòch Ñieän Bieân Phuû goàm maáy ñôït taán coâng?

moät ñôït

hai ñôït

ba ñôït

10. Söï kieän tieâu bieåu nhaåt tong chín naêm khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp laø:

Cuoäc chieán ñaáu trong caùc ñoâ thò.

Chieán thaéng Vieät Baéc thu – ñoâng 1947.

Chieán thaéng Bieân giôùi thu – ñoâng 1950.

Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  TRÖÔØNG THCS ÑAÊK ROONG            Thöù….... ngaøy… thaùng 01 naêm 2007

  Lôùp:  5  ………..                                             KTÑK-CK I  Naêm hoïc:2006-2007

  Hoï vaø teân:……………………………………………….         Moân:   Ñòa lí  -  Thôøi gian :40’

                         ------------------------------                                                                       ------------------------------

Ñieåm

Lôøi pheâ cuûa Thaày(Coâ) giaùo

 

 

 

 

 

(Hoïc sinh laøm baøi tröïc tieáp vaøo giaáy naøy khoâng cheùp laïi ñeà)

 

Ñeà baøi: Ñaùnh daáu x vaøo   tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:

 

 1.Nöôùc naøo sau ñaây khoâng giaùp vôùi nöôùc ta?

  Trung Quoác    Cam – pu – chia

  Laøo     Thaùi lan

  1. Phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta coù ñaëc ñieåm gì?

heïp ngang, chaïy daøi, coù ñöôøng bieån nhö hình chöõ S.

roäng, hình tam giaùc.

3.Nöôùc ta naèm trong ñôùi khí haäu naøo?

Nhieät ñôùi    OÂn ñôùi

caäm nhieät ñôùi     haøn ñôùi

4.Vieät nam naèm gaàn bieån hay xa bieån?

gaàn bieån                    xa bieån

5. Soâng ngoøi Vieät Nam coù ñaëc ñieåm gì?

thöa thôùt, phaân boá khaép ñaát nöôùc

daøy ñaëc, phaân boá roäng khaép ñaát nöôùc, coù nhieàu phuø sa

6. Nöôùc ta coù maáy loaïi ñaát chính?

hai loaïi

ba loaïi

7. Coù bao nhieâu daân toäc sinh soáng treân ñaát nöôùc ta?

52 daân toäc                 56 daân toäc

54 daân toäc                 64 daân toäc

8. Thaønh phoá naøo ñoâng daân nhaát nöôùc ta hieän nay?

Haø Noäi                      Ñaø Naüng

Haûi phoøng          Thaønh Phoá  Hoà Chí Minh

9. Maïng löôùi  giao thoâng cuûa nöôùc ta:

taäp trung ôû caùc ñoàng baèng


taäp trung ôû phía Baéc

Toaû ñi khaép caùc nôi

10. Trung taâm coâng nghieäp lôùn nhaát nöôùc ta hieän nay laø:

          Ñaø Naüng     Haûi Phoøng

         Haø Noäi                          Thaønh Phoá Hoà Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TRÖÔØNG THCS ÑAÊK ROONG            Thöù….... ngaøy… thaùng 01 naêm 2007

  Lôùp:  5  ………..                                             KTÑK-CK I  Naêm hoïc:2006-2007


  Hoï vaø teân:……………………………………………….         Moân:   Khoa hoïc  -  Thôøi gian :40’

                         ------------------------------                                                                       ------------------------------

Ñieåm

Lôøi pheâ cuûa Thaày(Coâ) giaùo

 

 

 

 

 

(Hoïc sinh laøm baøi tröïc tieáp vaøo giaáy naøy khoâng cheùp laïi ñeà)

 

Ñeà baøi: Ñaùnh daáu x vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:

 

1.Cô quan naøo trong cô theå quyeát ñònh giôùi tính cuûa moãi ngöôøi?

Cô quan tieâu hoaù   Cô quan tuaàn hoaøn

Cô quan hoâ haáp   Cô quan sinh duïc

2.Cô quan sinh duïc nam coù khaû naêng gì?

Taïo ra tröùng    Taïo ra tinh truøng

3.Löùa tuoåi naøo döôùi ñaây laø löùa tuoåi vò thaønh nieân?

Töø 10 ñeán 19 tuoåi

Töø 20 ñeán 60 tuoåi

Töø 60 tuoåi trôû leân

4.Taùc nhaân gaây ra beänh soát xuaát huyeát laø:

Vi khuaån

Vi ruùt

5.Muoãi truyeàn beänh soát xuaát huyeát coù teân laø gì?

Muoãi – a – noâ – phen.

Muoãi vaèn

6.HIV laây truyeàn qua nhöõng ñöôøng naøo?

Ñöôøng maùu, ñöôøng tình duïc.

Ñöôøng aên uoáng.

7.Tuoåi ñaäy thì laø:

laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåiveà maët theå chaát.

laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tinh thaàn.

laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maëttheå chaát, tinh thaàn, tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi.


8.Nhoâm ñöôïc saûn xuaát töø ñaâu ?

Quaëng ñoàng

Quaëng nhoâm

Quaëng saét

9.Gaïch, ngoùi ñöôïc laøm baèng ñaát gì?

Ñaát seùt nung.

Ñaát ñoû.

10.Coù maáy loaïi cao su?

hai loaïi

ba loaïi

boán loaïi

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Đề KTĐK-CKI khối 5, Tiểu học. . https://nslide.com/giao-an/de-ktdk-cki-khoi-5.8905uq.html