Giáo Án Tiểu Học:Đề Ktđk-Cki Khối 5

giáo án điện tử Tiểu Học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
8905uq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-12-14 16:49:03
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tröôøng THCS Ñaêk Roong Thöù…ba, ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2008 Lôùp: 5 ……….. BAØI KTÑK-CK I Naêm hoïc : 2008 - 2009 Hoï vaø teân:………………………………………………. Moân: Toaùn ; Thôøi gian : 60 phuùt ----------------

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tröôøng THCS Ñaêk Roong                          Thöù…ba, ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2008
Lôùp:  5 ………..                                            BAØI KTÑK-CK I  Naêm hoïc : 2008 - 2009
Hoï vaø teân:……………………………………………….              Moân:  Toaùn ; Thôøi gian :  60 phuùt
                          ------------------------------                                                                       ------------------------------
Ñieåm Lôøi pheâ cuûa Thaày(Coâ) giaùo
 
 
 
 
 
(Hoïc sinh laøm baøi tröïc tieáp vaøo giaáy naøy, khoâng cheùp laïi ñeà)
 
Ñeà baøi:
 
Baøi 1: Vieát caùc soá sau :
a.Hai möôi ba ñôn vò, chín phaàn möôøi, baûy phaàn traêm.               ………………………………
b.Hai ñôn vò, ba phaàn möôøi, chín phaàn traêm, baûy phaàn nghìn.    ……………………………..
c.Hai vaø boán phaàn chín.      …………………………………………..
d.Baûy vaø naêm phaàn taùm.    ……………………………………………
 
Baøi 2:
 
   83,2………..83,19   48,5…………….48,500   
>  ? 
 =  7,843………..7,85   90,7……………..89,7
 
 Baøi 3: Vieát soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã chaám:
 
 9m6dm =………………….m    2cm2 5mm2 =……………………...cm2
 5 taán 562kg =…………………taán   57cm 9mm =…………………………cm
 
 Baøi 4: Ñaët tính roài tính:
a. 286,34 + 521,85    b. 516,40 – 350,28        c. 25,04 x 3,5      d. 45,54 : 18
…………………….…………….      …………………………………          ……………………………..        ……………………………
…………………….…………….      …………………………………          …………………..………….       ……………………………
………………………………….       …………………………………          ……………………………..        ……………………………
…………………………………..      …………………………………          ……………………………….      …………………………...
 
 Baøi 5:

 Lôùp 5A coù 32 baïn, trong ñoù coù 14 baïn nöõ. Hoûi soá caùc baïn nöõ chieám bao nhieâu phaàn traêm soá caùc baïn cuûa lôùp em ?
Baøi giaûi
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 Baøi 6: Khoanh vaøo chöõ caùi ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:
 a.Chöõ soá 8 trong soá thaäp phaân 95,824 chæ giaù trò laø:
 A.   B.   C.   D.8
b.Vieát 3döôùi daïng soá thaäp phaân laø:
A.3,900 B.3,09 C.3.9  D.3,009
c.3 phuùt 20 giaây =……………………..giaây.
A.50  B.320  C.200  D.80
 
Baøi 7: Tính dieän tích hình tam giaùc vuoâng ABC sau :
 
           A

 
 
 
 
                     B            C
                                                                      
 
Baøi giaûi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

Tröôøng THCS Ñaêk Roong                       Thöù…hai, ngaøy 29 thaùng 12 naêm 2008
Lôùp:  5  ………..                                           BAØI KTÑK-CK I ; Naêm hoïc : 2008 - 2009
Hoï vaø teân:……………………………………………….           Moân:  Tieáng Vieät ; Thôøi gian : 90 phuùt
                         ------------------------------                                                                       ------------------------------
Ñieåm
Lôøi pheâ cuûa Thaày(Coâ) giaùo
 
 
 
 
 
(Hoïc sinh laøm baøi tröïc tieáp vaøo giaáy naøy khoâng cheùp laïi ñeà)
 
A.PHAÀN ÑOÏC
 
1.Ñoïc thaønh tieáng:
GV cho HS boác thaêm caùc baøi Taäp ñoïc ñaõ hoïc vaø traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi.
2.Ñoïc thaàm vaø laøm baøi taäp:
* Ñoïc baøi thô sau:   Chieàu bieân giôùi
 
Chieàu bieân giôùi em ôi    Chieàu bieân giôùi em ôi  
Coù nôi naøo cao hôn    Coù nôi naøo ñeïp hôn
Nhö ñaàu soâng ngoïn suoái    Khi muøa ñaøo hoa nôû.
Nhö ñaàu maây ñaàu gio.ù    Khi muøa sôû ra caây
Nhö queâ ta- ngoïn nuùi    Luùa löôïn baäc thang maây
Nhö ñaát trôøi bieân cöông.    Muøi toaû ngaùt höông bay
 
Chieàu bieân giôùi em ôi
Röøng chaêng daây ñieän saùng.
Ta nghe tieáng maùy goïi
Nhö nghe tieáng cuoäc ñôøi 
Loøng ta thaàm meâ say
Treân noâng tröôøng loäng gioù
Roäng nhö trôøi meânh moâng.
          (Loø Ngaân Suûn)
 
 
 
Em haõy khoanh troøn chöõ caùi tröôùc yù traû lôøi ñuùng cho töøng caâu hoûi döôùi ñaây:

 1.Baøi thô taû caûnh bieân giôùi vaøo buoåi naøo?
A. Buoåi saùng B. Buoåi chieàu C. Buoåi toái
 
2.Trong baøi thô taùc giaû nhaéc ñeán nhöõng loaïi caây naøo?
A. Caây luùa    B. Caây sôû
 C. Caây ñaøo    C. Caû ba loaïi caây treân
 
3.Baøi thô thuoäc theå loaïi naøo?
 A. Thô    B. Kòch
 
4.Töø naøo döôùi ñaây ñoàng nghóa vôùi töø Bieân cöông?
 A. Bieân giôùi    B. Haäu phöông
 
5.Trong baøi thô töø ñaàu vaø töø ngoïn ñöôïc duøng vôùi nghóa goác hay nghóa chuyeån?
A. Nghóa goác   B. Nghóa chuyeån
 
6.Nhöõng ñaïi töø xöng hoâ naøo döôùi ñaây ñöôïc duøng trong baøi thô?
 A. em vaø ta    B. toâi vaø em
 
7.Caâu thô naøo döôùi ñaây coù duøng quan heä töø?
 A. Muøi toaû ngaùt höông bay.
 B. Roäng nhö trôøi meânh moâng.
 
8.Töø naøo döôùi ñaây traùi nghóa vôùi töø cao?
 A. Thaáp    B. Choùt voùt
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.PHAÀN VIEÁT

 1.Chính taû: GV ñoïc cho HS (Nghe – vieát) baøi: Muøa thaûo quaû (töø Söï soáng………. döôùi ñaùy röøng) SGK/Tieáng Vieät 5-Taäp I, trang 114.
Muøa thaûo quaû
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 2. Taäp laøm vaên:
 Ñeà baøi: Taû moät ngöôøi baïn maø em thaáy gaàn guõi, quyù meán.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TRÖÔØNG THCS ÑAÊK ROONG            Thöù….... ngaøy… thaùng 01 naêm 2007
  Lôùp:  5  ………..                                             KTÑK-CK I  Naêm hoïc:2006-2007
  Hoï vaø teân:……………………………………………….         Moân:   Lòch söû  -  Thôøi gian :40’
                         ------------------------------                                                                       ------------------------------
Ñieåm
Lôøi pheâ cuûa Thaày(Coâ) giaùo
 
 
 
 
 
(Hoïc sinh laøm baøi tröïc tieáp vaøo giaáy naøy khoâng cheùp laïi ñeà)
 Ñeà baøi: Ñaùnh daáu x vaøo  tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:
Ngöôøi truyeàn thö ñi khaép nôi, suy toân Tröông Ñònh laøm chuû soaùi laø ai:
 Hoà Huaân Nghieäp
 Nguyeãn Höõu Huaân
 Voõ Duy Döông
 Phan Tuaán Phaùt
2.Boä phaän daân cö ñoâng ñaûo nhaát trong xaõ hoäi Vieät Nam laø:
 Noâng daân    Vieân chöùc
 Coâng nhaân    Trí thöùc
3.Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ra ñôøi vaøo ngaøy thaùng naêm naøo?
 3 – 2 – 1930
 12 – 9 – 1930
 19 – 8 1945
4.Löïc löôïng tham gia ñoâng ñaûo nhaát trong phong traøo caùch maïng 1930 – 1931 laø:
 Noâng ñaân    Vieân chöùc
 Coâng nhaân    Trí thöùc
5.Ngaøy 19 – 8 – 1945 laø ngaøy gì?
 Khôûi nghóa giaønh chính quyeàn thaéng lôïi ôû Haø Noäi.
 Kæ nieäm Caùch maïng thaùng Taùm ôû nöôùc ta.
 Khôûi nghóa giaønh chính quyeànthaéng lôïi ôû Hueá.
 Khôûi nghóa giaønh chính quyeàn thaéng lôïi ôû Saøi goøn
6.Baùc Hoà ñaõ göông maãu trong vieäc giaûi quyeát naïn naøo?
 naïn doát    thieáu taøi chính

 naïn ñoùi    ngoaïi xaâm
7.Thaønh phoá naøo neâu cao taám göông “ Quyeát töû cho Toå quoác quyeát sinh” ?
 Saøi Goøn    Hueá
 Haø Noäi    Ñaø Naüng
8.Môû ñaàu chieán dòch Bieân giôùi thu – ñoâng 1950, quaân ta taán coâng cöù ñieåm naøo?
 Cao Baèng   Thaát Kheâ
 Ñoâng Kheâ   Taát caû ba cöù ñieåm treân
9.Quaân ta môû chieán dòch Ñieän Bieân Phuû goàm maáy ñôït taán coâng?
 moät ñôït
 hai ñôït
 ba ñôït
10. Söï kieän tieâu bieåu nhaåt tong chín naêm khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp laø:
 Cuoäc chieán ñaáu trong caùc ñoâ thò.
 Chieán thaéng Vieät Baéc thu – ñoâng 1947.
 Chieán thaéng Bieân giôùi thu – ñoâng 1950.
 Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TRÖÔØNG THCS ÑAÊK ROONG            Thöù….... ngaøy… thaùng 01 naêm 2007
  Lôùp:  5  ………..                                             KTÑK-CK I  Naêm hoïc:2006-2007
  Hoï vaø teân:……………………………………………….         Moân:   Ñòa lí  -  Thôøi gian :40’
                         ------------------------------                                                                       ------------------------------
Ñieåm
Lôøi pheâ cuûa Thaày(Coâ) giaùo
 
 
 
 
 
(Hoïc sinh laøm baøi tröïc tieáp vaøo giaáy naøy khoâng cheùp laïi ñeà)
 
Ñeà baøi: Ñaùnh daáu x vaøo   tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:
 
 1.Nöôùc naøo sau ñaây khoâng giaùp vôùi nöôùc ta?
  Trung Quoác    Cam – pu – chia
  Laøo     Thaùi lan
Phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta coù ñaëc ñieåm gì?
 heïp ngang, chaïy daøi, coù ñöôøng bieån nhö hình chöõ S.
 roäng, hình tam giaùc.
3.Nöôùc ta naèm trong ñôùi khí haäu naøo?
 Nhieät ñôùi    OÂn ñôùi
 caäm nhieät ñôùi     haøn ñôùi
4.Vieät nam naèm gaàn bieån hay xa bieån?
 gaàn bieån                     xa bieån
5. Soâng ngoøi Vieät Nam coù ñaëc ñieåm gì?
 thöa thôùt, phaân boá khaép ñaát nöôùc
 daøy ñaëc, phaân boá roäng khaép ñaát nöôùc, coù nhieàu phuø sa
6. Nöôùc ta coù maáy loaïi ñaát chính?
 hai loaïi
ba loaïi
7. Coù bao nhieâu daân toäc sinh soáng treân ñaát nöôùc ta?
 52 daân toäc                  56 daân toäc
 54 daân toäc                  64 daân toäc
8. Thaønh phoá naøo ñoâng daân nhaát nöôùc ta hieän nay?
 Haø Noäi                       Ñaø Naüng
 Haûi phoøng           Thaønh Phoá  Hoà Chí Minh
9. Maïng löôùi  giao thoâng cuûa nöôùc ta:
 taäp trung ôû caùc ñoàng baèng

 taäp trung ôû phía Baéc
 Toaû ñi khaép caùc nôi
10. Trung taâm coâng nghieäp lôùn nhaát nöôùc ta hieän nay laø:
           Ñaø Naüng     Haûi Phoøng
          Haø Noäi                           Thaønh Phoá Hoà Chí Minh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  TRÖÔØNG THCS ÑAÊK ROONG            Thöù….... ngaøy… thaùng 01 naêm 2007
  Lôùp:  5  ………..                                             KTÑK-CK I  Naêm hoïc:2006-2007

  Hoï vaø teân:……………………………………………….         Moân:   Khoa hoïc  -  Thôøi gian :40’
                         ------------------------------                                                                       ------------------------------
Ñieåm
Lôøi pheâ cuûa Thaày(Coâ) giaùo
 
 
 
 
 
(Hoïc sinh laøm baøi tröïc tieáp vaøo giaáy naøy khoâng cheùp laïi ñeà)
 
Ñeà baøi: Ñaùnh daáu x vaøo  tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:
 
1.Cô quan naøo trong cô theå quyeát ñònh giôùi tính cuûa moãi ngöôøi?
 Cô quan tieâu hoaù   Cô quan tuaàn hoaøn
 Cô quan hoâ haáp   Cô quan sinh duïc
2.Cô quan sinh duïc nam coù khaû naêng gì?
 Taïo ra tröùng    Taïo ra tinh truøng
3.Löùa tuoåi naøo döôùi ñaây laø löùa tuoåi vò thaønh nieân?
 Töø 10 ñeán 19 tuoåi
 Töø 20 ñeán 60 tuoåi
 Töø 60 tuoåi trôû leân
4.Taùc nhaân gaây ra beänh soát xuaát huyeát laø:
 Vi khuaån
 Vi ruùt
5.Muoãi truyeàn beänh soát xuaát huyeát coù teân laø gì?
 Muoãi – a – noâ – phen.
 Muoãi vaèn
6.HIV laây truyeàn qua nhöõng ñöôøng naøo?
 Ñöôøng maùu, ñöôøng tình duïc.
 Ñöôøng aên uoáng.
7.Tuoåi ñaäy thì laø:
 laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåiveà maët theå chaát.
 laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tinh thaàn.
 laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maëttheå chaát, tinh thaàn, tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi.

8.Nhoâm ñöôïc saûn xuaát töø ñaâu ?
 Quaëng ñoàng
 Quaëng nhoâm
 Quaëng saét
9.Gaïch, ngoùi ñöôïc laøm baèng ñaát gì?
 Ñaát seùt nung.
 Ñaát ñoû.
10.Coù maáy loaïi cao su?
 hai loaïi
 ba loaïi
 boán loaïi
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Đề KTĐK-CKI khối 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngKhoi_lop_5.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Đề KTĐK-CKI khối 5
  Tiểu học
  Đề KTĐK-CKI khối 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2009

  Xem: 31