De KTDK CKI

Đăng ngày 7/9/2008 3:28:32 PM | Thể loại: Đề KTĐK | Chia sẽ bởi: Tấn Văn Hữu | Lần tải: 38 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.08 M | Loại file: doc

 


TRÖÔØNG TH THIEÄN HÖNG  B                    ÑEÀ KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ CUOÁI HOÏC KÌ I

                  KHOÁI 5                                                            Naêm hoïc : 2007 - 2008

                                                                  MOÂN: TOAÙN

                                                            Thôøi gian laøm baøi: 40 phuùt

 

I. MUÏC TIEÂU: Kieåm tra naém keát quaû hoïc taäp moân Toaùn trong HKI cuûa HS. Cuï theå laø veà:

- Caùc tính chaát cô baûn cuûa phaân soá.

- Tìm tæ soá phaàn traêm.

- Chuyeån ñoåi moät soá ñôn vò ño.

- Thöïc hieän caùc pheùp tính vôùi soá thaäp phaân.

- Giaûi toaùn coù lieân quan ñeán moät soá hình ñaõ hoïc. ...

II. ÑEÀ BAØI: 

Phaàn moät: (5 ñieåm) Choïn ñaùp aùn ñuùng trong caùc baøi taäp sau:

Baøi 1: Phaân soá ñöôïc vieát döôùi daïng soá thaäp phaân laø:

         a) 0,75                               b) 7,5                                  c) 3,4                                    d) 4,3

Baøi 2: 5% cuûa 350 laø:

         a) 3,5                                 b)17,5                                 c) 35                                     d) 175

Baøi 3: 3ha 5m2 baèng bao nhieâu dam2 ?

         a) 3,5dam2                    b)30,05dam2                       c) 300,05dam2                      d) 3005dam2

Baøi 4: Giaù trò cuûa bieåu thöùc ( 131,4 – 80,8 ) : 2,3 + 21,84 x 2 laø:

         a) 50,6                                b) 22                                   c) 43,84                               d) 65,68

Phaàn hai: (5 ñieåm)

Baøi 1: Ñaët tính roài tính:

a) 357,68 + 92,46                b) 98,24 – 69, 457                   c) 48,16 x 4,7                   d) 8,216 : 5,2

Baøi 2: Moät maûnh ñaát hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 18m vaø chieàu roäng 15m. Ngöôøi ta daønh 20% dieän tích maûnh ñaát ñeå laøm nhaø. Tính dieän tích phaàn ñaát coøn laïi.

.....................................................HEÁT.......................................................

ÑAÙP AÙN, BIEÅU ÑIEÅM MOÂN TOAÙN


( Khoái 5)

Naêm hoïc : 2007 - 2008

Phaàn moät: (5 ñieåm)

Choïn ñuùng moãi yù ôû baøi 1 vaø baøi 2 ñöôïc 1 ñieåm. Choïn ñuùng moãi yù ôû baøi 3, baøi 4 ñöôïc 1,5 ñieåm.

Keát quaû ñuùng laø:

Baøi

1

2

3

4

YÙù ñuùng

a) 0,75

b) 17,5

c) 300,05dam2

d) 65,68

Phaàn hai: (5 ñieåm)

Baøi 1: (3 ñieåm) Ñaët tính vaø tính ñuùng moãi pheùp tính ôû caâu a; caâu b ñöôïc 0,5 ñieåm ; ôû caâu c; caâu d ñöôïc 1 ñieåm.

a)    357,68                  b) 98,24                           c) 48,16                          d) 8,216      5,2

      +   92,46                    69,457                            x     4,7                                3 01       1,58

       450,14                      28,783             33712   416

                                                                              19264                                        00

                                                                             226,352

( Löu yù: HS ñaët tính ñuùng, tính sai keát quaû thì khoâng coù ñieåm; ñaët tính sai hoaëc khoâng ñaët tính, keát quaû ñuùng thì ñöôïc nöûa soá ñieåm.)

Baøi 2:  (2 ñieåm)

Baøi giaûi

                      Dieän tích maûnh ñaát laø:                   0,25ñ

 18 x 15 = 270 (m2)  0,25ñ

 Dieän tích phaàn ñaát laøm nhaø laø: 0,25ñ

 270 : 100 x 20 = 54 (m2) 0,5ñ

 Dieän tích phaàn ñaát coøn laïi laø: 0,25ñ

 270 – 54 = 216 (m2) 0,25ñ

                                                                       Ñaùp soá: 216m2                    0,25ñ

-         Sai hoaëc thieáu 2 ñôn vò trôû leân tröø toaøn  baøi 0,5 ñieåm.

-         Ñoái vôùi lôøi giaûi ñaàu tieân, HS coù theå ghi “ Dieän tích hình chöõ nhaät laø” cuõng ñöôïc ñieåm toái ña.

..........................................................HEÁT......................................................

 

 

TRÖÔØNG TH THIEÄN HÖNG B


                       ÑEÀ KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ CUOÁI HOÏC KÌ I

              KHOÁI 5                                                                Naêm hoïc: 2007 – 2008

                                                                 MOÂN : TIEÁNG VIEÄT (Phaàn vieát)

                                                               Thôøi gian: 60 phuùt

I. Muïc tieâu: Kieåm tra khaû naêng vieát Chính taû vaø Taäp laøm vaên cuûa HS. Cuï theå laø:

- HS nghe-vieát moät ñoaïn vaên trong chöông trình ñaõ hoïc vôùi thôøi gian khoaûng 15 phuùt.

- HS vieát moät baøi vaên ( theo yeâu caàu cuûa noäi dung chöông trình HKI ) trong khoaûng thôøi gian töø 35 ñeán 40 phuùt.

     II. Ñeà baøi:

A . CHÍNH TAÛ              Nghe-vieát: Buoân Chö Leânh ñoùn coâ giaùo.  (Trang 144)

                                     ( Töø Y Hoa laáy trong guøi ra...” ñeán heát ).

B . TAÄP LAØM VAÊN              Taû moät ngöôøi maø em gaàn guõi, quyù meán nhaát.

........................................................................................

 

 III. Caùch chaám ñieåm:

 1. Chính taû:  5 ñieåm

Yeâu caàu: Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû, chöõ vieát roõ raøng, trình baøy ñuùng hình thöùc baøi chính taû.

Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng, sai veà ñoä cao- khoaûng caùch- côû chöõ, trình baøy baån ...: tröø toaøn baøi 1 ñieåm.

-         Sai 2 loãi chính taû thoâng thöôøng : tröø 1 ñieåm.

-         Sai 4 loãi veà daáu hoûi, daáu ngaõ, vieát hoa ... : tröø 1 ñieåm.

B. Taäp laøm vaên:  5 ñieåm

      - Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau thì ñöôïc 5 ñieåm:

      + Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi ñuû caùc phaàn Môû baøi, Thaân baøi, Keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc; ñoä daøi baøi vieát töø 15 caâu trôû leân;

      + Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp, duøng töø ñuùng, khoâng maéc loãi chính taû.

      + Chöõ vieát roõ raøng, trình baøy baøi vieát saïch seõ.

-         Tuyø vaøo möùc ñoä sai soùt veà yù, veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát... coù theå cho caùc möùc ñieåm: 4,5 ; 4; 3,5 ; 3 ; 2,5 ; 2 ; 1,5 ; 1 ; 0,5.

Daøn baøi gôïi yù:

Môû baøi: Giôùi thieäu ngöôøi ñònh taû. ( 0,75 ñieåm)

Thaân baøi:

a)    Taû hình daùng ( ñaëc ñieåm noåi baät veà taàm voùc, caùch aên maëc, khuoân maët, maùi toùc, caëp maét, haøm raêng,...). ( 1,75 ñieåm )

b)    Taû tính tình, hoaït ñoäng ( lôøi noùi, cöû chæ, thoùi quen, caùch cö xöû vôùi ngöôøi khaùc, ...).( 1,75 ñieåm )

Keát baøi: Neâu caûm nghó veà ngöôøi ñöôïc taû. ( 0,75 ñieåm )

.........................................................HEÁT...........................................................

TRÖÔØNG TH THIEÄN HÖNG B                    ÑEÀ KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ CUOÁI HOÏC KÌ I


                 KHOÁI 5                                                             Naêm hoïc : 2007-2008

                                                                             MOÂN: TIEÁNG VIEÄT ( Ñoïc thaønh tieáng )

 

I. MUÏC TIEÂU:

- Kieåm tra, ñaùnh giaù khaû naêng ñoïc thaønh tieáng cuûa HS. Cuï theå laø: ñoïc ñuùng, ñoïc dieãn caûm, toác ñoä ñoïc phuø hôïp vôùi noäi dung baøi.

- Kieåm tra khaû naêng naém noäi dung baøi cuûa HS.

- HS coù thaùi ñoä thi nghieâm tuùc.

II. ÑEÀ BAØI:

Boác thaêm ñoïc moät trong caùc baøi sau vaø traû lôøi moät caâu hoûi lieân quan ñeán noäi dung baøi ( do GV neâu).

 1. Chuyeän moät khu vöôøn nhoû.                              (Trang 102)
 2. Tieáng voïng.                                                       (Trang 108)
 3. Muøa thaûo quaû.                                                    (Trang 113)
 4. Ngöôøi gaùc röøng tí hon.                                       (Trang 124)
 5. Troàng röøng ngaäp maën.                                       (Trang 128)
 6. Chuoãi ngoïc lam.                                                 (Trang 134)
 7. Buoân Chö Leânh ñoùn coâ giaùo.                             (Trang 144)
 8. Thaày thuoác nhö meï hieàn.                                   (Trang 153)
 9. Thaày cuùng ñi beänh vieän.                                    (Trang 158)
 10. Ngu Coâng xaõ Trònh Töôøng.                               (Trang 164)

III. CAÙCH CHAÁM ÑIEÅM:    5 ñieåm.

-Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø: 1 ñieåm (ñoïc sai 2 ñeán 4 tieáng: 0,5ñ; ñoïc sai töø 5 tieáng trôû leân:0ñ).

-Ngaét nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu, caùc cuïm töø roõ nghóa: 1 ñieåm ( ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 4 choã: 0,5ñ ; ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 5 choã trôû leân: 0ñ)

-Gioïng ñoïc dieãn caûm: 1 ñieåm ( chöa theå hieän roõ tính dieãn caûm: 0,5ñ ; khoâng dieãn caûm:0ñ)

-Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (100 chöõ/1 phuùt): 1 ñieåm; (ñoïc 100 chöõ töø treân 1 phuùt ñeán 2phuùt: 0,5ñ ; ñoïc 100 chöõ quaù 2 phuùt: 0ñ)

-Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi: 1 ñieåm (traû lôøi chöa ñuùng yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng: 0,5ñ ; traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc: 0ñ).

.............................................................HEÁT...................................................................

TRÖÔØNG TH THIEÄN HÖNG B                 ÑEÀ KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ CUOÁI HOÏC KÌ I


                 KHOÁI 5                                                         Naêm hoïc : 2007-2008

                                                                                         MOÂN: TIEÁNG VIEÄT

                                                                                  (Ñoïc-Hieåu; Luyeän töø vaø caâu)

I. MUÏC TIEÂU:

-Kieåm tra kieán thöùc cuûa HS veà: ñoïc hieåu , ñoïc löôùt ñeå choïn thoâng tin; töø vaø caâu ñaõ hoïc.

-HS bieát vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå laøm baøi ñaày ñuû, chính xaùc.

-Cuûng coá, môû roäng voán hieåu bieát cho HS.

II. ÑEÀ BAØI:

Ñoïc thaàm baøi: “ Ngu Coâng xaõ Trònh Töôøng”, döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc vaø nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc, haõy khoanh troøn chöõ caùi ñaët tröôùc yù traû lôøi ñuùng nhaát trong töøng caâu hoûi sau ñaây:

1.OÂng Lìn ñaõ laøm gì ñeå ñöa nöôùc veà thoân?

a) Moät mình oâng ñaøo möông suoát moät naêm trôøi.

b) OÂng cuøng vôï con ñaøo möông suoát moät naêm trôøi.

c) OÂng cuøng daân baûn ñaøo möông suoát moät naêm trôøi.

2. Nhôø coù möông nöôùc, taäp quaùn canh taùc cuûa thoân Phìn Ngan ñaõ thay ñoåi nhö theá naøo?

     a) Daân baûn phaù röøng ñeå laøm ruoäng.

     b) Daân baûn caáy luùa nöôùc.

     c) Daân baûn keát hôïp caáy luùa nöôùc vaø laøm nöông.

3. OÂng Lìn ñaõ nghó ra caùch gì ñeå giöõ röøng, baûo veä doøng nöôùc?

     a) OÂng troàng caây thaûo quaû vaø höôùng daãn cho baø con cuøng laøm.

     b) OÂng caáy luùa vaø höôùng daãn baø con cuøng laøm.

     c) OÂng troàng thaûo quaû vaø tre roài höôùng daãn baø con cuøng laøm.

4. Nhôø troàng caây, cuoäc soáng cuûa thoân Phìn Ngan ñaõ thay ñoåi nhö theá naøo?

     a) Nhieàu hoä trong thoân moãi naêm thu ñöôïc maáy chuïc trieäu ñoàng.

     b) Phìn Ngan töø thoân ngheøo nhaát ñaõ vöôn leân thaønh thoân coù möùc soáng khaù nhaát cuûa xaõ Trònh      Töôøng?

     c) Caû hai yù treân ñeàu ñuùng.

5. OÂng Lìn ñaõ ñöôïc ai göûi thö khen ngôïi?

     a) Chuû tòch xaõ Trònh Töôøng.

     b) Chuû tòch tænh Laøo Cai.

     c) Chuû tòch nöôùc.

6. Caâu chuyeän giuùp em hieåu ñieàu gì?

     a) Muoán chieán thaéng ñoùi ngheøo, laïc haäu, phaûi coù quyeát taâm, tinh thaàn vöôït khoù.

     b) Muoán coù cuoäc soáng aám no, haïnh phuùc, phaûi daùm nghó, daùm laøm.

     c) Caû hai yù treân ñeàu ñuùng.

7. Caâu “ Daân baûn goïi doøng möông aáy laø con nöôùc oâng Lìn.” thuoäc kieåu caâu gì?

     a) Caâu keå.                                    b) Caâu caûm.                                    c) Caâu khieán.

8. Nhoùm töø ñaùnh côø, ñaùnh giaëc, ñaùnh troáng” coù quan heä vôùi nhau nhö theá naøo?

     a) Ñoù laø moät töø nhieàu nghóa.

     b) Ñoù laø nhöõng töø ñoàng aâm.


     c) Ñoù laø nhöõng töø ñoàng nghóa.

9. Nhoùm töø naøo döôùi ñaây laø nhöõng töø ñoàng aâm?

     a) chaïy ñua, chaïy giaëc, chaïy tieàn.

     b) thi ñaäu, xoâi ñaäu, chim ñaäu treân caønh.

     c) trong veo, trong vaét, trong xanh.

10. Trong thaønh ngöõ “ Maïnh duøng söùc, yeáu duøng möu.” caëp töø naøo laø töø traùi nghóa?

     a) maïnh – söùc.

     b) maïnh – möu.

     c) maïnh – yeáu.

.........................................................HEÁT....................................................


Ñaùp aùn, caùch chaám ñieåm moân Tieáng Vieät

( Ñoïc-Hieåu; Luyeän töø vaø caâu)

 

Thang ñieåm: 5 ñieåm.

HS khoanh vaøo chöõ caùi tröôùc yù ñuùng cuûa moãi caâu ñöôïc 0,5 ñieåm. (Neáu HS khoanh vaøo 2;3 yù trong 1 caâu thì khoâng tính ñieåm caâu ñoù.)

Ñaùp aùn:

Caâu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

YÙ ñuùng

b

b

a

c

c

c

a

a

b

c

................................................HEÁT...............................................

TRÖÔØNG TH THIEÄN HÖNG B                   ÑEÀ KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ CUOÁI HOÏC KÌ I


                 KHOÁI 5                                                           Naêm hoïc: 2007-2008

MOÂN : KHOA HOÏC

Thôøi gian: 40 phuùt

I. Muïc tieâu:

- Kieåm tra ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp moân Khoa hoïc trong HKI cuûa HS.

- HS coù kó naêng vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo vieäc laøm baøi kieåm tra.

- HS coù thaùi ñoä thi cöû trung thöïc, ñuùng ñaén.

II. Ñeà baøi:

PHAÀN MOÄT:         (6 ñieåm)

Khoanh troøn chöõ caùi ñaët tröôùc yù traû lôøi ñuùng nhaát trong töøng caâu hoûi döôùi ñaây:

1. Trong caùc beänh:soát xuaát huyeát, soát reùt, vieâm naõo, AIDS ,beänh naøo laây qua caû ñöôøng sinh saûn vaø ñöôøng maùu?

    a) AIDS.                        b) vieâm naõo.                           c) soát reùt.                    d) soát xuaát huyeát

2. Beänh naøo do moät loaïi vi-ruùt gaây ra vaø bò laây truyeàn do muoãi vaèn?

    a) soát reùt.                      b) soát xuaát huyeát.                    c) vieâm naõo.               d) vieâm gan A.    

3. Quaàn, aùo, chaên, maøn ñöôïc laøm  neân töø vaät lieäu naøo?

    a) nhoâm.                        b) cao su.                                 c) tô sôïi.                     d) chaát deõo.

4. Giai ñoaïn hoaøn thieän cuûa con ngöôøi veà maët theå chaát, tinh thaàn vaø xaõ hoäi ñöôïc goïi laø gì?

    a) tuoåi sô sinh.                                                            b) tuoåi daäy thì.                       

    c) tuoåi vò thaønh nieân.                                                  d) tuoåi tröôûng thaønh.

5. Ñeå xaây töôøng, laùt saân, laùt saøn nhaø ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo?

    a) ngoùi.                         b) gaïch.                                c) thuyû tinh.                      d) ñaù voâi.

6. “ Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh, dieät muoãi, dieät boï gaäy, traùnh ñeå muoãi ñoát.” laø caùch phoøng beänh toát nhaát ñoái vôùi beänh naøo?

    a) beänh soát reùt;                                                            b) beänh soát xuaát huyeát;

    c) beänh vieâm naõo;                                                       d) caû 3 beänh treân.

PHAÀN HAI:  (4 ñieåm)          Traû lôøi caùc caâu hoûi sau:

1. Haõy neâu moät soá ñieåm caàn löu yù ñeå phoøng traùnh bò xaâm haïi.(2 ñieåm)

2. Nhoâm coù nhöõng tính chaát gì? (1 ñieåm)

3. Ñaù voâi ñöôïc duøng ñeå laøm gì? (1 ñieåm)

......................................................HEÁT........................................................

ÑAÙP AÙN – CAÙCH CHAÁM ÑIEÅM (MOÂN KHOA HOÏC)


 

PHAÀN MOÄT: (6 ñieåm)

Khoanh vaøo yù ñuùng cuûa moãi caâu ñöôïc 1 ñieåm. Khoanh 2, 3 yù trong moät caâu thì khoâng ghi ñieåm.

Keát quaû ñuùng:

Caâu

1

2

3

4

5

6

YÙ ñuùng

a

b

c

d

b

d

PHAÀN HAI: (4 ñieåm)

1. Moät soá ñieåm caàn löu yù ñeå phoøng traùnh bò xaâm haïi: 

- Khoâng ñi moät mình nôi toái taêm, vaéng veû ;

- Khoâng ôû trong phoøng kín moät mình vôùi ngöôøi laï ;

- Khoâng nhaän tieàn, quaø hoaëc söï giuùp ñôõ ñaëc bieät cuûa ngöôøi khaùc maø khoâng roõ lí do ;

- Khoâng ñi nhôø xe ngöôøi laï ;

- Khoâng ñeå ngöôøi laï vaøo nhaø, nhaát laø khi trong nhaø chæ coù moät mình ; ... (2 ñieåm)

2. Nhöõng tính chaát cuûa nhoâm:

Nhoâm laø kim loaïi maøu traéng baïc, coù aùnh kim, nheï hôn saét vaø ñoàng ; coù theå keùo thaønh sôïi, daùt moûng. Nhoâm khoâng bò gæ, moät soá a-xít coù theå aên moøn nhoâm. Nhoâm coù tính daãn nhieät, daãn ñieän.(1 ñieåm)

3. Ñaù voâi ñöôïc duøng ñeå laùt ñöôøng, xaây nhaø, nung voâi, saûn xuaát xi maêng, taïc töôïng, laøm phaán vieát,...(1 ñieåm)

......................................................HEÁT.....................................................

TRÖÔØNG TH THIEÄN HÖNG B                   ÑEÀ KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ CUOÁI HOÏC KÌ I


                 KHOÁI 5                                                           Naêm hoïc: 2007-2008

MOÂN : LÒCH SÖÛ

Thôøi gian: 40 phuùt

I.Muïc tieâu:  - Kieåm tra, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp moân Lòch söû cuûa hoïc sinh trong HKI.

- HS bieát vaän duïng nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaøo vieäc laøm baøi kieåm tra.

- HS coù yù thöùc ñuùng ñaén trong thi cöû.

II.Ñeà baøi:                                             PHAÀN MOÄT

Khoanh troøn chöõ caùi ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát trong töøng caâu hoûi döôùi ñaây:

Caâu 1: Thöïc daân Phaùp noå phaùt suùng ñaàu tieân xaâm löôïc nöôùc ta vaøo thôøi gian naøo?

a) 1-9-1858;                      b) 19-1-1858;                          c) 9-1-1858;                         d) 1-9-1958.

Caâu 2: Nhöõng thoâng tin: “ Naêm 1862 ; Bình Taây Ñaïi nguyeân soaùi ; ôû laïi cuøng nhaân daân choáng giaëc ; queâ ôû tænh Quaûng Ngaõi.” lieân quan ñeán nhaân vaät naøo sau ñaây?

a) Nguyeãn Taát Thaønh ;                                                             b) Tröông Ñònh ;

c) Nguyeãn Tröôøng Toä ;                                                             d) Phan Boäi Chaâu.

Caâu 3: Ai laø ngöôøi coå ñoäng, toå chöùc phong traøo Ñoâng du?

a) Nguyeãn Taát Thaønh ;                                                              b) Tröông Ñònh ;

c) Phan Boäi Chaâu ;                                                                     d) Nguyeãn Tröôøng Toä.

Caâu 4: Nhöõng naêm 1930 – 1931 nhaéc cho em nhôù ñeán söï kieän naøo sau ñaây?

a) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc ;

b) Caùch maïng thaùng Taùm thaønh coâng ;

c) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi ;

d) Xoâ vieát Ngheä-Tónh.

Caâu 5: Caùc ñòa danh: Cao Baèng, Baéc Kaïn, ñeøo Boâng Lau, Laïng Sôn ... lieân quan ñeán söï kieän naøo sau ñaây?

a) Caùch maïng thaùng Taùm ;

b) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc laäp ;

c) Chieán dòch Vieät Baéc thu – ñoâng 1947 ;

d) Chieán dòch Bieân giôùi thu – ñoâng 1950.

Caâu 6: Trong tình theá “ nghìn caân treo sôïi toùc”, chính quyeàn caùch maïng non treû ñaõ ñaåy luøi giaëc naøo?

a) giaëc ñoùi, giaëc doát;                                                         b) giaëc doát, giaëc Phaùp, giaëc ngoaïi xaâm;

c) giaëc ñoùi, giaëc doát, giaëc ngoaïi xaâm;                             d) giaëc ñoùi, giaëc doát, giaëc Phaùp.

PHAÀN HAI: Traû lôøi caùc caâu hoûi sau ñaây:

Caâu 1: Haõy neâu nhöõng ñeà nghò canh taân ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä.

Caâu 2: Em haõy trình baøy keát quaû cuûa hoäi nghò hôïp nhaát caùc toå chöùc coäng saûn Vieät Nam.

..................................................HEÁT................................................

ÑAÙP AÙN – CAÙCH CHAÁM ÑIEÅM (MOÂN LÒCH SÖÛ)


 

PHAÀN MOÄT: (6 ñieåm)

Khoanh vaøo yù ñuùng cuûa moãi caâu ñöôïc 1 ñieåm. Khoanh 2, 3 yù trong moät caâu thì khoâng ghi ñieåm.

Keát quaû ñuùng:

Caâu

1

2

3

4

5

6

YÙ ñuùng

a

b

c

d

c

c

PHAÀN HAI: (4 ñieåm)

Caâu 1: (2 ñieåm)

... môû roäng quan heä ngoaïi giao vôùi nhieàu nöôùc, thoâng thöông vôùi theá giôùi, thueâ ngöôøi nöôùc ngoaøi ñeán giuùp nhaân daân ta khai thaùc caùc nguoàn lôïi veà bieån, röøng, ñaát ñai, khoaùng saûn ; môû caùc tröôøng daïy ñoùng taøu, ñuùc suùng, söû duïng maùy moùc,...

Caâu 2: ( 2 ñieåm )

...hoäi nghò ñaõ nhaát trí hôïp nhaát caùc toå chöùc coäng saûn thaønh moät ñaûng coäng saûn duy nhaát, laáy teân laø Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam, ñeà ra ñöôøng loái caùch maïng nöôùc ta.

...........................................HEÁT...........................................

TRÖÔØNG TH THIEÄN HÖNG B                   ÑEÀ KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ CUOÁI HOÏC KÌ I

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án De KTDK CKI, Đề KTĐK. . nslide trân trọng giới thiệu tới các bạn thư viện De KTDK CKI .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Tài liệu De KTDK CKI thuộc chủ đề Đề KTĐK được giới thiệu bởi thành viên Tấn Văn Hữu tới thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Đề KTĐK , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Đề KTĐK ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu TRƯỜNG TH THIỆN HƯNG B ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I KHỐI 5 Năm học : 2007 - 2008 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 40 phút I, bên cạnh đó MỤC TIÊU: Kiểm tra nắm kết quả học tập môn Toán trong HKI của HS, tiếp theo là Cụ thể là về: - Các thuộc tính căn bản của phân số, kế tiếp là - Tìm tỉ số phần trăm, nói thêm - Chuyển đổi một số doanh nghiệp đo, nói thêm là - Thực hiện những phép tính với số thập phân, bên cạnh đó - Giải toán có liên quan tới một số hình đã học, bên cạnh https://nslide.com/giao-an/de-ktdk-cki.7omnvq.html