ĐE KTĐK CKI

Đăng ngày 12/16/2013 4:24:38 PM | Thể loại: Lịch sử 4 | Chia sẽ bởi: Hoa Bùi Thị Kim | Lần tải: 108 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.14 M | Loại file: doc

 


Thứ .  .  . ngày .  .  . tháng 12 năm 2013

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học : 2013 -2014

       Môn :            Toán

Thời gian:            40 phút   ( HSDT : 45 phút )

 

ĐỀ A

 

Điểm

 

 

 

Lời phê của giáo viên

 

PHẦN I : Trắc nghiệm

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Dãy số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 246 145; 246 514; 276 678; 543 300                                                   

B. 246 145;  276 678;  246 514; 543 300

C. 543 300; 246 145; 246 514; 276 678                                                                                                    

Câu 2 : Kết quả của phép nhân 73 x 11 là ?

A. 803                                                   

B. 703

       C. 733                                                   

Câu 3 : Số thích hợp để viết vào chỗ chấm:  5 tấn 120kg  = … kg là:

A. 5120                                                    

B. 5012

C. 5102                                                      

Câu 4:     Số thích hợp để viết vào chỗ chấm: 4dm2  = … cm2 là :

A. 40                                                        

B. 400

C. 4                                                          

Câu 5 :  Số  vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 ?

A. 250

B. 346

C. 475

Câu 6 : Trong hình bên có hai cặp cạnh song song với nhau là ?

A. Cạnh AB và DC

B. Cạnh AD và BC

C. Cạnh AB và CD                                                              A                      B

                                                                                       

                                                                                                     D                      C

 

 

 

                                                             


PHẦN II : Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a. 386 259 + 260 837     b. 726 485452 936       c. 453 x 346                 d. 9060 : 453        

. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                    . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .

Bài 2 : Tìm x

x  x 40 = 25600

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

Bài 3 : Tính giá trị của biểu thức

a) 8700 : 25 : 4                                                             b) 601 795 – 1988 : 14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     

Bài 4 :  Người ta xếp đều 304 bộ bàn ghế vào 19 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế ? ( Tóm tắt rồi giải bài toán)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ .  .  . ngày .  .  . tháng 12 năm 2013


KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Năm học : 2013 -2014

       Môn :            Toán

Thời gian:            40 phút   ( HSDT : 45 phút )

 

ĐỀ B

 

Điểm

 

 

 

Lời phê của giáo viên

 

 

PHẦN I : Trắc nghiệm

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm:  5 tấn 120kg  = … kg là:

A. 5012                                                    

B. 5120 

C. 5102                                                                                                        

Câu 2 : Dãy số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 246 145; 246 514; 276 678; 543 300                                                   

B. 543 300; 246 145; 246 514; 276 678

       C. 246 145;  276 678; 246 514; 543 300                                                   

Câu 3 : Kết quả của phép nhân 73 x 11 là ?

A. 733                                                

B. 703

       C. 803                                                   

Câu 4:  Số  vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là ?

A. 346

B. 250

C. 475   

Câu 5 : Số thích hợp để viết vào chỗ chấm: 4dm2  = … cm2 là :

A. 40                                                        

B. 400

C. 4                                                           

Câu 6 : Trong hình bên có hai cặp cạnh song song với nhau là ?

A. Cạnh ADBC

B. Cạnh AB và DC

C. Cạnh AB và CD                                                             A                       B                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                       

                                                                                            D                        C

 

 

 


PHẦN II : Tự luận

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a) 8700 : 25 : 4                                                             b) 601 795 – 1988 : 14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     

Bài 2 : Đặt tính rồi tính:

a. 386 259 + 260 837      b. 726 485 – 452 936        c. 453 x 346                  d. 9060 : 453        

. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .

Bài 3 : Người ta xếp đều 304 bộ bàn ghế vào 19 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế ? ( Tóm tắt rồi giải bài toán)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài 4 : Tìm x

x  x 40 = 25600

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4


ĐỀ A                                                                                        ĐỀ B                                     

PHẦN I : Trắc nghiệm ( 3 điểm )    PHẦN I : Trắc nghiệm ( 3 điểm )

Câu 1 : A ( 0,5 điểm )                            Câu 1 : B  ( 0,5 điểm )

Câu 2 : A ( 0,5 điểm )                            Câu 2 : A ( 0,5 điểm )          

Câu 3 : A ( 0,5 điểm )                            Câu 3C  ( 0,5 điểm )

Câu 4 : B ( 0,5 điểm )                            Câu 4 : B ( 0,5 điểm )

Câu 5 : A ( 0,5 điểm )                           Câu 5B  ( 0,5 điểm )

Câu 6 : B ( 0,5 điểm )                           Câu 6 A  ( 0,5 điểm )

ĐỀ A

PHẦN II : Tự luận

Bài 1:  2 điểm  ( mỗi phép tính đúng đạt 0,5 điểm )

a. 647 096                 b. 273 549               c. 156 738              d. 20

Bài 2 : 1 điểm

x  x  40  =  25600

x          =  25600 : 40

x            = 640

Bài 3 : 2 điểm ( đúng mỗi câu đạt 1 điểm )

a)  8700 : 25 : 4                    b)  601 795 - 1988 : 14

   =  348       : 4                       =  601 795 -142                      

 

          =     87                                  =  601 653

Bài 4 :  2 điểm         Tóm tắt  ( 0,5 điểm )

19 phòng học : 304 bộ bàn ghế

1 phòng học   : . . . bộ bàn ghế ?

Bài giải 1,5 điểm

                                Số bộ bàn ghế mỗi phòng học xếp được là : 0,25 điểm

                                304 : 19 = 16 ( bộ )  1 điểm

                                          Đáp số : 16 bộ bàn ghế       0,25 điểm

ĐỀ B  

PHẦN II : Tự luận

Bài 1:  2 điểm ( đúng mỗi câu đạt 1 điểm )

a)  8700 : 25 : 4                    b)  601 795 - 1988 : 14

   =  348       : 4                       =  601 795 -142                      

 

          =     87                                 =  601 653                         

Bài 2 : 2 điểm  ( mỗi phép tính đúng đạt 0,5 điểm )

a. 647 096                 b. 273 549               c. 156 738              d. 20

 

Bài 3 : 2 điểm         Tóm tắt  ( 0,5 điểm )

19 phòng học : 304 bộ bàn ghế

1 phòng học   : . . . bộ bàn ghế ?


Bài giải 1,5 điểm

                                Số bộ bàn ghế mỗi phòng học xếp được là : 0,25 điểm

                                304 : 19 = 16 ( bộ )  1 điểm

                                          Đáp số : 16 bộ bàn ghế       0,25 điểm

Bài 4 :  1 điểm

x  x  40  =  25600

x          =  25600 : 40

x            = 640

MA TRẬN ĐỀ THI THEO ĐỀ A

              Mức độ nhận biết

 

Nội dung kiến thức

Nhaän bieát

Thoâng hieåu

Vaän duïng

Toång ñieåm

So sánh số tự nhiên

Câu 1

 

 

 

0,25 diểm

 

 

 

0,5 điểm

 

Số và phép tính

Câu 2

Bài 1

 

Bài 2

Bài 3

 

 

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

 

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

 

0,25 điểm

1  điểm

0,5 điểm

1 điểm

 

0,5 điểm

2 điểm

1 điểm

2 điểm

Dấu hiệu chia hết cho 2 ; 5

Câu 5

 

0,25 diểm

 

0,25 điểm

 

 

0,5 điểm

 

Đại lượng

 

Câu 3

Câu 4

 

0,25 điểm

0,25 điểm

 

0,25 điểm

0,25 điểm

 

0,5 điểm

0,5 điểm

 

Giải toán có lời văn

Bài 4

0,5 điểm

 

0,5 điểm

 

1  điểm

 

2 điểm

 

Hình học

Câu 6

 

0,25 điểm

 

0,25 điểm

 

0,5 điểm

 

Tổng điểm

 

2,25 điểm

 

3 điểm

 

4,75 điểm

 

10  điểm

 

 

 

 

 

 

Thứ .  .  . ngày .  .  . tháng 12 năm 2013

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học : 2013 -2014

        Môn:                 Tiếng Việt

Thời gian:            50 phút   ( HSDT : 55 phút )

 

ĐỀ A


Điểm

 

 

 

Lời phê của giáo viên

 

A.KIỂM TRA ĐỌC :

I.Đọc thành tiếng :

GV cho học sinh bốc thăm và đọc bài Tập đọc

II. Đọc thầm và làm bài tập :

Đọc bài : Văn hay chữ tốt (Sách TV4, tập 1, trang 129 )

            Em hãy  khoanh tròn trước ý trả lời đúng

Câu 1 : Vì sao Cao Bá Quát Thường bị điểm kém?

     A. Chữ viết xấu.

     B. Lười học bài.

     C. Đi học muộn .

Câu 2 : Lý do nào khiến Cao Bá Quát quyết tâm luyện chữ viết đẹp ?

A. Thầy cho điểm kém.

B. Chữ quá xấu, quan đọc không được thét lính đuổi bà cụ ra khỏi huyện đường,  khiến bà cụ không giải được nỗi oan.

C. Bị bà cụ trách mắng .

Câu 3 : Cao Bá Quát quyết chí luyện chữ như thế nào ?

A. Luyện chữ suốt ngày không làm gì cả.

B. Mỗi ngày viết mười trang vở.

C. Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp. Mỗi tối, viết xong mười trang vở mới đi ngủ ; mượn những cuốn sách chữ viết đẹp làm mẫu ; luyện viết liên tục suốt mấy năm trời.

Câu 4 : Câu nào thuộc loại câu kể Ai làm gì ?

  A. Cao Bá Quát .

  B. Cao Bá Quát dốc sức luyện chữ .

  C. Cao Bá Quát là người văn hay chữ tốt .

Câu 5 : Dòng nào chỉ các tính từ ?

A. Xấu, đẹp, cứng cáp.

B. Cao Bá Quát, cứng cáp, vạch.

C. Vạch, dốc sức, đuổi.

B. KIỂM TRA VIẾT :

I. Viết chính tả : Bài : Cánh diều tuổi thơ . (Sách TV4, tập 1, trang 146 )

Viết đoạn : “ Tuổi thơ tôi . . . những vì sao sớm

II. Tập làm văn :

Đề bài : Hãy tả một đồ chơi hoặc một đồ dùng học tập mà em yêu thích


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ .  .  . ngày .  .  . tháng 12 năm 2013

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học : 2013 -2014

        Môn:                 Tiếng Việt

Thời gian:            50 phút   ( HSDT : 55 phút )

 

ĐỀ B


Điểm

 

 

 

Lời phê của giáo viên

 

A.KIỂM TRA ĐỌC :

I.Đọc thành tiếng :

GV cho học sinh bốc thăm và đọc bài Tập đọc.

II. Đọc thầm và làm bài tập :

Đọc bài : Văn hay chữ tốt (Sách TV4, tập 1, trang 129 )

            Em hãy  khoanh tròn trước ý trả lời đúng

Câu 1 : Vì sao Cao Bá Quát Thường bị điểm kém?

     A. Lười học bài.

B. Chữ viết xấu.

     C. Đi học muộn .

Câu 2 : Lý do nào khiến Cao Bá Quát quyết tâm luyện chữ viết đẹp ?

A. Chữ quá xấu, quan đọc không được thét lính đuổi bà cụ ra khỏi huyện đường,  khiến bà cụ không giải được nỗi oan.

B. Bị bà cụ trách mắng .

C. Thầy cho điểm kém .

Câu 3 : Cao Bá Quát quyết chí luyện chữ như thế nào ?

A. Mỗi ngày viết mười trang vở.

B. Luyện chữ suốt ngày không làm gì cả.

C. Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp. Mỗi tối, viết xong mười trang vở mới đi ngủ ; mượn những cuốn sách chữ viết đẹp làm mẫu ; luyện viết liên tục suốt mấy năm trời.

Câu 4 : Câu nào thuộc loại câu kể Ai làm gì ?

  A. Cao Bá Quát là người văn hay chữ tốt .

B. Cao Bá Quát .

  C. Cao Bá Quát dốc sức luyện chữ.

Câu 5 : Dòng nào chỉ các tính từ ?

A. Cao Bá Quát, cứng cáp, vạch.

        B. Xấu, đẹp, cứng cáp.

C. Vạch, dốc sức, đuổi.

B. KIỂM TRA VIẾT :

I. Viết chính tả : Bài : Cánh diều tuổi thơ . (Sách TV4, tập 1, trang 146 )

Viết đoạn : “ Tuổi thơ tôi . . . những vì sao sớm

II. Tập làm văn :

Đề bài : Hãy tả một đồ chơi hoặc một đồ dùng học tập mà em yêu thích


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT  LỚP 4

A.KIỂM TRA ĐỌC : 10 điểm

I.Đọc thành tiếng : 5 điểm

- Đọc rõ ràng, rành mạch, trôi chảy ; tốc độ phù hợp, biết ngắt nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ, bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn. ( 5 điểm )

 - Đọc rõ ràng, rành mạch, trôi chảy ; tốc độ phù hợp, biết ngắt nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ. ( 4 điểm )

- Đọc rõ ràng, rành mạch, tốc độ hơi chậm. ( 3 điểm )

- Đọc chưa rõ ràng, ngắt nghỉ chưa phù hợp, phát âm còn lẫn lộn, tốc độ chậm. ( 2- 1 điểm)

II. Đọc thầm và làm bài tập :   5 điểm

ĐỀ A                                                                  ĐỀ B

Câu 1 : A ( 1 điểm )                                         Câu 1: B  ( 1 điểm )

Câu 2 : B ( 1 điểm )                                         Câu 2 : A ( 1 điểm )


Câu 3 : C ( 1 điểm)                                          Câu 3 : C ( 1 điểm )

Câu 4 : B ( 1 điểm)                                          Câu 4 : C ( 1 điểm )

Câu 5 : A ( 1 điểm )                                         Câu 5 : B ( 1 điểm )

B. KIỂM TRA VIẾT :

I. Viết chính tả : 5 điểm

- HS viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn văn, chữ viết đúng độ cao và khoảng cách, không sai lỗi, trình bày sạch, đẹp đạt 5 điểm

- HS viết sai 1 lỗi trừ 0,25 điểm ( sai lẫn phụ âm đầu, vần, dấu thanh, không viết hoa đúng quy định ).

- Chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày không sạch sẽ…trừ 1 điểm toàn bài.

- HS người đồng bào sai 2 lỗi trừ 0,25 điểm.

II. Tập làm văn : 5 điểm

Mở bài : (1 điểm ) Giới thiệu đồ vật định tả .

 Thân bài  :  3 điểm 

- Tả bao quát : (1 điểm ) Đồ vật làm bằng gì ? Hình dáng ra sao ? Kích thước … 

- Tả chi tiết : (1 điểm ) Tả đặc điểm nổi bật của đồ vật ….

- Công dụng: (1 điểm ) Được dùng để làm gì ? Nó có ích như thế nào ? …

  Kết bài1 điểm .Tình cảm của em đối với đồ vật đó .

  • Giáo viên tùy vào khả năng diễn đạt, mức độ sai sót của HS lớp mình mà ghi điểm cho phù hợp.

 

 

 

 

 

 

MA TRẬN ĐỀ THI THEO ĐỀ A

       Mức độ nhận biết

 

 

 

Nội dung kiến thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng điểm

A. Phần đọc

1. Đọc thành tiếng

- Kỹ năng đọc

2. Đọc thầm và làm bài tập

Câu : 1

Câu : 2

Câu : 3

Câu : 4

 

 

1 điểm

 

 

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25điểm

 

 

2 điểm

 

 

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

 

 

2 điểm

 

 

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

 

 

5 điểm

 

 

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án ĐE KTĐK CKI, Lịch sử 4. . Chúng tôi chia sẽ tới mọi người tài liệu ĐE KTĐK CKI .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu ĐE KTĐK CKI thuộc chuyên mục Lịch sử 4 được giới thiệu bởi thành viên Hoa Bùi Thị Kim tới bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục Lịch sử 4 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Tiểu học Lớp 4 Lịch sử 4 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem Thứ , ngoài ra ,còn cho biết thêm , nói thêm là ngày , thêm nữa , thêm nữa , nói thêm tháng 12 năm 2013 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I học : 2013 -2014 Môn : Toán Thời gian: 40 phút ( HSDT : 45 phút ) ĐỀ A Điểm Lời phê của cô giáo  PHẦN I : Trắc nghiệm Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng, thêm nữa Câu 1: Dãy số được xếp theo thứ tự từ bé tới lớn là: A, nói thêm là 246 145; 246 514; 276 678; 543 300 B,còn cho biết thêm 246 145; 276 https://nslide.com/giao-an/de-ktdk-cki.gnjlzq.html