Giáo Án Lịch Sử 4:Đe Ktđk Cki

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 4 Lịch sử 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
gnjlzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-12-16 16:24:38
Loại file
doc
Dung lượng
0.14 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Thứ . . . ngày . . . tháng 12 năm 2013 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I Năm học : 2013 -2014 Môn : Toán Thời gian: 40 phút ( HSDT : 45 phút ) ĐỀ A Điểm Lời phê của giáo viên PHẦN I : Trắc nghiệm Em hãy

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Thứ .  .  . ngày .  .  . tháng 12 năm 2013
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học : 2013 -2014
       Môn :            Toán
Thời gian:            40 phút   ( HSDT : 45 phút )
 
ĐỀ A
 
Điểm
 
 
 
Lời phê của giáo viên
 
PHẦN I : Trắc nghiệm
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Dãy số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 
A. 246 145; 246 514; 276 678; 543 300                                                   
B. 246 145;  276 678;  246 514; 543 300
C. 543 300; 246 145; 246 514; 276 678                                                                                                    
Câu 2 : Kết quả của phép nhân 73 x 11 là ?
A. 803                                                   
B. 703
       C. 733                                                   
Câu 3 : Số thích hợp để viết vào chỗ chấm:  5 tấn 120kg  = … kg là:
A. 5120                                                    
B. 5012
C. 5102                                                      
Câu 4:     Số thích hợp để viết vào chỗ chấm: 4dm2  = … cm2 là :
A. 40                                                        
B. 400
C. 4                                                          
Câu 5 :  Số  vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là ?
A. 250
B. 346
C. 475
Câu 6 : Trong hình bên có hai cặp cạnh song song với nhau là ?
A. Cạnh AB và DC
B. Cạnh AD và BC
C. Cạnh AB và CD                                                              A                      B
                                                                                       
                                                                                                     D                      C
 
 
 
                                                             

PHẦN II : Tự luận
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a. 386 259 + 260 837     b. 726 485 – 452 936       c. 453 x 346                 d. 9060 : 453        
. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                    . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .
Bài 2 : Tìm x
x  x 40 = 25600
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
Bài 3 : Tính giá trị của biểu thức
a) 8700 : 25 : 4                                                             b) 601 795 – 1988 : 14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     
Bài 4 :  Người ta xếp đều 304 bộ bàn ghế vào 19 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế ? ( Tóm tắt rồi giải bài toán)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ .  .  . ngày .  .  . tháng 12 năm 2013

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Năm học : 2013 -2014
       Môn :            Toán
Thời gian:            40 phút   ( HSDT : 45 phút )
 
ĐỀ B
 
Điểm
 
 
 
Lời phê của giáo viên
 
 
PHẦN I : Trắc nghiệm
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm:  5 tấn 120kg  = … kg là:
A. 5012                                                    
B. 5120 
C. 5102                                                                                                        
Câu 2 : Dãy số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 
A. 246 145; 246 514; 276 678; 543 300                                                   
B. 543 300; 246 145; 246 514; 276 678
       C. 246 145;  276 678; 246 514; 543 300                                                   
Câu 3 : Kết quả của phép nhân 73 x 11 là ?
A. 733                                                
B. 703
       C. 803                                                   
Câu 4:  Số  vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là ?
A. 346
B. 250
C. 475   
Câu 5 : Số thích hợp để viết vào chỗ chấm: 4dm2  = … cm2 là :
A. 40                                                        
B. 400
C. 4                                                           
Câu 6 : Trong hình bên có hai cặp cạnh song song với nhau là ?
A. Cạnh AD và BC
B. Cạnh AB và DC
C. Cạnh AB và CD                                                             A                       B                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                       
                                                                                            D                        C
 
 
 

PHẦN II : Tự luận
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức
a) 8700 : 25 : 4                                                             b) 601 795 – 1988 : 14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     
Bài 2 : Đặt tính rồi tính:
a. 386 259 + 260 837      b. 726 485 – 452 936        c. 453 x 346                  d. 9060 : 453        
. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . .
Bài 3 : Người ta xếp đều 304 bộ bàn ghế vào 19 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế ? ( Tóm tắt rồi giải bài toán)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài 4 : Tìm x
x  x 40 = 25600
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

ĐỀ A                                                                                        ĐỀ B                                     
PHẦN I : Trắc nghiệm ( 3 điểm )    PHẦN I : Trắc nghiệm ( 3 điểm )
Câu 1 : A ( 0,5 điểm )                            Câu 1 : B  ( 0,5 điểm )
Câu 2 : A ( 0,5 điểm )                            Câu 2 : A ( 0,5 điểm )          
Câu 3 : A ( 0,5 điểm )                            Câu 3 :  C  ( 0,5 điểm )
Câu 4 : B ( 0,5 điểm )                            Câu 4 : B ( 0,5 điểm )
Câu 5 : A ( 0,5 điểm )                           Câu 5 :  B  ( 0,5 điểm )
Câu 6 : B ( 0,5 điểm )                           Câu 6 :  A  ( 0,5 điểm )
ĐỀ A
PHẦN II : Tự luận
Bài 1:  2 điểm  ( mỗi phép tính đúng đạt 0,5 điểm )
a. 647 096                 b. 273 549               c. 156 738              d. 20
Bài 2 : 1 điểm
x  x  40  =  25600
x          =  25600 : 40
x            = 640
Bài 3 : 2 điểm ( đúng mỗi câu đạt 1 điểm )
a)  8700 : 25 : 4                    b)  601 795 - 1988 : 14
   =  348       : 4                       =  601 795 -142                      
 
          =     87                                  =  601 653
Bài 4 :  2 điểm         Tóm tắt  ( 0,5 điểm )
19 phòng học : 304 bộ bàn ghế
1 phòng học   : . . . bộ bàn ghế ?
Bài giải 1,5 điểm
                                Số bộ bàn ghế mỗi phòng học xếp được là : 0,25 điểm
                                304 : 19 = 16 ( bộ )  1 điểm
                                          Đáp số : 16 bộ bàn ghế       0,25 điểm
ĐỀ B  
PHẦN II : Tự luận
Bài 1:  2 điểm ( đúng mỗi câu đạt 1 điểm )
a)  8700 : 25 : 4                    b)  601 795 - 1988 : 14
   =  348       : 4                       =  601 795 -142                      
 
          =     87                                 =  601 653                         
Bài 2 : 2 điểm  ( mỗi phép tính đúng đạt 0,5 điểm )
a. 647 096                 b. 273 549               c. 156 738              d. 20
 
Bài 3 : 2 điểm         Tóm tắt  ( 0,5 điểm )
19 phòng học : 304 bộ bàn ghế
1 phòng học   : . . . bộ bàn ghế ?

Bài giải 1,5 điểm
                                Số bộ bàn ghế mỗi phòng học xếp được là : 0,25 điểm
                                304 : 19 = 16 ( bộ )  1 điểm
                                          Đáp số : 16 bộ bàn ghế       0,25 điểm
Bài 4 :  1 điểm
x  x  40  =  25600
x          =  25600 : 40
x            = 640
MA TRẬN ĐỀ THI THEO ĐỀ A
              Mức độ nhận biết
 
Nội dung kiến thức
Nhaän bieát
Thoâng hieåu
Vaän duïng
Toång ñieåm
So sánh số tự nhiên
Câu 1
 
 
 
0,25 diểm
 
 
 
0,5 điểm
 
Số và phép tính
Câu 2
Bài 1
 
Bài 2
Bài 3
 
 
0,5 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
 
0,25 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
 
0,25 điểm
1  điểm
0,5 điểm
1 điểm
 
0,5 điểm
2 điểm
1 điểm
2 điểm
Dấu hiệu chia hết cho 2 ; 5
Câu 5
 
0,25 diểm
 
0,25 điểm
 
 
0,5 điểm
 
Đại lượng
 
Câu 3
Câu 4
 
0,25 điểm
0,25 điểm
 
0,25 điểm
0,25 điểm
 
0,5 điểm
0,5 điểm
 
Giải toán có lời văn
Bài 4
0,5 điểm
 
0,5 điểm
 
1  điểm
 
2 điểm
 
Hình học
Câu 6
 
0,25 điểm
 
0,25 điểm
 
0,5 điểm
 
Tổng điểm
 
2,25 điểm
 
3 điểm
 
4,75 điểm
 
10  điểm
 
 
 
 
 
 
Thứ .  .  . ngày .  .  . tháng 12 năm 2013
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học : 2013 -2014
        Môn:                 Tiếng Việt
Thời gian:            50 phút   ( HSDT : 55 phút )
 
ĐỀ A

Điểm
 
 
 
Lời phê của giáo viên
 
A.KIỂM TRA ĐỌC :
I.Đọc thành tiếng :
GV cho học sinh bốc thăm và đọc bài Tập đọc
II. Đọc thầm và làm bài tập :
Đọc bài : Văn hay chữ tốt (Sách TV4, tập 1, trang 129 )
            Em hãy  khoanh tròn trước ý trả lời đúng
Câu 1 : Vì sao Cao Bá Quát Thường bị điểm kém?
     A. Chữ viết xấu.
     B. Lười học bài.
     C. Đi học muộn .
Câu 2 : Lý do nào khiến Cao Bá Quát quyết tâm luyện chữ viết đẹp ?
A. Thầy cho điểm kém.
B. Chữ quá xấu, quan đọc không được thét lính đuổi bà cụ ra khỏi huyện đường,  khiến bà cụ không giải được nỗi oan.
C. Bị bà cụ trách mắng .
Câu 3 : Cao Bá Quát quyết chí luyện chữ như thế nào ?
A. Luyện chữ suốt ngày không làm gì cả.
B. Mỗi ngày viết mười trang vở.
C. Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp. Mỗi tối, viết xong mười trang vở mới đi ngủ ; mượn những cuốn sách chữ viết đẹp làm mẫu ; luyện viết liên tục suốt mấy năm trời.
Câu 4 : Câu nào thuộc loại câu kể Ai làm gì ?
  A. Cao Bá Quát .
  B. Cao Bá Quát dốc sức luyện chữ .
  C. Cao Bá Quát là người văn hay chữ tốt .
Câu 5 : Dòng nào chỉ các tính từ ?
A. Xấu, đẹp, cứng cáp.
B. Cao Bá Quát, cứng cáp, vạch.
C. Vạch, dốc sức, đuổi.
B. KIỂM TRA VIẾT :
I. Viết chính tả : Bài : Cánh diều tuổi thơ . (Sách TV4, tập 1, trang 146 )
Viết đoạn : “ Tuổi thơ tôi . . . những vì sao sớm ”
II. Tập làm văn :
Đề bài : Hãy tả một đồ chơi hoặc một đồ dùng học tập mà em yêu thích

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ .  .  . ngày .  .  . tháng 12 năm 2013
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học : 2013 -2014
        Môn:                 Tiếng Việt
Thời gian:            50 phút   ( HSDT : 55 phút )
 
ĐỀ B

Điểm
 
 
 
Lời phê của giáo viên
 
A.KIỂM TRA ĐỌC :
I.Đọc thành tiếng :
GV cho học sinh bốc thăm và đọc bài Tập đọc.
II. Đọc thầm và làm bài tập :
Đọc bài : Văn hay chữ tốt (Sách TV4, tập 1, trang 129 )
            Em hãy  khoanh tròn trước ý trả lời đúng
Câu 1 : Vì sao Cao Bá Quát Thường bị điểm kém?
     A. Lười học bài.
B. Chữ viết xấu.
     C. Đi học muộn .
Câu 2 : Lý do nào khiến Cao Bá Quát quyết tâm luyện chữ viết đẹp ?
A. Chữ quá xấu, quan đọc không được thét lính đuổi bà cụ ra khỏi huyện đường,  khiến bà cụ không giải được nỗi oan.
B. Bị bà cụ trách mắng .
C. Thầy cho điểm kém .
Câu 3 : Cao Bá Quát quyết chí luyện chữ như thế nào ?
A. Mỗi ngày viết mười trang vở.
B. Luyện chữ suốt ngày không làm gì cả.
C. Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp. Mỗi tối, viết xong mười trang vở mới đi ngủ ; mượn những cuốn sách chữ viết đẹp làm mẫu ; luyện viết liên tục suốt mấy năm trời.
Câu 4 : Câu nào thuộc loại câu kể Ai làm gì ?
  A. Cao Bá Quát là người văn hay chữ tốt .
B. Cao Bá Quát .
  C. Cao Bá Quát dốc sức luyện chữ.
Câu 5 : Dòng nào chỉ các tính từ ?
A. Cao Bá Quát, cứng cáp, vạch.
        B. Xấu, đẹp, cứng cáp.
C. Vạch, dốc sức, đuổi.
B. KIỂM TRA VIẾT :
I. Viết chính tả : Bài : Cánh diều tuổi thơ . (Sách TV4, tập 1, trang 146 )
Viết đoạn : “ Tuổi thơ tôi . . . những vì sao sớm ”
II. Tập làm văn :
Đề bài : Hãy tả một đồ chơi hoặc một đồ dùng học tập mà em yêu thích

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT  LỚP 4
A.KIỂM TRA ĐỌC : 10 điểm
I.Đọc thành tiếng : 5 điểm
- Đọc rõ ràng, rành mạch, trôi chảy ; tốc độ phù hợp, biết ngắt nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ, bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn. ( 5 điểm )
 - Đọc rõ ràng, rành mạch, trôi chảy ; tốc độ phù hợp, biết ngắt nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ. ( 4 điểm )
- Đọc rõ ràng, rành mạch, tốc độ hơi chậm. ( 3 điểm )
- Đọc chưa rõ ràng, ngắt nghỉ chưa phù hợp, phát âm còn lẫn lộn, tốc độ chậm. ( 2- 1 điểm)
II. Đọc thầm và làm bài tập :   5 điểm
ĐỀ A                                                                  ĐỀ B
Câu 1 : A ( 1 điểm )                                         Câu 1: B  ( 1 điểm )
Câu 2 : B ( 1 điểm )                                         Câu 2 : A ( 1 điểm )

Câu 3 : C ( 1 điểm)                                          Câu 3 : C ( 1 điểm )
Câu 4 : B ( 1 điểm)                                          Câu 4 : C ( 1 điểm )
Câu 5 : A ( 1 điểm )                                         Câu 5 : B ( 1 điểm )
B. KIỂM TRA VIẾT :
I. Viết chính tả : 5 điểm
- HS viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn văn, chữ viết đúng độ cao và khoảng cách, không sai lỗi, trình bày sạch, đẹp đạt 5 điểm
- HS viết sai 1 lỗi trừ 0,25 điểm ( sai lẫn phụ âm đầu, vần, dấu thanh, không viết hoa đúng quy định ).
- Chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày không sạch sẽ…trừ 1 điểm toàn bài.
- HS người đồng bào sai 2 lỗi trừ 0,25 điểm.
II. Tập làm văn : 5 điểm
Mở bài : (1 điểm ) Giới thiệu đồ vật định tả .
 Thân bài  :  3 điểm 
- Tả bao quát : (1 điểm ) Đồ vật làm bằng gì ? Hình dáng ra sao ? Kích thước … 
- Tả chi tiết : (1 điểm ) Tả đặc điểm nổi bật của đồ vật ….
- Công dụng: (1 điểm ) Được dùng để làm gì ? Nó có ích như thế nào ? …
  Kết bài :  1 điểm .Tình cảm của em đối với đồ vật đó .
Giáo viên tùy vào khả năng diễn đạt, mức độ sai sót của HS lớp mình mà ghi điểm cho phù hợp.
 
 
 
 
 
 
MA TRẬN ĐỀ THI THEO ĐỀ A
       Mức độ nhận biết
 
 
 
Nội dung kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng điểm
A. Phần đọc
1. Đọc thành tiếng
- Kỹ năng đọc
2. Đọc thầm và làm bài tập
Câu : 1
Câu : 2
Câu : 3
Câu : 4
 
 
1 điểm
 
 
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25điểm
 
 
2 điểm
 
 
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
 
 
2 điểm
 
 
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
 
 
5 điểm
 
 
1 điểm
1 điểm
1 điểm
1 điểm
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử ĐE KTĐK CKI
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_KTDK_CKI_TV_TOAN.doc[0.14 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • ĐE KTĐK CKI
  Lịch sử 4
  ĐE KTĐK CKI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2013

  Xem: 1

 • Đề KTĐK-CKI
  Tiểu học
  Đề KTĐK-CKI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2010

  Xem: 1

 • De KTDK CKI
  Lớp 5
  De KTDK CKI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2009

  Xem: 1

 • Đề KTĐK-CKI khối 5
  Tiểu học
  Đề KTĐK-CKI khối 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2009

  Xem: 31

 • Đề KTĐK-CKI bậc tiểu học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2009

  Xem: 45

 • ĐE KTĐK T4 CKI, 2011 - 2012
  Tiểu học
  ĐE KTĐK T4 CKI, 2011 - 2012

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2011

  Xem: 4

 • Đề KTĐK-CKI Lop 4
  Tiểu học
  Đề KTĐK-CKI Lop 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2009

  Xem: 20

 • ĐE KTĐK Khoa hoc 4 CKI 2011 -2012
  Tiểu học
  ĐE KTĐK Khoa hoc 4 CKI 2011 -2012

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2011

  Xem: 0

 • ĐE KTĐK CKI Tieng Viet 4, 2011 - 2012
  Tiểu học
  ĐE KTĐK CKI Tieng Viet 4, 2011 - 2012

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2011

  Xem: 3

 • ĐE KTĐK LS, ĐL CKI L4, 2011 - 2012
  Tiểu học
  ĐE KTĐK LS, ĐL CKI L4, 2011 - 2012

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2011

  Xem: 3