ĐE KTĐK T4 CKI, 2011 - 2012

Đăng ngày 10/6/2011 10:19:29 PM | Thể loại: Tiểu học | Chia sẽ bởi: Huế Nguyễn Hữu | Lần tải: 8 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.01 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án ĐE KTĐK T4 CKI, 2011 - 2012, Tiểu học. . https://nslide.com/giao-an/de-ktdk-t4-cki-2011-2012.y41fxq.html

Nội dung

BàI THI KIểM TRA cuối HọC Kỳ i
Năm học 2011 - 2012
Môn: toán, lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút
( Không kể thời gian giao nhận đề)

Họ và tên: ………………………………………..........
Lớp: 4 …...Trường Tiểu học ....................................Điểm số: ...........
Bằng chữ:..........

Họ và tên GK 1
Họ và tên GK 2: ……………...........

Đề bài:
Bài 1:(1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a. 4 dm2 5 cm2 = ..............cm2
A. 45 B. 450 C. 405 D. 4050
b. 2 tấn 40 kg = ...................Kg
A. 240 B. 2040 C. 2440 D. 20040
c. Giá trị chữ số 9 trong số195820 là:
A. 9000 B. 900 C. 90 D. 90000
d. Số bé nhất trong các số sau là:
A. 71093 B. 71893 C. 71398 D. 71983
Bài 2: (1 điểm).
a. Đọc các số sau:
17635:
2143260
b. Viết số:
- Mười chín triệu không trăm linh năm nghìn một trăm linh ba
- Một trăm ba mươi triệu hai trăm chín mươi tư nghìn bốn trăm hai mươi
Bài 3 (1điểm).
4710………4711 69524……………67524
? 25367 15 367 282828282829


Bài 4: ( 2 điểm). Đặt tính rồi tính:
32706 + 14 569 86395 - 25347 2507 x 24 13960 : 52
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5 (1 điểm). Điền số thích hợp vào ô trống để: A B
a. 43 4 chia hết cho 3 và 9
b. 278 chia hết cho 2 và 5.
Bài 6: (1,5 điểm). Cho hình vẽ bên: D C
a. Viết tên góc vuông, góc nhọn, góc tù có trong hình vẽ:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b. Viết tên các cặp cạnh song song và góc vuông có trong hình vẽ:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 7: ( 1,5 điểm). Một người thợ trong 11 ngày đầu làm được 132 khoá. 12 ngày sau làm được 213 khoá. Hỏi trung bình mỗi ngày làm được bao nhiêu khoá?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 8: (1 điểm). Quầy hàng có 40 mét vải. Trong đó vải hoa nhiều hơn vải xanh 6m. Tính số mét vải mỗi loại?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HƯớNG DẫN CHấM

Bài 1:( 1 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm.
Bài 2:( 1 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm.
Bài 3:( 1 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm.
Bài 4:( 2 điểm). Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm.
Bài 5:( 1 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm.
Bài 6:( 1,5 điểm).a. Viết đúng mỗi góc cho 0,25 điểm.
b. Viết đúng mỗi cặp cạnh cho 0,25 điểm.
Bài 7:( 1,5 điểm). Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm.
Bài 8:( 1 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm.