Đề thi HKI Hóa 10 CB NC

Đăng ngày 10/14/2008 3:35:54 PM | Thể loại: Hóa học | Chia sẽ bởi: Huy Nguyễn | Lần tải: 6 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.18 M | Loại file: doc

 


(§£ CO BAN- lµm bµi: 60 phót)

 

C©u 1:

Trong sè c¸c kÝ hiÖu sau ®©y cña Obitan , kÝ hiÖu nµo sai ?

A. 4f   B. 2d  C. 3d  D. 2p

C©u 2:

Tæng sè h¹t c¬ b¶n ( p ,n ,e ) cña nguyªn tö X lµ 28 . Sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 8 . Nguyªn tö X lµ :

A.    B.    C.    D.

C©u 3:

Mét nguyªn tö X cã tæng sè electron ë c¸c ph©n líp p lµ 11. Nguyªn tè X thuéc lo¹i nguyªn tè

A. s    B. p   C. d   D. f

C©u 4:

Nguyªn tö cã ®šêng kÝnh lín gÊp kho¶ng 10 ngµn lÇn ®šêng kÝnh h¹t nh©n . NÕu ta phãng ®¹i h¹t nh©n lªn thµnh mét qu¶ bãng cã ®šêng kÝnh 6cm th× b¸n kÝnh nguyªn tö lµ:

A. 200m   B. 600m  C. 300m  D. 1200m

C©u 5:

Nguyªn tè Magiª cã 3 ®ång vÞ bÒn chiÕm 78,7 % , chiÕm 10,1% vµ chiÕm 11,2%. Nguyªn tö khèi trung b×nh cña nguyªn tè Mg lµ :

A. 24,325     B. 24,1   C. 24,4   D. 23,9

C©u 6:

AxÝt nµo m¹nh nhÊt ?

A. H2SiO3  B. H2SO4  C. HClO4  D. H3PO4

C©u 7:

YÕu tè nµo cho biÕt tÝnh chÊt hãa häc c¬ b¶n cña mét nguyªn tè

A. ®iÖn tÝch h¹t nh©n     B. s« electron hãa trÞ

C. sè electron ë líp trong cïng    D. toµn bé sè electron ë líp vá  nguyªn tö

C©u 8:

Nguyªn tö Flo (Z = 9) cã sè electron ë ph©n møc n¨ng lšîng cao nhÊt lµ :

A. 5   B. 7   C. 9   D. 11

C©u 9:

Nguyªn tè Mg cã 3 ®ång vÞ . Nguyªn tè Oxi cã 3 ®ång vÞ . Sè lo¹i ph©n tö MgO t¹o thµnh lµ :

A. 3   B. 6   C. 9   D. 12

C©u 10:

Cho biÕt cÊu h×nh electron cña nguyªn tè A lµ 1s22s22p63s23p1 vµ cÊu h×nh electron cña nguyªn tè B lµ 1s22s22p4. Chän ph¸t biÓu ®óng nhÊt trong c¸c ph¸t biÓu sau:

A. Nguyªn tè A lµ phi kim, nguyªn tè B lµ kim lo¹i.

B. Nguyªn tè A lµ kim lo¹i, nguyªn tè B lµ phi kim.

C. Nguyªn tè A vµ nguyªn tè B ®Òu lµ phi kim. D. Nguyªn tè A vµ nguyªn tè B ®Òu lµ kim lo¹i.

C©u 11:

Nguyªn tö X cã cÊu h×nh electron lµ 1s22s22p63s23p64s2 th× ion t¹o ra tõ nguyªn tö X sÏ cã cÊu h×nh electron nhš sau:

A. 1s22s22p63s23p64s2    B. 1s22s22p63s23p6   

C. 1s22s22p63s23p64s24p6   D. 1s22s22p63s24s2

C©u 12:

Ion cã 18 electron vµ 16 proton mang ®iÖn tÝch:

A. 18+   B. 2-     C. 18-   D. 2+

C©u 13: C¸c ion vµ nguyªn tö Ne, Na+, F - cã:

A. Sè khèi b»ng nhau    B. Sè proton b»ng nhau.

C. Sè electron b»ng nhau    D. Sè n¬tron b»ng nhau.

C©u 14: Nguyªn tö cña mét nguyªn tè cã ®iÖn tÝch h¹t nh©n lµ 13+, sè khèi A=27. Sè electron hãa trÞ cña nguyªn tö ®ã lµ:

A. 13 electron   B. 1 electron  C. 14 electron   D.   3 electron  

C©u 15: Cation X3+ vµ anion Y2- ®Òu cã cÊu h×nh electron ë ph©n líp ngoµi cïng lµ 2p6. KÝ hiÖu cña c¸c nguyªn tè X, Y lÇn lšît lµ:

A. Al vµ O     B. Mg vµ O   C. Al vµ F   D. Mg vµ F


C©u 16:

BiÕn thiªn tÝnh baz¬ c¸c hidroxit cña c¸c nguyªn tè nhãm IA theo chiÒu t¨ng cña sè thø tù lµ :

A. T¨ng  B. Gi¶m.  C. Kh«ng thay ®æi.  D. Gi¶m sau ®ã t¨ng.

C©u 17:

Nguyªn tè hãa häc ë vÞ trÝ nµo trong b¶ng tuÇn hoµn cã c¸c electron hãa trÞ lµ 3d34s2 ?

A. Chu kú 4, nhãm VA     B. Chu kú 4, nhãm VB 

C. Chu kú 4, nhãm IIA     D. Chu kú 4, nhãm IIIA

C©u 18:

 Liªn kÕt hãa häc trong ph©n tö ®¬n chÊt phi kim thuéc lo¹i:

A. Liªn kÕt ion.      B. Liªn kÕt cho nhËn.

C. Liªn kÕt céng hãa trÞ kh«ng ph©n cùc  D. Liªn kÕt céng hãa trÞ ph©n cùc

C©u 19:

Liªn kÕt hãa häc trong ph©n tö hîp chÊt cña nguyªn tè phi kim víi hidr« lµ :

A. Liªn kÕt céng hãa trÞ ph©n cùc.    B. Liªn kÕt c«ng hãa trÞ kh«ng ph©n cùc

C. Liªn kÕt ion.     D. Liªn kÕt kim lo¹i.

C©u 20: Liªn kÕt hãa häc trong ph©n tö Kali clorua lµ :

A. Liªn kÕt ph©n cùc m¹nh     B. Liªn kÕt kim lo¹i

C. Liªn kÕt céng hãa trÞ cã cùc    D. Liªn kÕt ion 

C©u 21:

T×m mÖnh ®Ò sai khi nãi vÒ tinh thÓ ion

A. Trong m¹ng tinh thÓ ion, c¸c cation vµ anion ®šîc ph©n bè lu©n phiªn ®Òu ®Æn trªn c¸c ®Ønh cña h×nh lËp phš¬ng.

B. Xung quanh mçi ion ®Òu cã 6 ion ngšîc dÊu

C. ë thÓ r¾n, NaCl tån t¹i dšíi d¹ng tinh thÓ ion.

D. Tinh thÓ ion rÊt bÒn v÷ng v× lùc hót tÜnh ®iÖn gi÷a c¸c ph©n tö NaCl rÊt lín.

C©u 22:  Ph¶n øng hãa häc gi÷a 2 nguyªn tö cã cÊu h×nh electron ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n lµ 1s22s22p63s1 vµ 1s22s22p63s2 3p5. Hai nguyªn tö nµy liªn kÕt víi nhau theo kiÓu:

A. Liªn kÕt céng hãa trÞ cã cùc     B. Liªn kÕt ion 

C. Liªn kÕt c«ng hãa trÞ kh«ng cùc     D. / Liªn kÕt cho nhËn

C©u 23:  Nguyªn tè nit¬ cã sè oxi hãa cao nhÊt trong:

A. N2   B. NO2  C. NH4+  D. NO3-  

C©u 24: :Sè oxi hãa cña cacbon trong hîp chÊt NaHCO3

A. +6    B. +2   C. +4   D. -4

C©u 25: Sè oxi hãa cña lšu huúnh trong c¸c hîp chÊt H2S, H2SO3, H2SO4 lÇn lšît lµ

A. +2, -4, +6   B. +2, +4, +6  C. +2, +6, +8   D. -2, +4, +6   

C©u 26: Sù oxi hãa mét chÊt lµ :

A. Sù gi¶m sè oxi hãa cña chÊt ®ã   B. Sù lµm t¨ng sè oxi hãa cña chÊt ®ã  

C. Sù nhËn electron cña chÊt ®ã   D. Sù kÕt hîp víi hidro cña chÊt ®ã

C©u 27: Khi cho 12g mét kim lo¹i nhãm IIA t¸c dông víi nšíc t¹o ra 6,72 lÝt H2 (®ktc). Kim lo¹i ®ã lµ:

A. Ca     B. Mg   C. Zn   D. Cu

C©u 28: Nguyªn tö cña mét nguyªn tè M cã cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng lµ 3s2 3p6. ë d¹ng ®¬n chÊt, ph©n tö M cã bao nhiªu nguyªn tö ?

A. Ph©n tö gåm 4 nguyªn tö   B. Ph©n tö gåm 2 nguyªn tö

C. Ph©n tö gåm 3 nguyªn tö   D. Ph©n tö chØ gåm 1 nguyªn tö  

C©u 29: Trong nguyªn tö, ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n, c¸c electron ®šîc ph©n bè trªn 4 líp, líp quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt kim lo¹i, phi kim hay khÝ hiÕm lµ :

A. C¸c electron líp K    B. C¸c electron líp N   

C. C¸c electron líp L    D. C¸c electron líp M

C©u 30:

Sè oxi hãa cña nguyªn tè Mn vµ Cr trong c¸c hîp chÊt K2MnO4, KMnO4, K2Cr2O7 lµ :

A. +6, +7, +6     B. +6, +6, +7  C. +7, +6, +6   D. -6, -7, -6

C©u 31:

Chän c©u ph¸t biÓu sai:

1. Trong mét nguyªn tö lu«n lu«n cã sè proton b»ng sè electron b»ng sè ®iÖn tÝch h¹t nh©n.

2. Tæng sè proton vµ sè electron trong mét h¹t nh©n ®šîc gäi lµ sè khèi.

3. Sè khèi A lµ khèi lšîng tuyÖt ®èi cña nguyªn tö. 

4. Sè proton b»ng ®iÖn tÝch h¹t nh©n. 5. §ång vÞ lµ c¸c nguyªn tè cã cïng sè proton nhšng kh¸c nhau vÒ sè n¬tron.

A. 2,4,5                  B. 2,3,5     C. 3,4                D. 2,3,4


C©u 32:

C¸c nguyªn tè hãa häc trong nhãm VIIIA cã ®Æc ®iÓm chung nµo vÒ cÊu t¹o nguyªn tö trong c¸c liÖt kª sau :

A. CÊu h×nh electron líp ngoµi cïng lµ ns2 np6

B. Líp electron ngoµi cïng ®· b¶o hßa , bÒn v÷ng

C. Ph©n tö chØ gåm mét nguyªn tö

D. HÇu nhš tr¬ kh«ng tham gia c¸c ph¶n øng hãa häc ë nhiÖt ®é thšêng

C©u 33:   Theo quy luËt biÕn ®æi tÝnh chÊt cña  BTH th×

A. Phi kim m¹nh nhÊt lµ ièt    B. Phi kim m¹nh nhÊt lµ Flo

C. Kim lo¹i m¹nh nhÊt lµ Liti    D. Kim lo¹i yÕu nhÊt lµ Xesi

C©u 34:

Nguyªn tè R cã hîp chÊt khÝ víi hydr« øng víi c«ng thøc RH4 . Oxýt cao nhÊt cña nguyªn tè chøa 72,73% oxi vÒ khèi lšîng . C«ng thøc hîp chÊt khÝ víi hydr« vµ oxyt cña nguyªn tè ®ã lµ

A. CH4 , CO2  B. SiH4 , CO2  C. SnH4 , SnO2  D. PbH4 , PbO2

C©u 35:

So s¸nh tÝnh phi kim cña Cl, Br ,I.

A. Br > Cl >I   B. I >Br > Cl  C. Cl > Br > I  D. Cl > I > Br

C©u 36:  Gi¸ trÞ ®é ©m ®iÖn gi¶m dÇn theo thø tù tõ tr¸i sang ph¶i cña c¸c nguyªn tè chu k× 2 lµ

A. Li , B , Be , N , C ,F ,O    B. Be ,Li ,C ,B ,O ,N ,F

C. N ,O,F ,Li ,Be ,B ,C    D. F , O , N ,C , B , Be ,Li

C©u 37:  B¸n kÝnh nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè halogen ®šîc s¾p xÕp theo thø tù gi¶m dÇn tõ tr¸i sang ph¶i nhš sau :

A. F , Cl , Br , I  B. I , Br , Cl , F  C. I , Br ,F , Cl  D. Br , I , Cl , F

C©u 38:

Hai nguyªn tè X vµ Y ®øng s¸t nhau trong mét chu k× cña BTH cã tæng sè pr«ton lµ 33 . VÞ trÝ cña hai nguyªn tè lµ

A. ¤16 chu k× 3 nhãm VIA. ¤12 chu k× 3 nhãm IIA 

B. ¤16 chu k× 3 nhãm VIA. ¤17 chu k× 3 nhãm VIIA

C. ¤13 chu k× 3 nhãm IIIA. ¤14 chu k× 3 nhãm IVA

D. ¤23 chu k× 4 nhãm VB .  ¤4 chu k× 3 nhãm VIIA

C©u 39:

B¸n kÝnh nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè kim lo¹i kiÒm ®šîc s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn tõ tr¸i sang ph¶i nhš sau :

A. K ,Rb ,Cs , Li , Na       B. Cs , Rb , K ,Na , Li

C. Li  ,Na , K , Rb,Cs    D. Li , Na , Rb , K ,Cs

C©u 40:

Hidroxit nµo lµ baz¬ m¹nh nhÊt

A. NaOH    B. Mg(OH)2  C. Al{OH)3  D. Be(OH)2

 

(n©ng cao- lµm bµi: 60 phót)

 

C©u 1:

Trong b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc ®¹i lšîng nµo kh«ng biÕn ®æi tuÇn hoµn.

A. B¸n kÝnh nguyªn tö

B. Khèi lšîng nguyªn tö.

C. Hãa trÞ cao nhÊt ®èi víi oxi

D. §é ©m ®iÖn.

 

C©u 2:

Ion cã cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng lµ 3s2 3p6 kh«ng cã mÆt trong ph©n tö nµo sau ®©y:

A. NaCl           

B. KCl             

C.   MgO             

D. KF

 

C©u 3:

Cho c¸c nguyªn tö cã sè hiÖu nguyªn tö lÇn lšît lµ: 5, 13, 19, 29. Nguyªn tö cã 1e ë líp ngoµi cïng lµ:


A. 19, 29         

B. 13, 19              

C. 5, 13           

D. 5, 19, 29, 13

 

C©u 4:

Nguyªn tö nµo ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n cña nã cã sè e ®éc th©n lµ lín nhÊt?

A. S (Z=16)      

B. P (Z=15)            

C. Si (Z=14)         

D. Al (Z=13)

 

C©u 5:

TiÓu ph©n nµo sau ®©y cã sè proton nhiÒu h¬n sè electron?

A. Nguyªn tö Na.

B. Ion clorua Cl-.

C. Nguyªn tö S.

D. Ion kali K+.

 

C©u 6:

Trong c¸c chÊt H2O, CO2 , C2H4 chän chÊt chÊt nµo cã c¬ cÊu th¼ng ( lai hãa sp ).

A.   chØ cã CO2

B. chØ cã C2H4.

C. chØ cã H2O, CO2. 

D. chØ cã CO2, C2H4.

 

C©u 7:

X lµ nguyªn tè  mµ nguyªn tö cã 4 líp electron, vµ 5e líp ngoµi cïng.CÊu h×nh electron cña X lµ:

A. 1s22s22p63s23p3

B. 1s22s22p63s23p63d104s24p3

C. 1s22s22p63s23p63d34s2

D. 1s22s22p63s23p63d104s24p5

 

C©u 8:

Trong ph¶n øng :  Mn  +  HCl MnCl2  +  Cl2  +  H2O

HCl ®ãng vai trß lµ:

A. ChÊt oxi hãa               

B. ChÊt oxi ho¸ vµ chÊt khö.

C. ChÊt oxi hãa vµ m«i tršêng.      

D. ChÊt khö vµ m«i tršêng.

 

C©u 9:

C¸c chÊt ®šîc xÕp theo thø tù tÝnh axÝt t¨ng dÇn

A. NaOH ; Al(OH)3 ; Mg(OH)2 ; H2SiO3 .

B. H2SiO3 ; Al(OH)3 ; H3PO4 ; H2SO4 .

C. Al(OH)3 ; H2SiO3 ; H3PO4 ;  H2SO4 .

D. H2SiO3 ; Al(OH)3 ; Mg(OH)2 ;  H2SO4 .

 

C©u 10:

Trong c¸c ph¶n øng hãa häc sau: Cl2  +  2NaOH   NaCl  +  NaClO  +  H2O

    Cl2 ®ãng vai trß g×?

A. ChØ lµ chÊt oxi hãa.

B. ChØ lµ chÊt khö.

C. Võa lµ chÊt oxi hãa, võa lµ chÊt khö.

D. Kh«ng ph¶i lµ chÊt oxi hãa, còng kh«ng lµ chÊt khö.


C©u 11:

Mét nguyªn tè R ë nhãm VIA. Hîp chÊt khÝ víi hidro cña R cã tØ khèi ®èi víi khÝ He lµ 8,5. C«ng thøc hîp chÊt khÝ víi hidro lµ:

A. NH3     B. H2S             C. H2O                D. PH3

C©u 12:

Trong c¸c ph¶n øng nµo sau ®©y, H2O2 ®ãng vai trß chÊt khö:

A. H2O  +  KI   I2  +  KOH

B. H2O2  +  KCrO2  +  KOH  K2CrO4  +  H2O

C. H2O2   +  FeSO4  +  H2SO4 Fe2(SO4)3  +  H2O

D. H2O2  +  Cl2    O2   +  HCl

C©u 13:

 Chän ph¸t biÓu sai.

A. Nšíc ®¸ thuéc lo¹i  tinh thÓ ph©n tö .

B. Trong m¹ng tinh thÓ nguyªn tö , c¸c nguyªn tö ®šîc ph©n bè lu©n

phiªn ®Òu ®Æn theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh.

C. Trong tinh thÓ ph©n tö , liªn kÕt gi÷a c¸c ph©n tö lµ liªn kÕt céng hãa trÞ.

D. Kim cš¬ng vµ than ch× ®Òu cã d¹ng m¹ng tinh thÓ nguyªn tö

C©u 14:

Nguyªn tè X cã tæng sè proton, n¬tron, electron lµ 13, vËy X thuéc:

A. chu k× 2, nhãm II A.                 B. chu k× 3, chu k× IA.

C. chu k× 2, nhãm IV A.               D. chu k× 3, chu k× III A.

C©u 15:

Ph¶n óng nµo kh«ng lµ ph¶n øng oxi hãa khö?

A. Fe  +  H2SO4 FeSO4  +  H2   B. 4Fe(NO3)3    2Fe2O3   +  12NO2  + 3 O2

C. SO2 +  NaOH  NaHSO3    D. NO2  +  2NaOH    NaNO3  +  NaNO2  +  H2O

C©u 16:

Cã thÓ t×m ®šîc tèi ®a bao nhiªu nguyªn tè hãa häc mµ nguyªn tö cña chóng ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n cã 2 líp e vµ 1 e ®éc th©n.

 A. 1              B.   2                      C. 3                    D.   4

C©u 17:

H·y chän ®¸p ¸n ®óng.

§ång vÞ lµ nh÷ng

A. hîp chÊt cã cïng ®iÖn tÝch h¹t nh©n.

B. nguyªn tè cã cïng ®iÖn tÝch h¹t nh©n.

C. nguyªn tö cã cïng ®iÖn tÝch h¹t nh©n vµ kh¸c nhau vÒ sè khèi.

D. nguyªn tè cã cïng sè khèi.

C©u 18:

Cho 2 ®ång vÞ cña oxi lµ: vµ 2 ®ång vÞ cña hidro lµ: . Hái cã thÓ t×m ®šîc tèi ®a bao nhiªu ph©n tö H2O tõ c¸c ®ång vÞ trªn?

A. 4                  B. 6              C. 9                    D. 18

C©u 19:

Trong ph¶n øng: 2Fe(OH)3 Fe2O3  +  3H2O, nguyªn tè s¾t

A. Kh«ng bÞ oxi hãa còng kh«ng bÞ khö.   B. bÞ oxi hãa.

C. bÞ khö.       D. Võa bÞ oxi hãa, võa bÞ khö.

C©u 20:

Trong hîp chÊt nµo , nguyªn tè Clo kh«ng thÓ hiÖn tÝnh oxi hãa:

A. KClO                B. KCl                    C. KClO2                    D. KClO3

C©u 21:

 Nguyªn tè X cã Z = 23. X cã vÞ trÝ trong b¶ng tuÇn hoµn:

A. chu k× 4, nhãm IIIB.           B. chu k× 4, nhãm III A. C. chu k× 4, nhãm VB.   D. chu k× 3, nhãm  VA.

C©u 22:

Nguyªn tö  31X cã cÊu h×nh electron 1s22s22p63s23p3. H¹t nh©n nguyªn tö X cã

A. 15 proton vµ 16 notron     

B. 15 proton vµ 16 electron


C. 16 proton vµ 15 notron      

D. 15 proton vµ 15 electron

 

C©u 23:

Hai ion X+ vµ Y2- ®Òu cã cÊu h×nh lµ 1s22s22p63s23p6

Chän ph¸t biÓu ®óng.

 

A.   X vµ Y thuéc cïng mét chu k×.

B.   Xvµ Y ë cïng mét nhãm.

C.   X  ë nhãm IA, Y ë nhãm VIA.

D.    X  ë nhãm IIA, Y ë nhãm VIIA.

 

C©u 24:

Nguyªn tö X cã e ë ph©n líp cã møc n¨ng lšîng cao nhÊt lµ 3p5, sè h¹t kh«ng mang ®iÖn b»ng 0,5294 lÇn sè h¹t mang ®iÖn. KÝ hiÖu cña nguyªn tö X lµ:

A. @@        

B.            

C.             

D.

 

C©u 25:

D·y chÊt nµo chØ chøa c¸c chÊt cã liªn kÕt céng hãa trÞ:

A. HF, K2O, N2, CH4           

B. CaCl2, NH3, O2, HF.

C. NH3, O2, N2, CH4             

D. H2SO3, Cl2O3, Na2O,

 

C©u 26:

D·y gåm c¸c ph©n líp e chša b·o hßa lµ:

A. s2, p5, d8, f10.     

B. s1, p5, d8, f10.   

C. s1, p6, d8, f10.   

D. s2, p5, d10, f12.   

 

C©u 27:

CÊu h×nh e nµo kh«ng ®óng  víi nguyªn tö trung hßa hay ion ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n:

A. 1s2 2s2 2p3                                           

B. 1s2 2s1 2p6           

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3                      

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1

 

C©u 28:

Cho cÊu h×nh e nguyªn tö cña hai nguyªn tè sau: 

                    X: [Ne] 3s2 3p1         vµ Y:  [Ar] 3d10 4s24p1

        Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng khi nãi vÒ 2 nguyªn tè trªn?

A. X vµ Y ë cïng cét.              B. X vµ Y ë cïng chu k×.

C. X vµ Y ®Òu cã oxit cao nhÊt cã d¹ng R2O3.   D. X vµ Y ®Òu lµ nguyªn tè kim lo¹i.       

C©u 29:

Hai nguyªn tö cña hai nguyªn tè X, Y ë 2 chu k× liªn tiÕp vµ ë cïng nhãm A. BiÕt r»ng tæng sè h¹t p, n, e lµ 67. tæng sè khèi lµ 45. VËy X vµ Y cã thÓ lµ:

 A.             B.         C.                   D. @@

C©u 30:

                H·y chän ®¸p ¸n ®óng.


 

Nguyªn tö X ( Z = 19), nguyªn tö Y ( Z = 8 ) .Liªn kÕt gi÷a X vµ Y lµ:

A. liªn kÕt ion.  B. liªn kÕt céng ho¸ trÞ. C. liªn kÕt phèi trÝ. D. liªn kÕt kim lo¹i.

C©u 31:

C«ng thøc cÊu t¹o nµo kh«ng phï hîp víi qui t¾c b¸t tö:

 

A.         @@                     B. O = C = O   C.                            

D.        

 

C©u 32:

Nguyªn tè X thuéc chu k× 4, nhãm IIIA.  CÊu h×nh electron nguyªn tö  cña X lµ :

A. 1s22s22p63s23p64s2     B. 1s22s22p63s23p63d104s24p1

C. 1s22s22p63s23p6 3d1 4s2    D. 1s22s22p63s23p1    

C©u 33:

Sè liªn kÕt vµ liªn kÕt cã trong ph©n tö N2 vµ C2H4 lÇn lšît lµ:

A.   1, 2 vµ  5, 1                B. 2, 1 vµ  1, 1 

C. 2, vµ  4, 1                    D. 1, 1 vµ  5, 1                                     

C©u 34:

H·y chän ®¸p ¸n ®óng.

Céng hãa trÞ cña c¸c nguyªn tè C, P, Cl, S trong c¸c hîp chÊt CH4, PH3, Cl2O, H2S lÇn lšît lµ :

A.   4, 3, 1, 2   B. 2, 1, 3, 4  C. 3, 1, 4, 2  D. 1, 2, 3, 4

C©u 35:

      Chän ph¸t biÓu ®óng.

A. TÝnh baz¬ cña c¸c oxit vµ hidroxit tš¬ng øng gi¶m dÇn.

B. TÝnh axit cña c¸c oxit vµ hidroxit tš¬ng øng t¨ng dÇn.

C. TÝnh baz¬ cña c¸c oxit vµ hidroxit tš¬ng øng t¨ng dÇn.

D. TÝnh baz¬ vµ tÝnh axit cña c¸c oxit vµ hidroxit tš¬ng øng lµ kh«ng ®æi.

C©u 36:

Cho c¸c cÊu h×nh electron nguyªn tö sau:

       (a) 1s22s22p63s23p6.    (b) 1s22s22p2     (c) 1s22s22p63s23p1      (d) 1s22s22p5

Sè nguyªn tè phi kim lµ

A. 1    B.   2   C. 3    D. 4

C©u 37:

Cho phš¬ng tr×nh ph¶n øng sau:

                 Na2SO3  +  KMnO4  +  H2O Na2SO4  +  MnO2  +  KOH

    Khi phš¬ng tr×nh trªn ®šîc c©n b»ng víi hÖ sè lµ c¸c sè nguyªn tèi gi¶n, th× tæng hÖ sè cã gi¸ trÞ lµ 

A. 13    B. 17   C. 15    D. 26

C©u 38:

Sè oxi hãa cña clo t¨ng dÇn trong c¸c hîp chÊt cña d·y nµo sau ®©y :

A. HCl, HClO2, NaClO, HClO4    B. NaCl, KClO2, NaClO3, KClO4

C. MnCl2, NaClO, HClO4, NaClO3    D. HClO4, NaClO3 , HClO2 , NaCl

C©u 39:

H·y chän ®¸p ¸n ®óng.  

Trong ph©n tö BF3 (cã d¹ng tam gi¸c ®Òu)

A. nguyªn tö B ë tr¹ng th¸i lai hãa sp2. B. nguyªn tö B ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n.

C. nguyªn tö F ë tr¹ng th¸i lai hãa sp3. D. c¶ nguyªn tö B vµ nguyªn tö F ë tr¹ng th¸i lai hãa sp2.

C©u 40:

              H·y chän ®¸p ¸n ®óng.

Sè «xi ho¸ cña c¸c nguyªn tè lšu huúnh trong FeS2 , nit¬ trong NH4+, oxi trong H2O2 vµ hidro trong BaH2 lÇn lšît lµ:

A. -1, -1, -3, -1  B. -3, -1, -1, -1  C. -1, -1, -1, -3  D. -1, -3, -1, -1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Đề thi HKI Hóa 10 CB NC, Hóa học. . Chúng tôi chia sẽ tới cộng đồng thư viện Đề thi HKI Hóa 10 CB NC .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , giáo án Đề thi HKI Hóa 10 CB NC thuộc danh mục Hóa học được chia sẽ bởi thành viên Huy Nguyễn đến cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được đưa vào mục Hóa học , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Hóa học ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem (ĐÊ CO BAN- làm bài: 60 phút) Câu 1: Trong số những kí hiệu sau đây của Obitan , kí hiệu nào sai ? A, ngoài ra 4f B,còn cho biết thêm 2d C, bên cạnh đó 3d D, nói thêm 2p Câu 2: Tổng số hạt căn bản ( p ,n ,e ) của nguyên tử X là 28 , cho biết thêm Số hạt mang điện đa dạng hơn số hạt ko mang điện là 8 , thêm nữa Nguyên tử X là : A, bên cạnh đó  B, ngoài ra  C, ngoài ra  D, thêm nữa  Câu 3: Một nguyên tử X có tổng số https://nslide.com/giao-an/de-thi-hki-hoa-10-cb-nc.dz7ttq.html