Đề thi HKI Hóa 8

Đăng ngày 11/25/2011 7:48:11 AM | Thể loại: Hóa học 8 | Chia sẽ bởi: Triệu Trần Quốc | Lần tải: 71 | Lần xem: 7 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Đề thi HKI Hóa 8, Hóa học 8. . https://nslide.com/giao-an/de-thi-hki-hoa-8.84ulxq.html

Nội dung

Phòng GD & ĐT TVT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2010-2011
Trường THCS Sông Đốc 2 MÔN: HÓA HỌC 8
Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề)
(Học sinh lam bài vào giấy kiểm tra)
I/Trắc nghiệm (3điểm).Hãy chọn đáp án A hoặc B,C,D cho câu trả lời đúng.
Câu1(0,5đ) Công thức hóa học của phân tử khí nitơ là.
A. 2N B. N2
C. N2 D. N
Câu 2 (0,5 đ) Dãy công thức nào sau đây đều là đơn chất.
A. Cl2 , C , ZnO B. SO2 ,CuO , Fe
C. S , P , H2O D. Cl2 ,S , Zn
Câu 3 (0,5đ) Dựa vào hóa trị của H (I) trong công thức hóa học HNO3 ,hãy cho biết nhóm nguyên tử NH3 có hóa trị là.
A. I B. II
C . III D. IV
Câu 4 (0,5 đ) Cho phương trình hóa
2Al + 6 HCl 2AlCl3 + 3H2
Hãy cho biết tỉ lệ số nguyên tử Al vớ phân tử AlCl3 là.
A. 2:1 B . 2:2
C. 2:3 D. 2 :6
Câu 5 (0.5 đ) Đốt cháy hết 9 g kim loại Mg trong khí ôxi (O2) .thu được 15g hơp chất MgO. Vậy khối lượng O2 đã phan ứng hết là.
A. 4g B. 5g
C. 6g D. 7g
Câu 6 (0.5 đ) .Khối lượng của 11.2 (l) NH3 (đktc) là. 
A. 6.5g B. 7g
C. 8.5g D. 9g
II/Tự luận (7.0 đ)
Câu 7 (1.0 đ) Đơn chất là gì ? Hơp chất là gì ? Cho vi dụ ?
Câu 8 (1.0 đ)Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau
a. SO2 + O2 SO3
d. Ca + H3PO4 Ca3(PO4)2 + H2
Hãy cân bằng các phương trình hóa học trên.
Câu 9(1.0 đ) Tính số mol của các chất trên:
a. 54 g Al . b. 28 g Fe.
Câu 10 (2.0 đ) Có thể thu được kim loại Fe bằng cách cho khí cacbonoxit (CO) đi qua sắt (III) Ôxit (Fe2O3 ) .Biết rằng có khí cacbonđioxit (CO2) tạo thành.
a.Hãy lập phương trình hóa học
b.Tính khối lượng kim loại Fe thu được khi cho 16,8g CO tác dụng hết với 32g
Fe2O3 và 26,4g CO2 sinh ra .(Dựa vào định luật bảo toàn khối lượng)
Câu 11 (1,0 đ) Hãy cho biết 1,2 . 1023 phân tử CO2 có :
a. Bao nhiêu lít (đktc) ?
b. Có khối lượng là bao nhiêu gam ?
Biết: Fe = 56, C = 12, H = 1, O = 16, S = 32, Cl = 35,5
HẾT
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I/ Trắc nghiệm (3.0đ)

Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
C
D
A
B
C
D

Điểm
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ


II/ Tự luận (7,0đ)
Câu
Đáp án
Biểu điểm

7(1.0 đ)

8(1.0 đ)

9(1.0 đ)

10(2.0 đ)11(1.0 đ)
- Đơn chất lá những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học .
Ví dụ : Kim loại Fe do nguyên tố Fe tạo nên .
- Hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên .
Ví dụ : H2O do 2 nguyên tố H và O tạo nên .

a. 2SO2 + O2 2SO3
d. 3Ca + 2H3PO4 Ca3(PO4)2 +3 H2
Tính số mol32g 16,8g ?g 26,4g
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,5đ
0,5đ


0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ


0,