Đề thi HKI hóa 8

giáo án Hóa học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 33       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
gcrpuq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2009 7:44:47 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
33
File đã kiểm duyệt an toàn

Phòng GD-ĐT Quy Nhơn KIỂM TRA HỌC KỲ I Trường THCS Bùi Thị Xuân Năm học : 2008 – 2009 -------------------- ----(((---- Môn: Hóa Học 8 Ngày thi : 30 – 12- 2008 Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thờ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Đề thi HKI hóa 8, Giáo Án Hóa Học 8 , Giáo án điện tử Đề thi HKI hóa 8, doc, 1 trang, 0.03 M, Hóa học 8 chia sẽ bởi Quý Nguyễn Văn đã có 33 download

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-HKI-hoa-8.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phòng GD-ĐT Quy Nhơn KIỂM TRA HỌC KỲ I
Trường THCS Bùi Thị Xuân Năm học : 2008 – 2009
-------------------- ----(((----
Môn: Hóa Học 8
Ngày thi : 30 – 12- 2008
Thời gian làm bài: 45 phút
( Không kể thời gian chép hoặc phát đề)
Họ và tên học sinh :…………………………………………………………………..Lớp ………………….SBD…………….
Chữ kí giám thị :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Đề chính thức
Câu 1: ( 2đ) a/ Nguyên tử là gì ?
b/ Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng?
Câu 2: ( 2đ) Viết công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi các thành phần cấu tạo sau và tính thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố trong các hợp chất đó?
a/ Fe ( III ) và O ( II )
b/ Ca ( II ) và PO4 ( III )
Câu 3: ( 3đ)
1/ Hãy lập các phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau:
a/ Al + CuCl2 - - > AlCl3 + Cu
b/ Fe2(SO4)3 + NaOH - - > Fe(OH)3 + Na2SO4
c/ FexOy + CO - - > FeO + CO2
2/ Tính khối lượng của hỗn hợp khí A gồm : 0,25mol O2 và 0,5 mol CO2
Câu 4: (3đ) Bột nhôm ( Al ) cháy trong ôxi sinh ra nhôm ôxit ( Al2O3 )
a/ Viết phương trình hóa học của phản ứng.
b/ Những chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng trên, chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất ? vì sao.
c/ Tính thể tích khí ôxi ( đktc) để đốt cháy hết 16,2g bột nhôm.
d/ Tính khối lượng nhôm ôxit tạo thành ( theo 2 cách khác nhau )
( cho biết : Fe =56 ; Al= 27 ; Ca = 40 ; P = 31 ; O = 16 )
………………………………………………………………………………………….
Phòng GD-ĐT Quy Nhơn KIỂM TRA HỌC KỲ I
Trường THCS Bùi Thị Xuân Năm học : 2008 – 2009
------------------ ----(((----
Môn: Hóa Học 8
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu 1: ( 2đ )
a/ ( 1đ )Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vở tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm.
/ ( 1đ )Định luật: “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”
Câu 2: ( 2đ)
a/ Công thức hóa học: Fe2O3 ( 0,5đ)
%Fe ( theo khối lượng) : ( 0,25đ)
% O ( theo khối lượng ) : 100% - 70% = 30% ( 0,25đ)
/ Công thức hóa học: Ca3(PO4)2 ( 0,25đ)
% Ca ( theo khối lượng ) : ( 0,25đ)
% P ( theo khối lượng ) : ( 0,25đ)
% O ( theo khối lượng ) : 100% - ( 38,71 % + 20% ) = 41,29% ( 0,25đ)
Câu 3 ( 3đ )
1/ a/ 2Al + 3CuCl2 ( 2AlCl3 + 3Cu ( 0,5đ )
b/ Fe2(SO4)3 + 6NaOH ( 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4 ( 0,5đ )
c/ FexOy + (y- x )CO ( xFeO + ( y – x )CO2 ( 1 đ )
2/ Khối lượng của hỗn hợp khí A là : 0,25.32 + 0,5. 44 = 30g ( 1đ)
Câu 4 : ( 3đ) a/ 4Al + 3O2 ( 2Al2O3 ( 0,5 đ)
b/ Đơn chất : Al và O2 (vì do một nguyên tố Al , O tạo nên ) ( 0,25đ)
Hợp chất : Al2O3 ( vì do 2 nguyên tố tạo nên là : Al và O ) ( 0,25đ)
c/ Số mol Al = ( 0,25 đ)
Số mol O2 = ( 0,25đ)
Thể tích O2 ( đktc ) cần dùng là : 0,45 . 22,4 = 10,08(lít) ( 0,5đ)
d/ Cách 1: ( 0,5đ)
Số mol Al2O3 tạo ra = số mol Al = 0,6:2 = 0,3 mol
Khối lượng Al2O3 tạo ra : 0,3 x 102 = 30,6g
Cách 2 : ( 0,5đ) Aùp dụng định luật bảo toàn khối lượng
Khối lượng Al2O3 = 16,2 + 0,45.32 =

Phoøng GD-ÑT Quy Nhôn                         KIEÅM TRA HOÏC KYØ I

Tröôøng THCS Buøi Thò Xuaân                     Naêm hoïc : 2008 – 2009

         --------------------                                           --------

Moân: Hoùa Hoïc 8

Ngaøy thi : 30 – 12- 2008

Thôøi gian laøm baøi: 45 phuùt

( Khoâng keå thôøi gian cheùp hoaëc phaùt ñeà)

Hoï vaø teân hoïc sinh :…………………………………………………………………..Lôùp ………………….SBD…………….

Chöõ kí giaùm thò :……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ñeà chính thöùc

Caâu 1: ( 2ñ) a/  Nguyeân töû laø gì ?

                     b/ Phaùt bieåu ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng?

Caâu 2: ( 2ñ) Vieát coâng thöùc hoùa hoïc cuûa caùc hôïp chaát taïo bôûi caùc thaønh phaàn caáu taïo sau vaø tính thaønh phaàn % theo khoái löôïng cuûa caùc nguyeân toá trong caùc hôïp chaát ñoù?

         a/   Fe ( III ) vaø O ( II )

         b/   Ca  ( II ) vaø  PO4 ( III )

Caâu 3: ( 3ñ)

   1/ Haõy laäp caùc phöông trình hoùa hoïc theo sô ñoà phaûn öùng sau:

         a/     Al            +   CuCl2   - - >  AlCl3        +   Cu

         b/    Fe2(SO4)3 +  NaOH   - - >   Fe(OH)3   +  Na2SO4 

         c/     FexOy       +     CO    - - >    FeO          +    CO2

   2/   Tính khoái löôïng cuûa hoãn hôïp khí A goàm : 0,25mol O2 vaø 0,5 mol CO2

Caâu 4: (3ñ) Boät nhoâm ( Al ) chaùy trong oâxi sinh ra nhoâm oâxit ( Al2O3 )

         a/ Vieát phöông trình hoùa hoïc cuûa phaûn öùng.

         b/ Nhöõng chaát tham gia vaø saûn phaåm trong phaûn öùng treân, chaát naøo laø ñôn chaát, chaát naøo laø hôïp chaát ? vì sao.

         c/  Tính theå tích khí oâxi ( ñktc) ñeå ñoát chaùy heát 16,2g boät nhoâm.

         d/  Tính khoái löôïng nhoâm oâxit taïo thaønh ( theo 2 caùch khaùc nhau )

( cho bieát : Fe =56  ;  Al= 27 ;   Ca = 40  ;   P = 31  ;   O = 16 )

 

 

 

                                   ………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Phoøng GD-ÑT Quy Nhôn                         KIEÅM TRA HOÏC KYØ I

Tröôøng THCS Buøi Thò Xuaân                     Naêm hoïc : 2008 – 2009

         ------------------                                              --------

Moân: Hoùa Hoïc 8

                                                 ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM

Caâu 1: ( 2ñ )

a/ ( 1ñ )Nguyeân töû laø haït voâ cuøng nhoû vaø trung hoøa veà ñieän. Nguyeân töû goàm haït nhaân mang ñieän tích döông vaø vôû taïo bôûi moät hay nhieàu electron mang ñieän tích aâm.

b/ ( 1ñ )Ñònh luaät: “ Trong moät phaûn öùng hoùa hoïc, toång khoái löôïng cuûa caùc saûn phaåm baèng toång khoái löôïng cuûa caùc chaát tham gia phaûn öùng”

Caâu 2: ( 2ñ)

a/  Coâng thöùc hoùa hoïc:  Fe2O3                                                             ( 0,5ñ)    

     %Fe ( theo khoái löôïng)                                      ( 0,25ñ)

     % O ( theo khoái löôïng ) 100% - 70% = 30%                              ( 0,25ñ)

b/ Coâng thöùc hoùa hoïc: Ca3(PO4)2                                                         ( 0,25ñ)

      % Ca ( theo khoái löôïng ) :                                ( 0,25ñ)

       % P ( theo khoái löôïng )  :                                     ( 0,25ñ)

       % O ( theo khoái löôïng ) : 100% - ( 38,71 % + 20% ) = 41,29%   ( 0,25ñ)

Caâu 3 ( 3ñ ) 

  1/      a/     2Al            +   3CuCl2          2AlCl3         +   3Cu                 ( 0,5ñ )

           b/    Fe2(SO4)3   +  6NaOH           2Fe(OH)3    +  3Na2SO4         ( 0,5ñ )

          c/     FexOy        +  (y- x )CO         xFeO          + ( y – x )CO2       ( 1 ñ )

  2/  Khoái löôïng cuûa hoãn hôïp khí A laø : 0,25.32  +  0,5. 44  = 30g            ( 1ñ)

Caâu 4 : ( 3ñ)    a/     4Al      +     3O2              2Al2O3               ( 0,5 ñ)

          b/  Ñôn chaát :     Al   vaø    O2   (vì do moät nguyeân toá  Al ,  O  taïo neân )  ( 0,25ñ)

               Hôïp chaát :     Al2O3        ( vì do 2 nguyeân toá taïo neân laø : Al vaø O )    ( 0,25ñ)

          c/  Soá mol Al =                   ( 0,25 ñ)

               Soá mol O2 =               ( 0,25ñ)

               Theå tích O2 ( ñktc ) caàn duøng laø : 0,45 . 22,4 = 10,08(lít)               ( 0,5ñ)

          d/  Caùch 1:   ( 0,5ñ)

                 Soá mol Al2O3 taïo ra = soá mol Al = 0,6:2 = 0,3 mol   

                Khoái löôïng Al2O3 taïo ra : 0,3 x 102 = 30,6g

                Caùch 2 : ( 0,5ñ)   Aùp duïng ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng

                Khoái löôïng Al2O316,2 + 0,45.32 = 30,6g

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Đề thi HKI hóa 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU