Giáo Án Hóa Học 8:Đề Thi Hki Hóa 8

giáo án điện tử Hóa học Hóa học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
gcrpuq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-08-13 19:44:47
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD-ÑT Quy Nhôn KIEÅM TRA HOÏC KYØ I Tröôøng THCS Buøi Thò Xuaân Naêm hoïc : 2008 – 2009 -------------------- -------- Moân: Hoùa Hoïc 8 Ngaøy thi : 30 – 12- 2008 Thôøi gian laøm baøi: 45 phu

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phoøng GD-ÑT Quy Nhôn                         KIEÅM TRA HOÏC KYØ I
Tröôøng THCS Buøi Thò Xuaân                     Naêm hoïc : 2008 – 2009
         --------------------                                           --------
Moân: Hoùa Hoïc 8
Ngaøy thi : 30 – 12- 2008
Thôøi gian laøm baøi: 45 phuùt
( Khoâng keå thôøi gian cheùp hoaëc phaùt ñeà)
Hoï vaø teân hoïc sinh :…………………………………………………………………..Lôùp ………………….SBD…………….
Chöõ kí giaùm thò :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Ñeà chính thöùc
Caâu 1: ( 2ñ) a/  Nguyeân töû laø gì ?
                     b/ Phaùt bieåu ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng?
Caâu 2: ( 2ñ) Vieát coâng thöùc hoùa hoïc cuûa caùc hôïp chaát taïo bôûi caùc thaønh phaàn caáu taïo sau vaø tính thaønh phaàn % theo khoái löôïng cuûa caùc nguyeân toá trong caùc hôïp chaát ñoù?
         a/   Fe ( III ) vaø O ( II )
         b/   Ca  ( II ) vaø  PO4 ( III )
Caâu 3: ( 3ñ)
   1/ Haõy laäp caùc phöông trình hoùa hoïc theo sô ñoà phaûn öùng sau:
         a/     Al            +   CuCl2   - - >  AlCl3        +   Cu
         b/    Fe2(SO4)3 +  NaOH   - - >   Fe(OH)3   +  Na2SO4 
         c/     FexOy       +     CO    - - >    FeO          +    CO2
   2/   Tính khoái löôïng cuûa hoãn hôïp khí A goàm : 0,25mol O2 vaø 0,5 mol CO2
Caâu 4: (3ñ) Boät nhoâm ( Al ) chaùy trong oâxi sinh ra nhoâm oâxit ( Al2O3 )
         a/ Vieát phöông trình hoùa hoïc cuûa phaûn öùng.
         b/ Nhöõng chaát tham gia vaø saûn phaåm trong phaûn öùng treân, chaát naøo laø ñôn chaát, chaát naøo laø hôïp chaát ? vì sao.
         c/  Tính theå tích khí oâxi ( ñktc) ñeå ñoát chaùy heát 16,2g boät nhoâm.
         d/  Tính khoái löôïng nhoâm oâxit taïo thaønh ( theo 2 caùch khaùc nhau )
( cho bieát : Fe =56  ;  Al= 27 ;   Ca = 40  ;   P = 31  ;   O = 16 )
 
 
 
                                   ………………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
Phoøng GD-ÑT Quy Nhôn                         KIEÅM TRA HOÏC KYØ I
Tröôøng THCS Buøi Thò Xuaân                     Naêm hoïc : 2008 – 2009
         ------------------                                              --------
Moân: Hoùa Hoïc 8
                                                 ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM
Caâu 1: ( 2ñ )
a/ ( 1ñ )Nguyeân töû laø haït voâ cuøng nhoû vaø trung hoøa veà ñieän. Nguyeân töû goàm haït nhaân mang ñieän tích döông vaø vôû taïo bôûi moät hay nhieàu electron mang ñieän tích aâm.
b/ ( 1ñ )Ñònh luaät: “ Trong moät phaûn öùng hoùa hoïc, toång khoái löôïng cuûa caùc saûn phaåm baèng toång khoái löôïng cuûa caùc chaát tham gia phaûn öùng”
Caâu 2: ( 2ñ)
a/  Coâng thöùc hoùa hoïc:  Fe2O3                                                             ( 0,5ñ)    
     %Fe ( theo khoái löôïng) :                                       ( 0,25ñ)
     % O ( theo khoái löôïng ) :  100% - 70% = 30%                              ( 0,25ñ)
b/ Coâng thöùc hoùa hoïc: Ca3(PO4)2                                                         ( 0,25ñ)
      % Ca ( theo khoái löôïng ) :                                ( 0,25ñ)
       % P ( theo khoái löôïng )  :                                     ( 0,25ñ)
       % O ( theo khoái löôïng ) : 100% - ( 38,71 % + 20% ) = 41,29%   ( 0,25ñ)
Caâu 3 ( 3ñ ) 
  1/      a/     2Al            +   3CuCl2          2AlCl3         +   3Cu                 ( 0,5ñ )
           b/    Fe2(SO4)3   +  6NaOH           2Fe(OH)3    +  3Na2SO4         ( 0,5ñ )
          c/     FexOy        +  (y- x )CO         xFeO          + ( y – x )CO2       ( 1 ñ )
  2/  Khoái löôïng cuûa hoãn hôïp khí A laø : 0,25.32  +  0,5. 44  = 30g            ( 1ñ)
Caâu 4 : ( 3ñ)    a/     4Al      +     3O2              2Al2O3               ( 0,5 ñ)
          b/  Ñôn chaát :     Al   vaø    O2   (vì do moät nguyeân toá  Al ,  O  taïo neân )  ( 0,25ñ)
               Hôïp chaát :     Al2O3        ( vì do 2 nguyeân toá taïo neân laø : Al vaø O )    ( 0,25ñ)
          c/  Soá mol Al =                   ( 0,25 ñ)
               Soá mol O2 =               ( 0,25ñ)
               Theå tích O2 ( ñktc ) caàn duøng laø : 0,45 . 22,4 = 10,08(lít)               ( 0,5ñ)
          d/  Caùch 1:   ( 0,5ñ)
                 Soá mol Al2O3 taïo ra = soá mol Al = 0,6:2 = 0,3 mol   
                Khoái löôïng Al2O3 taïo ra : 0,3 x 102 = 30,6g
                Caùch 2 : ( 0,5ñ)   Aùp duïng ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng
                Khoái löôïng Al2O3 =  16,2 + 0,45.32 = 30,6g

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Đề thi HKI hóa 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngKTHOCKII0809.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • đề thi HKI hóa 8
  Hóa học 8
  đề thi HKI hóa 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2008

  Xem: 498

 • Đề thi HKI Hóa 8
  Hóa học 8
  Đề thi HKI Hóa 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2011

  Xem: 0

 • ĐÊ THI HOÁ 8 HKI
  Giáo án khác
  ĐÊ THI HOÁ 8 HKI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2017

  Xem: 69

 • Đề thi HKI hóa 8
  Hóa học 8
  Đề thi HKI hóa 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/8/2009

  Xem: 118

 • de thi hoa 8 hki
  Hóa học 8
  de thi hoa 8 hki

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2009

  Xem: 103

 • DE THI HKI HOA 8
  Hóa học 8
  DE THI HKI HOA 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2009

  Xem: 61

 • Đề thi HKI năm 2010-2011 Hoa 8
  Hóa học 8
  Đề thi HKI năm 2010-2011 Hoa 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2011

  Xem: 0

 • Ma trận đề thi HKI hóa 8, 9 hay
  Hóa học 8
  Ma trận đề thi HKI hóa 8, 9 hay

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2010

  Xem: 86

 • Đề mẫu thi HKI Hóa 11 số 8
  Hóa học 11
  Đề mẫu thi HKI Hóa 11 số 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2010

  Xem: 8

 • de thi hki hoa 8 da hoan chinh
  Hóa học 9
  de thi hki hoa 8 da hoan chinh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2009

  Xem: 53