Đề thi HKI hóa 8

Đăng ngày 8/13/2009 7:44:47 PM | Thể loại: Hóa học 8 | Chia sẽ bởi: Quý Nguyễn Văn | Lần tải: 33 | Lần xem: 128 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

Phoøng GD-ÑT Quy Nhôn                         KIEÅM TRA HOÏC KYØ I

Tröôøng THCS Buøi Thò Xuaân                     Naêm hoïc : 2008 – 2009

         --------------------                                           --------

Moân: Hoùa Hoïc 8

Ngaøy thi : 30 – 12- 2008

Thôøi gian laøm baøi: 45 phuùt

( Khoâng keå thôøi gian cheùp hoaëc phaùt ñeà)

Hoï vaø teân hoïc sinh :…………………………………………………………………..Lôùp ………………….SBD…………….

Chöõ kí giaùm thò :……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ñeà chính thöùc

Caâu 1: ( 2ñ) a/  Nguyeân töû laø gì ?

                     b/ Phaùt bieåu ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng?

Caâu 2: ( 2ñ) Vieát coâng thöùc hoùa hoïc cuûa caùc hôïp chaát taïo bôûi caùc thaønh phaàn caáu taïo sau vaø tính thaønh phaàn % theo khoái löôïng cuûa caùc nguyeân toá trong caùc hôïp chaát ñoù?

         a/   Fe ( III ) vaø O ( II )

         b/   Ca  ( II ) vaø  PO4 ( III )

Caâu 3: ( 3ñ)

   1/ Haõy laäp caùc phöông trình hoùa hoïc theo sô ñoà phaûn öùng sau:

         a/     Al            +   CuCl2   - - >  AlCl3        +   Cu

         b/    Fe2(SO4)3 +  NaOH   - - >   Fe(OH)3   +  Na2SO4 

         c/     FexOy       +     CO    - - >    FeO          +    CO2

   2/   Tính khoái löôïng cuûa hoãn hôïp khí A goàm : 0,25mol O2 vaø 0,5 mol CO2

Caâu 4: (3ñ) Boät nhoâm ( Al ) chaùy trong oâxi sinh ra nhoâm oâxit ( Al2O3 )

         a/ Vieát phöông trình hoùa hoïc cuûa phaûn öùng.

         b/ Nhöõng chaát tham gia vaø saûn phaåm trong phaûn öùng treân, chaát naøo laø ñôn chaát, chaát naøo laø hôïp chaát ? vì sao.

         c/  Tính theå tích khí oâxi ( ñktc) ñeå ñoát chaùy heát 16,2g boät nhoâm.

         d/  Tính khoái löôïng nhoâm oâxit taïo thaønh ( theo 2 caùch khaùc nhau )

( cho bieát : Fe =56  ;  Al= 27 ;   Ca = 40  ;   P = 31  ;   O = 16 )

 

 

 

                                   ………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Phoøng GD-ÑT Quy Nhôn                         KIEÅM TRA HOÏC KYØ I

Tröôøng THCS Buøi Thò Xuaân                     Naêm hoïc : 2008 – 2009

         ------------------                                              --------

Moân: Hoùa Hoïc 8

                                                 ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM

Caâu 1: ( 2ñ )

a/ ( 1ñ )Nguyeân töû laø haït voâ cuøng nhoû vaø trung hoøa veà ñieän. Nguyeân töû goàm haït nhaân mang ñieän tích döông vaø vôû taïo bôûi moät hay nhieàu electron mang ñieän tích aâm.

b/ ( 1ñ )Ñònh luaät: “ Trong moät phaûn öùng hoùa hoïc, toång khoái löôïng cuûa caùc saûn phaåm baèng toång khoái löôïng cuûa caùc chaát tham gia phaûn öùng”

Caâu 2: ( 2ñ)

a/  Coâng thöùc hoùa hoïc:  Fe2O3                                                             ( 0,5ñ)    

     %Fe ( theo khoái löôïng)                                      ( 0,25ñ)

     % O ( theo khoái löôïng ) 100% - 70% = 30%                              ( 0,25ñ)

b/ Coâng thöùc hoùa hoïc: Ca3(PO4)2                                                         ( 0,25ñ)

      % Ca ( theo khoái löôïng ) :                                ( 0,25ñ)

       % P ( theo khoái löôïng )  :                                     ( 0,25ñ)

       % O ( theo khoái löôïng ) : 100% - ( 38,71 % + 20% ) = 41,29%   ( 0,25ñ)

Caâu 3 ( 3ñ ) 

  1/      a/     2Al            +   3CuCl2          2AlCl3         +   3Cu                 ( 0,5ñ )

           b/    Fe2(SO4)3   +  6NaOH           2Fe(OH)3    +  3Na2SO4         ( 0,5ñ )

          c/     FexOy        +  (y- x )CO         xFeO          + ( y – x )CO2       ( 1 ñ )

  2/  Khoái löôïng cuûa hoãn hôïp khí A laø : 0,25.32  +  0,5. 44  = 30g            ( 1ñ)

Caâu 4 : ( 3ñ)    a/     4Al      +     3O2              2Al2O3               ( 0,5 ñ)

          b/  Ñôn chaát :     Al   vaø    O2   (vì do moät nguyeân toá  Al ,  O  taïo neân )  ( 0,25ñ)

               Hôïp chaát :     Al2O3        ( vì do 2 nguyeân toá taïo neân laø : Al vaø O )    ( 0,25ñ)

          c/  Soá mol Al =                   ( 0,25 ñ)

               Soá mol O2 =               ( 0,25ñ)

               Theå tích O2 ( ñktc ) caàn duøng laø : 0,45 . 22,4 = 10,08(lít)               ( 0,5ñ)

          d/  Caùch 1:   ( 0,5ñ)

                 Soá mol Al2O3 taïo ra = soá mol Al = 0,6:2 = 0,3 mol   

                Khoái löôïng Al2O3 taïo ra : 0,3 x 102 = 30,6g

                Caùch 2 : ( 0,5ñ)   Aùp duïng ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng

                Khoái löôïng Al2O316,2 + 0,45.32 = 30,6g

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Đề thi HKI hóa 8, Hóa học 8. . Chúng tôi giới thiệu đến mọi người thư viện Đề thi HKI hóa 8 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Thư viện Đề thi HKI hóa 8 trong thể loại Hóa học 8 được chia sẽ bởi bạn Quý Nguyễn Văn tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục Hóa học 8 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Hóa học Hóa học 8 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Phòng GD-ĐT Quy Nhơn KIỂM TRA HỌC KỲ I Trường THCS Bùi Thị Xuân Năm học : 2008 – 2009 -------------------- ----(((---- Môn: Hóa Học 8 Ngày thi : 30 – 12- 2008 Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian chép hoặc phát đề) Họ và tên học sinh :…………………………………………………………………, tiếp theo là Lớp …………………, kế tiếp là SBD……………, nói thêm là Chữ kí giám thị :………………………………………………………………………………………………………………………………, ngoài ra Đề chính thức Câu 1: ( 2đ) a/ Nguyên tử là gì ? b/ Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng? Câu 2: ( 2đ) Viết công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi những thành https://nslide.com/giao-an/de-thi-hki-hoa-8.gcrpuq.html