Đề thi HKI Hóa học 10 CB và NC

Đăng ngày 3/6/2009 9:50:29 PM | Thể loại: Hóa học | Chia sẽ bởi: Thành Bùi Mai | Lần tải: 53 | Lần xem: 32 | Page: 1 | Kích thước: 0.19 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Đề thi HKI Hóa học 10 CB và NC, Hóa học. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện Đề thi HKI Hóa học 10 CB và NC .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện Đề thi HKI Hóa học 10 CB và NC trong chuyên mục Hóa học được giới thiệu bởi thành viên Thành Bùi Mai đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã đưa vào thể loại Hóa học , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Giáo án Mĩ thuật ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Trường THPT Bắc Sơn Đề số 01 - Ban Cơ Bản Kỳ thi Khảo sát chất lượng học kỳ I - Năm học 2007 - 2008 Môn Thi: Hóa - Khối: 10, bên cạnh đó Thời gian: 60 phút   I, cho biết thêm Trắc nghiệm khách quan: (7 điểm) Em hãy chọn một đáp án đúng nhất trong những câu sau: Câu 1: Nguyên tố nitơ có số oxi hoá cao nhất trong:A, kế tiếp là N2 B, tiếp theo là NH4+ C, nói thêm là NO2 D Câu 2: Trong phản ứng: 2Na + Cl2 2NaCl , cho biết thêm Nguyên tố https://nslide.com/giao-an/de-thi-hki-hoa-hoc-10-cb-va-nc.67l1tq.html

Nội dung

Trường THPT Bắc Sơn
Đề số 01 - Ban Cơ Bản
Kỳ thi Khảo sát chất lượng học kỳ I - Năm học 2007 - 2008
Môn Thi: Hóa - Khối: 10. Thời gian: 60 phútI. Trắc nghiệm khách quan: (7 điểm) Em hãy chọn một đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Nguyên tố nitơ có số oxi hoá cao nhất trong: A. N2 B. NH4+ C. NO2 D
Câu 2: Trong phản ứng: 2Na + Cl2 2NaCl . Nguyên tố Na:
A. Bị oxi hoá B. Bị khử C. Không bị oxi hoá và không bị khử D. Vừa bị oxi hoá, vừa bị khử
Câu 3: Trong phản ứng hoá học : Cu + 4HNO3 Cu( NO3)2 + 2NO2 +2H2O . Số oxi hoá của nguyên tố oxi:
A. Tăng B. Giảm C. Vừa tăng vừa giảm D. Không đổi
Câu 4: Liên kết hoá học trong hợp chất nào sau đây mang đặc tính liên kết ion rõ nhất?
A. HCl B. H2O C. K2S D. SiO2
Câu 5: Nếu một chất nguyên chất dẫn điện tốt ở cả trạng thái lỏng và trong dung dịch, nhưng không dẫn điện ở trạng thái rắn . Thì chất đó thường là:
A. Nguyên tố kim loại B. Nguyên tố phi kim C. Hợp chất ion D. Hợp chất cộng hoá trị
Câu 6: Ion nào sau đây có 32 electron? A. B. C. D.
Câu 7: Kiểu liên kết hoá học nào được tạo thành giữa các nguyên tử của hai nguyên tố bằng một hay nhiều cặp electron chung? A. Không có liên kết nào B. Liên kết ion C. Liên kết cộng hoá trị D. Liên kết kim loại
Câu 8: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có bán kính lớn nhất? A. O B. Al C. B D. N
Câu 9: Số oxi hoá của lưu huỳnh (S) trong H2S , SO2 , lần lượt là:
A. 0 , +4, +8 B. +4 , +6 , +8 C. – 2 , +4, +6 D. +2 , +4 , +8
Câu 10: Trong nhóm A theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dần , tính axit của các oxit và hiđroxit :
A. Giảm dần B. Tăng dần C. Không tăng và không giảm D. Tăng giảm không có quy luật
Câu 11: Ion có cấu hình electron là:
A. 1s22s22p63s23p5 B. 1s22s22p63s23p6 C. 1s22s22p63s23p4 D. 1s22s22p6
Câu 12: Dãy nguyên tố nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính kim loại giảm dần?
A. Mg , Ca , Si , Al , P B. P , Si , Al , Ca , Mg C. Si , Ca , Mg , Al , P D. Ca , Mg , Al , Si , P
Câu 13: Cation M+ có cấu hình electron 1s22s22p63s23p6. Nguyên tố M có vị trí trong bảng tuần hoàn là:
A. Chu kì 3, nhóm VIA B. Chu kì 3 , nhóm IA C. Chu kì 4 , nhóm IA D. Chu kì 3 , nhóm VIIA
Câu 14: Số electron hoá trị của nguyên tử có cấu hình electron 1s22s22p63s23p4 là :
A. 6 B. 2 C. 16 D. 4
Câu 15: Trong phân tử CO2 , nguyên tố cacbon (C) và nguyên tố oxi( O) có cộng hoá trị là:
A