de thi hoa 8 hki

Đăng ngày 12/18/2009 10:06:14 AM | Thể loại: Hóa học 8 | Chia sẽ bởi: Thương Nguyễn Công | Lần tải: 34 | Lần xem: 10 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN HÓA 8

Năm 2009-2010

  Thời gian: 60 phút

 

A.MA TRẬN

 

NỘI DUNG

CÁC MỨC ĐỘ

TỔNG

Biết

 

Hiểu

 

Vận dụng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

Chương 1:Chất,nguyên tử-phân tử

2

(0.5)

 

3

(0,75)

 

1

(0.5)

1

(2)

7

(3,5)

Chương 2:Phản ứng hóa học

2

(0,5)

 

 

 

1

(0,25)

1

3)

4

(3,75)

Chương 3:Mol và tính toán hóa học

 

 

2

(0,5)

 

1

(0,25)

1

(2)

4

(2,75)

B.ĐỀ KIỂM TRA

  I.TRẮC NGHIỆM

 Câu 1:Đơn chất gồm:

   A.Zn,Cu,NH3     B.Fe,Cu,Zn,Na              C.H2O,Na2CO3,CO2             D.H2O, Na2CO3, Fe.

Câu 2:Hợp chất gồm:

  A.Zn,Cu,NH3     B.Fe,Cu,Zn,Na              C.H2O,Na2CO3,CO2             D.H2O, Na2CO3, Fe.

Câu 3:Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại vì:

A.Có cùng số proton trong hạt nhân                               B. Có cùng số electron trong hạt nhân.

C. Có cùng số nguyên tử trong hạt nhân                         D. Có cùng số nguyên tố trong hạt nhân

Câu 4:Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý?

A.Đun nóng đường tạo thành than và nước                      B.Than cháy tạo thành khí cacboníc

C.Đốt cháy sắt tạo thành sắt (III)oxit                                D.Nước đá tan thành nước lỏng.

Câu 5: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học?

A.Nước muối đun sôi tao thành muối B.Khí H2 cháy sinh ra H2O

C.Thủy tinh nóng chảy có thể làm bình cầu D. Nước đá tan thành nước lỏng.

Câu 6:Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử được tính bằng?

A.Đơn vị kilogram B.Đơn vị cacbon

C.Đơn vị centimet D.Cả 3 ý trên

Câu 7:Nhôm có hóa trị III và oxi có hóa trị II.Hãy chọn công thức phù hợp?

A.AlO2 B. Al3O2 C.Al2O3  D.Al3O

Câu 8:Cho sơ đồ phản ứng sau:   Na +  A  -> Na2O

           Vậy A có thể là công thức hóa học nào?

A.O B.O2 C.O3 D.2O

Câu 9:Phương trình hóa học nào sau đây viết đúng?

A. Al  +  O2  -> Al2O3  B. Al  +  3O2  -> Al2O3                                     C. Al  +  O2  -> 2Al2O3                            D. 4Al  + 3 O2 ->2Al2O3

Câu 10:Cho 13,5g khí H2 tác dụng với khí O2 tạo thành 20g H2O.Vậy khối lượng khí O2 tham gia phản

             ứng là?

A. 6g B.6,5g C.7g D.7,5g

Câu 11:Nếu hai chất khác nhau mà thể tích bằng nhau(đktc)thì chúng có cùng:

A.Số mol và số phân tử B.Khối lượng C.Tỉ khối D.Cả 3 ý trên sai

Câu 12:Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào?


A.Nhiệt độ và áp suất chất khí B.Khối lượng mol chất khí

C.Bản chất của chất khí  D.Không kết luận nào đúng

II.TỰ LUẬN

Câu 1:Phát biểu nội dung định luật bảo toàn khối lượng?(1đ)

          Áp dụng:Khi cho kim loại magiê Mg tác dụng với 6g khí oxi O2 thấy tạo thành 15g magiê oxit.

       a.Viết công thức về khối lượng của phản ứng? (1đ)

       b. Tính khối lượng magiê Mg đã phản ứng?(1đ)

Câu 2:Tính hóa trị của các nguyên tố :sắt Fe,đồng Cu,nhôm Al,kẽm Zn sau?(2đ)

a. Fe2O3 b.Al2O3 c.Cu2O  d.ZnO

          Cho biết oxi có hóa trị II

Câu 3:Hãy tính (2đ)

      a.Khối lượng của 0,5 mol N2 và 3 mol O2

      b.Thể tích khí (đktc) của 0,175 mol khí CO2 và 1,25 mol H2

                                                        ĐÁP ÁN

I.TRẮC NGHIỆM

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

C

A

D

B

B

C

B

D

B

A

A

II.TỰ LUẬN

Câu 1:HS phát biểu đúng nội dung định luật (1đ)

       Áp dụng:  a. mMg + mO = mMgO (1đ)

                        b. mMg =15-6=9 g      (1đ)

Câu 2: HS tính đúng hóa trị của mỗi kim loại 0,5 điểm

 1. Gọi x là hóa trị của Fe

Áp dụng quy tắc hóa trị,ta có: 2.x =II.3

Suy ra: x=III

Vậy Fe có hóa trị III

 1. Gọi x là hóa trị của Al

Áp dụng quy tắc hóa trị,ta có: 2.x =II.3

Suy ra: x=III

Vậy Al có hóa trị III

 1. Gọi x là hóa trị của Cu

Áp dụng quy tắc hóa trị,ta có: 2.x =II.1

Suy ra: x=I

Vậy Cu có hóa trị I

 1. Gọi x là hóa trị của Zn

Áp dụng quy tắc hóa trị,ta có: 1.x =II.1

Suy ra: x=II

Vậy Zn có hóa trị II

Câu 3: a.HS tính đúng mỗi ý 0,5 điểm

          Công thức :m =n.M =0,5.28=14g  (N2)

                             m=n.M=3.32=96g (O2)

            b. HS tính đúng mỗi ý 0,5 điểm

           Công thức:V=n.22,4=0,175.22,4=3,92 lít(CO2)

                             V=n.22,4=1,25.22,4=28 lít (H2)

                                                 -HẾT-

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án de thi hoa 8 hki, Hóa học 8. . nslide chia sẽ tới các bạn giáo án de thi hoa 8 hki .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , giáo án de thi hoa 8 hki thuộc danh mục Hóa học 8 được chia sẽ bởi thành viên Thương Nguyễn Công tới các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Hóa học 8 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Giáo án Trung học cơ sở Hóa học Hóa học 8 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN HÓA 8 Năm 2009-2010 Thời gian: 60 phút A,còn cho biết thêm MA TRẬN NỘI DUNG CÁC MỨC ĐỘ TỔNG  Biết Hiểu Vận dụng  TN TL TN TL TN TL  Chương 1:Chất,nguyên tử-phân tử 2 (0, bên cạnh đó 5) 3 (0,75) 1 (0, tiếp theo là 5) 1 (2) 7 (3,5) Chương 2:Phản ứng hóa học 2 (0,5)  1 (0,25) 1 3) 4 (3,75) Chương 3:Mol và tính toán hóa học  2 (0,5) 1 (0,25) https://nslide.com/giao-an/de-thi-hoa-8-hki.5yj6uq.html