ĐÊ THI HOÁ 8 HKI

Đăng ngày 12/14/2017 10:42:17 PM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: H� Lê Trọng | Lần tải: 1 | Lần xem: 36 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc

 


 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

  Môn: HÓA HỌC 8

 

 

Nội dung

Mức độ nhận thức

Cộng

  Biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng ở mức độ cao

TN

TL

TN

TL

 

 

 

 

 

TN

TL

TN

TL

1. Đơn chất và hợp chất

 

Nêu đúng khái niệm: hiện tượng vật lí, hóa học và cho ví dụ                         

Tính đúng  hóa trị  của: nguyên tố, nhóm nguyên tử trong hợp chất

 

 

 

Số câu hỏi

 

  1

 

1

 

 

 

 

2

Số điềm

 

  2

 

1

 

 

 

 

3

2.  Phương trình hóa học

 

 

Lập đúng PTHH theo một số sơ đồ phản ứng cụ thể   

 

 

 

Số câu hỏi

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

2

 

 

 

 

2

3. Mol và tính toán hóa học

  

Tính được thể tích chất khí ở đktc từ khối lượng

   

 Tính được thành phần phần trăm của lân photpho trong 1 số phân hóa học

 

Số câu hỏi

 

 

 

1

 

 

 

1

2

Số điểm

 

 

 

2

 

 

 

1

3

4. Tổng hợp

  

 

Lập đúng PTHH theo đề bài đã cho và tính được thể tích chất khí tham gia phản ứng theo PTHH  

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Tồng số câu

Tổng số điềm, %

 

 

1

2  (20%)

 

3

5

(50%)

 

 

1

2

(20%)

 

1

1

(10%)

6

10

(100%)

TỔNG %

20%

50%

20%

10%

100%

 

 

 

 

 

 


PHÒNG GD & ĐT TP SẦM SƠN                     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

TRƯỜNG THCS QUẢNG VINH                       Môn: HÓA HỌC 8       

                                                                              Thời gian làm bài: 45 phút

 

Câu 1 (2đ):   Thế nào là hiện tượng vật lí, hiện tượng hóa học? Cho ví dụ?

      Câu 2 (2đ): Hãy tính hóa trị  của:

                          a). Si trong  SiO2               b). (SO4) trong  Al2(SO4)3  (Biết Al có hóa trị (III) )

      Câu 3(2đ) : Hãy lập phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau:

                     a). Na + Cl2   - - ->     NaCl                           

                     b). Fe + O2  - - -> Fe3O4                                   

                          c). KClO3          - - -> KCl    +  O2    

                          d). CuSO4 + NaOH    - - ->  Cu(OH )2+ Na2SO4

      Câu 4 (2 đ) : a). Hãy tính  thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 11,2 gam khí C2H4     

                           b). Hãy tính khối lượng của 5,6 lít khí metan -  CH4 ở điều kiện tiêu chuẩn.

                                                                           (C = 12;  H = 1)

      Câu 5 (2đ): Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn để đốt cháy hết 4,8 g magie, biết sản phẩm thu được là magie oxit(MgO). Tính khối lượng magie oxit(MgO) bằng hai cách.  (Mg = 24; O = 16 )

 

................................Hết..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                         HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

CÂU

NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM

Câu 1 (2đ)

Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu được gọi là hiện tượng vật lí. (0,5 đ). Ví dụ: … (0,5 đ)

Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra  chất khác được gọi là hiện tượng hóa học. (0,5 đ).  Ví dụ: … (0,5 đ)

 

 

1 đ

 

1 đ

 

Câu 2 (1đ):

        SiO2  a  =  II  x  2 :  1  =   IV

                Vậy Si có hóa trị IV

         Al2(SO4)3    b  =  III  x  2  :   3 =   II

                 Vậy (SO4) có hóa trị II

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

Câu3 (3đ):

                     a). 2Na + Cl2     2NaCl                           

                     b). 3Fe + 2O2    Fe3O4                                   

                          c). 2KClO3            2KCl    +  3O2    

                          d). CuSO4 + 2NaOH    Cu(OH )2+ Na2SO4

(Viết đúng mỗi PTHH 0,5 đ, cân bằng sai trừ 0,25 đ)

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 4 (2đ)

  a). Ta có: mC2H4   =  11,2 g ; M C2H4  =  28 (g/mol)

        nC2H4   =  11,2 :  28 =  0,4 (mol)

  v C2H4 (đktc) =  22,4 x n =  22,4  x  0,4 =    8,96 (lit) 

 Vậy thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 11,2 gam khí C2H4  là 8,96 lít

    a). Ta có: v CH4  (đktc)   =  5,6 lít

        n CH4 =  5,6 :  22,4 =  0,25 (mol)

          MCH4 =  16 (g/mol)

  m CH4 =  M x n =  16  x  0,25 =    4 (g) 

 Vậy khối lượng  của 5,6 lít  khí CH4 ở điều kiện tiêu chuẩn

là 4 gam                          

0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

 

 

 

0,25 đ

0,25 đ

0,5

Câu 5 (2đ):

Ta có: : mMg   =  4,8 g

      nMg = m : M  =  4,8  :  24  =  0,2 (mol)

PTHH:    2Mg  +  O2        2MgO 

Theo PTHH, ta có: nO2  =  0,2  x  1  :  2  =    0,1 (mol) 

  v O2 (đktc) =  22,4 x n =  22,4  x  0,1 =    2,24 (lit) 

 Vậy thể tích khí oxi cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn để đốt cháy hết 4,8 g magie là 2,24 lít

 

 

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ

 

Phụ chú:

  HS nêu được ½ ý : đạt ½ số  điểm.

  HS có thể làm bài theo cách khác nếu đúng sẽ đạt điểm.

 

 

Môn: HÓA HỌC 8

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc