Đề thi học sinh giỏi tỉnh quảng bình

giáo án điện tử Địa lí Địa lí 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 10       9      0
Ngày đăng 2013-08-31 11:10:13 Tác giả Nguyên Lê Văn loại .doc kích thước 0.04 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

së gi¸o dôc - ®µo t¹o kú thi chän häc sinh giái líp 12 Qu¶ng b×nh n¨m häc 2006-2007 §Ò chÝnh thøc - m«n : tin häc (vßng 2) SBD: Thêi gian lµm bµi: 180 phót. §Ò ra C©u 1: (3,0 ®iÓm) Chia b¸nh (tªn file

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

së gi¸o dôc - ®µo t¹o            kú thi chän häc sinh giái líp 12
         Qu¶ng b×nh                                             n¨m häc 2006-2007
                                                            §Ò chÝnh thøc - m«n : tin häc (vßng 2)                  SBD:                                                               Thêi gian lµm bµi: 180 phót.
 
 
§Ò ra
 
C©u 1:  (3,0 ®iÓm)   Chia b¸nh  (tªn file bµi lµm CAKE.PAS)
Trong buæi tèi trung thu cã mét c¸i b¸nh h×nh trßn. B¸nh ®­îc viÒn quanh bëi N qu¶ d©u vµ qu¶ sim.
Yªu cÇu: T×m c¸ch c¾t b¸nh b»ng mét nh¸t dao ®Ó ®­îc hai phÇn sao cho sè l­îng qu¶ d©u ë phÇn nµy b»ng sè l­îng qu¶ d©u ë phÇn kia vµ sè l­îng qu¶ sim ë phÇn nµy b»ng sè l­îng qu¶ sim ë phÇn kia.
D÷ liÖu vµo: Cho trong file CAKE.INP  cã cÊu tróc nh­ sau:
Dßng 1: Ghi sè nguyªn d­¬ng N lµ sè l­îng qu¶ d©u vµ qu¶ sim ë trªn viÒn b¸nh (1 N 255).
Dßng 2: Ghi d·y  gåm  N ký tù “D” hoÆc “S” ghi liÒn nhau. C¸c vÞ trÝ g¾n qu¶ trªn b¸nh  ®­îc ®¸nh sè tõ 1 ®Õn N  theo chiÒu kim ®ång hå b¾t ®Çu tõ mét vÞ trÝ tuú ý.
D÷ liÖu ra: Ghi ra file CAKE.OUT theo cÊu tróc nh­ sau:
Dßng 1: NÕu t×m ®­îc c¸ch chia th× ghi hai sè nguyªn d­¬ng a, b (ab) cho biÕt c¸c qu¶ ë vÞ trÝ  a, a+1, ..., b lµ c¸c qu¶ thuéc cïng mét trong hai phÇn b¸nh. NÕu kh«ng t×m ®­îc c¸ch chia th× ghi sè  0.
VÝ dô:
CAKE.INP
CAKE.OUT
CAKE.INP
CAKE.OUT
6
DSSSDS
3   5
5
DSDDS
0

 
C©u 2: (3,5 ®iÓm)  M· ho¸ x©u nhÞ ph©n    (tªn file bµi lµm BINCODE.PAS)
Ng­êi ta m· ho¸ mét x©u nhÞ ph©n gåm c¸c ký tù 0 vµ 1 nh­ sau : Víi mét x©u nhÞ ph©n S, m· ho¸ cña nã lµ mét m¶ng T chøa c¸c sè nguyªn kh«ng ©m sao cho T[1] b»ng 0 hoÆc b»ng 1 tuú theo ký tù ®Çu tiªn cña S lµ 0 hay 1. NÕu T[1]=0 th× tÝnh tõ tr¸i sang ph¶i cña x©u S, lÇn l­ît T[2] b»ng sè ký tù 0 liªn tiÕp, T[3] b»ng sè ký tù 1 liªn tiÕp, T[4] b»ng sè ký tù 0 liªn tiÕp... cho ®Õn hÕt x©u S.
Yªu cÇu: Cho mét x©u nhÞ ph©n S, h·y x¸c ®Þnh m¶ng T theo c¸ch m· ho¸ trªn.
D÷ liÖu vµo: Cho trong file v¨n b¶n BINCODE.INP, cã cÊu tróc nh­ sau:
Dßng 1: Ghi sè N lµ sè l­îng x©u nhÞ ph©n cÇn m· ho¸ (1 N 100).
N dßng tiÕp theo: Mçi dßng ghi mét x©u nhÞ ph©n S (1 length(S) 100).
D÷ liÖu ra: Ghi ra file v¨n b¶n BINCODE.OUT, theo cÊu tróc nh­ sau:
N dßng: Mçi dßng ghi m¶ng T lµ kÕt qu¶ m· ho¸ cña x©u nhÞ ph©n t­¬ng øng. C¸c sè trªn cïng mét dßng ®­îc ghi c¸ch nhau mét dÊu c¸ch.
VÝ dô:
BINCODE.INP BINCODE.OUT 2
0001111100111
10001111100111
0  3  5  2  3
1  1  3  5  2  3
 
C©u 3:  (3,5 ®iÓm)  H×nh ch÷ nhËt        (tªn file bµi lµm: HCN.PAS)
Cho N h×nh ch÷ nhËt trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é sao cho c¸c c¹nh song song víi c¸c trôc to¹ ®é. C¸c h×nh ch÷ nhËt ®­îc ®¸nh sè tõ 1..N. H×nh ch÷ nhËt i ®­îc gäi lµ bao h×nh ch÷ nhËt j nÕu c¶ bèn ®Ønh cña h×nh ch÷ nhËt j ®Òu n»m trong hoÆc n»m trªn c¸c c¹nh cña h×nh ch÷ nhËt i.
Yªu cÇu: T×m d·y c¸c h×nh ch÷ nhËt bao nhau sao cho sè l­îng c¸c h×nh bao nhau lín nhÊt.
D÷ liÖu vµo: Cho trong file v¨n b¶n HCN.INP, cã cÊu tróc nh­ sau:
Dßng 1: Ghi sè nguyªn N, lµ sè l­îng h×nh ch÷ nhËt (1 N 1000).
N dßng tiÕp theo: Mçi dßng ghi bèn sè nguyªn x1, y1, x2, y2 lÇn l­ît lµ hoµnh ®é, tung ®é cña c¸c ®Ønh tr¸i trªn, ph¶i d­íi cña mét h×nh ch÷ nhËt (-10000 1 , y1, x2, y2
D÷ liÖu ra: Ghi ra file v¨n b¶n HCN.OUT, theo cÊu tróc nh­ sau :
Dßng 1: Ghi sè nguyªn k lµ sè l­îng c¸c h×nh ch÷ nhËt bao nhau lín nhÊt t×m ®­îc.
VÝ dô:
HCN.INP HCN.OUT 6
1   5   2   2
2   4   3   3
1   5   5   2
4   3   8   1
5   6   8   4
6   6   8   5
2
 
 
HÕt
 
 
H­íng dÉn chÊm
®Ò thi chÝnh thøc häc sinh giái líp 12 - vßng 2
n¨m häc 2006-2007
 
I/ Ph­¬ng ph¸p chung - Gi¸m kh¶o t¹o c¸c bé d÷ liÖu vµo, tÝnh to¸n kÕt qu¶. Ch¹y ch­¬ng tr×nh cña häc sinh vµ so s¸nh kÕt qu¶.
- Gi¸m kh¶o cã thÓ sö dông ch­¬ng tr×nh gîi ý ®Ó tÝnh kÕt qu¶ cña d÷ liÖu vµo: CAKE.PAS        BINCODE.PAS      HCN.PAS 
- Ch­¬ng tr×nh häc sinh ch¹y ®óng mçi bé test, gi¸m kh¶o cho 0,5 ®iÓm. Nh­ vËy, nÕu c©u hái cã 3,0 ®iÓm th× gi¸m kh¶o ph¶i t¹o ®­îc 6 bé test.
- NÕu ch­¬ng tr×nh ch¹y sai test nµo th× gi¸m kh¶o cho 0 ®iÓm ®èi víi test ®ã. 
- Bµi to¸n cã thÓ cã nhiÒu kÕt qu¶ ®óng, nÕu kÕt qu¶ cña häc sinh kh¸c víi ®¸p ¸n nh­ng vÉn ®óng th× gi¸m kh¶o vÉn cho ®iÓm tèi ®a.
II/ Ch­¬ng tr×nh gîi ý:  C©u 1: CAKE.PAS {$r+}
Const fi='Cake.INP';
      fo='Cake.OUT';
Var A:String;
    N:Byte;
    f:Text;
Procedure Read_file;
  Begin
    Assign(f,fi);
    Reset(f);
    Readln(f,n);
    Read(f,A);
    Close(f);
  End;
Procedure Xuli;
  Var i,sd,d,j,n1:Byte;
      st:String;
  Begin
    If n mod 2 = 1 then Begin Writeln(f,0); Close(f); Halt; End;
    d:=0;
    For i:=1 to n do
      If A[i]='D' then Inc(d);
    If d mod 2 = 1 then Begin Writeln(f,0); Close(f); Halt; End;
    n1:=n div 2;
    For i:=1 to n1 do
      Begin
        sd:=0;
        st:=copy(a,i,n1);
        For j:=1 to n1 do
          If st[j]='D' then Inc(sd);
        If sd=(d div 2) then Begin Write(f,i,' ',i+n1-1); Close(f); Halt; End;
      End;
  End;
Begin
  Read_file;
  Assign(f,fo);
  Rewrite(f);
  Xuli;
  Close(f);
End.
C©u 2 : BINCODE.PAS program  bincode;
const    fi='bincode.inp';
         fo='bincode.out';
type mmcs=a
ay[1..100] of string;
var f:text;
    a:mmcs;
    n:word;
procedure  doc;
var i:word;
begin
assign(f,fi); reset(f);
readln(f,n);
for i:=1 to n do readln(f,a[i]);
close(f)
end;
procedure  xl;
var i,j,x:word;  st,s1:string;
begin
assign(f,fo);rewrite(f);
for i:=1 to n do
    begin
    st:=a[i];
    while st[1]=' ' do delete(st,1,1);
    while st[length(st)]=' ' do delete(st,length(st),1);
    write(f,st[1],' ');
    while st'' do
          begin
          if st[1]='1' then
             begin
             x:=pos('0',st);
             if x0 then s1:=copy(st,1,x-1)
             else begin s1:=st;x:=length(st)+1;end;
             delete(st,1,x-1);
             write(f,length(s1),' ');
             end;
          if st[1]='0' then
             begin
             x:=pos('1',st);
             if x0 then s1:=copy(st,1,x-1)
             else begin s1:=st;x:=length(st)+1;end;
             delete(st,1,x-1);
             write(f,length(s1),' ');
             end;
          end;
    writeln(f);
    end;
close(f);
end;
begin
doc;
xl;
end.
C©u 3: HCN.PAS {$R+,Q+,S+}
const INP ='hcn.inp';
      OUT ='hcn.out';
MAX = 1000;
var x1,y1,x2,y2,kq :a
ay [1..MAX] of integer;
n : integer;
fi,fo : text;
procedure input;
var i : integer;
begin
assign(fi,INP); reset(fi);
read(fi,n);
for i := 1 to n do read(fi,x1[i],y1[i],x2[i],y2[i]);
close(fi);
end;
function area(i : integer) : longint;
begin
area:=longint(abs(x1[i]-x2[i]))*longint(abs(y1[i]-y2[i]));
end;
procedure qsort(l,r : integer);
var i, j, mid, t : integer;
begin
mid := (1 + r) div 2;
i := 1; j:= r;
repeat
while area(i)
while area(j) > area(mid) do dec(j);
if i
begin
t := x1[i]; x1[i] := x1[j]; x1[j] := t;
t := x2[i]; x2[i] := x2[j]; x2[j] := t;
t := y1[i]; y1[i] := y1[j]; y1[j] :=t;
t := y2[i]; y2[i] := y2[j]; y2[j]  :=t;
inc(i); dec(j);
end;
until i > j;
if i
end;
function bao(i,j : integer) : integer;
begin
if (x1[i]= y1[j])and(x2[i]>= x2[j])and (y2[i]
else bao := 0;
End;
procedure progress;
var i, j : integer;
begin
for i := 1 to n do kq[i] := 1;
for i := 2 to n do
for j := 1 to i-1 do
if (bao(i,j) = 1) then
kq[i] := kq[j] + 1;
end;
procedure output;
var i, tmp : integer;
begin
tmp := 0;
for i := 1 to n do
if kq[i] > tmp then tmp := kq[i];
{if tmp = 1 then tmp := -1;}
assign(fo,OUT); rewrite(fo);
writeln(fo,tmp);
close(fo);
end;
begin
input;
qsort(1,n);
progress;
output;
end.
HÕt  
1

 


Nguồn:Nguyên Lê Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Đề thi học sinh giỏi tỉnh quảng bình
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngdownloaddevadapanthihocsinhgioilop12montinhoc20062007tinhquangbinhvong2.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
lykczq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-08-31 11:10:13
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần tải
10
Lần xem
9
giáo án điện tử Đề thi học sinh giỏi tỉnh quảng bình

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan