Đề thi học sinh giỏi tỉnh quảng bình

giáo án Địa lý 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 7       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
lykczq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/31/2013 11:10:13 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
7
File đã kiểm duyệt an toàn

sở giáo dục - đào tạo kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Quảng bình năm học 2006-2007 Đề chính thức - môn : tin học (vòng 2) SBD: Thời gian làm bài: 180 phút. Đề ra Câu 1: (3,0 điểm) Chia bánh(tên file ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Đề thi học sinh giỏi tỉnh quảng bình, Giáo Án Địa Lý 10 , Giáo án điện tử Đề thi học sinh giỏi tỉnh quảng bình, doc, 1 trang, 0.04 M, Địa lý 10 chia sẽ bởi Nguyên Lê Văn đã có 7 download

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-sinh-gioi-tinh-quang-binh.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

sở giáo dục - đào tạo kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12
Quảng bình năm học 2006-2007
Đề chính thức - môn : tin học (vòng 2) SBD: Thời gian làm bài: 180 phút.
Đề ra
Câu 1: (3,0 điểm) Chia bánh (tên file bài làm CAKE.PAS)
Trong buổi tối trung thu có một cái bánh hình tròn. Bánh được viền quanh bởi N quả dâu và quả sim.
Yêu cầu: Tìm cách cắt bánh bằng một nhát dao để được hai phần sao cho số lượng quả dâu ở phần này bằng số lượng quả dâu ở phần kia và số lượng quả sim ở phần này bằng số lượng quả sim ở phần kia.
Dữ liệu vào: Cho trong file CAKE.INP có cấu trúc như sau:
Dòng 1: Ghi số nguyên dương N là số lượng quả dâu và quả sim ở trên viền bánh (1 N 255).
Dòng 2: Ghi dãy gồm N ký tự “D” hoặc “S” ghi liền nhau. Các vị trí gắn quả trên bánh được đánh số từ 1 đến N theo chiều kim đồng hồ bắt đầu từ một vị trí tuỳ ý.
Dữ liệu ra: Ghi ra file CAKE.OUT theo cấu trúc như sau:
Dòng 1: Nếu tìm được cách chia thì ghi hai số nguyên dương a, b (ab) cho biết các quả ở vị trí a, a+1, ..., b là các quả thuộc cùng một trong hai phần bánh. Nếu không tìm được cách chia thì ghi số 0.
Ví dụ:
CAKE.INP
CAKE.OUT
CAKE.INP
CAKE.OUT

6
DSSSDS
3 5
5
DSDDS
0


Câu 2: (3,5 điểm) Mã hoá xâu nhị phân (tên file bài làm BINCODE.PAS)
Người ta mã hoá một xâu nhị phân gồm các ký tự 0 và 1 như sau : Với một xâu nhị phân S, mã hoá của nó là một mảng T chứa các số nguyên không âm sao cho T[1] bằng 0 hoặc bằng 1 tuỳ theo ký tự đầu tiên của S là 0 hay 1. Nếu T[1]=0 thì tính từ trái sang phải của xâu S, lần lượt T[2] bằng số ký tự 0 liên tiếp, T[3] bằng số ký tự 1 liên tiếp, T[4] bằng số ký tự 0 liên tiếp... cho đến hết xâu S.
Yêu cầu: Cho một xâu nhị phân S, hãy xác định mảng T theo cách mã hoá trên.
Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản BINCODE.INP, có cấu trúc như sau:
Dòng 1: Ghi số N là số lượng xâu nhị phân cần mã hoá (1 N 100).
N dòng tiếp theo: Mỗi dòng ghi một xâu nhị phân S (1 length(S) 100).
Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản BINCODE.OUT, theo cấu trúc như sau:
N dòng: Mỗi dòng ghi mảng T là kết quả mã hoá của xâu nhị phân tương ứng. Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau một dấu cách.
Ví dụ:
BINCODE.INP
BINCODE.OUT

2
0001111100111
10001111100111
0 3 5 2 3
1 1 3 5 2 3


Câu 3: (3,5 điểm) Hình chữ nhật (tên file bài làm: HCN.PAS)
Cho N hình chữ nhật trên mặt phẳng toạ độ sao cho các cạnh song song với các trục toạ độ. Các hình chữ nhật được đánh

së gi¸o dôc - ®µo t¹o            kú thi chän häc sinh giái líp 12

         Qu¶ng b×nh                                             n¨m häc 2006-2007

                                                            §Ò chÝnh thøc - m«n : tin häc (vßng 2)                  SBD:                                                               Thêi gian lµm bµi: 180 phót.

 

 

§Ò ra

 

C©u 1:  (3,0 ®iÓm)   Chia b¸nh  (tªn file bµi lµm CAKE.PAS)

Trong buæi tèi trung thu cã mét c¸i b¸nh h×nh trßn. B¸nh ®­îc viÒn quanh bëi N qu¶ d©u vµ qu¶ sim.

Yªu cÇu: T×m c¸ch c¾t b¸nh b»ng mét nh¸t dao ®Ó ®­îc hai phÇn sao cho sè l­îng qu¶ d©u ë phÇn nµy b»ng sè l­îng qu¶ d©u ë phÇn kia vµ sè l­îng qu¶ sim ë phÇn nµy b»ng sè l­îng qu¶ sim ë phÇn kia.

D÷ liÖu vµo: Cho trong file CAKE.INP  cã cÊu tróc nh­ sau:

Dßng 1: Ghi sè nguyªn d­¬ng N lµ sè l­îng qu¶ d©u vµ qu¶ sim ë trªn viÒn b¸nh (1 N 255).

Dßng 2: Ghi d·y  gåm  N ký tù “D” hoÆc “S” ghi liÒn nhau. C¸c vÞ trÝ g¾n qu¶ trªn b¸nh  ®­îc ®¸nh sè tõ 1 ®Õn N  theo chiÒu kim ®ång hå b¾t ®Çu tõ mét vÞ trÝ tuú ý.

D÷ liÖu ra: Ghi ra file CAKE.OUT theo cÊu tróc nh­ sau:

Dßng 1: NÕu t×m ®­îc c¸ch chia th× ghi hai sè nguyªn d­¬ng a, b (ab) cho biÕt c¸c qu¶ ë vÞ trÝ  a, a+1, ..., b lµ c¸c qu¶ thuéc cïng mét trong hai phÇn b¸nh. NÕu kh«ng t×m ®­îc c¸ch chia th× ghi sè  0.

VÝ dô:

CAKE.INP

CAKE.OUT

CAKE.INP

CAKE.OUT

6

DSSSDS

3   5

5

DSDDS

0

 

C©u 2: (3,5 ®iÓm)  M· ho¸ x©u nhÞ ph©n    (tªn file bµi lµm BINCODE.PAS)

Ng­êi ta m· ho¸ mét x©u nhÞ ph©n gåm c¸c ký tù 0 vµ 1 nh­ sau : Víi mét x©u nhÞ ph©n S, m· ho¸ cña nã lµ mét m¶ng T chøa c¸c sè nguyªn kh«ng ©m sao cho T[1] b»ng 0 hoÆc b»ng 1 tuú theo ký tù ®Çu tiªn cña S lµ 0 hay 1. NÕu T[1]=0 th× tÝnh tõ tr¸i sang ph¶i cña x©u S, lÇn l­ît T[2] b»ng sè ký tù 0 liªn tiÕp, T[3] b»ng sè ký tù 1 liªn tiÕp, T[4] b»ng sè ký tù 0 liªn tiÕp... cho ®Õn hÕt x©u S.

Yªu cÇu: Cho mét x©u nhÞ ph©n S, h·y x¸c ®Þnh m¶ng T theo c¸ch m· ho¸ trªn.

D÷ liÖu vµo: Cho trong file v¨n b¶n BINCODE.INP, cã cÊu tróc nh­ sau:

Dßng 1: Ghi sè N lµ sè l­îng x©u nhÞ ph©n cÇn m· ho¸ (1 N 100).

N dßng tiÕp theo: Mçi dßng ghi mét x©u nhÞ ph©n S (1 length(S) 100).

D÷ liÖu ra: Ghi ra file v¨n b¶n BINCODE.OUT, theo cÊu tróc nh­ sau:

N dßng: Mçi dßng ghi m¶ng T lµ kÕt qu¶ m· ho¸ cña x©u nhÞ ph©n t­¬ng øng. C¸c sè trªn cïng mét dßng ®­îc ghi c¸ch nhau mét dÊu c¸ch.


VÝ dô:

BINCODE.INP

BINCODE.OUT

2

0001111100111

10001111100111

0  3  5  2  3

1  1  3  5  2  3

 

C©u 3:  (3,5 ®iÓm)  H×nh ch÷ nhËt        (tªn file bµi lµm: HCN.PAS)

Cho N h×nh ch÷ nhËt trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é sao cho c¸c c¹nh song song víi c¸c trôc to¹ ®é. C¸c h×nh ch÷ nhËt ®­îc ®¸nh sè tõ 1..N. H×nh ch÷ nhËt i ®­îc gäi lµ bao h×nh ch÷ nhËt j nÕu c¶ bèn ®Ønh cña h×nh ch÷ nhËt j ®Òu n»m trong hoÆc n»m trªn c¸c c¹nh cña h×nh ch÷ nhËt i.

Yªu cÇu: T×m d·y c¸c h×nh ch÷ nhËt bao nhau sao cho sè l­îng c¸c h×nh bao nhau lín nhÊt.

D÷ liÖu vµo: Cho trong file v¨n b¶n HCN.INP, cã cÊu tróc nh­ sau:

Dßng 1: Ghi sè nguyªn N, lµ sè l­îng h×nh ch÷ nhËt (1 N 1000).

N dßng tiÕp theo: Mçi dßng ghi bèn sè nguyªn x1, y1, x2, y2 lÇn l­ît lµ hoµnh ®é, tung ®é cña c¸c ®Ønh tr¸i trªn, ph¶i d­íi cña mét h×nh ch÷ nhËt (-10000 < x1 , y1, x2, y2 < 10000)

D÷ liÖu ra: Ghi ra file v¨n b¶n HCN.OUT, theo cÊu tróc nh­ sau :

Dßng 1: Ghi sè nguyªn k lµ sè l­îng c¸c h×nh ch÷ nhËt bao nhau lín nhÊt t×m ®­îc.

VÝ dô:

HCN.INP

HCN.OUT

6

1   5   2   2

2   4   3   3

1   5   5   2

4   3   8   1

5   6   8   4

6   6   8   5

2

 

 

HÕt

 

 


H­íng dÉn chÊm

®Ò thi chÝnh thøc häc sinh giái líp 12 - vßng 2

n¨m häc 2006-2007

 

I/ Ph­¬ng ph¸p chung

- Gi¸m kh¶o t¹o c¸c bé d÷ liÖu vµo, tÝnh to¸n kÕt qu¶. Ch¹y ch­¬ng tr×nh cña häc sinh vµ so s¸nh kÕt qu¶.

- Gi¸m kh¶o cã thÓ sö dông ch­¬ng tr×nh gîi ý ®Ó tÝnh kÕt qu¶ cña d÷ liÖu vµo: CAKE.PAS        BINCODE.PAS      HCN.PAS 

- Ch­¬ng tr×nh häc sinh ch¹y ®óng mçi bé test, gi¸m kh¶o cho 0,5 ®iÓm. Nh­ vËy, nÕu c©u hái cã 3,0 ®iÓm th× gi¸m kh¶o ph¶i t¹o ®­îc 6 bé test.

- NÕu ch­¬ng tr×nh ch¹y sai test nµo th× gi¸m kh¶o cho 0 ®iÓm ®èi víi test ®ã. 

- Bµi to¸n cã thÓ cã nhiÒu kÕt qu¶ ®óng, nÕu kÕt qu¶ cña häc sinh kh¸c víi ®¸p ¸n nh­ng vÉn ®óng th× gi¸m kh¶o vÉn cho ®iÓm tèi ®a.

II/ Ch­¬ng tr×nh gîi ý: 
C©u 1: CAKE.PAS

{$r+}

Const fi='Cake.INP';

      fo='Cake.OUT';

Var A:String;

    N:Byte;

    f:Text;

Procedure Read_file;

  Begin

    Assign(f,fi);

    Reset(f);

    Readln(f,n);

    Read(f,A);

    Close(f);

  End;

Procedure Xuli;

  Var i,sd,d,j,n1:Byte;

      st:String;

  Begin

    If n mod 2 = 1 then Begin Writeln(f,0); Close(f); Halt; End;

    d:=0;

    For i:=1 to n do

      If A[i]='D' then Inc(d);

    If d mod 2 = 1 then Begin Writeln(f,0); Close(f); Halt; End;

    n1:=n div 2;

    For i:=1 to n1 do

      Begin

        sd:=0;

        st:=copy(a,i,n1);

        For j:=1 to n1 do

          If st[j]='D' then Inc(sd);

        If sd=(d div 2) then Begin Write(f,i,' ',i+n1-1); Close(f); Halt; End;

      End;

  End;

Begin

  Read_file;

  Assign(f,fo);

  Rewrite(f);

  Xuli;

  Close(f);

End.

C©u 2 : BINCODE.PAS

program  bincode;

const    fi='bincode.inp';

         fo='bincode.out';

type mmcs=array[1..100] of string;

var f:text;

    a:mmcs;

    n:word;

procedure  doc;

var i:word;

begin

assign(f,fi); reset(f);

readln(f,n);

for i:=1 to n do readln(f,a[i]);

close(f)

end;

procedure  xl;

var i,j,x:word;  st,s1:string;

begin

assign(f,fo);rewrite(f);

for i:=1 to n do

    begin

    st:=a[i];

    while st[1]=' ' do delete(st,1,1);

    while st[length(st)]=' ' do delete(st,length(st),1);

    write(f,st[1],' ');

    while st<>'' do

          begin

          if st[1]='1' then

             begin

             x:=pos('0',st);

             if x<>0 then s1:=copy(st,1,x-1)

             else begin s1:=st;x:=length(st)+1;end;

             delete(st,1,x-1);

             write(f,length(s1),' ');

             end;

          if st[1]='0' then

             begin

             x:=pos('1',st);

             if x<>0 then s1:=copy(st,1,x-1)

             else begin s1:=st;x:=length(st)+1;end;

             delete(st,1,x-1);

             write(f,length(s1),' ');

             end;

          end;

    writeln(f);

    end;

close(f);

end;

begin

doc;

xl;

end.

C©u 3: HCN.PAS

{$R+,Q+,S+}

const INP ='hcn.inp';

      OUT ='hcn.out';

MAX = 1000;

var x1,y1,x2,y2,kq :array [1..MAX] of integer;

n : integer;

fi,fo : text;

procedure input;

var i : integer;

begin

assign(fi,INP); reset(fi);

read(fi,n);

for i := 1 to n do read(fi,x1[i],y1[i],x2[i],y2[i]);

close(fi);

end;

function area(i : integer) : longint;

begin

area:=longint(abs(x1[i]-x2[i]))*longint(abs(y1[i]-y2[i]));

end;

procedure qsort(l,r : integer);

var i, j, mid, t : integer;

begin

mid := (1 + r) div 2;

i := 1; j:= r;

repeat

while area(i) < area(mid) do inc(i);

while area(j) > area(mid) do dec(j);

if i <= j then

begin

t := x1[i]; x1[i] := x1[j]; x1[j] := t;

t := x2[i]; x2[i] := x2[j]; x2[j] := t;

t := y1[i]; y1[i] := y1[j]; y1[j] :=t;

t := y2[i]; y2[i] := y2[j]; y2[j]  :=t;

inc(i); dec(j);

end;

until i > j;

if i < r then qsort(1,j);

end;

function bao(i,j : integer) : integer;

begin

if (x1[i]<= x1[j])and(y1[i]>= y1[j])and(x2[i]>= x2[j])and (y2[i] <= y2[j]) then bao := 1

else bao := 0;

End;

procedure progress;

var i, j : integer;

begin

for i := 1 to n do kq[i] := 1;

for i := 2 to n do

for j := 1 to i-1 do

if (bao(i,j) = 1) then

kq[i] := kq[j] + 1;

end;

procedure output;

var i, tmp : integer;

begin

tmp := 0;

for i := 1 to n do

if kq[i] > tmp then tmp := kq[i];

{if tmp = 1 then tmp := -1;}

assign(fo,OUT); rewrite(fo);

writeln(fo,tmp);

close(fo);

end;

begin

input;

qsort(1,n);

progress;

output;

end.

HÕt

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Đề thi học sinh giỏi tỉnh quảng bình
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU