đề thi khoa học lớp 5 CKI-2011-2012

giáo án Khoa học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 43       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
gb82yq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/10/2013 7:38:41 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
43
File đã kiểm duyệt an toàn

Đề kiểm tra môn khoa học CKI. Năm học: 2011- 2012. ======***====== I. PhầnI: Trắc nghiệm ( 3 điểm .) Câu 1:( 2 điểm) - Mỗi ý trả lời đúng 0,5 điểm * Khoanh tròn vào ý trước câu trả lời đúng. a. Con vậ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử đề thi khoa học lớp 5 CKI-2011-2012, Giáo Án Khoa Học 5 , Giáo án điện tử đề thi khoa học lớp 5 CKI-2011-2012, doc, 1 trang, 0.04 M, Khoa học 5 chia sẽ bởi Yên Đoàn Lương đã có 43 download

 
LINK DOWNLOAD

de-thi-khoa-hoc-lop-5-CKI-2011-2012.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Đề kiểm tra môn khoa học CKI.
Năm học: 2011- 2012.
======***======
I. PhầnI: Trắc nghiệm ( 3 điểm .)
Câu 1:( 2 điểm) - Mỗi ý trả lời đúng 0,5 điểm
* Khoanh tròn vào ý trước câu trả lời đúng.
a. Con vật trung gian truyền bệnh sốt rét là:
A.Muỗi vằn B. Muỗi A-nô -phen C. Muỗi thường
. Những việc làm để phòng bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não là.
A. Ngủ màn B. Tiêm phòng
C. Diệt muỗi D. Giữ vệ sinh nhà ở môi trường xung quanh
c. Sắt và hợp kim của sắt được sử dụng rộng rãi trong đời sống là vì lí do nào?
Có tính bền cao.
Không bao giờ bị gỉ trong thời tiết ẩm.
Có tính bền, dẻo, dễ uốn, dễ kéo thành sợi
Giá thành tương đối rẻ.
d.Tuổi dậy thì nằm trong giai đoạn đầu của tuổi nào sau đây?
Tuổi vị thành niên
Tuổi trưởng thành
Tuổi già.
Câu 2:( 1 điểm) Đánh dấu X vào ô trống trước các hành vi có nguy cơ bị lây nhiễm HIV/ AIDS
Dùng chung bơm kim tiêm không được khử trùng.
Dùng chung dụng cụ săm mình không được khử trùng.
Truyền máu không rõ nguồn gốc.
Nói chuyện với người bị nhiễm HIV/AIDS
Dùng chung dao cạo.
Băng bó vết thương chảy máu mà không dùng găng tay bảo vệ
Tiêm chích ma túy.
Bắt tay với người bị nhiễm HIV/AIDS.
II. Phần II: Tự luận.( 7 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm) Điền tiếp vào chỗ trống.
a) Nhờ có sựmà các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ được nối tiếp nhau.
) Quá trình trứng kết hợp với tinh trùng gọi là
c) Tuổi dậy thì ở nữ từ
d) Tuổi dậy thì ở nam từ
Câu 2: ( 3 điểm): Hãy nêu tính chất và công dụng của Xi măng
Câu 3: ( 2 điểm) :Để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ em cần phải làm gì?
Đáp án- biểu điểm môn khoa hoc. CKI
Năm học: 2011- 2012.
======***======
Trắc nghiệm:
Câu a:
Câu b:
Câu c:
Câu d:
Tự luận:
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:

 


 

§Ò kiÓm tra CKI m«n khoa häc 5. n¨m häc 2011-2012.

§Ò kiÓm tra m«n khoa häc CKI.

N¨m häc: 2011- 2012.

                                                        ======***======

 I. PhÇnI: Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm .)

C©u 1:( 2 ®iÓm)  - Mçi ý tr¶ lêi ®óng 0,5 ®iÓm

* Khoanh trßn vµo ý tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

a. Con vËt trung gian truyÒn bÖnh sèt rÐt lµ:

A.Muçi v»n             B. Muçi A-n« -phen                 C. Muçi th­êng

b. Nh÷ng viÖc lµm ®Ó phßng bÖnh sèt rÐt, sèt xuÊt huyÕt, viªm n·o.

       A.    Ngñ mµn                 B.    Tiªm phßng

      C.   DiÖt muçi                 D.     Gi÷ vÖ sinh nhµ ë m«i tr­êng xung quanh

c. S¾t vµ hîp kim cña s¾t ®­îc sö dông réng r·i trong ®êi sèng lµ v× lÝ do nµo?

  1. Cã tÝnh bÒn cao.
  2. Kh«ng bao giê bÞ gØ trong thêi tiÕt Èm.
  3. Cã tÝnh bÒn, dÎo, dÔ uèn, dÔ kÐo thµnh sîi
  4. Gi¸ thµnh t­¬ng ®èi rÎ.

d.Tuæi dËy th× n»m trong giai ®o¹n ®Çu cña tuæi nµo sau ®©y?

  1. Tuæi vÞ thµnh niªn
  2. Tuæi tr­ëng thµnh
  3. Tuæi giµ.

C©u 2:( 1 ®iÓm) §¸nh dÊu X vµo « trèng tr­íc c¸c hµnh vi cã nguy c¬ bÞ l©y nhiÔm HIV/ AIDS

         Dïng chung b¬m kim tiªm kh«ng ®­îc khö trïng. 

 

          Dïng chung dông cô s¨m m×nh kh«ng ®­îc khö trïng.

 

         TruyÒn m¸u kh«ng râ nguån gèc.

 

          Nãi chuyÖn víi ng­êi bÞ nhiÔm HIV/AIDS

 

         Dïng chung dao c¹o.

 

          B¨ng bã vÕt th­¬ng ch¶y m¸u mµ kh«ng dïng g¨ng tay b¶o vÖ

 

           Tiªm chÝch ma tóy.

 

          B¾t tay víi ng­êi bÞ nhiÔm HIV/AIDS.

II. PhÇn II: Tù luËn.( 7 ®iÓm)

C©u 1: ( 2 ®iÓm) §iÒn tiÕp vµo chç trèng.

a) Nhê cã sù…………...mµ c¸c thÕ hÖ trong mçi gia ®×nh, dßng hä ®­îc nèi tiÕp nhau.

b) Qu¸ tr×nh trøng kÕt hîp víi tinh trïng gäi lµ………………..........................................

c) Tuæi dËy th× ë n÷ tõ………………………………………….........................................

d) Tuæi dËy th× ë nam tõ……………………………………………...................................

C©u 2: ( 3 ®iÓm): H·y nªu tÝnh chÊt vµ c«ng dông cña Xi m¨ng

C©u 3: ( 2 ®iÓm) :§Ó phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng ®­êng bé em cÇn ph¶i lµm g×?

 

GV: NguyÔn ThÞ Thuý H¹nh  - Líp 5B.


 

§Ò kiÓm tra CKI m«n khoa häc 5. n¨m häc 2011-2012.

 

§¸p ¸n- biÓu ®iÓm  m«n khoa hoc. CKI

N¨m häc: 2011- 2012.

                                                        ======***======

 

  1. Tr¾c nghiÖm:

C©u a:        

C©u b:

C©u c:

C©u d:

  1. Tù luËn:

C©u 1:

C©u 2:

C©u 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: NguyÔn ThÞ Thuý H¹nh  - Líp 5B.

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về đề thi khoa học lớp 5 CKI-2011-2012
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN