Giáo Án Khoa Học 5:Đề Thi Khoa Học Lớp 5 Cki-2011-2012

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 5 Khoa học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
gb82yq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-04-10 07:38:41
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

§Ò kiÓm tra CKI m«n khoa häc 5. n¨m häc 2011-2012. §Ò kiÓm tra m«n khoa häc CKI. N¨m häc: 2011- 2012. ======***====== I. PhÇnI: Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm .) C©u 1:( 2 ®iÓm) - Mçi ý tr¶ lêi ®óng 0,5 ®iÓm *

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
§Ò kiÓm tra CKI m«n khoa häc 5. n¨m häc 2011-2012.


§Ò kiÓm tra m«n khoa häc CKI.
N¨m häc: 2011- 2012.
                                                        ======***======
 I. PhÇnI: Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm .)
C©u 1:( 2 ®iÓm)  - Mçi ý tr¶ lêi ®óng 0,5 ®iÓm
* Khoanh trßn vµo ý tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng. 
a. Con vËt trung gian truyÒn bÖnh sèt rÐt lµ:
A.Muçi v»n             B. Muçi A-n« -phen                 C. Muçi th­êng
b. Nh÷ng viÖc lµm ®Ó phßng bÖnh sèt rÐt, sèt xuÊt huyÕt, viªm n·o lµ.
       A.    Ngñ mµn                 B.    Tiªm phßng
      C.   DiÖt muçi                 D.     Gi÷ vÖ sinh nhµ ë m«i tr­êng xung quanh
c. S¾t vµ hîp kim cña s¾t ®­îc sö dông réng r·i trong ®êi sèng lµ v× lÝ do nµo?
Cã tÝnh bÒn cao.
Kh«ng bao giê bÞ gØ trong thêi tiÕt Èm.
Cã tÝnh bÒn, dÎo, dÔ uèn, dÔ kÐo thµnh sîi
Gi¸ thµnh t­¬ng ®èi rÎ.
d.Tuæi dËy th× n»m trong giai ®o¹n ®Çu cña tuæi nµo sau ®©y?
Tuæi vÞ thµnh niªn
Tuæi tr­ëng thµnh
Tuæi giµ.
C©u 2:( 1 ®iÓm) §¸nh dÊu X vµo « trèng tr­íc c¸c hµnh vi cã nguy c¬ bÞ l©y nhiÔm HIV/ AIDS
         Dïng chung b¬m kim tiªm kh«ng ®­îc khö trïng. 
 
          Dïng chung dông cô s¨m m×nh kh«ng ®­îc khö trïng.
 
         TruyÒn m¸u kh«ng râ nguån gèc.
 
          Nãi chuyÖn víi ng­êi bÞ nhiÔm HIV/AIDS
 
         Dïng chung dao c¹o.
 
          B¨ng bã vÕt th­¬ng ch¶y m¸u mµ kh«ng dïng g¨ng tay b¶o vÖ
 
           Tiªm chÝch ma tóy.
 
          B¾t tay víi ng­êi bÞ nhiÔm HIV/AIDS.
II. PhÇn II: Tù luËn.( 7 ®iÓm)
C©u 1: ( 2 ®iÓm) §iÒn tiÕp vµo chç trèng.
a) Nhê cã sù…………...mµ c¸c thÕ hÖ trong mçi gia ®×nh, dßng hä ®­îc nèi tiÕp nhau.
b) Qu¸ tr×nh trøng kÕt hîp víi tinh trïng gäi lµ………………..........................................
c) Tuæi dËy th× ë n÷ tõ………………………………………….........................................
d) Tuæi dËy th× ë nam tõ……………………………………………...................................
C©u 2: ( 3 ®iÓm): H·y nªu tÝnh chÊt vµ c«ng dông cña Xi m¨ng
C©u 3: ( 2 ®iÓm) :§Ó phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng ®­êng bé em cÇn ph¶i lµm g×?
 
GV: NguyÔn ThÞ Thuý H¹nh  - Líp 5B.


 
§Ò kiÓm tra CKI m«n khoa häc 5. n¨m häc 2011-2012.


 
§¸p ¸n- biÓu ®iÓm  m«n khoa hoc. CKI
N¨m häc: 2011- 2012.
                                                        ======***======
 
Tr¾c nghiÖm:
C©u a:        
C©u b:
C©u c:
C©u d:
Tù luËn:
C©u 1:
C©u 2:
C©u 3:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV: NguyÔn ThÞ Thuý H¹nh  - Líp 5B.


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử đề thi khoa học lớp 5 CKI-2011-2012
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngde_thi_mon_khoa_khoi_5.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU