đề thi khoa học lớp 5 CKI-2011-2012

Đăng ngày 4/10/2013 7:38:41 AM | Thể loại: Khoa học 5 | Chia sẽ bởi: Yên Đoàn Lương | Lần tải: 43 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


 

§Ò kiÓm tra CKI m«n khoa häc 5. n¨m häc 2011-2012.

§Ò kiÓm tra m«n khoa häc CKI.

N¨m häc: 2011- 2012.

                                                        ======***======

 I. PhÇnI: Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm .)

C©u 1:( 2 ®iÓm)  - Mçi ý tr¶ lêi ®óng 0,5 ®iÓm

* Khoanh trßn vµo ý tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

a. Con vËt trung gian truyÒn bÖnh sèt rÐt lµ:

A.Muçi v»n             B. Muçi A-n« -phen                 C. Muçi th­êng

b. Nh÷ng viÖc lµm ®Ó phßng bÖnh sèt rÐt, sèt xuÊt huyÕt, viªm n·o.

       A.    Ngñ mµn                 B.    Tiªm phßng

      C.   DiÖt muçi                 D.     Gi÷ vÖ sinh nhµ ë m«i tr­êng xung quanh

c. S¾t vµ hîp kim cña s¾t ®­îc sö dông réng r·i trong ®êi sèng lµ v× lÝ do nµo?

  1. Cã tÝnh bÒn cao.
  2. Kh«ng bao giê bÞ gØ trong thêi tiÕt Èm.
  3. Cã tÝnh bÒn, dÎo, dÔ uèn, dÔ kÐo thµnh sîi
  4. Gi¸ thµnh t­¬ng ®èi rÎ.

d.Tuæi dËy th× n»m trong giai ®o¹n ®Çu cña tuæi nµo sau ®©y?

  1. Tuæi vÞ thµnh niªn
  2. Tuæi tr­ëng thµnh
  3. Tuæi giµ.

C©u 2:( 1 ®iÓm) §¸nh dÊu X vµo « trèng tr­íc c¸c hµnh vi cã nguy c¬ bÞ l©y nhiÔm HIV/ AIDS

         Dïng chung b¬m kim tiªm kh«ng ®­îc khö trïng. 

 

          Dïng chung dông cô s¨m m×nh kh«ng ®­îc khö trïng.

 

         TruyÒn m¸u kh«ng râ nguån gèc.

 

          Nãi chuyÖn víi ng­êi bÞ nhiÔm HIV/AIDS

 

         Dïng chung dao c¹o.

 

          B¨ng bã vÕt th­¬ng ch¶y m¸u mµ kh«ng dïng g¨ng tay b¶o vÖ

 

           Tiªm chÝch ma tóy.

 

          B¾t tay víi ng­êi bÞ nhiÔm HIV/AIDS.

II. PhÇn II: Tù luËn.( 7 ®iÓm)

C©u 1: ( 2 ®iÓm) §iÒn tiÕp vµo chç trèng.

a) Nhê cã sù…………...mµ c¸c thÕ hÖ trong mçi gia ®×nh, dßng hä ®­îc nèi tiÕp nhau.

b) Qu¸ tr×nh trøng kÕt hîp víi tinh trïng gäi lµ………………..........................................

c) Tuæi dËy th× ë n÷ tõ………………………………………….........................................

d) Tuæi dËy th× ë nam tõ……………………………………………...................................

C©u 2: ( 3 ®iÓm): H·y nªu tÝnh chÊt vµ c«ng dông cña Xi m¨ng

C©u 3: ( 2 ®iÓm) :§Ó phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng ®­êng bé em cÇn ph¶i lµm g×?

 

GV: NguyÔn ThÞ Thuý H¹nh  - Líp 5B.


 

§Ò kiÓm tra CKI m«n khoa häc 5. n¨m häc 2011-2012.

 

§¸p ¸n- biÓu ®iÓm  m«n khoa hoc. CKI

N¨m häc: 2011- 2012.

                                                        ======***======

 

  1. Tr¾c nghiÖm:

C©u a:        

C©u b:

C©u c:

C©u d:

  1. Tù luËn:

C©u 1:

C©u 2:

C©u 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: NguyÔn ThÞ Thuý H¹nh  - Líp 5B.

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án đề thi khoa học lớp 5 CKI-2011-2012, Khoa học 5. . nslide.com giới thiệu tới mọi người tài liệu đề thi khoa học lớp 5 CKI-2011-2012 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện đề thi khoa học lớp 5 CKI-2011-2012 trong danh mục Khoa học 5 được chia sẽ bởi bạn Yên Đoàn Lương đến các bạn nhằm mục đích học tập , thư viện này được giới thiệu vào thể loại Khoa học 5 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Tiểu học Lớp 5 Khoa học 5 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Đề kiểm tra môn khoa học CKI, bên cạnh đó Năm học: 2011- 2012, nói thêm là ======***====== I, bên cạnh đó PhầnI: Trắc nghiệm ( 3 điểm , bên cạnh đó ) Câu 1:( 2 điểm) - Mỗi ý trả lời đúng 0,5 điểm * Khoanh tròn vào ý trước câu trả lời đúng, cho biết thêm a,còn cho biết thêm Con vật trung gian truyền bệnh sốt rét là: A, thêm nữa Muỗi vằn B, tiếp theo là Muỗi A-nô -phen C, cho biết thêm Muỗi thường b, kế tiếp là Những việc làm để phòng bệnh sốt rét, sốt https://nslide.com/giao-an/de-thi-khoa-hoc-lop-5-cki-2011-2012.gb82yq.html