đề thi khoa học lớp 5 CKI-2011-2012

Đăng ngày 4/10/2013 7:38:41 AM | Thể loại: Khoa học | Chia sẽ bởi: Yên Đoàn Lương | Lần tải: 43 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


 

§Ò kiÓm tra CKI m«n khoa häc 5. n¨m häc 2011-2012.

§Ò kiÓm tra m«n khoa häc CKI.

N¨m häc: 2011- 2012.

                                                        ======***======

 I. PhÇnI: Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm .)

C©u 1:( 2 ®iÓm)  - Mçi ý tr¶ lêi ®óng 0,5 ®iÓm

* Khoanh trßn vµo ý tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

a. Con vËt trung gian truyÒn bÖnh sèt rÐt lµ:

A.Muçi v»n             B. Muçi A-n« -phen                 C. Muçi th­êng

b. Nh÷ng viÖc lµm ®Ó phßng bÖnh sèt rÐt, sèt xuÊt huyÕt, viªm n·o.

       A.    Ngñ mµn                 B.    Tiªm phßng

      C.   DiÖt muçi                 D.     Gi÷ vÖ sinh nhµ ë m«i tr­êng xung quanh

c. S¾t vµ hîp kim cña s¾t ®­îc sö dông réng r·i trong ®êi sèng lµ v× lÝ do nµo?

  1. Cã tÝnh bÒn cao.
  2. Kh«ng bao giê bÞ gØ trong thêi tiÕt Èm.
  3. Cã tÝnh bÒn, dÎo, dÔ uèn, dÔ kÐo thµnh sîi
  4. Gi¸ thµnh t­¬ng ®èi rÎ.

d.Tuæi dËy th× n»m trong giai ®o¹n ®Çu cña tuæi nµo sau ®©y?

  1. Tuæi vÞ thµnh niªn
  2. Tuæi tr­ëng thµnh
  3. Tuæi giµ.

C©u 2:( 1 ®iÓm) §¸nh dÊu X vµo « trèng tr­íc c¸c hµnh vi cã nguy c¬ bÞ l©y nhiÔm HIV/ AIDS

         Dïng chung b¬m kim tiªm kh«ng ®­îc khö trïng. 

 

          Dïng chung dông cô s¨m m×nh kh«ng ®­îc khö trïng.

 

         TruyÒn m¸u kh«ng râ nguån gèc.

 

          Nãi chuyÖn víi ng­êi bÞ nhiÔm HIV/AIDS

 

         Dïng chung dao c¹o.

 

          B¨ng bã vÕt th­¬ng ch¶y m¸u mµ kh«ng dïng g¨ng tay b¶o vÖ

 

           Tiªm chÝch ma tóy.

 

          B¾t tay víi ng­êi bÞ nhiÔm HIV/AIDS.

II. PhÇn II: Tù luËn.( 7 ®iÓm)

C©u 1: ( 2 ®iÓm) §iÒn tiÕp vµo chç trèng.

a) Nhê cã sù…………...mµ c¸c thÕ hÖ trong mçi gia ®×nh, dßng hä ®­îc nèi tiÕp nhau.

b) Qu¸ tr×nh trøng kÕt hîp víi tinh trïng gäi lµ………………..........................................

c) Tuæi dËy th× ë n÷ tõ………………………………………….........................................

d) Tuæi dËy th× ë nam tõ……………………………………………...................................

C©u 2: ( 3 ®iÓm): H·y nªu tÝnh chÊt vµ c«ng dông cña Xi m¨ng

C©u 3: ( 2 ®iÓm) :§Ó phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng ®­êng bé em cÇn ph¶i lµm g×?

 

GV: NguyÔn ThÞ Thuý H¹nh  - Líp 5B.


 

§Ò kiÓm tra CKI m«n khoa häc 5. n¨m häc 2011-2012.

 

§¸p ¸n- biÓu ®iÓm  m«n khoa hoc. CKI

N¨m häc: 2011- 2012.

                                                        ======***======

 

  1. Tr¾c nghiÖm:

C©u a:        

C©u b:

C©u c:

C©u d:

  1. Tù luËn:

C©u 1:

C©u 2:

C©u 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: NguyÔn ThÞ Thuý H¹nh  - Líp 5B.

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án đề thi khoa học lớp 5 CKI-2011-2012, Khoa học. . https://nslide.com/giao-an/de-thi-khoa-hoc-lop-5-cki-2011-2012.hb82yq.html