đề thi khoa học lớp 5 CKI-2011-2012

Đăng ngày 4/10/2013 7:38:41 AM | Thể loại: Khoa học | Chia sẽ bởi: Yên Đoàn Lương | Lần tải: 43 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


 

§Ò kiÓm tra CKI m«n khoa häc 5. n¨m häc 2011-2012.

§Ò kiÓm tra m«n khoa häc CKI.

N¨m häc: 2011- 2012.

                                                        ======***======

 I. PhÇnI: Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm .)

C©u 1:( 2 ®iÓm)  - Mçi ý tr¶ lêi ®óng 0,5 ®iÓm

* Khoanh trßn vµo ý tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

a. Con vËt trung gian truyÒn bÖnh sèt rÐt lµ:

A.Muçi v»n             B. Muçi A-n« -phen                 C. Muçi th­êng

b. Nh÷ng viÖc lµm ®Ó phßng bÖnh sèt rÐt, sèt xuÊt huyÕt, viªm n·o.

       A.    Ngñ mµn                 B.    Tiªm phßng

      C.   DiÖt muçi                 D.     Gi÷ vÖ sinh nhµ ë m«i tr­êng xung quanh

c. S¾t vµ hîp kim cña s¾t ®­îc sö dông réng r·i trong ®êi sèng lµ v× lÝ do nµo?

  1. Cã tÝnh bÒn cao.
  2. Kh«ng bao giê bÞ gØ trong thêi tiÕt Èm.
  3. Cã tÝnh bÒn, dÎo, dÔ uèn, dÔ kÐo thµnh sîi
  4. Gi¸ thµnh t­¬ng ®èi rÎ.

d.Tuæi dËy th× n»m trong giai ®o¹n ®Çu cña tuæi nµo sau ®©y?

  1. Tuæi vÞ thµnh niªn
  2. Tuæi tr­ëng thµnh
  3. Tuæi giµ.

C©u 2:( 1 ®iÓm) §¸nh dÊu X vµo « trèng tr­íc c¸c hµnh vi cã nguy c¬ bÞ l©y nhiÔm HIV/ AIDS

         Dïng chung b¬m kim tiªm kh«ng ®­îc khö trïng. 

 

          Dïng chung dông cô s¨m m×nh kh«ng ®­îc khö trïng.

 

         TruyÒn m¸u kh«ng râ nguån gèc.

 

          Nãi chuyÖn víi ng­êi bÞ nhiÔm HIV/AIDS

 

         Dïng chung dao c¹o.

 

          B¨ng bã vÕt th­¬ng ch¶y m¸u mµ kh«ng dïng g¨ng tay b¶o vÖ

 

           Tiªm chÝch ma tóy.

 

          B¾t tay víi ng­êi bÞ nhiÔm HIV/AIDS.

II. PhÇn II: Tù luËn.( 7 ®iÓm)

C©u 1: ( 2 ®iÓm) §iÒn tiÕp vµo chç trèng.

a) Nhê cã sù…………...mµ c¸c thÕ hÖ trong mçi gia ®×nh, dßng hä ®­îc nèi tiÕp nhau.

b) Qu¸ tr×nh trøng kÕt hîp víi tinh trïng gäi lµ………………..........................................

c) Tuæi dËy th× ë n÷ tõ………………………………………….........................................

d) Tuæi dËy th× ë nam tõ……………………………………………...................................

C©u 2: ( 3 ®iÓm): H·y nªu tÝnh chÊt vµ c«ng dông cña Xi m¨ng

C©u 3: ( 2 ®iÓm) :§Ó phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng ®­êng bé em cÇn ph¶i lµm g×?

 

GV: NguyÔn ThÞ Thuý H¹nh  - Líp 5B.


 

§Ò kiÓm tra CKI m«n khoa häc 5. n¨m häc 2011-2012.

 

§¸p ¸n- biÓu ®iÓm  m«n khoa hoc. CKI

N¨m häc: 2011- 2012.

                                                        ======***======

 

  1. Tr¾c nghiÖm:

C©u a:        

C©u b:

C©u c:

C©u d:

  1. Tù luËn:

C©u 1:

C©u 2:

C©u 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: NguyÔn ThÞ Thuý H¹nh  - Líp 5B.

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án đề thi khoa học lớp 5 CKI-2011-2012, Khoa học. . nslide chia sẽ tới các bạn giáo án đề thi khoa học lớp 5 CKI-2011-2012 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện đề thi khoa học lớp 5 CKI-2011-2012 thuộc chủ đề Khoa học được giới thiệu bởi thành viên Yên Đoàn Lương đến các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào chủ đề Khoa học , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Giáo án Tiểu học Lớp 5 Khoa học ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu Đề kiểm tra môn khoa học CKI, bên cạnh đó Năm học: 2011- 2012, nói thêm ======***====== I, bên cạnh đó PhầnI: Trắc nghiệm ( 3 điểm , bên cạnh đó ) Câu 1:( 2 điểm) - Mỗi ý trả lời đúng 0,5 điểm * Khoanh tròn vào ý trước câu trả lời đúng, thêm nữa a, ngoài ra Con vật trung gian truyền bệnh sốt rét là: A, nói thêm là Muỗi vằn B, kế tiếp là Muỗi A-nô -phen C, bên cạnh đó Muỗi thường b, bên cạnh đó Những việc làm để phòng bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não https://nslide.com/giao-an/de-thi-khoa-hoc-lop-5-cki-2011-2012.ib82yq.html