7. §i ®Òu

 

   - TTCB : §øng nghiªm.

   - KhÈu lÖnh : "§i ®Òu … b­íc !"

   - §éng t¸c : Sau ®éng lÖnh "b­íc", häc sinh ®ång lo¹t b­íc ch©n tr¸i ra tr­íc víi ®é dµi võa ph¶i (kho¶ng 20 - 30cm), sau ®ã ®Æt bµn ch©n tr¸i ch¹m ®Êt (tõ gãt ®Õn c¶ bµn ch©n) ®óng vµo nhÞp 1, ®ång thêi phèi hîp ®¸nh hai tay nh­ khi giËm ch©n t¹i chç. TiÕp theo dån träng t©m vµo ch©n tr¸i, co gèi b­íc ch©n ph¶i ra tr­íc ch¹m ®Êt vµo nhÞp 2, ®æi chiÒu ®¸nh cña hai tay. §éng t¸c lÆp l¹i nh­ vËy mét c¸ch nhÞp nhµng vµ ®ång ®Òu.

   Chó ý : Kh«ng n©ng gèi lªn qu¸ cao vµ ®Æt c¶ bµn ch©n ch¹m ®Êt nghe tiÕng rÊt nÆng. CÇn ®Æt bµn ch©n ch¹m ®Êt mét c¸ch nhÑ nhµng.

   - KhÈu lÖnh : "§øng l¹i… ®øng !"

   - §éng t¸c : Dù lÖnh "§øng l¹i…" khi bµn ch©n ph¶i ch¹m ®Êt. Häc sinh tiÕp tôc b­íc ch©n tr¸i vÒ tr­íc mét b­íc, råi b­íc tiÕp ch©n ph¶i vÒ tr­íc ch¹m ®Êt ®óng vµo ®éng lÖnh "§øng !". Sau ®éng lÖnh, häc sinh tiÕp tôc b­íc ch©n tr¸i thµnh h×nh ch÷ V vµ ®øng l¹i theo t­ thÕ nghiªm.

nguon VI OLET